KNOWLEDGE HYPERMARKET


Найважливіші класи неорганічних сполук.

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 10 клас>> Найважливіші класи неорганічних сполук


Загальні відомості про найважливіші класи неорганічних сполук


В основній школі ви вже вивчили такі класи неорганічних сполук, як оксиди, кислоти, основи, солі.


Пригадайте їх визначення й розподіліть наведені формули за класами сполук, назвіть речовини: Формули. фото


Серед неорганічних сполук переважають представники саме цих класів. Хоча, окрім них, вам відомі амфотерні гідроксиди (алюміній гідроксид, цинк гідроксид та ін.), пероксиди (гідроген пероксид та ін.).


Речовини, формули яких ви віднесли до одного класу, подібні за складом, проте мають відмінності щодо фізичних і хімічних властивостей. Це дає підстави для їх класифікації на окремі групи. Так, за агрегатним станом (фізична характеристика) оксиди поділяють на тверді (наприклад, фосфор(У) оксид), рідкі (наприклад, вода), газуваті (наприклад, карбон(ІV) оксид).


Наведіть власні приклади оксидів, що за звичайних умов перебувають у різному агрегатному стані.


За здатністю розчинятися у воді кислоти, основи та солі поділяють на розчинні, малорозчинні й нерозчинні. Наприклад, сульфатна кислота добре розчинна, силікатна кислота — нерозчинна, купрум(ІІ) гідроксид — нерозчинна основа, натрій гідроксид -розчинна основа, або луг, кальцій гідроксид — малорозчинна основа, натрій хлорид — розчинна сіль, барій сульфат — нерозчинна сіль, кальцій сульфат — малорозчинна сіль. Потрібно пам'ятати, що абсолютно нерозчинних речовин не існує.


Розчинні основи утворюють мильні на дотик розчини, через що ці речовини дістали назву луги. Це: літій гідроксид, натрій гідроксид, калій гідроксид, кальцій гідроксид, барій гідроксид і деякі інші. Їх значно менше, аніж нерозчинних основ.


З-поміж різних класифікацій неорганічних речовин найуживанішою є класифікація за хімічними властивостями.
Оксиди. Вам відомо, що оксиди — бінарні сполуки елемента з Оксигеном, у яких він проявляє ступінь окиснення -2. Вони бувають солетвірні й несолетвірні. Солетвірні на підставі їх хімічних властивостей поділяють на основні, кислотні й амфотерні.


Основні оксиди — це оксиди, які взаємодіють із кислотами з утворенням солі та води.
До них належать лише оксиди металічних елементів зі ступенем окиснення +1, +2, рідше +3.


Основи. фото

Мал. 1. Основи


Визначте ступінь окиснення атомів металічних елементів у наведених формулах. Яка закономірність простежується між їх ступенем окиснення в оксиді й основі?


Кислотні оксиди — це оксиди, які взаємодіють із лугами з утворенням солі та води.


До них належать усі солетвірні оксиди неметалічних елементів та оксиди деяких металічних елементів із високими ступенями окиснення (+5, +6, +7).


Кислоти. фото

Мал. 2. Кислоти.


Щодо кислотних оксидів і відповідних їм гідратів оксидів (ок-сигеновмісних кислот), то для них також справджується закономірність, виявлена для основ: атоми кислототвірних елементів у кислотному оксиді й відповідній йому кислоті мають однаковий ступінь окиснення.


Напишіть формули сульфур(ІУ) оксиду і сульфур(УІ) оксиду та формули відповідних їм гідратів оксидів.


Амфотерні оксиди — оксиди, які утворюють сіль і воду при взаємодії як із кислотою, так і з лугом.


До них належить невелика кількість оксидів металічних елементів:

Амфотерні гідроксиди. фото

Мал. 3. Амфотерні гідроксиди.


Кислоти. Кислоти належать до складних речовин, загальну формулу яких передає об'ємне зображення:


Кислоти. фото

Мал. 4. Кислоти.


У розчинах кислот наявні катіони Гідрогену, що зумовлюють загальні властивості кислот. Так, кислоти взаємодіють з: 1) індикаторами; 2) металами (розташованими в ряді активності до водню); 3) основними й амфотерними оксидами;4) основами й амфотерними гідроксидами; 5) солями інших кислот, якщо один із продуктів реакції випадає в осад або виділяється в газоподібному стані.


Наведіть приклади рівнянь реакцій, що ілюструють зазначені властивості кислот.


Катіони Гідрогену зумовлюють загальні, кислотні залишки — специфічні властивості кислот.


Основи. Основи належать до складних речовин, загальну формулу яких передає об'ємне зображення:
Основи. фото

Мал. 5. Основи.


Як вам відомо, серед основ сильними електролітами є луги. Наявність гідроксид-іонів зумовлює загальні властивості лугів: 1) дію на індикатори; 2) взаємодію з кислотними та амфотерними оксидами; 3) взаємодію з кислотами (реакція нейтралізації); 4) взаємодію з амфотерними гідроксидами; 5) взаємодію із солями, якщо один із продуктів реакції випадає в осад або виділяється в газоподібному стані.


Наведіть приклади рівнянь реакцій, що ілюструють зазначені загальні властивості лугів.
Для нерозчинних основ характерною є взаємодія: 1) з кислотними та амфотерними оксидами (при сплавлянні у твердому стані); 2) з кислотами; 3) розкладання під час нагрівання.


Наведіть приклади рівнянь реакцій, що ілюструють зазначені загальні властивості нерозчинних основ.


Солі. Солі належать до складних речовин, загальну формулу яких передає об'ємне зображення:


Солі. фото

Мал. 6. Солі.


Як бачимо, до складу солей, як і до складу основ, входять катіони металічних елементів, а інша складова частина солей — аніони кислотних залишків — властива також молекулам відповідних кислот. Таке поєднання йонів урізноманітнює хімічні властивості солей. Солі взаємодіють з: 1) металами, активнішими від металу, йони якого входять до складу солі (у розчині); 2) лугами (у розчині за умови утворення осаду); 3) іншою сіллю (у розчині за умови утворення осаду); 4) кислотами, що є сильнішими електролітами за кислоту, із сіллю якої проводять реакцію (за умови утворення осаду чи виділення газу); 5) розкладання солей деяких кислот (наприклад, карбонатів, нітратів) під час нагрівання.


Наведіть приклади рівнянь реакцій, що ілюструють зазначені загальні властивості солей.


Номенклатура неорганічних сполук. Окрім правильного запису хімічних формул і рівнянь хімічних реакцій, не менш важливо правильно називати речовини. Ви вже обізнані із сучасною українською хімічною номенклатурою, повторити яку допоможе таблиця 1. При повторенні треба пам'ятати, що для оксидів, основ і солей існує загальне правило номенклатури.


Усі назви складаються із двох слів. Назву елемента, з атомів якого утворилася перша складова частина речовини, пишуть з малої літери в називному відмінку, а в разі прояву ним змінної валентності її без відступу зазначають після назви елемента в круглих дужках римською цифрою.


Номенклатура неорганічних сполук різних класів. фото

Особливості перебігу хімічних реакцій неорганічних речовин у розчинах. Значна частина хімічних реакцій між неорганічними речовинами відбувається в розчині.


До якого б класу не належала неорганічна сполука, у водному розчині її хімічні властивості визначають йони, на які вона дисоціює.


На конкретних прикладах розглянемо цей висновок і повторимо, як пишуть повні й скорочені йонні рівняння реакцій.


Приклад 1. Реакція нейтралізації (взаємодія основи з кислотою):


Реакція нейтралізації. фото
Приклад 2. Реакції йонного обміну основи, кислоти та солі із сіллю:


Реакція йонного обміну. фотоО. Г. Ярошенко, Хімія, 10 клас
Надаслано читачами інтернет-сайтівЗбірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з хімії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з хімії для 10 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.