KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основні учасники ринкових відносин (терміни і поняття використані у преамбулі Закону України «Про захист прав споживачів»).Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Основні учасники ринкових відносин (терміни і поняття використані у преамбулі Закону України «Про захист прав споживачів»).Повні уроки

Содержание

Тема

  • Основні учасники ринкових відносин (терміни і поняття використані у преамбулі Закону України «Про захист прав споживачів»).Повні уроки

Мета

  • визначити яку роль в ринкових відносинах відіграють основні учасники.
Економіка

Хід уроку

1. Коротка характеристика Закону України "Про захист прав споживачів".

2. Основні учасники ринкових відносин.

3. Означення термінів в преамбулі Закону України "Про захист прав споживачів".

Коротка характеристика Закону України "Про захист прав споживачів"


Прийнятий Верховною Радою України 12 травня 1991 р. Закон УРСР "Про захист прав споживачів" був введений у дію постановою Верховної Ради з 1травня 1991 р. Звичайно, цей закон містив багато прогресивних положень, спрямованих на посилений захист прав громадян-споживачів. Водночас у ньому було допущено ряд істотних прорахунків, зумовлених відсутністю досвіду в такій сфері нормотворчості. Тому вже 15 грудня 1993 р. до Закону України "Про захист прав споживачів" було внесено істотні зміни та доповнення.

Зала засідань Верховної Ради України

Рис 1. Зала засідань Верховної Ради України.

Закон України "Про захист прав споживачів" у редакції від 15 грудня 1993 р. набув завершеності і логічності. В ньому були також заповнені окремі прогалини в регулюванні відносин з участю громадян-споживачів.

Закон України "Про захист прав споживачів" (у редакції 1993 р.) складається з преамбули, трьох розділів: "3агальні положення", "Права споживачів та їх захист", "Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)" та містить всього 26 статей1. Закон "Про захист прав споживачів" 1991 р. також складався з преамбули, двох розділів з ідентичними назвами та третього розділу "Об'єднання споживачів", але містив лише 18 статей.

Будинок Верховної Ради України

Рис 2. Будинок Верховної Ради України.

У преамбулі Закону України "Про захист прав споживачів" зазначається, що він регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виготовлювачами (виготівниками), виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав.

Цифрове табло зали засідання Верховної Ради України під час голосування

Рис 3. Цифрове табло зали засідання Верховної Ради України під час голосування.


Основні учасники ринкових відносин


Ринкові відносини — це відносини і зв’язки, які складаються між продавцями і покупцями в процесі купівлі-продажу товарів.

У нашому буденному житті учасники (суб'єкти) ринкових відносин, як правило, асоціюються з покупцями й продавцями, які протистоять один одному в торговельних закладах (магазин, підприємство громадського харчування) . Таке уявлення про суб'єкти ринку не випадкове. Воно породжене загальним обмеженням розуміння ринку. Насправді, враховуючи, що товарно-грошові відносини в ринковій економіці опосередковують усі відносини суспільства, суб'єктами ринку практично стають всі учасники суспільного виробництва.

У змішаній ринковій економіці важливим суб’єктом ринкових відносин є держава (за визначенням західних економістів — уряд). Держава і ринкова система ділять між собою основні фундаментальні проблеми ринкової економіки. Завдяки цьому функціонування приватного сектору на основі ринкової системи модифікується державним сектором різними способами, такими, наприклад, як перерозподіл доходу і багатства; коригування розподілу ресурсів, контроль за рівнем зайнятості та інфляції тощо.

Означення термінів в преамбулі Закону України "Про захист прав споживачів"


У цьому Законі терміни вживаються в наступному значенні:

Споживач   -  фізична  особа,  яка  придбаває,  замовляє, використовує або має намір  придбати  чи  замовити  продукцію  для особистих  потреб,  безпосередньо  не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Отже, споживачами виступають ті суб’єкти, які мають гроші: підприємці, наймані працівники, дрібні товаровиробники, пенсіонери, учні та студенти. Таким чином, суб’єктом ринкових відносин виступає майже все населення країни. За умов ринкової економіки щоб споживати, потрібно спочатку купити на ринку.

Конституція України — основний закон держави Україна

Рис 4. Конституція України — основний закон держави Україна. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання.

Права споживача визначено нормами споживчого права. Споживче право — галузь права, яка становить сукупність положень і норм, спрямованих  на захист споживачів на ринку товарів і послуг. Захист прав споживачів здійснюють спеціальні правові заклади (наприклад, федеральна комісія з торгівлі у США, міністерство у справах споживачів у Франції), а також асоціації, організації споживачів, комітети та ін. В Україні права споживачів та порядок їх захисту визначено Конституцією. У статті 42 Конституції України записано: "Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадянських організацій споживачів".

Виробник  - суб'єкт господарювання,  який:  виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи  про  виготовлення такого  товару  на  замовлення,  розміщуючи  на  товарі  та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент,  який ідентифікує  такого  суб'єкта  господарювання;  або імпортує товар. Виробниками продукції виступають підприємства — капіталістичні і прості товаровиробники. Вони виробляють товари і послуги, які мають задовольнити потреби споживачів — покупців.

Продавець  -  суб'єкт  господарювання,  який   згідно   з договором   реалізує   споживачеві   товари  або  пропонує  їх  до реалізації.

Виконавець - суб'єкт господарювання,  який виконує  роботи або надає послуги.

Контрольні завдання

1. Закон України "Про захист прав споживачів" передбачає:

А. регулювання відносин між споживачами товарів і пслуг та їх виробниками.

Б. Визначення відповідності продукції системам якості.

В. Забезпечення єдиної технічної політики щодо товарів і послуг.

Г. Питання внесення громадянами та організаціями пропозицій щодо діяльності органів державної влади.

2. Перерахуйте основних учасників ринкових відносин.

3. Яку роль в ринкових відносинах відіграє споживач?

4. Що таке преамбула закону?

5. В чому полягає різниця між об'єктами та суб'єктами ринкової економіки?

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Основні учасники ринкових відносин", Титенко М.П., вчитель економіки, Донецька загальноосвітня школа I - III ступенів № 16.

2. Гільберг Т.Г., Часнікова О.В. Права споживачів/ Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів:1-12 кл. / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін. / За заг. ред. Бєскової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – С. 1-102.

3. Закон України "Про захист прав споживачів".

4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352  с.: іл.Над уроком працювали

Титенко М.П.

Прокопенко Ю.А.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас