KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Як країни співпрацюють між собою? Види співробітництва.»

Конспект уроку з економіки 6 класу

Тема: «Як країни співпрацюють між собою? Види співробітництва.»


Мета:
1    сформувати в учнів поняття про світову економіку;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що включає в себе світова економіка? (національні економіки держав світу та їх взаємовідносини)
2   Які відносини, на вашу думку, називаються міжнародними? (економічні відносини між окремими країнами в системі світового господарства)

План.
1.    Поняття міжнародних економічних відносин як основи співробітництва між країнами, їх необхідність.


Які ж відносини називають міжнародними?
В яких формах відбуваються дані відносини? (мозкова атака)

Предмет світової економіки - світове господарство в цілому як система, економіка окремих його частин, тобто країн і регіонів, а також інституціональне забезпечення світової економіки.

Мета світової економіки - задоволення людських потреб (попиту).

Отже світова економіка
Світова економіка відноситься до числа складних систем, що характеризуються множинністю складових її елементів, ієрархічністю, багаторівневістю, структурністю.


Варіанти визначень:

1    це теорія світової економіки.
2    загальноосвітня економічна дисципліна, що вивчає і      пояснює основні процеси й явища економічного життя світового співтовариства.
3    це сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами.
4    система, яка пов'язує національні господарства окремих країн, що знаходяться в складній взаємодії (МЕВ) і взаємозалежності одне від одного, водночас як ціле впливає на процеси функціонування і зростання окремих своїх частин.


Одне з найбільш повних тлумачень світової економіки дав французький економіст Мішель Бо. У поняття світової економіки він включає наступні складові:
-    сукупність виробничої діяльності людини, яку можна виразити макроекономічними показниками в натуральній і вартісній формі за визначений період часу (зазвичай за 1 рік) (наприклад, сукупний світовий обсяг ВВП (у дол. США), сукупний світовий обсяг виробництва автомобілів у рік (у млн. шт.) і т. ін.);
-    сукупність національних економік усіх країн світу, кожна з яких займає своє визначене місце у світовій системі;
-    сукупність міжнародних економічних відносин, економічних зв'язків між національними господарствами;
-    глобальна діяльність транснаціональних компаній (ТНК) і транснаціональних банків (ТНБ);
-    інтеграційні угруповання країн, співтовариства країн і міжнародні організації;
-    світова система, що сформувалася й організована в результаті розвитку капіталістичного способу виробництва;
-    результат економічної діяльності всього людства, розглянутий з урахуванням стану навколишнього середовища і наявних ресурсів.

Трішки історії
Міжнародне співробітництво є історичною і політико-економічною категорією. Це пояснюється тим, що кожному конкретному історичному етапу визначені масштаби і рівень виробництва, інтернаціоналізації господарського життя і соціально-економічна структура. Воно являє собою складну економічну систему. Його суб'єктами виступають транснаціональні компанії, національні господарства, міжнародні інтеграційні об'єднання, що самі є системами з властивим тільки ним регулюванням.


Основою виникнення й існування системи МВ виступає її цілісність, що припускає економічну взаємодію всіх складових частин системи на досить стійкому рівні, що забезпечує регулярну циркуляцію відтвореного продукту в глобальному масштабі, постійну діяльність, життєздатність системи, її саморегуляцію і розвиток. Така єдність світового господарства, циркуляція відтвореного продукту забезпечується національними і міжнародними ринками з властивими їм товарно-грошовими відносинами і множинністю цін.

Головна мета існування та розвитку міжнародного співробітництва: визначення та вивчення економічних процесів та явищ, які виникають на міжнародному рівні з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ в умовах обмеженості ресурсів та їх рідкісності.

2.    Об’єкти ти суб’єкти міждержавних відносин


Об’єкти МВ – це те, на що спрямована господарська діяльність суб’єктів світової спільноти. Об’єкти МЕВ:
1    експорт (імпорт) товарів
2    експорт (імпорт) послуг
3    здійснення господарської діяльності за кордоном
4    міжнародна спеціалізація виробництва
5    міжнародне кооперування виробництва
6    фінансові операції
7    науково-технічні зв'язки
8    експорт (імпорт) капіталу
9    спільне підприємництво
10    оренда машин та обладнання
11    зустрічна торгівля; організація та участь у виставках, ярмарках, торгах.

Суб'єкти МЕВ – учасники міжнародних економічних явищ і процесів, котрі здатні самостійно і активно діяти з метою реалізації своїх економічних інтересів.
фірма, п-во, фіз особи
галузі економіки, які займаються ЗЕД
зв'язки між державами, групами держав та міжнародними організаціями.
Фізичні особи: право- та дієздатні особи, які у міжнародних відносинах виступають як окремі індивідуали
Юридичні особи: організації, які займаються ЗЕД


3.    Форми міжнародного співробітництва
Характеристики кожної форми

Ekon6-163.jpg

ІV   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


1    Визначити відмінності між економічними відносинами всередині країни та на міжнародному рівні.
2    Чи завжди міжнародне співробітництво має лише позитивний вплив на економіку держави?
3    Яка форма МВ, на вашу думку,є найпоширенішою сьогодні?

VI   Додаткові завдання
Проаналізувати теперішній стан зовнішніх економічних відносин України з іншими країнами – основні напрями та перспективи.

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Знання дорожче за багатство” (італ. нар. Мудрість)

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Як країни співпрацюють між собою? Види співробітництва. > Як країни співпрацюють між собою? Види співробітництва. Конспект уроку і опорний каркас