KNOWLEDGE HYPERMARKET


Активні і пасивні дієприкметники

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Активні і пасивні дієприкметники


Підземні палаци України
60. І. Прослухайте текст, з'ясовуючи значення незнайомих слів. Зробіть звуковий аналіз слів склепіння1, розчиненими2, вщерть3. II. Читайте текст і відповідайте на запитання під час читання.


Загадкові печери
Багато чудес на світі. Чимало їх і в Україні.
На тисячі метрів углиб землі тягнуться печери, які вражають своєю казковою красою. Вузенькі коридори ведуть у величезні кам'яні зали, стіни яких прикрашені мереживом, карнизами, арками...


З кам'яного склепіння іноді до двадцяти метрів заввишки звисають бурульки, що нагадують кришталеві люстри. Звисаючі бурульки називають сталактитами. А назустріч їм із підлоги ростуть стоячі бурульки — сталагміти.
Як вони утворюються?


Все це утворює вода з розчиненими в ній мінералами і кальцієм, яка краплина за краплиною стікає з тріщин кам'яного склепіння впродовж сотень і тисяч років.


У печерах Криму поряд із кам'яними бурульками звисають крижані.
Звідки вони беруться?


У підземному палаці постійно низька температура, тому утворюються бурульки, які не тануть навіть у літню спеку.
Збігають по підземних коридорах гомінливі4 струмки, шумлять водоспади. Непорушно застигли кришталеві озера, утворені падаючими краплинами.


Ми заходимо в печери, пристосовані5 для відвідування туристами.


Найцінніше в них — малюнки, зроблені давніми мешканцями. Одну з печер можна порівняти з кімнатою, захаращеною красивими меблями, яких ушестеро більше, ніж потрібно. Сталактитів у ній вистачило б на оформлення десяти таких печер.


Інша обставлена сталактитами і сталагмітами в міру, зі смаком. її інтер'єри просторі, наповнені повітрям.


1Склепіння — рос. свод.

2Розчинений  — рос. растворённый;  розчинити  — рос. растворить.

3Вщерть — рос. до краёв.

4Гомінливий — рос. говорливый.

5Пристосований — рос. приспособленный.


Чим пояснюється різниця вмісту1 двох печер?
Виявляється2, перша — стара, вмираюча, а друга — молода.
Чому вмираюча?
Десь через п'ять мільйонів років пустота печери вщерть заповниться сталактитами і сталагмітами.


Існує печера, в якій не білі, а кольорові утворення. Тут яскраво-червона стіна, біля якої густо-синє озеро. В озері ви-творений природою сталактит у вигляді квітки з червоною серединкою (За В. Уткіним, В. Солоухіним).


III.    Поясніть правопис слів кам'яні, кальцієм, сотень, звисають, шумлять, яскраво-червона, густо-синє.
IV.    Якими частинами мови є виділені в тексті слова? Випишіть їх разом з іменниками, до яких вони відносяться, групуючи у два стовпчики: а) за ознакою предмета, який сам виконує дію; б) за ознакою предмета, над яким чинять дію інші.


Зразок.
Звисаючі бурульки   \  Прикрашені стіни


Дієприкметники поділяються на активні й пасивні.
Активні дієприкметники вказують на ознаку за дією, яку виконує сам предмет: замерзлий ставок (той, що замерз).
Пасивні дієприкметники вказують на ознаку предмета за дією, яку виконує стосовно нього інший предмет (особа): зігріта (сонцем) земля (та, яку зігріло сонце).


61. І. Прочитайте речення. Випишіть дієприкметники, вкажіть, котрі з них активні, а котрі — пасивні. Від дієслів якого виду їх утворено? Чи зберегли дієприкметники вид дієслова?


1. Аудиторія була до краю заповнена студентами (Р. Іваничук). 2. Доріжка, вимощена цеглою, заросла мохом (І. Нечуй-Левицький). 3. Усе навколо затихло під владою чаруючої ночі (Леся Українка). 4. Понад синіючим долом мерехтіли хвилі розігрітого повітря (І. Франко).


II. Від основи дієслів якого часу і за допомогою яких словотворчих засобів утворено виділені дієприкметники?
Чи кожен дієприкметник може мати форму теперішнього часу?


Поясніть.
Активні й пасивні дієприкметники зберігають вид того дієслова, від якого вони утворені: виконати (док. в.) — виконане завдання; виконувати (недок. в.) — виконуване завдання.
1 Вміст —рос. вместимость, наполняемость.

2 Виявляється — рос. оказывается.


Активні дієприкметники бувають теперішнього і мину¬лого часу: достигаючий персик (теп. ч.) — достиглий персик (мин. ч.).
Прочитайте ланцюжки слів, які показують процес утворення ак¬тивних дієприкметників теперішнього часу від дієслів І і II дієвідмін. Зробіть висновок.


Читати -> читають -> читаючий; різати -> ріжуть -> ріжучий; сидіти -> сидять -> сидячий; лежати -> лежать -> лежачий.
Активні дієприкметники теперішнього часу творяться
від основи теперішнього часу перехідних і неперехідних дієслів за допомогою суфіксів -уч-(-юч-) для дієслів І дієвідміни та -ач-(-яч-) — II дієвідміни: танути — танучі сніги; думати — думаючий учень; тремтіти — трем¬тячий звук. Додається прикметникове закінчення -ий {-а, -е).


Прочитайте речення. Випишіть дієприкметники, визначте, активні вони чи пасивні. Позначте будову дієприкметників і проаналізуйте, як вони утворені.


1. Танучі сніги перетворились на бурхливі потоки. 2. В оживаючих деревах піднімались нестримні весняні соки (О. Гончар).
Прикметники       Дієприкметники із суфіксами -уч-, -юч-
колючий    колючий
летючий    літаючий
повзучий    повзаючий


Від поданих дієслів утворіть спочатку форму 3-ї особи множини теперішнього часу, а від неї — активні дієприкметники теперішнього часу. Запишіть їх, позначаючи суфікси.


Зразок. Знати — знають — знаючий.
Правити, лежати, дихати, ловити, зберігати, стояти.
З'ясуйте значення поданих фразеологізмів, складіть і запишіть із ними речення. Якими частинами мови і членами речення є виділені слова?


1. Ходяча енциклопедія. 2. Спляча красуня.
Від слів у дужках утворіть активні дієприкметники теперішнього часу і запищіть сполучення слів.
(Стікати) струмінь1 води,  палуба (потопати) корабля, аромат (квітувати) акації, відблиск (згасати) заходу.

І Замініть виділені слова активними дієприкметниками у формі те¬перішнього часу й запишіть за зразком. Іменник ставте в кінці словосполучення.
Зразок. 1. Дрейфуючий айсберг.


1. Айсберг, що дрейфує. 2. Квітка, що розцвітає. 3. Руки, що тремтять. 4. Засіб, який миє. 5. Дружба, що міцніє. 6. Місця, на яких сидять.


Перекладіть сполучення слів українською мовою і запишіть. Зробіть висновок про можливість утворення дієприкметників від дієслів на -ся в українській мові.


Смеющийся малыш, раскрывшийся бутон, купающиеся дети, ссорящиеся мальчики, надвигающаяся гроза.
Активні дієприкметники теперішнього часу відповідають російським на -ющий: лякаюча темрява — пугающая темнота.


В українській мові, на відміну від російської, немає дієприкметників на -ся: битися — той, що б'ється (посуд) (рос. биться — бьющаяся посуда); замислитися — замисле-ний (рос. задуматься — задумавшийся).


69. Прочитайте ланцюжки слів, які показують процес утворення активних дієприкметників минулого часу. З'ясуйте, яким способом і за допомогою яких словотворчих засобів їх утворено.
Засмагнути -> засмаглий, зрадіти -> зраділий, намокнути ->намоклий, замерзнути -> замерзлий, затонути -> затонулий, розквітнути -> розквітлий.


Активні дієприкметники минулого часу творяться від основи інфінітива неперехідних префіксальних дієслів до¬конаного виду за допомогою суфікса -л-, до якого додається прикметникове закінчення -ий (-а, -е): схуднути1 — схудлий, зникнути2 — зниклий, звикнути ~ звиклий, пожовкнути — пожовклий.


70. І. Спишіть речення; підкресліть активні дієприкметники минулого часу.
1. Зголоднілі гості сіли за стіл. 2. Вікна були заліплені памороззю (В. Василевська). 3. Почорнілий сніг потроху танув. 4. Шкільний сад стояв ліловий від розквітлого бузку (О. Донченко).
II. Виділений дієприкметник розберіть за будовою.


1 Схуднути — рос. похудеть.

2 3никнути — рос. исчезнуть.


Від поданих слів утворіть активні дієприкметники минулого часу. Доберіть до них іменники, утворені словосполучення запишіть, позначивши суфікси дієприкметників.

Ukrmova7-bondarenko-10.jpg


Обледеніти, потерпіти, посмутніти1, обміліти, поржавіти.
І. У поданих словосполученнях замініть прикметники спільно-кореневими дієприкметниками минулого часу, позначте словотворчі засоби.

Ukrmova7-bondarenko-11.jpg


В'яле листя,  червоні щічки,  смаглявий хлопчик,  худе обличчя, іржавий цвях, старий чоловік. П. Зробіть звуковий запис виділеного слова.


73.Порівняйте активні дієприкметники минулого часу в українській і російській мовах, звертаючи увагу на суфікси. Зробіть висновок про схожість і відмінність форм активних дієприкметників минулого часу в обох мовах.
Українською    Російською
стомлені люди    уставшие люди
зазеленіле листя    зазеленевшая листва
запізнілий дзвінок    запоздавший звонок
висохла білизна    высохшее бельё
обгоріле поліно    обгоревшее полено
загасле багаття    погасший костёр
Активні дієприкметники минулого часу на -л-(ий) відповідають російським на -ш-, -вш-: посивілий — посе¬девший, спітнілий — вспотевший.


В українській мові дієприкметники на -ш-, -вш-(ий) не вживаються. Замість них використовують описовий зворот: той, що захворів (рос. заболевший).


74. У поданих реченнях замініть виділені дієслова дієприкметниками; опустіть кому й однаковий іменник. Утворені речення запишіть за зразком.
Зразок. 1. Втомлені мандрівники вирішили перепочити.


1. Мандрівники втомилися, мандрівники вирішили перепочити. 2. Корабель затонув, корабель обстежили водолази. 3. Куртка намокла, куртка сушилася на мотузку. 4. Хлопчик замерз, хлопчик грівся біля каміна. 5. Озеро потемніло, озеро вкрилося тонким шаром льоду. 6. Зірка погасла, зірка лише зрідка мерехтіла2.


1Посмутніти — рос. загрустить.

2Мерехтіти — рос. мерцать.


В українській мові активні дієприкметники вживаються рідко. Натомість використовують складні речення зі словами який, що: Поїзд, який рушає з першої платформи, прибуде до Москви о дев'ятій ранку.


5. Порівняйте сполучення дієприкметників з іменниками в російській мові та їх переклад українською. Поясніть, чому можливий тільки такий переклад.
Російською    Українською
выпавший снег    сніг, що випав
поющие соловьи    солов'ї, що співають
укоренившиеся саженцы    саджанці, що вкорінилися
выздоровевший пациент    пацієнт, який одужав


76. Перекладіть і запишіть словосполучення українською мовою. По¬ясніть особливості перекладу активних дієприкметників.
Оставшиеся туристы, отдохнувший курортник, строящееся жильё1, небьющаяся посуда, белеющий парус, прибывающий поезд, причаливающий пароход, приближающийся автомо¬биль, останавливающееся маршрутное такси.


77. Прочитайте речення, визначте види допущених помилок. За¬пишіть відредаговані речення.
1. Вітерець, дуючий з півдня, лагідно пестив лице. 2. Дівчи¬на, вже заплівша косу, чекає сестру. 3. Росші біля джерела проліски вже відцвіли. 4. Снігоочищувач, очищуючий вули¬цю, замінює працю декількох людей. 5. На пероні скупчились чекаючі посадки на поїзд пасажири. 6. На столі лежав розгор¬нутий згорток2 (3 учн. творів).


78. Перекладіть і запишіть речення українською мовою.
1.    Дождь, не прекращавшийся всю ночь, к утру перестал.
2.    Певец поехал к продюсеру, жившему в другом конце го¬рода. 3. Его отец работал на заводе, производившем автомобили. 4. Дорога, ведущая в город, была свободна. 5. Оставшиеся гости сидели на террасе (О. Купрін). 6. Поднявшееся солнце съело тонкий ледок. 7. Выплывший месяц осветил уснувшее озеро (Д. Мамин-Сибіряк).
Семибарвне диво


79.1. Прослухайте текст; уявіть змальовану в ньому картину. Зробіть звуковий запис слів безпомічний, щастя.
II. Прочитайте текст на с 42, з'ясовуючи значення незнайомих слів. Визначте тип і стиль мовлення, знайдіть у тексті характерні ознаки стилю.


1 Жильё — укр. житло.

2 Згорток — рос. свёрток.
 
У дитинстві він страшенно, просто панічно бо-      панічно явся грози. І так само боявся показувати свій      боятися страх перед будь-ким із дорослих.


І вона прийшла, ота найпам'ятніша гроза. Хмара заходила з-за Дніпра — на півнеба, на півсвіту, а далі й на цілий світ. Миготіло й гриміло, гриміло й миготіло. З потемнілого неба до якогось часу не падало ні краплі, старші казали — то поганий знак.
Нарешті небо тріснуло і вихлюпнуло з себе небувалу зливу, майже всесвітній потоп.
Знетямлений і безпомічний перед силами природи, він не витримав, утік до хати і забився в тихий кут, де не чути було ні гуркоту, ні шуму.


Та ось гроза відгриміла. Коли він вийшов на поріг, на небі сяяла величезна — від обрію до обрію — семибарвна веселка. Iї яскраві свіжі барви справляли враження1 чогось предметного, що його й рукою торкнути можна. Здавалось, то був веле¬тенський міст із семи дуг, вифарбуваних кожна у свій колір. Кругом відблискували озерця, поналивані теплим дощем, у яких стояли вмиті високі спориші, трави, і горобці на кущах бузку вздовж паркану заводили свої божевільно-радісні грища.


А світ навколо іскрився святковою чистотою, мовби відродився наново. То була справді неповторна краса як символ світової гармонії і всеприродного щастя (За В. Барановым).


III.    На які частини умовно можна розділити текст? На основі якого природного контрасту він побудований? Як описано грозу і веселку? Які мовні засоби використовує автор для змалювання цих природних явищ? Як ви розумієте виділені вислови?


IV.    Доберіть заголовок до тексту.

V.    Поясніть правопис слів будь-ким, півсвіту, потемнілого, семибарвна.


VI.    Перегляньте текст і випишіть із нього дієприкметники. Визначте, котрі з них активні, а котрі — пасивні, поясніть різницю. Від яких слів і за допомогою яких словотворчих засобів утворено пасивні дієприкметники?


Порівняйте виділені дієслова і дієприкметники в реченнях. З'ясуйте, як утворилися дієприкметники.
1. Я надіслав другові смс-ку. Про надіслану другові смс-ку я забув. 2. Ворота вже зачинили. Ворота, зачинені пізно ввечері, ніким не охоронялися. 3. Директор вручив ювілярові цінні подарунки. Подарунки, вручені ювілярові, були цінні.


1Справляти враження— рос. производить впечатление.

Пасивні дієприкметники творяться від основи інфініти¬ва перехідних дієслів за допомогою суфіксів:
-н-                -ен-                 -т-
бажан ий    одружен ий    мит ий
                  озброєн ий

У суфіксах дієприкметників пишеться одна буква н.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.