KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення


Усе живе вміє відчувати
183.1. Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення, назвіть ознаки цього стилю в тексті.


Несподівана зустріч
На довгих ніжках ішов назустріч мені великий птах. Я впізнав у ньому лелеку. Тільки чому він записався у пішоходи замість того, щоб міряти крильми небесні простори?


Біля колодязя лелека спинився, тужливо потягнувшись поглядом у вечірні небеса. Та ще не час повертатися лелекам додому.


Клацнувши дзьобом, птах повертається назад у бічну вуличку. Праве крило в нього відвисло до самої землі, черкнувши чорним пером по снігу.


Отже, переламав крило. Тому й не зумів лелека одлетіти до вирію, залишившись зимувати в людському гнізді. Чекає на весну, прислухаючись до пісні побратимів у небесах.


Лелека поволі йде по вуличці, скоро зникаючи в якійсь садибі2. І я подумав, що пташині почуття такі близькі до людських (За Є. Гуцалом).


1 Гаятися — затримуватися.

2 Садиба — рос. усадьба.

Ukrmova7-bondarenko-22.jpg


II.    Як зміст тексту пов'язаний із назвою пізнавальної теми уроку? Обґрунтуйте вашу відповідь, визначаючи тему, основну думку тексту, авторську позицію.


III.    Розгляньте малюнок. Опишіть лелеку, вибравши з тексту окремі деталі його зовнішності, слова та вирази, що передають почуття. Які дієприслівники допомагають точніше описати зовнішність і стан птаха, образніше передати настрій твору?


IV.    До виділених словосполучень доберіть синоніми. Подумайте, чому саме ці слова обрав автор для своєї розповіді.


V.    Випишіть із тексту дієприслівники, поставте до них питання та визначте вид. Подумайте, від яких дієслів вони утворені. Чи зберігають вид дієслова? Пригадайте, як творяться дієприслівники в російській мові.


В українській мові дієприслівники утворюються від дієслів недоконаного і доконаного виду.


Дієприслівники недоконаного виду (що роблячи?) творяться від основи дієслів теперішнього часу недоконаного виду за допомогою суфіксів -учи (-ючи) від дієслів І дієвідміни і -ачи (-ячи) від дієслів II дієвідміни: вез(утъ) + учи — везучи; дзвен(ять) + ячи — дзвенячи.


Як утворити дієприслівник недоконаного виду?

Міркуємо
. Практично утворити дієприслівник недоконаного виду можна так: дієслово треба поставити в 3-й особі множини теперішнього часу і замість -ть додати -чи: везуть — везучи; дзвенять — дзвенячи.


184. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники недоконаного виду і запишіть за зразком. Складіть із ними 2—4 речення (усно).

Ukrmova7-bondarenko-23.jpg


1.    Думати, спостерігати, нагадувати, співати, сяяти, фар¬бувати.
2.    Мислити, говорити, стояти, бачити, лежати, служити.
Дієприслівники доконаного виду (що зробивши?) творяться від основи неозначеної форми дієслова доконаного виду за допомогою суфіксів -вши, -ши: сказа(ти) + -вши — сказавши; перемог(ти) + ши — перелігши.


Як утворити дієприслівник доконаного виду?


Міркуємо. Практично утворити дієприслівник доконаного виду можна так: дієслово треба поставити в чоловічому роді минулого часу, додаючи до нього -ши: знайшов — знайшовши; переписав — переписавши; вивчив — вивчивши.


185. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники доконаного виду і запишіть за зразком. Складіть із ними 2—4 речення (усно).
Зразок. Перейти — перейшов — перейшовши.


Увімкнути, залишити, посадити, спитати, перескочити, підійти, зігріти, зварити, надрукувати, переглянути.
У кінці дієприслівників після ч, ш завжди пишеться буква и: йдучи, принісши.


Дієприслівники недоконаного виду треба відрізняти від близьких за звучанням активних дієприкметників у називному або знахідному відмінках множини, які переходять у прикметники. У дієприкметниках після ч пишеться і.
наступаючи    наступаючі
що   роблячи?   —    які? — дієприкметник,
дієприслівник    Н.в., мн.
Іти по лісу, наступаючи  на сухі гілки.  

Наступаючі війська форсували річку.
  


186. Спишіть речення, утворюючи від дієслів у дужках дієприслівники того ж виду.


1. Весняні води ще не зійшли, (затопили) луки і луги. 2. Джмелик врятував Тимка, (забрав) на своє суденце (Григорій Тютюнник). 3. Мати лікувала дітей, (напувати) міцним окропом1, запареним на бузині, калині й липовім цвіті (І. Цюпа). 4. Я слухаю дідову розповідь, (засинати) під музику його слів. 5. Дід любив мене, великодушно (пробачати) мій дитячий егоїзм (В. Симоненко). 6. Осінь, (увійти) в свої права, повелася спочатку суворо. 7. Сонце золотило дерева (вкривати) кожен листочок витонченими мережками2. 8. Кожен осінній ранок готував усе нові й нові візерунки3, (додавати) гарячих фарб (Із тв. І. Кирія).


187.    Сергійко вирішив похвалитися братові перемогою своєї шкільної футбольної команди. У листі він написав так: Здобувши перемогу, нас вітали суперники із сусідньої школи. Чи правильно зрозуміє таке повідомлення Сергійків брат? Відредагуйте речення.

188.    Із кожною парою поданих дієслів складіть речення, утворюючи від одного з дієслів дієприслівник. Запишіть за зразком.

Зразок.   

1. Стоїть на варті солдат, приклавши бінокль до очей.


1.    Стояти, прикласти. 2. Переплисти, вийти. 3. Спитати, зайти. 4. Переписати, віддати. 5. Дивитися, сміятися. 6. Йти, триматися. 7. Розповідати, захоплюватися.

189.    І. Прочитайте дієприслівники. Зверніть увагу на особливості їх творення в українській та російській мовах.
Українською    Російською
стоячи біля вікна    стоя у окна
побудувавши школу    построив школу
сяючи від щастя    сияя от счастья
вирішивши завдання    решив задание
з'явившися зненацька    появившись внезапно
намагаючись не заважати       стараясь не мешать


II.    Складіть і розіграйте діалог на тему шкільного життя, використовуючи подані словосполучення.
190.    Перекладіть речення українською мовою і запишіть. Порівняйте вимову та написання дієприслівників у російській та українській мовах.


1. Приехав домой, мы сели ужинать. 2. Проводив прияте¬ля, он садится за стол и опять начинает читать. 3. Летит коршун4 над самой землёй, плавно взмахивая крыльями (3 тв. А. Чехова). 4. Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд1 (Л. Толстой).


1 Окріп —рос. кипяток.

2 Мережка — рос. плетение.

3 Візерунок — рос. узор.

4 Коршун — укр. шуліка.


5. Он сидел, наклонив голову, скрестив руки на коленях (Б. Лавреньов). 6. Дул холодный ветер, вздымая снег (В. Ян). 7. Будь острожен, выбирая слово (Н. Грибанов).


191. Пригадайте, якої особи (предмета) повинна стосуватися дія, виражена дієприслівником. Перебудуйте речення, утворивши замість одного з виділених дієслів дієприслівник. Чи в кожному реченні можна виконати таку перебудову? Поясніть, коли це неможливо. За¬пишіть утворені речення.


1. Зашепотіли збуджені листочки, вони оповідали сни свої.— Зашепотіли збуджені листочки, їм пригадалися сни солодкі. 2. Полохливий заєць причаївся під кущем, він пригинає вуха, поринає у море лісових звуків.— Полохливий заєць причаївся під кущем, його вуха вловлюють кожен лісовий звук. 3. Небо грає всякими барвами, своїм блідим сяйвом воно торкає вершечки чорного лісу.— Небо грає всякими барвами, його бліде сяйво торкає вершечки чорного лісу (За тв. М. Коцюбинського).


192. Складіть діалог за малюнком на тему «У ветеринара». По змозі, вживайте в репліках дієприслівники.


1 Отряд — укр. загiн.

Знайдіть помилки в побудові речень із дієприслівниками. За¬пишіть відредаговані речення, змінивши виділену частину.


Зразок. 1. Солодко позіхаючи, я непомітно засинаю.


1. Солодко позіхаючи, мене непомітно долає сон. 2. Вийшовши на галявину, нашу увагу привернуло багаття. 3. Йдучи дошколи, почався дощ. 4. Виконавши роботу, нам подякували за допомогу. 5. Повертаючись додому, мені зустрівся однокласник. 6. Відвідуючи Ботанічний сад, мене вразила краса й розмаїття бузку. 7. Закінчивши гру, музикантам аплодували глядачі (3 учн. творів).


Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова
Послідовність розбору

1.    Частина мови (особлива форма дієслова).
2.    Вид.
3.    Синтаксична роль.


Зразок усного розбору
Дорога пролягла через степи, збігаючи в долини (І. Цюпа).
Збігаючи — особлива форма дієслова — дієприслівник. Недоконаного виду. В реченні є обставиною.


Зразок письмового розбору

Збігаючи — дієприсл.; недокон. в.; обстав.


194.1. Підготуйте усний переказ тексту «Несподівана зустріч», висловлюючи свою думку про подальшу долю лелеки. Складіть і запишіть план переказу.


II. Зробіть письмовий розбір дієприслівників із тексту «Несподівана зустріч».

Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.