KNOWLEDGE HYPERMARKET


Етапи під час розробки мультимедійної презентації. Особливості відтворення презентації за допомогою інтерактивної дошки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Етапи під час розробки мультимедійної презентації. Особливості відтворення презентації за допомогою інтерактивної дошки


Яких етапів слід дотримуватись під час розробки мультимедійної презентації?

Основні  етапи  розробки  мультимедійних  презентацій  відображено  у таблиці  12.2.

Таблиця 12.2

    Етап    Перелік дій
 1  Планування •   Установлення  призначення  презентації відповідно до  поставленої мети
•   Визначення  цільової аудиторії —  хто буде слухачами
 2  Проектування •   Добір сценарію  презентації та навігаційної схеми
•   Розробка структури  слайдів
 3   Інформаційне наповнення •   Підготовка текстового та  ілюстративного матеріалу для  наповнення слайдів згідно з розробленим  сценарієм
•   Підготовка мовного  супроводу
•   Підготовка відеосупроводу
•   Підготовка файлів  інших прикладних програм: аудіо/відео файлів,  flash-фільмів, документів пакета Microsoft Office,  графічних файлів, Інтернет-адрес тощо
 4   Програмна реалізація •   Наповнення слайдів  підготовленими  матеріалами
•   Створення дизайну слайдів
•   Налаштування анімаційних ефектів
•   Установлення  гіперпосилань відповідно до навігаційної схеми
•   Встановлення  гіперпосилань для  виходу в Інтернет та під’єднання зовнішніх програм
 5   Тестування •   Виправлення  помилок у тексті та  ілюстраціях
•   Зміна анімаційних ефектів
•   Перевірка гіперпосилань
 6   Удосконалення •   Внесення змін до сценарію,  навігаційної схеми, матеріалу,  що  складає змістову частину презентації чи  ї ї  ілюстративне доповнення
 7   Використання •   Виступ  на заняттях, демонстрація  на конференціях,  виставках тощо


Які особливості має відтворення презентації за допомогою інтерактивної дошки?

У   випадку,  коли  презентація  розробляється  для  демонстрації  в  ауди­торії,  для  її  відтворення, як  правило, використовують  не  екран монітора,  а великий настінний екран, плазмову панель чи  інтерактивну дошку.

  • Відтворення  презентації  за  допомогою  інтерактивної  дошки  не­можливе  без  використання  мультимедійного  комп’ютерного  проектора.  Разом з тим,  відображення  презентації можливе без вико­ристання  комп’ютера  —   деякі  проектори  можуть  відтворювати презентації,  записані  у  спеціальному  форматі  на  флеш-носії,під’єднаному до  комп’ютера.  Для  переведення  презентації  в  цей формат до комплекту поставки проектора додається диск із відпо­відним  програмним забезпеченням.

Серед  існуючих  сучасних  технічних  засобів,  які  використовуються  для відображення мультимедійної презентації,  інтерактивні дошки мають знач­ні  переваги.  В  першу чергу  це  стосується зручності  використання  та керу­вання матеріалом:  доповідачу  немає  потреби  переходити  від  екрана  (дош­ки)  до  комп’ютера —  керування здійснюється дотиком  руки  чи за допомо­гою спеціального пульта.  Також підтримується контакт з аудиторією — до­повідач  займає  звичне місце  перед  аудиторією,  а  створені  у  процесі  пояс­нення  чи  обговорення  матеріалу  мітки,  позначки  чи  тексти  автоматично зберігаються на комп’ютері та за потреби можуть бути повторно відтворені.

Разом  з  тим функції  інтерактивних дошок  набагато ширші.  В  комплект поставки входить спеціальне  програмне забезпечення, за допомогою якого можна,  наприклад,  на  уроці  математики  за  декілька  хвилин  побудувати складну  геометричну фігуру, здійснити  її  поворот  тощо;  на уроці  географії — завантажити звичайну чи контурну карту, детально розглянути певну об­ласть  (для  цього  достатньо  одного  простого  дотику  руки),  отримати  з Інтернету  невідстрочене  у часі  пояснення;  на уроці  біології  —  підключити до  комп’ютера цифровий мікроскоп  та вивчати будову клітини,  при  цьому можна  записувати  дії  користувача  та  створювати  відеокліп, що  є  зручним під час проведення презентацій навчального характеру тощо. Крім того, су­часні  інтерактивні  дошки  —  чудовий  засіб  для  проведення мозкової  атаки чи  планування  командної  роботи  над  проектом, оскільки всі  ідеї, що  запи­суються під час проведення обговорення, зберігаються в  комп’ютері.

  • До деяких моделей  інтерактивних дошок пропонуються  пульти для голосування,  за допомогою  яких можна  оцінити  презентацію,  доповідь,  проблемну  ситуацію  тощо,  пройти  тестування  з  невідкладеним  аналізом  відповідей,  голосуванням  здійснити  рольовий розподіл  під час організації групової роботи  в проекті тощо.


  • Обговорюємо

1.  Які  об’єкти можуть розміщуватися  на слайдах презентації?
2.  Дані якого типу можна розмістити  на слайдах комп’ютерної презентації? Чим обумовлюється добір відповідних типів даних?
3.  Які  об’єкти слайдів презентації належать до мультимедійних?
4.  Як додати до слайда презентації мультимедійні об’єкти?

5.  Які параметри відтворення мультимедійних об’єктів можна встановити під час  підготовки  презентації  до  показу?  Чи  однакові  ці  параметри  для  всіх типів об’єктів мультимедіа?
6.  Які  пристрої  мають  бути  встановлені  на  комп’ютері  для  записування  та прослуховування  на ньому звуку?
7.  Які операції можна виконувати за допомогою звукового редактора?
8.  Як вставити звуковий файл для  супроводу презентації?
9.  Які є способи  показу слайдів  презентації?
10.  Як змінити часові  параметри зміни слайдів  презентації?


  • Працюємо а парах

А. 1. Поясніть  переваги  використання  мультимедійних презентацій  у різних сферах життя  людини  на  конкретних  прикладах.  Обговоріть  у  парах. Застосуйте  технологію  «3 -2 -1 » :   поставте  три  запитання,  зробіть  два коментарі,  запропонуйте одну нову ідею.

В. 2. Порівняйте  способи  вставляння  до  слайдів  презентації  анімованих картинок  із  колекції Microsoft та Фільму із колекції кліпів.  Який спосіб є більш зручним  і  чому? Обговоріть у парах.

3. Чим схожі  і відрізняються процеси вставляння фільмів і звуків із  колекції  кліпів?  Опишіть  послідовність  дій,  необхідних  в кожному  випадку.  Обговоріть  у  парах.  За  результатами порівняння  побудуйте діаграму Венна.

С. 4. Поясніть  переваги  та  недоліки  Автоматичного  відтворення  звуку  та відео у процесі демонстрації слайдів презентації. Обговоріть у парах.

5. За  допомогою  яких  технічних  засобів  можна  відтворювати презентації? Опишіть ситуації,  коли доцільно  надати  перева­гу конкретному засобу.  Обговоріть у парах.  За  результатами обговорення заповніть таблицю у зошиті.

  • Працюємо самостійно

А. 1. Використовуючи  метод  «прес»,  за допомогою  якого можна  навчитися чітко  та  стисло  формулювати  й  висловлювати  власну  думку  з  дис­кусійного  питання  (табл.  12.3),  доведіть,  що  слайдові  презентації, створені  засобами  програми  MS PowerPoint,  належать  до  мультиме­дійних.

Формулювання думки за методом «прес»

Таблиця  12.3

 Назва етапу  Діяльність учнів  Шаблон побудови формулювання думки — результату реалізації певного етапу
 Позиція Висловлення своєї думки, формулювання припущення  Я вважаю, що...
 Обґрунтування Наведення аргументів на підтримку припущення ...  тому, що...
 Приклад Наведення фактів,  які демонструють правильність припущення ... наприклад...
 Висновки Узагальнення своєї думки, обґрунтування висновків  Отже (тому), я вважаю...


B.  2.  До  першого  слайда  презентації Київ.ppt,  що  зберігається  на CD-диску  в  папці  Презентації,  додайте  відеофрагмент Прогулянка Києвом.wmv, що зберігається  на CD-диску в  пап­ці Мультимедіа\Відео.

C.  3.  До  презентації  Париж.ppt,  що  зберігається  на  CD-диску  в папці  Презентації,  додайте  звуковий файл  Dassin.mp3,  що зберігається  на  CD-диску  в  папці  Презентації,  та  вставте  як додаток текст пісні, що зберігається  на CD-диску в тій самій  папці.

Знайдіть  в  Інтернеті  потрібні  відеофрагменти  (кліп  пісні,  відеоподорож Парижем  тощо).  Вставте  ці  відеофрагменти  до  презентації.  У  разі  не­можливості  імпортування  відео з  Інтернету,  вставте до  слайдів  презен­тації відповідні  гіперпосилання.

4.  Придумайте сценарій та створіть презентацію Фонтани на ос­нові  відеофрагментів,  що  зберігаються  на  CD-диску  в  папці Відео. Сплануйте презентацію, заповніть розкадровку слайдів та вкажіть джерела отримання даних.

5.  Знайдіть у  вільній  енциклопедії  (uk.wikipedia.org)  означення  термінів,  що використовувались  під  час  вивчення  матеріалу програми  для  підготовки презентації за допомогою програми MS PowerPoint. Обговоріть результа­ти у парах. Засобами програми FreeMind побудуйте карту пам’яті.


  • Досліджуємо

1.  Дослідіть  призначення  вказівок  меню  Вставка/Фільми  та  звуки/Запис  із компакт-диска  та Записати звук.  Знайдіть  спільне  та  відмінне  із  вставкою Фільм  із  файла  та  озвучуванням.  Результати  подайте  у  вигляді  діаграми Венна.

2.  Чи завжди можна переглянути  вставлений  відеофрагмент?

3.  Знайдіть  спільне  та  відмінне  між  вбудовуванням  мультимедійних об’єктів до слайдів презентації та їх вставлянням. Результати подайте у вигляді діаг­рами  Венна.

4.  Дослідіть  призначення  перемикача  Показ  слайдів  у  вікні  Настройка  пре­зентації (мал.  12.11).

5.  Дослідіть зручність використання нотаток та рукописних додатків.  Наведіть приклади ситуацій,  коли доцільно  використовувати  той чи  інший  спосіб.

6.  Які  ролі  ви  виконували  під  час  створення  та  редагування  презентацій?  Чи були  ви  режисером? А сценаристом? Чи можна сказати, що ви  були дизай­нером, журналістом?  Яка  роль  була для  вас  найцікавішою,  най­важчою? Яких навичок вам  не вистачало?

Для  полегшення  усвідомлення  рольових  дій  під  час  створення комп’ютерної презентації,  а також під час наступного планування варто заповнити  таблицю  12.4 у зошиті.


Таблиця  12.4

 Роль  Дії   Результат
 Дизайнер   Добір кольорової гами  Кольори  і розмір шрифту,  ліній  і зображень привертають увагу аудиторії до змістової частини презентації


  • Працюємо над проектом

Проект  «Обираємо майбутню  професію»

1.  Завершіть створення презентації  «Моя майбутня професія».
2.  Додайте  до  неї  вбудований  звуковий  файл,  відеоролик,  посилання  на цікаві блоґи та потрібні ресурси, які було створено раніше.
3.  Додайте  звуковий супровід презентації.
4.  Налаштуйте  створену  презентацію  на  автоматичний  показ  для  прове­дення заходу «Ярмарок професій».

Корисні інтернет-ресурси


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.