KNOWLEDGE HYPERMARKET


Економіка 12 клас

                                                                                                      Планування уроків економіки 12 клас

Розділ 1. Національна економіка і роль уряду
Тема 1. Національна економіка як ціле: основні прояви цілісності. Суб'єкти національної економіки як цілого Процеси та явища національної економіки як цілого. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції. їх визначеність, структурні елементи та графічна інтерпретація. Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів та основні причини економічних коливань


Тема 2. Система національного рахівництва. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та інші показники національного виробництва. Міжнародні принципи національного рахівництва. Визначення обсягу ВВП різними методами: за сумою доданих вартостей, за доходами, за витратами. Перехід від ВВП до валового національного доходу (ВНД), валового національного наявного доходу (ВННД) Національне споживання та національне заощадження. Використання ВВП, інших показників для міжнародних порівнянь
Номінальний, реальний ВВП. Загальний рівень (індекс) цін.


Тема 3. Невдачі (обмеження) ринку і роль уряду у регулюванні національної економіки. Невдачі (обмеження) ринку як причина
державного регулювання економіки. Напрямки урядового регулювання економіки: корегування розподілу ресурсів, перерозподіл доходів і багатства, захист конкуренції, контроль за рівнем безробіття та інфляції. Зовнішні ефекти та витрати непропорційного озподілу ресурсів. Інструменти державного регулювання цих витрат. Суспільні блага: основні ознаки. Чисті суспільні блага. Змішані (платні) суспільні блага. Роль природних монополій у їх створенні. Державне регулювання природної монополії. Загальнодоступні блага та їх державне регулювання. Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач.
Крива суспільного добробуту «ефективність - справедливість». Критерій Парето при виборі урядових програм. Невдачі (обмеження) держави: брак інформації, інструментів контролю ринку, та впливу на бюрократію.


Тема 4. Безробіття та інфляція. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Оцінка рівня безробіття. Види безробіття. Повні зайнятість і природне безробіття. Пояснення безробіття на кейнсіанських та неокласичних засадах.
Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття за законом Оукена. Заходи уряду з обмеження безробіття. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінка рівня інфляції. Індекс цін та темп інфляції. Види інфляції за ознаками темпу та очікування. Інфляція попиту, витрат, грошей Наслідки неочікуваної інфляції Антиінфляційні заходи
 Зв'язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філіпса. Безробіття та інфляція в українській економіці


Тема 5. Фінансове регулювання економіки. Державний бюджет. Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти. Податкова система. Види податків, суб'єкти, об'єкти та принципи оподаткування. Податкові пільги Позитивні та негативні наслідки оподаткування. Об'єктивна межа оподаткування. Модель кривої Лафера Інші (крім податків) надходження до державного бюджету
Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки. Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг. Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного боргу. Дефіцит бюджету та державний борг в Україні.


Тема 6. Грошове регулювання економіки. Забезпечення стійкості національних грошей. Зміст грошової політики уряду: цілі та інструменти. Попит на гроші та пропозиція грошей. Регулювання урядом пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор. Банківська система країни як об'єкт урядового регулювання. Роль центрального банку та інших елементів системи. Політика «дорогих» та «дешевих» грошей у регулюванні економіки. Сутність монетаристського підходу до грошової політики. Правила грошового регулювання. Чинники та урядові заходи з забезпечення стійкості національних грошей. Особливості грошового регулювання в Україні


Розділ 2. Світова економіка і інтеграційні процеси
Тема 7. Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки. Світове господарство: зміст та основні етапи еволюції. Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, рух капіталів, міжнародна валютна система, міграція робочої сили, науково -технічне співробітництво та глобальна інформаційна система. Групи країн, що входять до світового господарства. Основні економічні показники та критерії розмежування високорозвинених країн, країн середнього розвитку та тих, що розвиваються. Закономірності поглиблення міжнародної економічної інтеграції: від угод про пільгові умови торгівлі до економічного союзу з єдиною політикою. Результати економічної інтеграції для національної економіки. Місце української економіки у світовому господарстві


Тема 8. Світова торгівля. Переваги членства в СОТ. Міжнародний поділ праці як передумова світової торгівлі. Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери і аутсайдери Пояснення причин торгівлі у теорії абсолютних та відносних переваг Торговий баланс країни. Основні чинники експорту та імпорту Обмеження міжнародної торгівлі: основні причини та наслідки. Урядова політика протекціонізму та лібералізму. Форми торгівельних обмежень: тарифні та нетарифні. Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. Основні вимоги до членів СОТ. Переваги та обмеження членства в СОТ.


Тема 9. Міжнародна валютна система. Елементи міжнародної валютної системи: міжнародна ліквідність, валютні ринки, механізми встановлення валютних курсів, міжнародні інститути валютного регулювання Еволюція міжнародної валютної системи: система золотого стандарту, система золотовалютного стандарту, система регульованих плаваючих валютних курсів Європейська валютна система у XXI ст. Форми міжнародних грошей: СДР та Євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Чинники впливу на курс валюти за плаваючого режиму: зміни цін, доходів, уподобань іноземців та внутрішньої грошової політики Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі


Тема 10. Міжнародний рух капіталів та участь країн у міжнародних фінансово-кредитних організаціях. Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Міждержавні, міжнародних організацій та приватні міжнародні кредити. Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії у іноземному інвестуванні. Діяльність міжнародних організацій -МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку тощо - у забезпеченні міжнародного руху капіталу Платіжний баланс країни. Зміст рахунку руху капіталу у платіжному балансі


Тема 11. Прояви, переваги та загрози глобалізації. Глобалізація як явище кінця XX ст. Об'єктивні причини глобалізації: посилення інтеграційних процесів та виникнення глобальних проблем. Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації. Переваги глобалізації: використання сучасних технологій, урізноманітнення споживання, вища темпи економічного зростання. Основні загрози глобалізації: втрата керованості національної економіки та національної ідентичності, підпорядкованість міжнародним кампаніям тощо. Способи протидії загрозам глобалізації


 Повний прелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, економіка, математика...


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення