KNOWLEDGE HYPERMARKET


Йонні рівняння

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 9 клас>> Йонні рівняння


ЙОННІ РІВНЯННЯ

Йонні рівняння, записані у скороченій формі, відбивають сутьхімічної реакції. Ви пересвідчилися в цьому, виконуючи лабораторні досліди. Також ви навчилися використовувати таблицю «Розчинність кислот, основ і солей у воді» (див. додаток) для прогнозування можливості перебігу реакцій йонного обміну у розчинах електролітів, записувати рівняння реакцій у повній і скороченій йонних формах. Закріпімо ці знання й уміння, виконавши зворотне завдання: доберімо пари речовин,  взаємодію між якими у розчині описує скорочене йонне рівняння.

Приміром, взаємодія у розчині катіонів Феруму(III) та гідроксид-аніонів веде до утворення бурого драглистого осаду ферум(ІІІ) гідроксиду (мал. 12.5):

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3Znak2.jpg

Взаємодія розчину лугу із розчином солі Феруму. фото

Які саме речовини треба взяти для проведення цієї реакції? Звернімося до таблиці «Розчинність кислот, основ і солей у воді» (див. додаток), аби з’ясувати, які сполуки Феруму(ІІІ) розчинні у воді. Розчинними є хлорид, бромід, сульфат і нітрат Феруму(ІІІ). Аналогічно доберімо розчинну основу. Можна використати розчини гідроксидів Калію, Натрію, Барію тощо. Єдине обмеження – другий продукт реакції має бути розчинним. Тож умові завдання не відповідатиме взаємодія у розчині ферум(ІІІ) сульфату з барій гідроксидом. Адже барій сульфат також нерозчинний. І хоча реакція відбудеться, але жоден йон у повному йонному рівнянні не скоротиться (пересвідчіться у цьому, склавши повне йонне рівняння). Аби перевірити наші передбачення, запишімо у повній та скороченій йонних формах рівняння реакції між ферум(ІІІ) нітратом і калій гідроксидом у розчині:

формула. фото
Одержане скорочене йонне рівняння однакове з тим, що було в умові завдання. Тож утворення драглистого бурого осаду ферум(ІІІ) гідроксиду зумовлене взаємодією у розчині катіонів Феруму(ІІІ) й гідроксид-аніонів.

Завдання

Виберіть пари речовин, взаємодії яких у розчині відповідає скорочене йонне рівняння:

SO32- + 2H+ = SO2Znak3x.jpg+ H2O:

A Na2SO3 і HCl; Б Ag2SO3 і HCl; В Na2SO4 і HCl; Г K2SO3 і H2SO4; Д ZnSO3 і H2SO4.

Стисло про головне

Реакції обміну між електролітами у розчинах відбуваються за участю йонів - частинок, які реально існують у розчинах солей, лугів і кислот. Такі реакції називають йонними, а рівняння цих реакцій - йонними  рівняннями.

Йонними рівняннями можуть бути зображені будь-які реакції, що збуваються за участю електролітів у розчинах. Якщо вони не супроводжуються зміною зарядів йонів (не змінюються ступені окиснення елементів), то їх називають реакціями йонного обміну.

Аби скласти рівняння реакції у йонній формі, зважають на те, що електроліти у розчині дисоціюють на йони. За таблицею «Розчинність кислот, основ і солей у воді» (див. додаток) визначають, які з-поміж реагентів є сильними електролітами. їхні формули записують у йонній формі. Визначають, які з цих йонів взаємодіятимуть між собою з огляду на знаки їхніх зарядів. Електростатичні сили зумовлюватимуть притягування різнойменних і відштовхування однойменно заряджених іонів. Продукти реакції, які є сильними електролітами, записують у йонній формі. Формули слабких електролітів і газуватих речовин, які залишають сферу реакції, записують традиційно. У повній йонній формі рівнянь коефіцієнти перед формулами кожного з йонів визначають з урахуванням індексів у формулах електролітів та коефіцієнтів перед ними.

Аби одержати скорочене йонне рівняння, формули йонів, які не беруть участі у реакції, у лівій й правій частинах повного йонного рівняння скорочують. Скорочене йонне рівняння відбиває суть реакції обміну між електролітами у розчині. Воно показує, які йони взаємодіють і яка речовина є продуктом реакції.
Умови необоротності реакції між електролітами у розчині - утворення осаду, виділення газу, утворення води або іншої малодисоційованої речовини. Якщо виконується хоча б одна з цих умов, реакція відбувається до кінця. Якщо ж ні, то внаслідок змішування розчинів утворюється суміш йонів.

Для прогнозування можливості перебігу реакцій йонного обміну у розчинах електролітів використовують таблицю «Розчинність кислот, основ і солей у воді».

Застосуйте свої знання й уміння

1. Запишіть у повній і скороченій йонних формах рівняння реакцій між:
а) натрій карбонатом і кальцій хлоридом; б) хлоридною кислотою та магній карбонатом; в) нітратною кислотою та барій гідроксидом.

2. Виберіть пару йонів, яка бере участь у хімічній реакції між магній сульфатом і барій нітратом у розчині:
А Мg2+ і NОZnak4 1.jpg; Б Мg2+ і Ва2+; В Ва2+ і SО2-4; Г NОZnak4 1.jpg і SО2-4.

3. Виберіть пару йонів, яка бере участь у хімічній реакції між калій гідроксидом і нітратною кислотою у розчині:
А К+ і NOZnak4 1.jpg; Б H+ і N0Znak4 1.jpg; В Н+ і ОН-; Г К+ і ОН-.

4. Доберіть не менше двох пар речовин, реакції між якими у розчині зумовлені взаємодією:
а) катіонів Плюмбуму(ІІ) і хлорид-аніонів; б) катіонів Гідрогену і гідроксид-аніонів; в) катіонів Гідрогену і силікат-аніонів; г) катіонів Гідрогену і купрум(ІІ) гідроксиду; д) катіонів Гідрогену і сульфід-анюнів.

5. Виберіть пари йонів, які не можуть одночасно перебувати у розчині:   
А Са2+ і РО3-4; Б Fе3+ і ОН-; В СО2-3 і Сl-; Г NО-3 і Ва2+.

6. Роздивіться малюнок 12.6. Виберіть пари йонів, які відповідають схематичному зображенню скороченого йонного рівняння.

Аніонит та катіони. фото

7. На малюнку 12.7 на мікро- і макрорівні зображено реакцію йонного обміну за участю аргентум(І) нітрату. Один з її продуктів - аргентум(І) хлорид. Визначте, як електроліти могли б бути другим реагентом у цій реакції. Складіть хімічні рівняння, запишіть їх у повній і скороченій йонній формах.

Реакція йонного обміну за участю аргентум нітрату. фото

8. У хімічний стакан із розчином сульфатної кислоти занурили електроди приладу для дослідження електропровідності й увімкнули електричний струм. Де досліджуваного розчину почали повільно доливати розчин барій гідроксиду. Спрогнозуйте зміни, які відбуватимуться у розчині та з індикатором приладу Поясніть спостереження за допомогою повних і скорочених йонних рівнянь.

9. До складу начинки карамельок «Шипучка» входить питна сода (натрій гідрогенкарбонат NaНС03) та лимонна кислота. Поясніть, чому ці речовини починають взаємодіяти між собою лише під час контакту з вологою.

Скарбничка досвіду

1. У хімічному кабінеті під керівництвом учителя хімії визначте кислотність виданих зразків меду. Виготовте розчини з масовою часткою меду 10%. У хімічні стакани відмірте порції 10 %-ного водного розчину меду об'ємами по 100мл, добавте до кожної з них по 5 крапель 1 %-ного спиртового розчину, фенолфталеїну й по порції 0,1 %-ного розчину натрій гідроксиду об'ємом 5 МЛ.

Поясніть, у якому випадку мед має підвищену кислотність: якщо розчин залишився безбарвним, чи за появи малинового забарвлення. Відповідь аргументуйте рівнянням реакції, запишіть його у повній і скороченій йонних формах.

2. Поміркуйте, яку широко застосовану у кулінарії сполуку можна використати у домашніх умовах для виявлення надмірної кислотності меду. Складіть план експерименту й обговоріть його з учителем хімії. Виконайте дослід у домашніх умовах.

3. Дізнайтеся, використовуючи різноманітні джерела інформації, про застосування йонного обміну для опріснення води.
За результатами здійснених досліджень підготуйте презентації.


Г. А. Лашевська, Хімія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Планування з хімії, підручники та книги онлайн, курси та завдання з хімії для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.