KNOWLEDGE HYPERMARKET


Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки


Український національний характер
438.1. Прослухайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Яка основна думка тексту?


Дума про діда
Сиджу під клунею1, а дід змагається із сонцем — хто першим закінчить свої денні турботи. Гостра коса аж висвистує — так не терпиться дідові докосити останню ручку2 і нарешті спочити.
—    Іванку! Іди ж бо сюди,— доноситься до мене дідів голос. Дід стоїть уже в тіні і жмутком сіна витирає косу.— Чи ти чуєш, Іванку?


—    Ні, не чую,— кричу, склавши долоні човником.
—    То чого ж бо озиваєшся, ледащо? — голос у діда лагідний, і я знаю, що він зовсім не сердиться на мене.— Принеси-но кисет, бо комарі з'їдять.


Нехай лише спробують! Комарі ніколи не з'їдять діда, бо він дуже великий і в сто разів сильніший від усіх комарів, що живуть на нашому болоті. Я біжу через грядку до дідового піджака, добуваю з кишені кисет і, стрибаючи через покоси, мчу до діда.


—    Тільки ноги не поколи,— чую його настанову.— Летиш, мов заєць переляканий.
—    А хіба перелякані зайці швидко бігають?

—    Та вже ж що швидко.
—    Так, що й ви не доженете?
—    Не знаю, не пробував. І не взявся б. Не люблю дурне діло робити. Бери-но краще косу та неси її до клуні,— усміхається дід.

Увечері повертаємось додому. Зачаровано слухаю тиху дідову розповідь про минуле. Гарні слова народжують у серці любов до цієї землі, до співучої мови. І любов та лишиться зі мною назавжди (За В. Симоненком).


II. Прочитайте текст за особами, дотримуючись інтонації.


1    К л у н я — будівля для зберігання снопів, сіна; стодола.
2    Р у ч к а — тут: смуга покосу на один захват коси.


III.    Як зображено стосунки діда й онука на малюнку? Назвіть основні риси характеру діда. Який духовний спадок отримав онук від нього, чого навчився?


IV.    Назвіть частки та визначте їх роль у тексті. Які з них допомагають передати особливості мови, поведінки, характеру персонажів? Зверніть увагу на правопис часток.


Частки з іншими словами в реченні пишуться по-різному: найчастіше — окремо, рідше — через дефіс або разом.
Окремо від інших слів пишеться переважна кількість часток: принеси ж, зробив би, адже ж, ось як, що ж, як же бути, тільки так, он куди та ін. Наприклад: Аж до дібро¬ви чути ваші розмови (Нар. творчість). От ждуть вони, стоять (Л. Глібов).


Прочитайте речення. Назвіть частки та поясніть їх правопис.


1. — Що ж, брате, будемо робити,— ще й не таке нам вдіє вовк! (Л. Глібов). 2. Я б тобі сказав щось, та хай тобі скаже хтось. 3. Коли б кішка вміла, то вона б до гнізда долетіла (Нар. творчість). 4. Ти ж знаєш, чого я тут (В. Симоненко). 5. Коли ж нарешті зібрався відвезти козеня до лісу, випав сніг. 6. Еге ж, хоча б оглянувся котрийсь із них (М. Ярмолюк).


Разом пишуться частки -би(-6), -же (-ж), якщо вони входять до складу сполучників і є словотворчими: адже, отже, авжеж, аякже, щоб, якби, ніби, неначеб, мовби.


В інших випадках ті самі частки пишуться окремо: коли б, що б не робив, як би було добре; але ж, бо ж, або ж, адже ж, як же так.


І. Як пишуться сполучники, утворені за допомогою часток? Спишіть речення. Частки же(ж), би(б) обведіть кружечком, а сполучники, до складу яких входять ці частки,— підкресліть. Поясніть написання часток.


1. Не обов'язково бути великим знавцем, щоб відчути гли¬бину змісту колискової пісні (В. Скуратівський). 2. Темнота вужчала, ніби самі гори змикалися над головою (О. Гончар). 3. Баба гнівалась, що квітку зривають, хоч би яка ця квітка не була; гнівалась, коли хтось зривав цибулю із стрілкою, яка згодом могла б дати насіння (Є. Гуцало). 4. І все ж я любив оцю неосяжну рівнину! (О. Огульчанський). 5. Десятинний храм ніби виростав із гущавини дерев і ніби вінчав місто Кия (М. Міщенко).


ІІ. Скажіть, до якої частини мови належать виділені слова. Обґрунтуйте вашу відповідь.
Частки слід відрізняти від однозвучних із ними інших службових і самостійних частин мови.

Частка

Як тихо на землі (В. Стус).

Який-бо ти, дідусю, став суворий (Леся Українка).

Ліси   наче   світилися   наскрізь (О. Гончар).

Чи  правду  кривді  подолати?! (М.Рильський).

Сполучник

Ти з'являєшся, як ранок, ти ідеш,   як   день   блискучий
(Олександр Олесь).

..Не жди мене, бо я і так прийду (В. Симоненко).

Річка прорила високі береги, наче запала в землю (Б. Харчук).

І тоді ми обоє помічаємо, що надворі  вечір чи ніч (Ю. Яновський).

 
Через дефіс із різними частинами мови пишуться частки -бо, -но, -от, -таки: слухай-бо, принеси-но, тому-то, все-таки. Наприклад: І все-таки до тебе думка лине... (Леся Українка).


Ті самі частки пишуться окремо:
1)    якщо між часткою і словом є інше слово: принеси ж бо, якби ж то, все ж таки;
2)    якщо частка таки стоїть перед словом, яке вона підсилює: таки зробив, таки моя правда (але: зробив-таки, моя-таки правда).


Орфограма

Написання часток окремо й через дефіс
той же, все-таки, все ж таки


441. Спишіть речення,  розкриваючи дужки.  Поясніть правопис часток.
1. Скажи (бо), Степане! Може, справді нездужаєш?

2. Дивлюся на море широке, глибоке, Поплив (би) на той бік — човна не дають (Із тв. Т. Шевченка).

3. Візьми горішок, що (б) і ти пам'ятала цей ранок у лісі (С. Журахович).

4. З улоговини тягло теплим вологим відпаром, і холодні трави зараз (же) відчули його і різкіше запахли (Григорій Тютюнник).

5. Були перекази, ніби (то) колись на цьому острові жило багато лебедів (М. Трублаїні).

6. Коли (б) кізка не скакала, то і ніжки не зламала (б) (Нар. творчість).

7.І все (ж) (таки) в селі я бачу безліч квітів... (Є. Гуцало).

8. Тому (то) люди так цінують доб¬рого слухача (І. Томан).

9. Добре (таки), що ми поїхали сюди (О. Гончар).
 
442.    Складіть по 2 речення з поданими словами за зразком. Запишіть утворені речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис часток.
Зразок. Іди-бо швидше додому.—Іди ж бо швидше додому. Принести (бо); все (таки); зробити (таки).


443.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Порівняйте правопис часток в обох мовах. Назвіть спільне й відмінне.


1. Если бы искусство1 вдруг исчезло из нашей жизни, то жизнь невероятно обеднела бы. 2. На землю словно опустились бы сумерки, стало бы уныло2 и неуютно (3 тв. Д. Кабалевсъко-го). 3. Откуда-то донеслась песня. 4. «Вот так, Николай Ивано¬вич, давай-ка работать»,— сказала она (С. Воронін). 5. Вот так-то. Грамотные люди нам очень нужны (С. Алексєєв). 6. Солнце садится, и сразу же начинает темнеть (М. Дубов).


Зверніть увагу, що не кожна частка має відповідну їй в іншій мові. Тому під час перекладу треба враховувати особ¬ливості кожної мови: смотри-ка — дивись-но; откуда-то — звідкілясь; ответ-то правильный — відповідь таки правильна (правильна-таки); что делать-то будем — що ж будемо робити.


444.І. Складіть і запишіть простий план тексту «Дума про діда». Перекажіть його від першої особи у формі діалогу. Під час переказу вживайте, по змозі, частки для передачі настрою та емоційного стану персонажів.


II. Випишіть із тексту «Дума про діда» частки, розподіляючи їх за розрядами. Поясніть правопис часток.Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.