KNOWLEDGE HYPERMARKET


Наш край наприкінці XVIII — у XІX ст.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: Наш край наприкінці XVIII — у XІX ст.


НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ XVIII — у XІX ст.


Наступні три уроки присвячені вивченню історії вашого рідного краю.

Отже, ви маєте визначити особливості його тогочасного адміністративно-територіального устрою, а також з'ясувати, які етноси (народи) населяли ваш край, на які соціальні складові вони були поділені.

Якими були особливості модернізації вашого регіону протягом XIX ст? У цьому зв'язку необхідно проаналізувати ту систему управління краю, яка складалася на початку XIX ст., і як вона змінилася внаслідок адміністративно-територіальних реформ 60-70-х років XIX ст. З'ясуйте, які зміни відбулися в етнічному та соціальному складі мешканців, чи торкнулися краю, і якою мірою, переселенські рухи.

Другим уроком має стати вивчення господарського життя: стан сільського господарства, промисловості, торгівлі. Ви маєте з'ясувати соціальне становище ваших попередників-земляків, описати й проаналізувати соціальні рухи, які охоплювали ваш край.

Виявити особливості розвитку ринкових відносин у сільському господарстві; вивчити особливості здійснення промислового перевороту на ваших теренах. Завершити урок пропонуємо вивченням повсякденного життя різних верств мешканців вашого регіону.

Третій урок можна присвятити вивченню творчості видатних митців і особливостям духовного життя: віруванням, звичаям, традиціям, побуту. Ви маєте також з'ясувати, як впливали загальноукраїнські процеси національного відродження на свідомість мешканців вашого краю.

Обов'язково проаналізуйте, у чому проявилася спільність, а в чому особливість духовного розвитку вашого регіону на тлі загальноукраїнських історичних процесів.

маєток

Перед тим, як вирушити далі...

Історія України XIX ст. — це справжнє диво. Зазнавши історичної катастрофи, утративши, здавалося б, усе, що тримає народ у його самобутності: державу, провідні верстви, систему освіти, особисту свободу (Російська імперія відновила в Україні кріпацтво), український народ вистояв. Як засвідчує історія, не всі народи витримували такі випробовування.

Утриматися на історичній арені нашому народові допомогла надзвичайно розвинута й багатогранна народна культура. Тримаючись своєї культурної самобутності, звичаїв, традицій, повстаючи проти кріпацтва, наш народ домігся особистої свободи. Не сподіваючись на державну освіту, він пішов у недільну школу й театр. Він викохав нову культурну еліту, а вона перетворила його на культурну націю. Наприкінці століття його кращі сини й дочки розпочали боротьбу за політичні права і свободи нашого народу, зокрема й право на політичну самостійність. Відтоді Україна стала на шлях перетворення української нації культурної на націю політичну.

Можливо, найкраще цей перехід описав своїми поетичними рядками І. Франко:

Не пора, не пора, не пора   
Москалеві й ляхові служить!   
Довершилась Украйни кривда стара —
Нам пора для України жить!

Не пора, не пора, не пора   
За невігласків лить свою кров   
І любити царя, що наш люд обдира, —   
Для України наша любов.   

Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор!
Най пропаде незгоди проклята мара!
Під України єднаймось прапор!

Бо пора се великая єсть.
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю, і славу, і честь,
Рідний краю, здобути тобі!

Яким буде цей шлях, яких звершень і невдач, успіхів, перемог і важких поразок він зазнає, ви будете вивчати в 10 класі. Цей період — усього 20 років, але якими насиченими виявляться ці два десятиліття. Наш народ здобуватиме і втрачатиме свої права на початку століття в ході революції 1905-1907 pp., зазнаватиме утисків у роки наступу чорної реакції. Він гинутиме на фронтах Першої світової війни, підніметься на революцію, прийде до створення самостійної держави. Яких висот демократії він досягне, яким виявиться романтичним, відчайдушним і героїчним, як наївно довіриться соціальній більшовицькій пропаганді й розпочне свій шлях небачених, неймовірних страждань — усі ці уроки історії ви осягатимете наступного року.

Важко навіть передати ті емоції та почуття, які викликатимуть у ваших душах ті події. Однак знаємо напевне, що в кожного, хто буде оцінювати ті події за загальнолюдськими мірками, вони неодмінно збігатимуться з позицією українського патріота.

Бажаю натхнення та успіхів!


СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

А
АНСАМБЛЬ (від фр. ensemble — разом) — узгодженість, струнке ціле. Архітектурний ансамбль — цілісна група споруд, об'єднана спільністю форм і стилю.
АНТАГОНІЗМ (з грец. суперечка, боротьба) — суперечність, що характеризується найгострішими проявами, непримиренністю, боротьбою.
АНТИГУМАННИЙ - той, хто нехтує потребами людини, заперечує її цінність як особистості.
АНТРОПОЛОГІЯ - наука про походження і розвиток людини.
АСИМІЛЯЦІЯ (від латин. assimilatio — уподібнення) — поступове поглинання однієї культури іншою, панівною; злиття одного народу з іншим унаслідок засвоєння його мови, культури, національних ознак.
АСОЦІАЦІЯ (від. латин. associatio — сполучення, з'єднання) — добровільне об'єднання осіб або організацій для досягнення спільноїмети.
Б
БІРЖА — постійно діючий ринок, де торгують цінними паперами, нерухомістю, великими партіями товарів.
БОЙКОТ (англ. boycott, від прізвища управителя маєтку в Ірландії Ч. Бойкотта, щодо якого в 1880 р. орендарі вперше застосували таку форму протесту) — спосіб політичної або економічної боротьби, що полягає в повній або частковій відмові від стосунків, відносин із будь-якою особою, організацією чи державою, від участі в тій або іншій роботі, заходах тощо.
Г
ГІЛЬДІЯ (від. нім. gilde — об'єднання, корпорація) — у Російській імперії об'єднання купців за певним рівнем багатства.
Д
ДЕМОГРАФІЯ — наука, яка вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку.
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ - тут творчий напрям у літературі й мистецтві, який полягає у зверненні до тем із життя народу, у правдивому їх зображенні.
ДЕМОКРАТИЧНА ГРОМАДСЬКІСТЬ - та частина народу, яка здатна висловити й захищати потреби народу.
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - політика, спрямована на позбавлення народу його власної культури та національного самоусвідомлення.
Е
ЕКЛЕКТИКА — механічне поєднання, змішування різнорідних, органічно несумісних елементів.
ЕЛЕГІЙНІСТЬ (від грец. elegos - журлива пісня) — задумливість, схильність до смутку, журби, роздумів.
ЕТНОГРАФІЯ (від грец. etnos — народ і grafio — пишу) — галузь історичної науки, яка вивчає культуру і побут народів світу.
ЕТНОС — це спільність людей, що сформувалася історично на родоплемінній основі в межах певної території і має спільні, досить сталі особливості мови, культури, психіки, а також усвідомлення своєї єдності та відмінності від інших, зафіксовану в самоназві.
Ж
ЖАНДАРМ — (від фр. gendarme — люди зброї). У Російській імперії — людина, яка служить у жандармерії — державній поліції, що займається політичним розшуком.
З
ЗЕМСТВА — загальностанові, виборні органи місцевого самоврядування з розпорядчими й виконавчими повноваженнями та функціями.
І
ІДЕЯ НАРОДНОСТІ - ідея відстоювання становища (статусу) та гідності народу — його культури, утіленої в традиціях, звичаях, мові й релігії, його історичних надбаннях.
ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ - пам'ять про історичне минуле народу, найсуттєвіший чинник формування національної свідомості.
К
КАПІТАЛ (від латин. capitalis — головний) — головне майно, головна сума; у XIX ст. — багатство (власність, гроші), що використовується для створення ще більшого багатства.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ — процес перетворення певної галузі господарювання на прибуткову шляхом активного вкладення капіталів для отримання прибутку.
КОМПЕНСАЦІЯ (від латин. compensatio — винагорода) — відшкодування, винагорода за що-небудь.
КОМПРОМІС (від латин. compromissum — угода, згода) — угода, якої досягають за допомогою обопільних поступок.
КОНСОЛІДАЦІЯ (від латин. consolidatio — зміцнення, об'єднання) — зміцнення, згуртування, об'єднання в нерозривне ціле.
КОНТРАБАНДА (від італ. contra — проти і bando — урядовий указ) — незаконне перевезення товарів або інших цінностей через державний кордон.
КОНТРАКТ (від латин. contractus — угода) — договір, письмова угода сторін.
КОНФЛІКТ (від латин. conflictus — зіткнення) — зіткнення інтересів, поглядів.
КООПЕРАЦІЯ (від латин. cooperatio — співробітництво) — підприємство, створене на основі об'єднання власності осіб для підприємницької діяльності.
КСЕНОФОБІЯ (від грец. ksenos — чужий і fobos — страх, побоювання) — страх і ненависть до всього чужого.
Л
ЛОЯЛЬНИЙ (від. фр. loyal — вірний, чесний) — той, хто тримається в рамках законності, готовий виконувати вимоги та розпорядження влади.
М
МІСЯЧИНА — форма експлуатації кріпаків, позбавлених поміщиками земельних наділів і примушених щоденно відпрацьовувати панщину за місячну норму харчів.
МІФ — уявлення людей про знакові події свого минулого.
МОДЕРНІЗАЦІЯ (від фр. modernisation — оновлення) — удосконалення, надання нового вигляду. 1. Організований владою відсталої країни ряд реформ і перетворень з метою наздогнати розвинуті країни, зберігши при цьому владне становище провідних верств. 2. Удосконалення, зміни, які відповідають вимогам сучасності.
МОНОПОЛІЯ (від грец. топороlіа; mono ~ один і poleo — продаю) — 1. Об'єднання підприємств, які виробляють продукцію певного виду, заради обмеження конкуренції та отримання високих (монопольних) прибутків. 2. Зосередження будь-чого в руках однієї верстви, організації, особи тощо.
Н
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ - це доповнення культурних прав народу політичними, ідея відновлення власної держави для захисту господарських інтересів та культурної самобутності народу.
НАЦІЯ — політична спільність людей, витворена на етнокультурній основі, що має на меті захист своїх національних інтересів та самобутності.
НАЦІЯ КУЛЬТУРНА - нація, яка усвідомила свою особливість, самобутність, має власну гідність, об'єднується навколо своєї культурної еліти, усвідомила свої культурні інтереси, але ще не здатна захистити себе політично.
НАЦІЯ ПОЛІТИЧНА - нація, яка перейшла від етнокультурного усвідомлення до політичних засобів захисту інтересів і прагне та створює власну державу.
О
ОПОЗИЦІЯ (від латин. oppositio — протиставлення) — опір, протидія, протиставлення одних поглядів, однієї політики іншим поглядам, іншій політиці; угруповання, яке протистоїть політиці офіційної влади.
П
ПАРТІЯ (від латин. pars (partis) — частина, галузь, відділ) — політична організація, яка представляє інтереси певної групи чи верстви й прагне здобути владу чи впливати на неї.
ПАСАЖ (від. фр.passage — перехід) — крита галерея з крамницями по обидва боки проходу.
ПРОЛЕТАРІАТ (від латин. proletarius - незаможний громадянин) — суспільна верства найманих робітників (пролетарів), джерело існування якого — продаж своєї робочої сили власникам засобів виробництва.
ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ, або ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ - перехід від мануфактури до великого машинного виробництва, що супроводжувався формуванням суспільних верств підприємців і найманих промислових робітників.
Р
РАДИКАЛЬНИЙ (від латин. radicalis) - докорінний, основний, рішучий. У політиці — схильність до рішучих методів і засобів вирішення суспільних справ.
РЕАКЦІЯ (фр. reaction, від латин. rе... — проти і actio — дія). В історії — активний опір суспільному прогресові з боку віджилих або переможених суспільних верств, політичний режим, установлений для збереження та зміцнення старих суспільних порядків і придушення прогресивних сил.
РЕАЛІЗМ (від латин. realis — суттєвий, дійсний) — творчий напрям у літературі й мистецтві, який правдиво відтворює життя.
РЕГІОН (від латин. regio — область, округ) — територія, яка характеризується комплексом властивих їй ознак.
РЕНТА (від латин. reddo — сплачую) — плата за користування землею.
РЕСТАВРАЦІЯ (від латин. restauratio - відновлення) — відновлення втрачених архітектурних споруд з урахуванням стилю, у якому вони були свого часу збудовані.
РЕФОРМА (від латин. reformo — перетворюю, поліпшую) — політичне, економічне чи інше перетворення, що його здійснює влада заради зміцнення чинного ладу.
РОМАНТИЗМ (від фр. romantisme) — ідейно-художній напрям, який висував на передній план індивідуальність, наділяючи її ідеальними рисами й прагненнями; світогляд, якому властива ідеалізація дійсності, мрійливість.
С
СЕПАРАТИЗМ (від латин. separatus — відокремлення) — прагнення до відокремлення, відособлення й створення своєї держави.
СЕРВІТУТ (від латин. servitus (servitutis) — підпорядкованість, повинність). У римському, а потім у феодальному та в праві деяких сучасних країн — обмеження права користуватися чужим майном, наприклад, заборона проїзду через приватні володіння тощо.
СОЛІДАРНІСТЬ — одностайність, єдність думок і дій, співчуття їм.
СОБОРНІСТЬ — відновлення єдності розмежованого сусідніми державами, державами народу та його земель.
СОЦІАЛІЗМ (від латин. sosialis — суспільний) — лад, який, за вченням соціалістів, мав прийти на зміну капіталізму та ґрунтуватися на спільній власності на засоби виробництва та владі трудящих.
СОЦІАЛЬНА ОСНОВА - соціальна верства (клас, стан), яка зацікавлена в певній справі, готова її усвідомлено підтримувати.
СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА - будова суспільства; внутрішні сутнісні взаємозв'язки між складовими суспільства.
СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ - загострення суперечностей між суспільними верствами.
СТАТУС (від латин. status — становище) — становище особи або соціальної верстви щодо інших осіб чи верств у суспільстві.
У
УКРАЇНОФІЛЬСТВО - дослівно «любов до українського». Уживалося імперськими політиками та російськими шовіністами в зневажливому розумінні.
УРБАНІЗАЦІЯ (від латин. urbanus — міський) — процес зосередження населення, економічного та культурного життя в містах.
Ф
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ (від латин. falsificatio — підробка) — умисне викривлення або неправильне тлумачення чогось; учинена з корисливою метою підробка; надання предмету вигляду, що не відповідає його суті.
ФОЛЬКЛОРИСТИКА (від англ. folk-lore — народна мудрість) — наука про фольклор — усну народну творчість (казки, прислів'я, пісні, обряди тощо).
X
ХЛОПОМАНИ — нечисленне відгалуження українського культурно-національного руху другої половини XIX ст., яке демонструвало бажання зблизитися з простими людьми.
ц
ЦИРКУЛЯР (від латин. circularis — круговий) — письмове розпорядження наказового змісту для підлеглих.
Ш
ШОВІНІЗМ — проповідь національної винятковості одних націй і цькування інших, розпалювання ворожнечі між народами.


О. К. Струкевич, Історія України, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Скачати підручники та книги онлайн, планування з історії України, курси та завдання з історії України для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.