KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дієприкметник як особлива форма дієслова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Дієприкметник як особлива форма дієслова

Содержание

Дієприкметник як особлива форма дієслова

Дієприкметник відноситься до особливої форми дієслова та виражає ознаку предмета за дією або станом.

Наприклад: зроблений (такий, що його зробили).

Дієприкметник, моє властивість поєднувати ознаки таких частин мови, як дієслово і прикметник, отже поєднує в собі і граматичні особливості цих частин мови та відповідає на питання: «який?», «яка?», «яке?», «які?».

Наприклад: намальований, омріяна, насичене, палаючі, створені.

Слід зазначити, що як і у прикметника, дієприкметник в початковій формі має називний відмінок і стоїть в однині чоловічого роду. І якщо порівнювати прикметники з дієприкметниками, то першим властиво називати постійні ознаки предмета, а от дієприкметникам властиво виражати ознаки, які залежать від розвитку в часі.

Отже, дієприкметник спроможний не тільки вказувати на ознаку, а й виражати дію або стан, пов'язаний з цією ознакою. Тому можна з впевненістю сказати, що дієприкметник являється не окремою частиною мови, а особливою формою дієслова.

Як правило, найчастіше у реченнях дієприкметник може бути присудком або означенням.

Наприклад: Блищала обледеніла ковзанка. На дворі кружляло опавши листя.

Отже дієприкметник пов'язаний з прикметником такими ознаками:

• По-перше, відповідає на такі ж саме питання: який? яка? яке? які?
• По-друге, змінюється за родами, числами, відмінками;
• По-третє, стоїть у тому ж роді, числі і відмінку, що й іменник, із яким пов’язаний;
• Та має такі самі відмінкові закінчення.

Дієприкметник пов'язаний з дієсловом за такими ознаками, як:

• По-перше, це теперішній чи минулий час. Наприклад: схвильований, незабутній;
• По-друге - це доконаний чи недоконаний вид. Наприклад: мальований, намальований;
• По-третє – це залежність від нього іменника, займенника або прислівника.
Наприклад: знесилений працею, зачарований тобою, прочитаний голосно.

Також, слід запам’ятати, що дієприкметники можуть бути лише в теперішньому або минулому часі, а от майбутнього часу вони не мають. Наприклад: засинаючий (тепер. ч.), заснулий (мин. ч.).

Розряди дієприкметника за значенням

За своїм значенням дієприкметники поділяються на активні і пасивні:


дієприкметник


Дієприкметники активного стану

До дієприкметників активного стану відносяться такі, які вказують ознаку за дією, що виконує пояснюваний іменник.

Наприклад: Бажаючі вийти з класу, вчасно попереджайте учителя.

Як правило, такі дієприкметники можуть бути в теперішньому або минулому часі.

Наприклад: палаюче полум’я, падаюча зірка (Т.ч.), згаслий вогонь, впавши яблуко (М.ч.).

Активні дієприкметники, які стоять в теперішньому часі дієслів 1-ої дієвідміни, утворюються за допомогою суфіксів -уч(ий), -юч(ий), а для дієслів 2-ої дієвідміни мають суфікси -ач(ий), -яч(ий).

Активні дієприкметники, які належать до минулого часу, як правило утворюються від основи інфінітива лише неперехідних дієслів, які мають доконаний вид і суфікс -л(ий).

Наприклад: почорнілий, замерзлий.

Активні дієприкметники, які закінчуються на -вший, -ший, зустріти майже не можливо, хіба що деякі поодинокі випадки, такі як: здолавший, заснувший.

Як правило, активні дієприкметники зустрічаються на письмі переважно в художніх творах, а от в мовлені вони використовуються дуже рідко.


Дієприкметники пасивного стану

Дієприкметники, які належать до пасивного стану, як правило, виражають ознаку за дією, яку над пояснюваним іменником виконує хтось інший.

Наприклад: виконана робота, вишита сорочка.

Пасивні дієприкметники утворюються від основи інфінітива перехідний дієслів за допомогою суфіксів -н-, -ен-, -т-.

Якщо дієприкметники мають минулий час, то вони утворені від дієслів доконаного виду, а якщо від теперішнього, то від дієслів недоконаного виду.

Наприклад: поширений, побачений, знайдений, пошитий.

Домашнє завдання

1. Визначте до яких активних дієприкметників належать слова: палаючий, плавучий, працюючий, тремтячий, сидячий, співаючий, замерзлий, почорнілий.

2. Спробуйте утворити дієприкметники з таких з таких дієслів, як:

Читати - …
Малювати - …
Грати - …
Знайти - …
Робити - …
Кипіти - …
Плакати - …

3. Складіть з утвореними дієприкметниками речення та запишіть їх в зошит.

Закріплення вивченого матеріалу

197. Прочитайте речення. До виділених слів поставте питання.

Що у цих словах спільне з дієсловом? З прикметником?

1. З рідною мовою пов'язані найдорожчі спогади про перше слово, почуте в колисці з материних уст (Б. Антоненко-Давидович).

2. Слова були для нього мов великодній дзвін, мов оживляюча роса для зів'ялої квітки (І. Франко).

Від яких слів утворене слово дієприкметник? Чим, на вашу думку, можна пояснити таку назву форми дієслова?

Дієпиркметник - особливо формо дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом: зроблений (такий, що його зробили), прочитаний (такий, що його прочитали), укритий (такий, що його вкрили), вишитий (такий, що його вишили), міцніючий (такий, що міцніє), в'янучий (такий, що в'яне).
До прикметника дієприкметник подібний тим, що:

• відповідає на питання який? яка? яке? які?;
• змінюється за родами, числами, від-мінками;
• стоїть у тому ж роді, числі, відмінку, що й іменник, із яким пов'язаний;
• має такі самі відмінкові закінчення.

Дієприкметник має такі ознаки дієслова:

• час (теперішній і минулий): сяючий (теперешній час), потемнілий (минулий час);
• вид (доконаний і недоконаний): казаний (недоконаний), сказаний (доконаний);
• здатність мати при собі залежний від нього іменник (овіяний вітром) і займенник (захоплений тобою) або прислівник (прочитаний виразно).

Отже, дієприкметник поєднує ознаки двох частин мови — дієслова та прикметника.

Початковою формою дієприкметника, як і прикметника, є форма називного відмінка однини чоловічого роду: фарбований, написаний.

Практичні завдання

198. Прочитайте. У якій колонці подано дієприкметники? Свою думку доведіть.

Цікава книжка; Прочитана книжка; Книжка, яку прочитали
Жовте листя; Пожовкле листя; Листя, що пожовкло
Блискучі очі; Сяючі очі; Очі, що сяють

• Зі словосполученнями, що містять дієприкметники, усно складіть речення.

199. Прочитайте. Визначте дієприкметники, поставте до кожного питання. Які ознаки прикметника властиві дієприкметникові? У чому виявляється відмінність між прикметником і дієприкметником? Що спільного у дієприкметника з дієсловом?

1. Тополя шепоче у вікна відчинені (Г. Кириченко).
; 2. Тополі розтріпані потяглися до сонця (Б. Харчук).
3. Здаля виглядає із балки тополя, як зламаний спис (В. Марсюк).
4. Цікавитесь тополями? Оце посаджена рядами тополя чорна, або ще її звуть українська (Олесь Гончар).
5. На краєчку поля виросла тополя, Шевченком оспівана, вітрами обвіяна, дощами омита, сонечком пригріта (Я. Козова).
6. Пожовклим листям біло-біло дихала промерзла і засніжена земля (Г. Скірська).

Що символізує в усній народній творчості й художній літературі тополя?
Які художні твори про тополю ви знаєте? Які почуття викликає це дерево у вас? Чому?

Складіть вірш про тополю. Можете використати такі рими:


тополя — доля,
полита — зігріта,
освітлена — засліплена.

Якщо прикметники називають постійні ознаки предмета (білий, молодий), то дієприкметники виражають ознаки, які розвиваються в часі (біліючий — такий, що біліє; помолоділий — такий, що помолодів).

Такі ознаки створювані дією або станом.

Отже, дієприкметник не тільки вказує на ознаку, а й виражає дію або стан, з якими ця ознака пов'язана. Тому дієприкметник — не окрема частина мови, а особлива форма дієслова.

У реченнях дієприкметник найчастіше є означенням: Ніжить вухо притишена музика (О. Сенчик).

Дієприкметником може виражатися і присудок: З дитинства я закохана в слова (В. Малишко).

200. Перепишіть, підкресліть члени речення. Визначте дієприкметники, з'ясуйте їхню синтаксичну роль.

1. Цвіла приморожена осінь (П. Перебийніс). 2. Повітря насичене несказанною ніжністю (І. Сенченко). 3. Стомлене сонце сіло спочити (О. Довгоп'ят). 4. Сонце схоже на згасаюче багаття (М. Стельмах). 5. Тут руками прадідів зігріта кожна грудка рідної землі (О. Лупій).

• Визначте рід, число та відмінок кожного дієприкметника.
• Позначте в словах вивчені орфограми.

Розкажіть про зображене на фотографії двічі. Спочатку з уживанням дієприкметників, а потім — без них. Яке з висловлювань точніше? Чому?

201. Прочитайте поезію. Визначте в тексті дієприкметники, випишіть їх, ставлячи в початковій формі.
             Мово моя українська — батьківська, материнська,
             Я тебе знаю не вивчену — просту, домашню, звичну,
             Не з-за морів покликану, не з словників насмикану.
             Ти у мене із кореня — полем мені наговорена,
             Дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована.
             Болем очей продивлена, смутком багать продимлена,
             З хлібом у душу всмоктана, в поті людськім намокнута,
             З кров'ю моєю змішана і аж до скону залишена
             В серці моїм.
                                                                 В. Бичко.

Складіть і запишіть висловлювання на тему «Душа настояна на ріднім слові». Використайте дієприкметники.

202. Перепишіть, подані в дужках дієприкметники поставте в потрібній формі. Визначте рід, число, відмінок кожного з них.

1. І стоїть на порозі (усміхнений) мати (М. Луків).
2. За столом я знову бачу (схилений) обличчя мами (М. Стельмах).
3. Щоб рід смаглявий наш не одгорів, чатує мати (втоптаний) стежину (П. Перебийніс).
4. А мама вже своїй (вихований) доні слова промовить ніжні й зрозумілі (О. Грош).
5. Совість порівнюють з порохом. Як підмочиш її, то вже ти обеззброєний (В. Захарченко).

• Підкресліть члени речення. Визначте синтаксичну роль кожного з дієприкметників.

Поясніть, як ви розумієте слова поетеси Валентини Малишко «У снах віддзеркалена турбота денна». Назвіть у цьому реченні всі частини мови. Поясніть, чому дієприкметник не є окремою самостійною частиною мови.

203. Поясніть, чому під витвором українського коваля викарбувано напис: «Можливість доведена ділом».

• Придумайте історію, заголовком якої могли б стати ці слова. Розкажіть її, уживаючи дієприкметники.

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов