KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вступ (Українська мова 7 клас)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Вступ (Українська мова 7 клас)


Місце української мови серед інших слов'янських мов

За мовою пізнають людину


1. 1. Прочитайте текст. Визначте його стиль та обґрунтуйте свою відповідь.


Ukrmova7-bondarenko-1.jpg


Землі східних слов"ян
Де той початок, від якого походимо і ми, і наші сусіди — народи Європи? Які землі обіймали східні слов'яни?
Першу писемну звістку про них подають візантійські письменники IV століття н. е. Землі слов'ян простягалися вздовж обох берегів Дніпра, Десни, Сейму й Сули, підступали на півночі до Оки й Сожу, на заході йшли за Карпатські гори й Північний Буг. На півдні омивалися Чорним морем.


Племена східних слов'ян мешкали серед лісів і лугів, на берегах річок та озер. їхнє життя було радісним і щасливим. Вони вирізнялися силою та сміливістю, завжди були гарно вдягнені, ситі, мали багато дітей, спільних1 богів і говорили спільною для всіх мовою. Тепер на цих землях живемо ми — їхнє пряме продовження (За М. Вінграновським). II. Що нового ви дізналися з тексту? Де мешкали давні слов'яни? Як їх зображено художником? Як описує автор їхнє життя? Що об'єднувало давніх слов'ян?


2. І. Прочитайте текст. Визначте стиль тексту та назвіть ознаки нього стилю.
Кілька мільярдів людей, що жи¬вуть на Землі, користуються 2500 мовами (за іншими підрахунками мов 5000). Мови відрізняються одна від одної всі, але й мають спільні ознаки. Схожість мов у граматиці, у звуковій системі, в коренях слів пояснюється спільністю їх походження. Споріднені мови об'єднуються в так звані мовні групи.
Слов'янська група мов виникла на основі спільнослов'янської (праслов'янської)2 мови, тому всі слов'янські мови мають багато спільних ознак. Праслов'янська мова належала племенам, що заселяли територію од Вісли й Одри до Дону й Волги, від Карпат до Балтики. В ході історичного розвитку слов'янські племена відособлювались одне від одного, з'явля¬лося дедалі більше слов'янських мов. У їх структурі виникали відмінності. Тепер є 13 мов слов'янських народів: українська, російська, білоруська, польська, чеська, словацька, верхньо-лужицька, нижньолужицька, сербська, хорватська, словенська, македонська, болгарська (За О. Пономаревым).


II.    Чим пояснюється схожість мов у світі? Як, на думку вчених, виникли слов'янські мови? Чому вони мають багато спільних ознак?
Чим пояснюються відмінності в структурі слов'янських мов?


III.    Поясніть написання виділених слів. Порівняйте їх вимову в українській та російській мовах.


3. І. Розгляньте схему на першому форзаці підручника. Як ви розумієте вислів Дмитра Білоуса? До якої підгрупи слов'янських мов належить українська мова?


1 Спільний — рос. общий.
2 Праслов'янська  мова (спільнослов'янська мова) — мова-предок слов'янських мов.

II. Прочитайте текст. У чому простежується спорідненість слов'янських мов?
Українська мова входить до групи слов'янських мов, яку складають три підгрупи: східнослов'янська (українська, російська, білоруська мови), південнослов'янська (болгарська, македонська, сербська, хорватська, словенська мови) і західнослов'янська (польська, чеська, словацька, верхньолужицька і нижньолужицька мови). Спорідненість їх виявляється в лексиці й граматичних системах, у способах словотворення та звукових співвідношеннях слів (М. Плющ).


4. Прочитайте текст. Як виникла слов'янська азбука? Які ще слов'яни, крім українців, користуються кирилицею?
 
1Місіонер — проповідник, якого відряджає церква для пропагування своєї віри.


Сучасний український алфавіт — це видозмінена давня слов'янська азбука, яка називалася кирилицею. Таку назву вона дістала за ім'ям одного з грецьких місіонерів1, братів Кирила й Мефодія, які склали азбуку для слов'ян і переклали грецькі богослужбові книги слов'янською мовою. Кирилиця лягла в основу болгарського, давньоруського (пізніше — українського, російського,  білоруського) та сербського письма.

Ukrmova7-bondarenko-2.jpg

Старовинні друковані книги


Інші ж слов'яни (поляки, чехи, словаки) використовують латиші цю1 (За О. Пономаревым).


5. Прочитайте. Порівняйте лексичне значення та вимову загальновживаних слів в українській, російській та білоруській мовах. Назвіть спільні ознаки.

Українською


мати
сестра
ячмінь
берегти
вчитися
осінній
один
ніде
учора
хтось


Російською


мать
сестра
ячмень
беречь
учиться
осенний
один
нигде
вчера
кто-то


Білоруською


маці
сястра
ячмень
берегчы
вучыцца
асенни
адзін
нідзе
учора
хтосьці(хтось)
жа(ж)


6.    Запишіть по 2—3 загальновживані іменники українською та російською мовами, доберіть до них прикметники і згрупуйте назви за значенням: а) родинні стосунки; б) частини людського тіла; в) предмети побуту; г) рослини; ґ) тварини; д) явища природи. Позначте в іменниках корені, визначте рід. Порівняйте значення, вимову й написання слів в обох мовах, назвіть спільне й відмінне.
 
7.  І. Прослухайте текст. Як позначилось історичне співіснування українського й російського народів на їхніх мовах?


Історичне співжиття українського й російського народів не могло не позначитися на їхніх мовах. Подібно до того, як до української мови ввійшло багато російських слів, так і в російській мові трапляються слова, засвоєні з української. Слова девчата, делянка, стерня, хлебороб, неполадки, Курщина, Воронежчина тощо перенесено в російську мову з українського ґрунту або в готовому вигляді, або трохи зміненому. Такі випадки мовної взаємодії є цілком природни¬ми й неминучими за умов спілкування народів.


Однак недобре, коли людина, не знаючи гаразд української чи російської мови, плутає їх, перемішує слова, відмінює слова однієї мови за граматичними законами іншої, бере якийсь притаманний саме цій мові вислів і «тягне» його в іншу мову.


1 Латиниця — латинський алфавіт.

Так створюється мовний покруч1 — суржик2. Суржик не є й не може бути ознакою культури, навпаки, він завжди відбиває некультурність людини (За Б. Антоненком-Давидовичем).


II. Зачитайте останній абзац тексту. Коли виникає суржик? Чи є він ознакою культури? Чому?


8.    Прочитайте речення. Доведіть, що виділені слова і словосполучення вжито неправильно (в іншому лексичному значенні, неправильно утворено граматичну форму тощо). Користуючись орфографічним, тлумачним або російсько-українським словниками, замініть слова і вислови-суржики літературними відповідниками. Запишіть відредаговані речення.


1. Ветеринар лічить тварин. 2. Це сама дорога мені людина. 3. Положи книгу на стіл. 4. Олена доказала, що може вчитися добре. 5. Мені сьогодні повезло. 6. Мій батько працює кра-нівщиком. 7. Він проживає у частному будинку. 8. Кожен різкий рух викликав у пораненого гостру біль. 9. Ольга Іванівна вчить нас українській мові (3 учн. творів).

9.    І. Прочитайте словосполучення. За допомогою фразеологічного словника поясніть їх зміст. Запишіть фразеологізми, дібравши до них із довідки російські відповідники. Як характеризує мову наявність у ній великої кількості фразеологізмів?

Дати собі раду; без діла слабіє сила; дійти згоди; бити байдики; зробити нашвидкуруч; довести до відома; кожне діло попервах не йде; клопоту повна голова; байки правити; пійма¬ти облизня; горобина ніч.


Довідка: безделье портит человека; хлопот полон рот; приходить к соглашению; бить баклуши; найти выход из положения; остаться на бобах; сделать на скорую руку; первый блин комом; воробьиная ночь; басни рассказывать; ставить в известность.


Підготуйте невелике усне повідомлення, даючи відповіді на запи¬тання та виконуючи пропоновані завдання.


1.    Як виникли слов'янські мови? У яких країнах вони по¬ширені?
2.    Назвіть групи слов'янських мов. До якої з них належить українська мова?
3.    У чому простежується спорідненість слов'янських мов? Чим пояснюються відмінності між ними?
4.    У яких випадках запозичення з однієї мови в іншу збага¬чують, а коли — негативно впливають на мову?


1 Покруч — потомство, виведене від схрещування різних порід тварин, видів рослин (рос. помесь); тут: потвора.

2 Суржик — тут: суміш двох або кількох мов.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.