KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками


Рідна природа
175.1. Відпрацюйте вимову слів у рамці. З'ясуйте їх значення. Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Доберіть до тексту заголовок.


На півдні України, стелячись зеленою скатертиною, розкинулися родючі землі Таврії. У кучерявих берегах тече широкий і повноводий Дніпро. А за два кілометри від Дніпра в цьому благословенному краї простяглися безплідні сипучі піски, захопивши площу близько ста п'ятдесяти тисяч гектарів.


Та не завжди тут була пустеля. Ретельні дослідження археологів підтверджують, що понад два тисячоліття тому в гирлі Дніпра росли велетенські сосни. Це була чудова лісова країна Гілея, описана ще давньогрецьким істориком Геродотом.


У минулому столітті прийшли на ці землі перші войовники з пустелею. Вони передали нам естафету дерзновенних змагань із силами природи. Нині, насаджуючи сосни, оживляючи пустелю, працівники лісового господарства створюють казку над Дніпром. Гілея знову оживе, постаючи в новій красі (За С. Жураховичем).


II. Якою постає перед нами Південна Україна? За допомогою яких епітетів, порівнянь автор описує красу Таврії? Що відомо про минуле цього краю? Як змагаються з пустелею працівники лісового господарства?
 
III.    Знайдіть у тексті числівники. Порівняйте правопис складних і складених числівників в українській і російській мовах. Назвіть відмінності.


IV.    Назвіть у тексті дієприслівники. Доведіть, що вони впливають на зміст речень, усього тексту (уточнюють, доповнюють тощо). Пригадайте, що називається дієприслівниковим зворотом (рос. деепричастным оборотом). Як він виділяється у вимові та на письмі?


Дієприслівник із залежними від нього словами називається дієприслівниковим зворотом (рос. деепричастным оборотом): Птахи затихали і, згорнувши натомлені за день крильця, сідали на м'які гніздечка (Григорій Тютюн¬ник).
У вимові дієприслівниковий зворот виділяється паузою, на письмі — комами.


Одиничний дієприслівник майже завжди відокрем¬люється: Повечерявши, полягали спати (Панас Мирний).

176.    Зачитайте з тексту вправи 175 речення з дієприслівниковими зворотами, виділяючи їх за допомогою інтонації. Поясніть уживання розділових знаків. Поставте питання до кожного дієприслівникового звороту й визначте, яким він є членом речення.


Не виділяються комами:
1)    одиничний дієприслівник, який стоїть після присудка і відповідає на питання як?: Вона сиділа замислившись (Ю. Яновський);
2)    фразеологічний зворот: Бігти не чуючи ніг.


177.    Спишіть речення, утворюючи дієприслівники від дієслів у дужках. Розставте розділові знаки та поясніть їх уживання.


1. (Достигати) вночі суниці стають схожими на росу. 2. Ледве (пробуджуватися) від сну я чую мамин голос. 3. Я встаю (позіхати) з теплої постелі. 4. Сон ще не залишив мене (причаїтися) у моєму вусі (За М. Стельмахом). 5. У гущавині перегукувалися між собою птахи (ладнатися1) до ранкового концерту. 6. (Зібратись) геологи не поспішали в машину. 7. Вітер (натомився) укладався спати на верхівках дерев (М. Ярмолюк.


1Ладнатися — готуватися до чого-небудь.


178.1. Накресліть схеми поданих речень за зразком.
Зразок. Стомившись від спеки, я сховався під наметом.
Ukrmova7-bondarenko-21.jpg


1.    Подув колючий вітер, здіймаючи вгору темну хмару піску. 2. Розшаленіла буря, посипаючи піском сади й поля (З тв. С. Жураховича). 3. Усі, збившись у гурт, гомонять1.

4. Скрадливий вітерець, шастаючи галявиною, торкався наших облич. 5. Нагнувшись, Сашко перев'язав зламаний вершок липи (3 тв. М. Ярмолюка).

II.    За поданими схемами складіть речення. Поясніть уживання (невживання) розділових знаків.
Не з дієприслівниками пишеться окремо: не засинаючи, не поглянувши, не схотівши, не забуваючи.
Разом не пишеться з дієприслівниками тоді, коли без не дієприслівник не вживається: недобачаючи, неволячи.

Орфограма
Не з дієприслівниками не знаючи, ненавидячи

179. І. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки при дієприслівникових зворотах. Розкрийте дужки, поясніть написання не з дієприслівниками.


1. Дуб стояв (не) скинувши ще сухого торішнього листя (Ю. Смолич). 2. У небі ледь (не) торкаючись верхівок дерев про-шурхотів бусол2. 3. Нічого (не) знайшовши геологи вирушили далі. 4. (Не) добачаючи в темряві Сашко спіткнувся об велику суху гілляку (3 тв. М. Ярмолюка). 5. У такому стані (не) схотівши навіть пообідати вийшов я в сад (О. Довженко). 6. (Не)дооцінюючи силу і винахідливість греків перси потрапили в пастку (Ю. Федоренко).

1 Гомоніти — розмовляти тихо, приглушено.

2 Бусол — лелека (рос. аист).


Утворіть дієприслівники від дієслів не здужати і нездужати. Визначте їх вид. Складіть і запишіть речення за малюнками, вживаючи утворені дієприслівники. Як вони пишуться з не?
не здужати (доконаний вид)    нездужати   (недоконаний вид)
рос. не осилить   
не змогти, не подужати щось    рос. болеть
зробити.    хворіти, бути недужим.


180.1. Прочитайте речення. З'ясуйте, чи є в них пропуски ком при дієприслівниках і дієприслівникових зворотах. Пригадайте, в яких випадках коми не ставляться. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи потрібні розділові знаки.


1. Рідну землю захищай (не) шкодуючи сил. 2. Він зізнався поклавши руку на серце. 3. Знову мусили терпіти стиснувши зуби. 4. Вирушаємо в гори (не) хтуючи небезпекою. 5. Геологи довго йшли (не) відпочиваючи. б. Дівчина дивилася на Сашка посміхаючись (Із тв. М. Ярмолюка). 7. (Не) повіривши Чабанчук кинувся в канцелярію (О. Донченко). 8. (Не) знаючи броду не лізь у воду (Нар. творчість). 9. Запорожці служили своєму народові свідомо, боролися за волю, (не)знаючи страху (За М. Руденком).


II. Назвіть у реченнях фразеологічні звороти, з'ясуйте їх значення. Доберіть до них російські фразеологізми.
181. Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте творення дієприслівників у російській та українській мовах. Визначте, де пропущено коми, а де вони не ставляться. Запишіть перекладені речення, розкриваючи дужки та розставляючи потрібні розділові знаки.


1. Работая я постоянно советуюсь с друзьями (В. Каверін).

2. Завтра прибегу к вам сломя голову1 (М. Прилежаева).


1Сломя  голову — укр.стрімголов.


Незнакомые люди плача обнимали друг друга (К. Паустовсъкий). 4. Мальчик Витя стоял и слушал нас (не) улыбаясь (М. Пришвін). 5. (Не) просветлев темнеет небосклон (С. Маршак). 6. А родничок поёт (не) умолкая (В. Боков). 7. Лопоча взлетают испуганные утки (М. Сладкое).


182. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть, як виділяються на письмі одиничні дієприслівники.


1. Він сидів замріявшись (не) відриваючи очей від широководдя (Григорій Тютюнник). 2. Вітер граючись перелічував на березі червоне золото листя (М. Бубеннов). 3. Гаснучи квіти яблуні не зовсім пригасають, і пізнього вечора світяться (Є. Гуцало). 4. Роман (не) гаючись1 рішучим стрибком вискочив з окопу (О. Гончар). 5. Він міг працювати до вечора (не) втомлюючись. 6. Димок від вогнища піднімався вгору танучи у свіжині теплої літньої ночі (Григорій Тютюнник).


II. Поясніть творення дієприслівників, ужитих в реченнях, та напи¬сання їх із не.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.