KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас уроку «Тема 4. Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги»

Опорний каркас уроку економіки 11 класу
Тема. Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги.


Мета: сформувати в учнів уявлення про причини безробіття; навчити розуміти природу безробіття та усвідомлення необхідності таких його форм, як фрикційне та структурне безробіття; характеризувати циклічне безробіття; продовжити розвивати економічне мислення.


Обладнання: роздавальний матеріал, комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури, слайди.


Базові поняття та терміни: фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, закон Оукена, повна зайнятість, природній рівень безробіття.
Тип уроку: комбінований.


Хід уроку
I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання


Задача 1. Розрахуйте тривалість безробіття на одну особу за умови, що 8 безробітних, при цьому із них 3 не працювали 6 місяці, 1 – 7 місяців, а решта не працювали 4 місяців.
Розв’язок. Підрахуємо, скільки місяців не працювали 7 робітників разом: 3∙ 6+1∙ 7+4∙ 4=41(міс.).
Тривалість безробіття на одну особу становить: 41/8=5,13(міс.).


Задача 2. Розрахуйте рівень безробіття, якщо населення складає 983 особи, особи поза робочою силою – 125 осіб, а зайнятих – 630 осіб.
Розв’язок. Безробітні = 983 – 125 - 630 =228(ос.);
Робоча сила = 228+630=858(ос.);
U=228:858∙100=26,57% - рівень безробіття.


III. Актуалізація опорних знань
- Економічний диктант
1. Люди, що виконують оплачувані види робіт. (Зайняті)
2. Особи, що не мають роботи, але активно її шукають. (Безробітні)
3. Сукупність усіх зайнятих і всіх безробітних.(Робоча сила)
4. Частина робочого населення, яка зайнята в домашньому господарстві, перебувають на пенсії, не працює через хворобу або у зв’язку з навчанням. (Особи поза робочою силою)
5. Що оцінюється показником відношення чисельності безробітних до чисельності робочої сили. (Рівень безробіття)
6. Що повинно бути більшим: попит на працю чи її пропозиція, щоб виникло безробіття? (Пропозиція праці)


- Мотивація
- Слово вчителя
Безробіття є центральною проблемою сучасної економіки. Воно спричиняє значні матеріальні втрати, адже зменшується вироблений національний продукт. Велике безробіття призводить до зниження доходів населення, загострення соціальних відносин, погіршення умов життя людей.


IV. Вивчення нового матеріалу
1. Різновиди безробіття
- Розповідь учителя
Економісти розрізняють три види безробіття: фрикційне, структурне і циклічне. Фрикційне безробіття виникає внаслідок постійного руху населення між регіонами і видами праці, а також у різних стадіях життєвого циклу. Навіть якщо економіці притаманна повна зайнятість, завжди існують люди, які шукають роботу (після закінчення навчання або через переїзд в інше місце, через пошук роботи, яка б відповідала рівневі їхньої кваліфікації чи уподобанням,). Цей різновид безробіття вважається неминучим і певною мірою бажаним.


Структурне безробіття означає невідповідність між пропозицією праці та попитом на робочу силу. Така невідповідність виникає у зв'язку з технологічними змінами у процесі виробництва, коли попит на один різновид праці зростає, тоді як на інший зменшується, а пропозиція не може швидко пристосуватися до цього. Структурна незбалансованість між видами діяльності виникає, коли, наприклад, одні сектори економіки розширюються, а в інших скорочуються обсяги виробництва. Структурне безробіття теж вважається неминучим.


До циклічного безробіття призводить спад виробництва, тобто та фаза економічного циклу, яка характеризується недостатністю сукупних витрат. Коли сукупний попит на товари і послуги зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає. В періоди економічного спаду циклічне безробіття доповнює фрикційне і структурне, а в періоди циклічного підйому воно відсутнє. Різниця між фактичним та природним рівнем безробіття дає показник циклічного безробіття.


- Бесіда-дискусія
Назвіть позитивні і негативні наслідки безробіття у розрізі його видів.


2. Повна зайнятість. Природний рівень безробіття
- Розповідь учителя


Повна зайнятість не означає абсолютної відсутності безробіття. Іншими словами, рівень безробіття за умов повної зайнятості дорівнює сумі рівнів фрикційного та структурного безробіття. Цей показник називають також природним рівнем безробіття, він відповідає потенційному BBП. Ця концепція в 1968 р. вперше була запропонована Мілтоном Фрідманом і незалежно від нього була розроблена Едмундом Фелпсом із Колумбійського університету. Слово «природний» тут означає, що фрикційне та структурне безробіття є неминучим тоді як циклічне безробіття можна побороти за допомогою засобів макроекономічної політики.
3. Економічні та соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена


- Розповідь учителя
Надмірне безробіття призводить до значних економічних та соціальних втрат. Головна «ціна» безробіття – не випущена продукція. Безробіття не дає змоги суспільству постійно рухатися вгору по кривій своїх потенційних можливостей. Чим більший рівень безробіття, тим значнішим буде відставання ВВП. Відомий дослідник в царині макроекономіки Артур Оукен математично виразив зв'язок між рівнем безробіття та відставанням в обсязі виробленого ВВП. Цей зв'язок відомий нині як закон Оукена. Відомі дві формули зазначеного взаємозв'язку:


1) Коли потрібно з'ясувати, як впливає зміна рівня циклічною безробіття на відхилення фактичного рівня ВВП від потенційно можливого, користуються формулою:
  Ekon11-30.jpg
де У — фактичний обсяг виробництва; У* - потенційний ВВП; U — фактичний рівень безробіття; U* — природний рівень безробіття; (U-U*) — циклічне безробіття; β — коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття.
Коефіцієнт β найчастіше має значення в межах від 2 до 2,5. Це дає змогу зробити такий висновок: якщо циклічне безробіття в економіці становить 1%, то відставання фактичного обсягу виробництва від потенційно можливого дорівнюватиме 2-2,5%.


2) Можна визначати також вплив динаміки фактичного рівня безробіття на динаміку реального ВВП за два періоди, які порівнюються між собою. Тоді варто скористатися іншою формулою:
 Ekon11-29.jpg


де У1 - фактичний обсяг виробництва в поточному році; У0 - фактичний обсяг виробництва у попередньому році; U1 - фактичний рівень безробіття в поточному році; U0 — фактичний рівень безробіття у попередньому році.


Ця формула свідчить, що коли рівень безробіття не зміниться у порівнянні з попереднім (U1=U0), то темп зростання реального ВВП дорівнюватиме 3%, який є темпом зростання потенційного ВВП, а його значення обумовлено приростом населення, нагромадженням капіталу та науково-технічним прогресом.


V. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу
- Розв’язання задач
Задача 1. Природний рівень безробіття у поточному році складає 5%, а фактичний 9%. Визначте величину відставання реального ВВП від потенційного за умови, коли коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5, якщо фактичний ВВП у цьому ж році становить 500  млрд. дол.
Розв’язок. (Y-Y*)/Y=-β(U-U*);
(Y-Y*)/Y=-2,5(0,09-0,05)=-0,1;
Y*= (1+0,1)∙500=550(млрд. дол.);
Y-Y*=500-550=-50(млрд. дол.).


Задача 2. Визначити рівень циклічного безробіття, якщо відомо, що рівень фактичного безробіття становить 13%, структурного – 4%, а фрикційного – 5%.
 Розв’язок. Природне безробіття=4+5=9%;
Циклічне безробіття=13-9=4%


VI. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал у підручнику.


Задача 1. Природний рівень безробіття у поточному році складає 4,6%, а фактичний 8,7%. Визначте величину відставання реального ВВП від потенційного за умови, коли коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5, якщо фактичний ВВП у цьому ж році становить 750  млрд. дол.
Розв’язок. (Y-Y*)/Y=-β(U-U*);
(Y-Y*)/Y=-2,5(0,087-0,046)=-0,1;
Y*= (1+0,1)∙750=825(млрд. дол.);
Y-Y*=750-825=-75(млрд. дол.).


VII. Підбиття підсумків уроку
- Заключне слово учителя


Циклічне безробіття — це не лише економічне лихо, це також і велика соціальна катастрофа. Депресія призводить до бездіяльності, а бездіяльність до втрати кваліфікації, втрати самоповаги, занепаду моральних принципів, а також до громадського і політичного безладдя.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги > Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги. Конспект уроку і опорний каркас