KNOWLEDGE HYPERMARKET


Виникнення людини. Основні теорії походження людини. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 6 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Виникнення людини. Основнi теорiї походження людини. Повні урокиТема уроку: Виникнення людини. Основнi теорiї походження людини.


Мета уроку: засвоєння учнями знянь про походження людини на планетi.


Завдання уроку:

1. Пояснити учням теорiї походження людини.


Хід уроку:

Те, як виникла наша планета, чому i в який спосiб на нiй зародилося життя, досi залишається найскладнiшою проблемою i нерозгаданою таємницею для науковцiв. Єдине, що можна стверджувати точно – життя на Землi з'явилося пiзнiше, нiж виникла сама планета. На сьогоднi бiльшiсть учених припускає, що вiк Землi становить близько 6 мiльярдiв рокiв. Але життя на нiй виникло 3,6 мiльярдiв рокiв тому, пiсля чого розвивалося вiд найпростiших живих органiзмiв, що зародилися у водi, до складних, якi вийшли на суходiл. Цей процес тривав мiльйони рокiв. Згодом на планетi сформувалася людина. Походження людини є такою ж таємницею, як i виникнення життя на планетi. Ця проблема постiйно стає приводом для суперечок мiж ученими, якi висувають рiзнi припущення, здогадки й теорiї. Одна з найдавнiших таких теорiї – релiгiйна. Вона ґрунтується на твердженнях священних книг багатьох релiгiй, в яких написано, що людина є творiнням надприродних iстот – богiв. Наприклад, давнi жителi Месопотамiї вiрили в своє божественне начало. У їхнiх легендах розповiдалося про те, як боги вилiпили людей зi своєї кровi та глини, щоб тi задовольняли божественнi примхи. В Древньому Єгиптi, вважали, що люди утворилися зi слiз бога Сонця Ра. Давнi американськi iндiанцi гадали, що походять вiд ведмедiв. Iндонезiйцi ж уважали своїми предками людиноподiбних мавп, тому ставилися до цих тварин, як до своєрiдного лiсового народу. У Древньому Китаї навпаки вважали, що бог створив людей не за власною подобою.


бог плодючості


Якщо ж говорити про науковi концепцiї, то їх є кiлька. Iснує припущення, що життя занесене на нашу планету з космосу. За першою версiєю це зробили високорозвиненi розумнi iстоти, за другою – життя на Землi виникло в результатi падiння космiчних тiл, в яких мiстилися живi органiзми. Завдяки цим органiзмам на планетi й постала людина. Упродовж тривалого часу побутували припущення, що це був експеримент, за результатами якого досi спостерiгають прибульцi.

падіння метеорите

Однак переважна частина науковцiв завжди наполягала на земному i природному походженнi людства. Думка про те, що людина утворилася вiд людиноподiбної мавпи, належить англiйському природознавцю ХIХ столiття Чарльзу Дарвiну. Вiн розробив учення про еволюцiю – розвиток живої природи пiд впливом навколишнього середовища та природного вiдбору. Суть природного вiдбору криється в тому, що вижити можуть тiльки найпристосованiшi органiзми. Їхнi якостi передаються нащадкам через гени, внаслiдок цього зростає пристосованiсть певних видiв органiзмiв до навколишнього середовища.

чарльз дарвін

Чарльз Дарвiн стверджував, що живi органiзми постiйно змiнюються пiд впливом природних умов i серед них виживають тiльки найсильнiшi та найпристосованiшi. Саме тому вiдомий дослiдник вважав, що пращурами людини є первiснi людиноподiбнi мавпи. Прихильники цiєї теорiї стверджують, що людиноподiбнi мавпи i первiснi люди схожi за будовою тiла. На питання «чому ж сьогоднi не вiдбувається перетворення мавп на людей?» у науковцiв є готова вiдповiдь. Вони переконують, що нинi не вiдбуваються такi значнi клiматичнi змiни, якi сталися мiльйони рокiв тому i призвели до еволюцiї певних видiв живих iстот. Проте жодна з цих теорiй не сприймається сьогоднi як остаточно доведена, i походження людини залишається темою для наукових дискусiй.

Бiльшiсть учених (прихильникiв еволюцiї) дотримується думки, що предком людини є деревна мавпа – дрiопiтек. Дрiопiтек з'явився близько 18 мiльйонiв рокiв тому в Африцi й поступово розселився по iнших континентах. Вiн пересувався на чотирьох кiнцiвках. Його дiї, як i дiї багатьох iнших тварин, зумовлювалися потребами пристосовуватися до природи, що постiйно зазнавала змiн. Але, на вiдмiну, скажiмо, вiд термiта, який будує лише термiтник i нi в якому разi не вiзьметься будувати пташине гнiздо, праця дрiопiтека була творчою. Щоб досягти бажаного, вiн мiг використатовувати рiзнi знаряддя працi й вигадувати рiзнi способи для досягнення певного результату.

дріопітек

Окрiм дрiопiтека, пращуром людини вченi називають пiвденну мавпу – австралопiтека, який з'явився понад 4 мiльйони рокiв тому. На вiдмiну вiд дрiопiтека, вiн iнодi пересувався на двох кiнцiвках, тобто ходив випроставшись. По безмежних просторах Африки, яку вважають колискою людства, австралопiтеки пересувалися невеликими группами. Вони збирали рослини та їли м'ясо впольованих хижаками тварин. Час вiд часу австралопiтеки й самi намагалися полювати. Вони не не були сильнiшими чи прудкiшими за своїх жертв або ворогiв, тому пiд час полювання або захисту застосовували каменi, палицi та iншi предмети. Це розвивало їхнi кiнцiвки, якi ставали вправнiшими, i, зрештою, позначилося на фомуваннi мозку й мислення.


австралопітек
Цiкаво знати

1974-го року американськi археологи знайшли в Схiднiй Африцi скелет австралопiтека, якого назвали Люсi. Вiн був заввишки майже пiвтора метри i важив 30 кг. Пiсля спецiальних аналiзiв виявилося, що решткам 3 мiльйони рокiв. Нинi це найдавнiша знахiдка австралопiтека. Ученнi припускають, що вiн вже виготовляв примiтивнi знаряддя iз дерева i каменю. Трохи згодом археологи вiдкопали скелет австралопiтека вищого зросту (майже 1 м 70 см), який мешкав на планетi 2,5–1,5 мiльйони рокiв тому.Перевiр себе

1. Якi теорiї походження людини ти знаєш?

2. Що лежить в основi релiгiйної теорiї походження людей?

3. В чому полягає сутнiсть еволюцiї?


Домашнє завдання:


1. Поясніть відмінності між дріоптеками та австралопітеками.

2. Розкажіть, про дослідження Чарльза Дарвіна.

3. Підготуйте коротку доповідь про одну з теорій винекнення людини.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему «Поява людини на планетi». Вовк В. Р., м. Київ.

2. Охредько О. Е. Всесвiтня iсторiя. 6—7 класи: Нестандартнi уроки.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. — 192 с. — (Бiблiотека творчого вчителя).

3. Власов В. С., Бандровський О. Г. Iсторiя стародавнього свiту 6 кл. Генеза , 2006 р.

4. С. О. Голованов, С. В. Костирко. Iсторiя стародавнього свiту 6 клас. 2006 р.

5. ukrmap.kiev.uaВідредаговано і надіслано Сичем Д. Д.Над уроком працювали

Вовк В. Р.

Сич Д. Д.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 6 клас