KNOWLEDGE HYPERMARKET


Звертання непоширене й поширене

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Звертання непоширене й поширене


Про те, чим поширені звертання відрізняються від непоширених, їхні виражальні можливості та про особливості виділення звертань в усному й писемному мовленні

Пригадайте! Для чого використовується форма кличного відмінка іменника? Що називається звертанням?

234 Прочитайте текст. Знайдіть у ньому звертання та схарактеризуйте їх за морфологічним вираженням, будовою та місцем у реченні.
Ой летіть, вітри буйні, зашуміть калиновим гіллям край вікна, розбудіть матір шелестом поривним. І повідайте, вітри, про найменшого сина Миколу, що його не обіймала матір, не виряджала на війну, й що йому наказу не давала материнського. Розкажіть ви, буйні вітри, що живий син Микола, живий-здоровісінький. Тільки сивина рясно вкрила скроні, як паморозь осіння...
Не забув тебе, мати, молодий син...
Мовчи, серце! Стань твердим, як кремінь! Ні однієї сльози з очей, бо сльоза зір соколиний затуманить...
- Де ви, сини мої? Чи діждуся вас? Чи побачуся з вами?
Б'ється калинове гілля, стукає, наче повідати хоче про добру вість, що її принесли швидкі вітри... (А. Шиян).


Значення

Звертання — це слово або група слів, що називають особу, а іноді — неживий предмет, до якого звертається мовець. Наприклад:  1. І шлях святинь твоїх, Славуто, тернами весь позаростав! (М. Філянський). 2. Люблю тебе, моя ти пісне, тобі я дякую за все (В. Сосюра).

Спосіб вираження

Звертання виражається іменником у кличному відмінку або в називному в значенні кличного. Інколи в ролі звертання виступають слова інших частин мови, вжиті у значенні іменника. Наприклад:
Будь щаслива та здорова, чорноброва! (М. Вороний).

Місце в реченні

Звертання можуть займати будь-яке місце в реченні. Самі ж членами речення не виступають і не утворюють з іншими членами речення словосполучень.

Інтонація

Звертання вимовляються з окличною інтонацією, високим тоном, особливо на початку речення. У вимові перед звертанням паузи зазвичай немає, є пауза, як правило, після нього. Якщо звертання стоїть у середині речення, воно читається швидким темпом.

Розділові знаки

На письмі звертання виділяється комами. Проте, коли звертання стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставиться знак оклику, а наступне слово в такому випадку пишеться з великої букви. Життя моє! Дозволь тебе любити. Зашити щастям зроблені дірки (А. Стеценко). Перед звертанням часто бувають вигуки, які від звертання відділяються комами. Не виділяються лише слова о, ой, якщо вони вжиті як підсилювальні частки. Порівняйте:
1. Ой Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий, багато ти, батьку, у море носив козацької крові (Т. Шевченко).
2. Ох, пісне, чому, як той птах, не летиш? (М. Рильський).

Структура

Звертання, виражені одним словом, називаються непоширеними. Звертання, виражені групою слів, називаються поширеними. Наприклад:
1. Пригадайте, мамо, те прощання край воріт, де сяяла роса (Л. Павлів).
2. Запалай, мій вогнику крилатий, полум'ям привітним і незлим (А. Малишко).
У групі поширеного звертання можуть бути відокремлені означення, однорідні члени речення. Усередині такого звертання ставляться розділові знаки відповідно до загальних правил. Прощайте,росяні долини і села, сповнені краси (О. Підсуха).

Стилістичні особливості

Звертання вживаються здебільшого в розмовному, художньому та публіцистичному стилях мови. У мові художньої літератури та приватному листуванні звертання емоційно забарвлені, тому вживаються з вигуками, частками, повторюються. Часто вживаються в питальних і спонукальних реченнях, у діалогах.


235 Два-чотири - всі разом! Поміркуйте, які з виділених слів є звертаннями. Обґрунтуйте свою думку.
1. Хай, милі друзі, вам щастить у дружбі вірній, в праці мирній (М. Рильський). 2. Я люблю тебе, поле, простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт (П.Дорошко). 3. Учитель мій! Як ми тебе любили... (В. Сосюра). 4. Гей ви, далі ясні, безкінечні й сині, як чудесно в світі молодому жить! (В. Сосюра). 5. Не стелись, тумане, не шуміть, тополі, не печальте очі ви, берізки голі! (В. Сосюра).


Зверніть увагу!
При звертанні можуть бути займенники ти, ви у будь-якому відмінку. Ці займенники до групи звертання не входять.


236 І. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки при звертаннях. Назвіть звертання, визначте, які з них поширені та чим вони виражені. Чи бувають звертання членами речення?
II. Прочитайте речення вголос, виділяючи звертання відповідною інтонацією.
1. Грай моя пісне як вітер сей грає (Леся Українка ). 2. Через тумани лихі, через великеє горе ти світиш мені моя зоре (Леся Українка). 3.1 ти людино в себе у ногах побачиш постать гордої природи (М. Рильський). 4. Линьте ж дні котіться весни до мети (М. Рильський). 5. Шуми вітре шуми буйний на ліси, нагори... (М.Шашкевич). 6. Спи мій малесенький поки є час (Леся Українка). 7. Скажи Україно скажи моя мила звідки могутність незламна твоя? (М. Нагнибіда). 8. Кораблі Шикуйтесь до походу! Мрійництво Жаго моя Живи! В океані рідного народу відкривай духовні острови (В. Симоненко). 9. Ти чого це дівко на вулицю носа не показуєш? (М. Стельмах).
III. Підкресліть граматичні основи. Назвіть речення, у якому присудок виражений фразеологізмом.


Мовний етикет
Дорогі друзі!
Громадянине!
Панове!
Добродію!
Вельмишановний!
Господарю!
Господине!
Дорогий друже!
Громадяни!
Пані!
Люди добрі!
Шановне товариство!237 Позмагайтеся! Об'єднайтеся в групи по 3-6 учнів і проведіть конкурс на знання українських пісень, у текстах яких є речення зі звертаннями.


238 Мікрофон. Висловте свої міркування стосовно того, як потрібно звертатися до людей. Яке означення ви використали б біля звертання, починаючи лист до мами, тата, бабусі, дідуся, ровесника, редактора газети, директора школи? Які слова найкраще вживати під час звертання до незнайомої людини?


239 Складіть і запишіть речення, у яких наведені слова були б то підметами, то звертаннями.
Дніпро, мої однокласники, рідна земля, Галина Іванівна.


240 Поширте речення Коли ти прийдеш? звертаннями. Поставте звертання на початку, в середині, в кінці речення. Простежте, як змінюється відтінок запитання залежно від місця звертання в реченні. Опишіть ситуацію, у якій могло б прозвучати кожне з утворених вами речень.


241 І. Спишіть речення, ставлячи звертання, подані в дужках, у кличному відмінку та розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
1. Добридень (квітень) повелитель квіту. Заходь в мій сад, - він жде тебе завжди (М. Боровко). 2. Здрастуй (пташечка маленька) звідкіля ти, звідкіля? (П. Усенко).3. Понеси мене на крилах (радість моя) де на пагорбах і схилах сонця течія (В. Симоненко). 4. Скажи (брат) кобзареві: хай собі співає! Бо кобзаря на Вкраїні народ поважає (О. Корсун). 5. Молодієш (Київ) хоч старий літами (Д. Луценко).6. Нехай живе поезія (мій друг)! (М. Рильський). 7. Не шуми ти (луг) і не гасніть, далі! (В. Сосюра).8. Ти припав (мій син) до лиця мудрої кринички польової (П. Перебийте).
II. Зробіть письмовий синтаксичний розбір двох останніх речень.
III. Визначте, у яких словах, що є звертаннями, простежується чергування звуків. Запишіть і схарактеризуйте звуки, що чергуються.


242 Позмагайтеся!Хто швидше розставить сім ком у поданому реченні?
Зеленійте доли і лужечки і орли здіймайтесь ув імлі розливайтесь круті бережечки по вкраїнській молодій землі! (А. Малишко).


243 Випишіть спочатку речення з поширеними звертаннями, а потім - із непоширеними. Розкрийте дужки, розставте розділові знаки. Обґрунтуйте написання.
II. Прочитайте речення вголос, виділяючи звертання відповідною інтонацією.
1. Слався од краю до краю Вітчизно квітни садами піснями лунай (М. Рильський). 2. Зашуми весною зелен луже теплий вітре ш(е,и)лести в гі(л,лл)і! (А. Малишко). 3. За руку б(е,и)ру тебе слово як юнку як рідну дитину на руки б(и,е)ру (П. Воронько). 4. О краю мій в ті грізні зими завжди з тобою ми були (В. Сосюра). 5. Мій отчий (не)забутній доме зі мною скрізь твоє тепло (Р. Братунь). 6. Добрий ранок шляхи пром(и,е)нисті і веселі пісні тракториста (М. Стельмах). 7. Командире хай поблиз Дніпра відпочине воїна душа! (М. Стельмах). 8. Сідай дон(е,и)чко пополуднуй з нами (М. Стельмах ). 9. Старі дуби спасибі вам за осінь за відлітання радості і птиць (Л. Костенко).
III. Схарактеризуйте усно речення за метою висловлювання та інтонацією.


244 Попрацюйте в парах. Прочитайте по черзі подане речення кілька разів, передаючи інтонацією різні почуття (радість, переляк, сум, тривогу тощо).
"Іване, Іване!" - промовила тихо мати.


245 Прочитайте і спишіть народні вислови, вставляючи пропущені розділові знаки. Чи можна переставити в реченнях звертання?
1. Ні сіло ні впало: «Дай мамо сало!». 2. Хапай Петре поки тепле. 3. Скачи Данило хоч тобі не мило. 4. Не трать куме сили, спускайся на дно. 5. Заплач Матвійку дам копійку. 6. Хоч нічого не виходить, а ти Марку грай. 7. Грай, грай глечику а підеш без вушка. 8. Ой піч моя піч! Коли б я на тобі, а ти на коні, славний був би козак з мене.
II. Пригадайте і запишіть кілька прислів'їв чи речень із відомих пісень, у складі яких є звертання.


246 Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.
Варіант А. Складіть і запишіть діалог на тему «Краєвид за вікном», використавши речення зі звертаннями.
Варіант Б. Складіть і запишіть три речення з прямою мовою на тему «Краєвид за вікном», використовуючи звертання.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.132.jpg
М. Шагал. Вікно на дачі

Висновки.
1. Звертання називають особу чи предмет, до яких звернена мова. Звертання бувають поширеними і непоширеними, вони не є членами речення.
2. На письмі звертання завжди виділяються комами, інколи - знаком оклику, в усному мовленні - інтонацією.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Матеріали та завдання з української мови, допомога школяру, підручники та конспекти для підготовки до уроків

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.