KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми «Системи опрацювання текстів та їх основні функції. Завантаження текстового процесора MS WORD.»

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас>> Інформатика: ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР Word


План-конспект уроку з курсу «Інформатика 6 клас» з теми «Системи опрацювання текстів та їх основні функції. Завантаження текстового процесора MS WORD.».                                                                                 УРОК № 1

Тема: Системи опрацювання текстів та їх основні функції. Завантаження текстового процесора MS WORD. Робота з основним меню. Створення, відкриття і збереження документу.

Мета:   Ознайомити учнів з основними функціями текстового процесора, його вікнами і методами роботи. Розпочати формування навичок роботи в середовищі текстового процесора  WORD. Сприяти активному мисленню на уроці.

Хід уроку.
I.    Організаційна частина.
II.    Повідомлення теми, постановка мети.
III.    Мотивація розумовоі діяльності учнів.


Текстові редактори — це програми, за допомогою яких можна створювати і змінювати текст. Це один із найбільш розповсюджених класів прикладних програм. Вони використовуються широкими колами користувачів у всіх сферах, тому що в будь якій галузі людської діяльності в користувача постійно виникає необхідність створювати і обробляти тексти. Сучасні текстові редактори дозволяють швидко і ефективно створювати найрізноманітніші документи, що містять текст, таблиці, графіки і діаграми.

IV.     Викладання нового матеріалу.

Текстові процесори – це найбільш потужні текстові редактори. Зараз найбільш розповсюдженим текстовим процесором є Microsoft Word з інтегрованого пакета Microsoft Office.

Основні функціі текстового процесора  MS Word .
1.    Введення та редагування тексту.
2.    Форматування (зміна зовнішнього вигляду документа).
3.    Перевірка правопису різними мовами.
4.    Обробка кількох документів одночасно.
5.    Використання графіки (малюнків, діаграм, формул).
6.    Зручна робота з таблицями.
7.    Попередній перегляд і друк.
8.    Імпорт даних з інших програм.
9.    Зберігання документів на диску.

Завантаження текстового процесора.
1.    Кнопка ПУСК → ПРОГРАММЫ → Microsoft WORD.
2.    Якщо на ПК встановлено пакет MS Office та його панель, то для запуску  WORD можна скористатися однією з двох кнопок  Создать документ, Открить документ.

Вікно програми  WORD.
1.    Рядок заголовку з назвою програми і документа та кнопками керування вікном програми.
2.    Рядок основного меню, яке відкриває доступ до основних команд: ФАЙЛ, ПРАВКА, ВИД , ВСТАВКА, ФОРМАТ, СЕРВИС, ТАБЛИЦА, ОКНО, ?.
3.    Панель інструментів СТАНДАРТНАЯ.
4.    Панель інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ.
5.    Лінійка.
6.    Робоче поле документу зі смугами прокрутки і кнопками вибору режиму перегляду.
7.    Рядок статусу, що містить відомості про поточну сторінку документа.
Інтерфейс – це ті засоби, за допомогою яких користувач управляє  текстовим процесором, це меню, з якого можна вибрати команди.
В MS WORD для створення документу використовуються три складові: символи, абзаци і розділи.

Створення нового документа WORD.

1.    На РС клацнути правою кн. миші і вибрати із контекстного меню п. СОЗДАТЬ/ Документ  Microsoft Word..
2.    У вікні програми WORD:


а)    ФАЙЛ/ СОЗДАТЬ/ Новый документ;
б)    На панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ клацнути на кн. СОЗДАТЬ. В цьому випадку документ створюється на базі шаблону NORMAL
в)    Нажати комбінацію клавіш  <Ctrl+N>.

Файли-документи, які створюються за допомогою редактора  WORD мають стандартне розширення .doc.
Перемикання мов – на панелі задач є індикатор мов.

Основні правила набору тексту:

     не натискайте на клавішу Пропуск для створення абзацних відступів і центрування тексту;
     між словами робити 1 пропуск;
     розділовий знак (.,?!) не відривати від слова
     після кожного розділового знаку ставити пропуск;
     до і після дефісу не ставити пропуск (який-небудь);
     до і після тире ставити 1 пропуск (книга — джерело знань);
     не натискайте клавішу <Back spase>, щоб перемістити курсор до позиції з помилкою;
     щоб отримати велику літеру, натисніть на клавішу <Shift>;
    щоб вилучити символ ліворуч від  текстового курсору, натисніть клавішу <Back spase>;
     щоб вилучити символ праворуч курсору, натисніть клавішу <Delete>.
     Клавішу Enter натискають лише в кінці абзацу (а не в кінці рядка). Перехід на новий рядок під час уведення тексту відбувається автоматично

Переміщення по документу.

     Установлення курсору клацанням у потрібному місці;
     Мишею за допомогою смуг прокрутки;
     За допомогою клавіш ← ↑ → ↓.

Текст уводять в одному з двох можливих режимів: у режимі вставки символів або в режимі їх заміщення. Режими можна перемикати клавішею Insert або подвійним клацанням у рядку статусу на словах ВСТ чи ЗАМ. У режимі вставляння символи вставляють у місце де стоїть курсор, при цьому текст справа , а в режимі заміщення новий текст вводиться поверх попереднього.
Після введення тексту його редагують. Редагування — це процес усунення помилок у тексті та внесення змін. Програма вміє сама шукати і виправляти помилки. Для цього треба клацнути на меню СЕРВИС → ПРАВОПИСАНИЕ (або на кнопці з буквами ABC на панелі інструментів). Слово, в якому є помилка, буде підкреслене червоною хвилястою лінією, а система запропонує варіанти виправлення помилки. Обрати треба один варіант або натиснути на кнопку Пропустити (Skeep), якщо виправлення не потрібне.

Одержання довідок.

Рядок Меню → Справка

Параметри сторінки.

Меню Файл → Параметры страницы → Размер бумаги. Найбільш поширені формати А4 і А5. Орієнтація паперу може бути книжною або альбомною.

Розміри полів.

При друкуванні тексту зліва, справа, зверху і знизу повинні залишатись вільні місця це — поля. Їх виставляють так Файл → Параметры страницы →Поля.

Режими екрана.

Режими роботи з документами можуть бути:
 
•    звичайний.
•    Web-документ.
•    Розмітка сторінки.
•    Структура.
Потрібний режим можна встановити з меню Вид, або в нижньому лівому куті вікна.

Збереження документа.
1.    Вказівка ФАЙЛ/ СОХРАНИТЬ КАК – ввести ім’я і в списку папок вибрати потрібну, тобто місце збереження.
2.    Зберегти документ можна на дискеті за допомогою контекстного меню об’єкта вказівкою ОТПРАВИТЬ/ Диск 3,5(А).

Завантаження раніше створеного документа.
1.    Вказівка ФАЙЛ/ ОТКРЫТЬ.
2.    Кнопка ОТКРЫТЬ панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ.
3.    Комбінацією клавіш <Ctrl+O>.
4.    Документ, з яким працювали нещодавно, можна відкрити вибравши його ім’я у списку документів, що відображаються у ПУСК → ДОКУМЕНТЫ.

Статистичні данні – це кількість в активному документі сторінок, абзаців та рядків. Подивитись можна за допомогою вказівки СЕРВИС/ СТАТИСТИКА.

Пошук потрібного файла.
Виконується за допомогою вказівки ФАЙЛ/ ОТКРЫТЬ.В діалоговому вікні встановити в полях значення, що відповідають критерію пошуку і нажати кл. НАЙТИ. Для організації простого пошуку використовуються поля: Имя файла, Тип файла, Текст, Изменен.

Завершення роботи з документом:

1.    вказівка ФАЙЛ/ ЗАКРЫТЬ і підтвердити збереження;
2.    кнопка ЗАКРЫТЬ системного меню документа;
3.    кл. <CTRL+W>.

Завершення роботи з текстовим процесором:
•    вказівка ФАЙЛ/ ВЫХОД;
•    закрити всі вікна< ALT+F4>.

Друкування документа:
•    вказівка ФАЙЛ/ ПЕЧАТЬ;
•    кнопка з зображенням принтера на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ;
•    комбінація клавіш <Ctrl + P>.
Є можливість роздрукувати як цілий документ, так і його окремі сторінки і , навіть, фрагменти сторінок.

V.    Робота на ПК. Виконуємо фронтально з послідуючим обговоренням.

Практична робота.

Тема: WORD. Створення документа.
1.    Запустіть WORD одним із відомих способів і розгляньте його меню.
2.    За допомогою команд основного меню або кнопок панелей інструментів задайте потрібні параметри функціонування програми:
3.    Ввімкнути панель інструментів СТАНДАРТНАЯ (якщо відсутня) - ВИД/ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ/ СТАНДАРТНАЯ.
4.    Ввімкнути панель інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ (якщо вимкнута) - ВИД/ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ/ ФОРМАТИРОВАНИЕ.
5.    Ввімкнути лінійку (якщо вимкнута) - ВИД/ ЛИНЕЙКА.
6.    Вибрати вигляд документа - ВИД/ ОБЫЧНЫЙ.
7.    Ознайомтеся з настройкою вікон. Меню СЕРВІС → ПАРАМЕТРИ. Його елементами є закладки(ВИД, ОБЩИЕ, ПРАВКА, ПЕЧАТЬ, ПРАВОПИСАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ та інші), текстові поля, поля-списки, поля- лічильники, вимикачі.
8.    Клацніть на закладці СОХРАНЕНИЕ, щоб розгорнути її. Ввімкніть параметр “автосохранение”. Установіть час автозберігання в 10 хв
9.    Розгляньте параметри закладки ПРАВОПИСАНИЕ і установіть потрібні (“автоматически проверять орфографию”, “пропускать слова с цифрами”…).
10.    Відмовитися від щойно зроблених змін можна натиснувши на кн. ОТМЕНИТЬ. Задавши або перевіривши параметри , діалогове вікно треба закрити.
11.     Задайте параметри сторінки.
ФАЙЛ/ ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ. Відкрийте закладку ПОЛЯ і задайте всі чотири поля сторінки по 2 см., а організація Книжная. Відкрийте закладку РАЗМЕР БУМАГИ і установіть формат А4. Закрийте вікно
12.    Виберіть мову для перевірки правопису – українську – СЕРВИС/ ЯЗЫК/ВЫБРАТЬ ЯЗЫК.
13.     Задайте режим автоматичного перенесення слів - СЕРВИС/ ЯЗЫК/ РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ/ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯТЬ ПЕРЕНОСЫ.
14.    Переконайтеся, що вигляд шрифту нормальний – кнопки Ж,К,Ч _не натиснуті.
15.    Введіть текст – титульну сторінку звіту до практичної роботи.
Міністерство освіти України
Школа №286
Практична робота №2
з інформатики
Тема: Редактор текстів. Форматування текстів.
Варіант
Виконав: ПІБ
Клас
Дата:
Викладач: Іванов І.І.
Київ – 2010
16.    Запишіть у зошит скільки символів і слів у набраному тексті – ФАЙЛ/ СВОЙСТВА/СТАТИСТИКА.
Збережіть текстовий документ в особистій папці.(ФАЙЛ/ СОХРАНИТЬ КАК)
17.    Закрити вікна. Закінчити роботу.

Релаксація.
Швидко покліпати, закрити очі і посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 раз.

VI.    Підсумок уроку.

1.    Якими можливостями володіє текстовий редактор?
2.    Опишіть послідовність дій для створення документа.
3.    З яких елементів складається вікно ТР?
4.    З яких пунктів складається головне меню програми?
5.    Як зберегти документ у потрібній папці?
6.    Що таке текстовий курсор?
7.    Опишіть правила введення тексту.
8.    Яка різниця між режимами вставляння символів і заміщення?
9.    Що таке редагування тексту?
10.    Які кнопки є на стандартній панелі?
11.    Які кнопки є на панелі форматування?

VII.    Домашнє завдання:

Повторити конспект.
1.    Глинський Я. М. ст. 118-124.
2.    Шестопалов Є. А. ст. 125-139.


Надіслано вчителем інформатики Назарук Тетяною Миколаївною.


Календарно-тематичне планування з інформатики, відео з інформатики онлайн, Інформатика в школі скачати

Предмети > Інформатика > Інформатика 6 клас > Текстовий редактор Word > Текстовий редактор Word. Конспект уроку і опорний каркас