KNOWLEDGE HYPERMARKET


Організації, що захищають споживачів.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Організації, що захищають споживачів.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Організації, що захищають споживачів.Повні уроки

Мета

  • Розрізняти державні та громадські органи, які уповноважені захищати інтереси споживачів;
  • знати про провідні організації України, які працюють у сфері захисту прав споживачів;
  • порівнювати державні та недержавні консьюмерські установи України та інших країн.
Економіка

Хід уроку

1. Органи держави, що захищають права споживачів.

2. Об'єднання споживачів.

3.  Функції громадських організацій.Органи держави, що захищають права споживачів


В Україні права споживачів захищають органи держави, на які покладені обов'язки контролю за безпекою товарів (робіт, послуг), дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів і яким надані права припинення правопорушень і застосування до правопорушників заходів відповідальності за недотримання законодавства щодо захисту прав споживачів.

Відповідно до законодавства, до таких органів належать:
•    ради народних депутатів, їхні виконавчі та розпорядчі органи;
•    місцеві державні адміністрації;

Харківська обласна державна адміністрація

Рис 2. Харківська обласна державна адміністрація.

•    органи й установи: Державного комітету України у справах захисту прав споживачів. Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації. Державного санітарного нагляду України, Анти монопольного комітету України;
•    суди.

Зала суду під час судового процесу

Рис 3. Зала суду під час судового процесу.

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів та його територіальні органи мають право:
•    давати суб'єктам господарської діяльності обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;
•    перевіряти у суб'єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг якість товарів, дотримання обов'язкових вимог щодо безпеки товарів, а також правил торгівлі та надання послуг;
•    входити безперешкодно та обстежувати, відповідно до законодавства, будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення цих суб'єктів;
•    відбирати у суб'єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертиз) за рахунок суб'єктів господарської діяльності, що перевіряються. Проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за надані послуги та реалізовані товари.•       припиняти реалізацію товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб'єктами господарської діяльності виявлених недоліків;
•    забороняти суб'єктам господарської діяльності реалізацію споживачам товарів, на які немає документів, що засвідчують їх відповідність вимогам нормативних документів;
•    приймати рішення: про припинення у сфері торгівлі, громадського харчування продажу товарів, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, — до усунення виявлених недоліків; про тимчасове припинення діяльності підприємств торгівлі (секцій, відділів), громадського харчування, складів підприємств гуртової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форм власності, що систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, — до усунення виявлених недоліків;
•    вилучати неякісні товари, документи, інші предмети, що свідчать про порушення прав споживачів; подавати до суду позови про захист прав споживачів; передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства; накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення.

Органи місцевого самоврядування з метою захисту прав споживачів мають право створювати при їхніх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які можуть:
•    розглядати звернення споживачів, консультувати їх із питань захисту прав споживачів;
•    аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.

У разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього середовища терміново повідомляти про це відповідні територіальні органи у справах захисту прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції.

У разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності — призупиняти реалізацію продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняти її реалізацію.


Об'єднання споживачів


Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна службової особи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій. З метою захисту своїх законних прав та інтересів споживачі мають право об'єднуватися у громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що провадять свою діяльність відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян». Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів.

Об'єднання споживачів мають право:
•    вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них;
•    проводити самостійно або звертатися до уповноважених державних органів щодо проведення експертизи та випробування продукції;
•    одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
•    сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю за якістю продукції та обслуговування;
•    надавати юридичну і консультаційну допомог}- споживачам згідно із законодавством;
•    вносити пропозиції щодо розроблення нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості продукції;
•    представляти і захищати інтереси споживачів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування згідно із законодавством;
•    вносити до органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання пропозиції про заходи щодо підвищення якості продукції, про тимчасове зупинення випуску та реалізації продукції, яка не відповідає встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації продукції, що становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу фальсифіковану та дефектну продукцію, а також про коригування цін, встановлених із порушенням законодавства;
• звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їхні функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій тощо.

Функції громадських організацій


Громадські організації споживачів діють у всьому світі. Вони беруть на себе проведення споживчих експертиз товарів і послуг та надають юридичну допомогу потерпілим. Порядок створення, легалізації і функціонування громадських організацій споживачів визначається законодавством про об'єднання громадян.

Суспільний захист прав споживачів здійснюється організаціями споживачів, які часто створюються за територіальною ознакою. Всесвітня організація споживачів (Consumers International) зі штаб-квартирою знаходиться в Лондоні.

Логотип Consumers International

Рис 4. Логотип Consumers International.

Тісна взаємодія з Consumers International, КОНФОП, Національними асоціаціями споживачів дає можливість українським громадським організаціям оперативно одержувати свіжу інформацію про неякісні товари й послуги, некоректну поведінку різних фірм, дає можливість проводити колективні міжнародні заходи тощо.

Логотип КОНФОП

Рис 5. Логотип КОНФОП.

Адресу і телефони громадських організацій у сфері захисту прав споживачів див. на Порталі споживача (consumerinfo.org.ua).

Контрольні завдання

1.    Назвіть види державних та недержавних організацій, що опікуються захистом прав споживачів, порівняйте їхні функції та повноваження.
2.    Як державні та недержавні організації забезпечують захист прав споживача в нашій країні?
3.    Що входить до повноважень Державного комітету із захисту прав споживачів?
4.    Які повноваження мають громадські організації щодо захисту прав споживачів?
5.    Порівняйте повноваження державних та недержавних консьюмерських установ.
6.    Які державні консьюмерські установи є у вашій області (районі)? Дізнайтеся їхні адреси, номери телефонів.

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Організації, що захищають права споживачів", Тетерська П.П., вчитель економіки, Житомирська загальноосвітня школа I-III ступенів № 22.

2. Гільберг Т.Г., Часнікова О.В. , Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів:1-12 кл. / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін. / За заг. ред. Бєскової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – С. 1-102.

3. Урок на тему "Суспільний захист прав споживачів", Андрієнко Н.Р., вчитель економіки, Ірпінська загальноосвітня школа I-III ступенів № 9.Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.
Над уроком працювали

Тетерська П.П.

Прокопенко Ю.А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас