KNOWLEDGE HYPERMARKET


Компаративний аналіз поем до теми «Микола Вороний. Коротко про письменника. «Євшан-зілля»»

Таблиця до предмету Українська література 6 клас.

Тема «Микола Вороний. Коротко про письменника. «Євшан-зілля». Поема про необхідність повернення людині історичної пам'яті, усвідомлення своєї національної приналежності. ТЛ: ліро-епічний твір, поема ».

                                                                        КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОЕМ

Алгоритм мікроаналізу твору
М.К.Вороний “Євшан-зілля” Л.М.Мосендз “Євшан-зілля”
І.Я.Франко
“Ор і Сирчан”
Джерела    Іпатський літопис, рік 1201    Іпатський літопис, рік 1201 Іпатський літопис, рік 1201
Жанр  
Поема
Поема у прозі   
Історична половецька сага
Тема Прагнення батька будь-якою ціною повернути сина з чужини у рідний край. Прагнення Отрока (сина хана Сирчана) помститися русичам за довгу розлуку з батьком, з рідним краєм. Прагнення молод-шого брата-ханенка повернути старшого брата у рідний край і переконати його у необхідності бороть-би з русичами.
Ідея Вірність Батьківщині, рідному краєві, патріотизм, братолюбство, ненависть до ворогів.
Вірність Батьківщині, рідному краєві, пат-ріотизм, братолюб-ство, ненависть до ворогів.
Вірність Батьківщині, рідному краєві, пат-ріотизм, братолюб-ство, ненависть до ворогів.
Композиція:
1)сюжет і його елементи:
Отрок в полоні у руського князя Володимира Моно-маха, оточений повагою та любов’ю, забув рідну землю. Гудець батька-хана за допомогою євшан-зілля нагадує йому про з рідний край.
Повернення на Батьків-щину після довгої розлуки.
Звертання до українців, згадати: хто вони? чиїх батьків сини?
Отрок в повернувся у рідний край. Батько на смерт-ному одрі. “Сідло мертвих” для батька-хана. Євшан-зілля – заклик до боротьби проти русичів.
Поразка. Відступ від ідеї боротьби.
Євшан-зілля з часом втачає свій аромат. Запозичення руських звичаїв,обрядів, тра-дицій. Обман і самообман. “Сідло мертвих” для Отрока.
Після поразки хансь-кого війська два сини-ханенки влаш-тували своє життя по-різному: старший  оселився в горах на Кавказі, менший – залишився жити над Доном у рідних сте-пах. Після смерті ки-ївського князя моло-дший брат  переко-нує старшого брата через Ора-музику за допомогою єв-шан-зілля поверну-тися у рідні степи і піти війною на русичів.
2)система образів: Хан, гудець, син хана    Хан Сірчан, син хана Отрок, Кобяк, старці. Ор-музика, два сини хана: старший і молодший.
Найхарактерніші риси головного героя твору: Єдність
Відданість
Шана
Агресивність
Наполегливість
Зухвалість
Ізольованість
Легковажність
Легкозрозумілість
Ясність
4)способи ви-кладу художн. матеріалу:
Віршова форма, діалого-монологічна  
Прозова форма, діалого-монологічна 
Віршова форма, діалого-монологічна
5)зображально-виражальні засоби мови
(фонетичні, лексичні, синтаксичні форми мови – проза, вірш):
Багатство тропів: епітетів, порівнянь,  метафор. Зокрема, мова хана пере-сипана образами-символа-ми:
“Слухай,старче,ти шугаєш
Ясним соколом у хмарах,
Сірим вовком в полі скачеш...”
Найхарактерніші засоби поетичного синтаксису – інверсія, градація,а також асиндетон(безсполучн.) – для увиразнення та сти-слості викладу:
(“Зажурився, засмутився, вдень не їсть...”
“Рідний степ – широкий, вільний,
Пишнобарвний,  квітчастий...”)
тощо.
Мова твору переси-пана старослов’яніз-мами, діалектизма-ми: “січа”, “гудець”,
”свойому”“ранений”,
“будуче”; широке багатство тропів.
Із засобів поетичного синтаксису найхарак-терніші – інверсія:
(“Довго мовчали збори”. “Але кінчали майстри й навчителі руські свою працю й не хотіли вже покидати Половецької землі”.);
неповні речення:
(“А після заговорив найстарший. Говорив не до Отрока, навіть не до присутніх. Говорив так, ніби в розлогому шатрі не було нікого, кріи нього...”) тощо.
Багатство тропів: епітетів, порівнянь,  метафор, синекдох:
(“Рушили би ми походом
На їх села і міста!”)
 Із засобів поетич-ного синтаксису най-характерніші – інверсія:
(“Прередумав я доклад-но,
Мовив рано ханський син”);
 анафора:
(Знищать цвіт мого народу.
Знищать так, як печенігів...” “Має дім і гарний сад, Має жінку й гарні діти”);
усталені звороти:
(“вільна сторона”, “горе проведе тебе й за море”,”лиш бороться – значить жить”.)
тощо.  

Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №6 м.Чернівці

Збірка конспектів уроків з української літератури скачати, календарно-тематичне планування, підручники по всім предметам онлайн

Предмети > Українська література > Українська література 6 клас > Микола Вороний. Коротко про письменника. «Євшан-зілля» > Микола Вороний. Коротко про письменника. «Євшан-зілля». Ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа