KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Особиста здатність до підприємництва

 Конспект до уроку з предмету Економіка 7 клас
Тема: Особиста здатність до підприємництва


Мета: сформувати в учнів поняття про сутність підприємництва або підприємницької діяльності;

 

  •  зрозуміти, які характерні риси притаманні людині, схильній до підприємницької діяльності;
  •  з’ясувати, які основні функції виконує підприємець;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку.
I Привітання (настрій на позитив).
ІІ Нова тема– опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
План.
1. Сутність понять, «підприємець» та «підприємництво».

Визначальною умовою переходу до ринку є формування суб'єктів ринкових відносин, у ролі яких виступають підприємці. Підприємництво є необхідною, визначальною рисою ринку, його обов'язковим атрибутом. Немає підприємців — немає і ринку, і навпаки.
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, ризикована діяльність підприємця, спрямована на створення найбільш сприятливих умов господарської діяльності з метою одержання прибутку.
Поняття «підприємництво» надзвичайно містке. Зумовлено це тим, що в ньому переплітається сукупність економічних, юридичних, політичних, історичних та психологічних відносин. Уявлення про нього складалося впродовж значного історичного часу, змінювалось під впливом базисних та надбудовних інституцій, психології людей.
У науковий обіг поняття «підприємець» увів банкір-економіст Р. Кантільйон на початку XVII ст. До підприємців він зараховував людей з нефіксованими прибутками (ремісників, селян), тобто тих, хто був зайнятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбаченості цін. Головною рисою підприємця він вважав готовність до ризику.
Успіх у підприємництві базується на здатності підприємця приймати правильні (обґрунтовані) рішення. Підприємець є визначальною особистістю у підприємництві, ключовою (центральною) фігурою у ринковій економіці. Будь-якій підприємець працює як ділова людина, але не будь-яку ділову людину можна назвати підприємцем.
Підприємцем прийнято вважати ділову людину, котра вигадує щось нове, або поліпшує щось вже існуюче і реалізує це у практичній діяльності.
Підприємець – це людина, яка здійснює самостійну, систематичну, ініціативну, ризикову діяльність, спрямовану на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання прибутку або особистого доходу і передбачає здійснення нововведень. Отже, підприємець – це суб’єкт, що поєднує у собі комерційні, організаторські та новаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їх нових якостей, нових сфер застосування капіталу.
2. Основні функції підприємця
Саме ініціатива, самостійність, творчість та динамізм, дозволяють енергійним людям, якими і є підприємці, перетворювати цікаві ідеї на реальність. Які ж основні функції виконує підприємець? Він виконує чотири функції, властиві саме цьому виду діяльності: ресурсну, управлінську, інноваційну, ризикову .
Основні функції підприємця
Ресурсна функція полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.
Управлінська функція підприємця полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництва.
Інноваційна функція передбачає здійснення інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності.
Ризикова функція полягає в необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, часом діловою репутацією.
3. Характерні риси підприємця
Рис. 3. Найважливіші характерні риси підприємця
Характер підприємницької діяльності висуває певні вимоги до особистості підприємця. Тому підприємець повинен мати не лише бажання або нахил до підприємництва, а й певні ділові якості й риси характеру. За даними п’ятирічного проекту виявлення “профілю підприємця ”, організованого американською фірмою “Мак-Бер енд Компаніі, виділено 21 найважливішу рису “оптимального типу підприємця”. Найбільш важливі серед них:
1. організаційно-господарське новаторство;
2. готовність та здатність до ризику;
3. пошук нових можливостей та ініціативність;
4. орієнтація на ефективність та якість продукції і обслуговування;
5. майнова відповідальність та цілеспрямованість;
6. висока інформованість та постійне спостереження;
7. здатність до жертв в інтересах справи;
8. чіткість, планомірність у роботі;
9. здатність переконувати людей, комунікабельність, чесність, надійність тощо (рис. 3).
ІІІ Завдання для закріплення нової теми
ІV Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)

Підготувати тему за підручником с. 128-133. Зробити завдання на с. 136.
Література:
1. Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи
2. Загальна економіка –10-11 класи – за ред. Радіонової І.Ф.
3. Основи економічних знань 10-11класи– Гальчинський А.С.
4. Практикум з економіки для 10-11 класів
 

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Особиста здатність до підприємництва. > Особиста здатність до підприємництва. конспект уроку і опорний каркас