KNOWLEDGE HYPERMARKET


Масова частка елемента в речовині

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>> Масова частка елемента в речовині

Масова частка елемента в речовині — це фізична величина, що визначається відношенням маси, яка припадає на елемент, до маси всієї речовини.
Масова частка позначається W (читається дубль-ве) і виражається у частках одиниці або у відсотках. Спосіб обчислення полягає у знаходженні частини від цілого за формулою:
W = nAr / Mr
де W — масова частка елемента; Аr — відносна атомна маса елемента; n — кількість атомів елемента у формулі; Мr — відносна молекулярна або формульна маса речовини.
Приклад. Обчисли масову частку Алюмінію у глиноземі Аl2О3.

Розв' язання.
Дано:      
Аl2O3   
W(Al) = ?  

Мr(Аl2О3) = 2Аr(Аl) + ЗАr(O);
Мr(Аl2О3) = 2 • 27 + 3 • 16 = 102;
W(Al) = 54/102 = 0,53, або 53 %
Відповідь. Масова частка Алюмінію в глиноземі становить 53 %.

Знаючи масову частку елемента в речовині, можна знайти і масу елемента, який у вигляді простої речовини можна добути з будь-якої маси речовини.
Приклад. Визнач, яку масу алюмінію можна дістати з глинозему масою 200 тис. т, якщо відомо, що масова частка Алюмінію в глиноземі становить 53 %.

Розв' язання.
Дано:
m(Аl2O3) = 200 тис. т
W(Аl) = 53 % = 0,53
m(Аl) — ?

З умови задачі відомо, що глинозем масою 1 т містить 1 т • 0,53 = 0,53 т Аl, а 200 тис. т — 200 тис. т • 0,53 = 106 тис. т Аl.
Відповідь. З глинозему Аl2О3 масою 200 тис. т можна дістати алюміній масою 106 тис. т.

Якщо треба обчислити ще й масову частку Оксигену в глиноземі, то:
W(O) = 100 % - 53 % = 47 %, або
W(О) = 48/102 = 0,47 = 47 %.
Зрозуміло, що сума масових часток усіх елементів у сполуці дорівнює 1, або 100 %. Це потрібно брати до уваги під час перевірки правильності обчислень.
Варто звернути увагу на обернену задачу. Адже, знаючи масові частки елементів, можна знайти хімічну формулу речовини.
Приклад. Виведи формулу речовини, якщо відомо, що до її складу входить Сульфур (масова частка становить 40 %) і Оксиген.
Розв'язання.
Дано:       
W(S) = 40 %
W(О) = 60 %
SxOy -    ?   
Позначимо число атомів Сульфуру через х, атомів Оксигену — через у. Число атомів у речовині прямо пропорційне масовій частці елемента й обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто

формула. фото
Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел, приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел:

Формула . фото
Відповідь. Формула речовини SO3.

КОРОТКІ ВИСНОВКИ
Молекули, атоми, йони, будь-які інші структурні частинки речовини розрізняються між собою масою, оскільки вони утворені атомами різних елементів, які теж відмінні за масою.
Відносна молекулярна (або формульна) маса речовини позначається Мr. Це безрозмірна величина, яка дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини з урахуванням її формули. Масова частка елемента в речовині — це також безрозмірна фізична величина, що дорівнює відношенню маси елемента до загальної маси речовини.
Знаючи масову частку елемента, можна визначити його масу в будь-якій масі речовини і за масовими частками елементів визначити формулу речовини.

Завдання для самоконтролю
1. Обчисли відносну молекулярну (формульну) масу таких речовин: озону O3, магній оксиду MgO, соди Ма2СO3.
2. Молекула сахарози складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену й 11 атомів Оксигену. Напиши формулу сахарози й обчисли її відносну молекулярну масу.   
3. Формульна маса гашеного вапна Са(OН)2 становить
(а) 3,7;     (б) 37;     (в) 7,4;     (г) 74.
4. Обчисли масові частки елементів у мінералі піриті FеS2 (вважати, що домішки відсутні).
5. В якому оксиді — SO2 чи SO3 — масова частка Оксигену більша? Розв'яжи усно, а відповідь підтвердь розрахунком.
6. Яку масу заліза можна добути з червоного залізняку масою 2 т, якщо масова частка Fе2O3 становить 70 % (можливими втратами знехтувати)?

Додаткові завдання
7. Відносна молекулярна маса ортофосфатної кислоти Н3РO4 дорівнює
(а) 98 а.о.м.;   (б) 98 г;   (в) 98;   (г)98кг.
8. Абсолютна молекулярна маса карбон(ІV) оксиду дорівнює
(а) 44 а.о.м.;   (б) 44 г;   (в) 44;   (г)44кг.
9. У сульфатній кислоті Н2SO4 масові частки елементів становлять
(а) Н — 2,0 %;    S — 32,7 %;     O — 65,3 %;
(б) Н — 10 %;     S — 17 %;        O — 73 %;
(в) Н — 65,3%;   S — 32,7%;       О — 2,0%;
(г) Н — 2;           S —1;               O — 4.
10*. Відносна молекулярна маса оксиду елемента першої групи періодичної системи дорівнює 94. Визнач елемент, запиши його символ і назву.
11*. Виведи формулу речовини, якщо відомо, що масова частка Карбону в ній становить 75 %, а Гідрогену — 25 %.
12*. Виведи формулу речовини, у складі якої масова частка Кальцію дорівнює 0,4, Карбону — 0,12, Оксигену — 0,48.
13*. Склади на свій розсуд пряму й обернену задачі для розрахунків за формулою Сr2O3 та розв'яжи їх.


Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.