KNOWLEDGE HYPERMARKET


Політика великого князя литовського Вітовта щодо українських земель.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Політика великого князя литовського Вітовта щодо українських земель. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом. Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.


Зі сходженням у 1340 р. на волинський стіл Любарта помітно активізувалася діяльність литовських князів щодо [приєднання до Великого князівства Литовського етнічних українських земель. За допомогою родинних зв'язків до нього приєднується Волинь. До кінця 40-х років XIV ст. сини Михайла-Коріата Гедиміновича опанували територію між Дністром і Південним Бугом (у середній течії), яка складала частину Подільської землі, що належала Золотій Орді.Восени 1362 р. неподалік р. Сині Води військо Ольгерда розгромило монголів західного улусу Золотої Орди. Завдяки цій перемозі Київська, Чернігівська, Сіверська, Переяславська, Подільська й Во линська землі закріплюються у складі Литви. Проте це не означало їх визволення від Золотої Орди, бо Ольгерд продовжував визнавати їх данницьку залежність від хана. Лише наприкінці XIV ст. хан Тохта-миш своїм ярликом передав їх Литовському князівству. Ольгерд відновив їхній удільний устрій, але на чолі князівств поставив представників литовської династії (своїх синів і племінників). Удільні князі перебували у васальній залежності від великого князя, зобов'язуючись «служити вірно», виплачувати щорічну данину і в разі потреби виставляти в його розпорядження своє військо.Упродовж 60-90-х років XIV ст. швидко відновлювалося політичне життя в Київському князівстві, чому сприяла діяльність князя Володимира Ольгердовича. Він добився права карбувати власну монету й почав титулуватися як самостійний володар - «З божої ласки князь Київський». Бурхливо розвивалася Подільська земля. її першим удільним князем став Юрій Коріатович; формувалося Подільське князівство. Про розвиток Волинського князівства дбав Любарт. Аби домогтися зміцнення центральної влади, великий князь Вітовт у 90-х роках XIV ст. приступив до ліквідації удільних князівств.Особливість приєднання українських земель до Литви полягала в тому, що воно відбувалося під гаслом звільнення від золотоор-динської залежності, без насильства, зі збереженням існуючих віри, мови, судочинства, традицій життя.

ПОВСТАННЯ СВИДРИГАЙЛА. ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ

Зміцнення позицій Вітовта як великого князя Литовського не залишилось поза увагою польського уряду. У результаті польсько-литовських переговорів 11413 р. було укладено Городельську унію, умовами  якої визнавалося право Литви на політичну самостійність. Однак це не задовольнило ту частину литовської знаті, що прагнула її повної незалежності. Зростало обурення білоруської й української знаті привілеями католиків. Тому після смерті Вітовта в 1430 р. вона без згоди Ягайла обрала великим князем його молодшого брата Свидригайла - особу дул<е вольову, хоробру й енергійну, але неврівноважену й жорстоку, посередніх здібностей політика й воєначальника. Він мав особливий дар психологічного впливу на людей, викликаючи в них захват і глибоку повагу: русичі «несли за нього голову під ворожий меч і катівську сокиру». Невдоволений захопленням поляками Західного Поділля, що належало йому, Свидригайло пішов на розрив із Польщею. Влітку 1431 р. під Луцьком відбулася битва його військ з польськими, в якій литовський володар зазнав невдачі. Проте боротьби не припинив. Тоді польський двір у серпні 1432 р. організовує переворот: великим литовським князем проголошується брат Вітовта Сигізмунд.Українська й білоруська знать відмовилася визнати його владу й заявила про утворення Великого князівства Руського, яке очолив Свидригайло. До складу князівства ввійшли Київщина, землі Чернігівщини й Сіверщини. Волинь, Поділля, Смолеищина, Вітебщина й Полоцька земля. У воєнних діях почав брати гору Свидригайло. Занепокоєний Ягайло видає привілей про урівняння в правах православної знаті з католицькою, що підштовхнуло частину останніх до переходу на бік Сигізмунда. Трагічною для долі Великого князівства Руського стала битва 1 вересня 1435 р. на р. Швянті під Вількомиром (нині м. Укмерге в Литві), в якій військо Свидригайла зазнало жахливої поразки (полягли 13 і потрапили до полону 40 руських князів). Наступного року від Руського князівства відпали Смоленська, Полоцька й Вітебська землі. Таким чином, у середині 30-х років XV ст. цей осередок руської державності фактично припинив існування.Після смерті Сигізмунда в 1440 р. великим князем обирається син Ягайла Казимир. Побоюючись нового повстання, правлячі кола Литви визнали Свидригайла великим князем удільного Волинського князівства й відновили удільність Київського князівства. Але ненадовго. Скориставшись смертю Свидригайла в 1452 р., Казимир ліквідував Волинське князівство, а в 1471 р. - Київське.
Повстання Свидригайла - останній збройний виступ знаті, спрямований на відродження Руської держави, зазнало повної невдачі.

Захопивши в 1387 р. Галичину, Польська корона проводила політику її поглинення. На вищі посади  призначалися переважно поляки. Влітку 1434 р.  виходить королівський привілей про запровадження польського права й урівняння місцевої шляхти з польською. На теренах Галичини утворилося Руське воєводство з центром у Львові, яке ділилося на землі й повіти. Очолював адміністрацію воєводства восвода, котрий призначався королем. Ця посада була пожиттєвою. Його першим помічником був каштелян, що відав зібранням шляхетського ополчення. Королівську адміністрацію представляв гродський староста, котрий об'єднував у своїх руках управління королівськими землями (староством), судочинство в карних справах і поліційні обов'язки. На теренах Галичини запроваджуються норми польського права.Після ліквідації в 1393 р. удільності Подільського князівства Вітовт під тиском Ягайла погодився продати йому західну частину
з містами Кам'янець, Смотрич, Бакота, Скала й Червоноград. У 1395 р. король передав Західне Поділля у спадкове володіння краківському воєводі. Після смерті останнього Ягайло викупив його й передав у володіння Свидри-гайлу. Довідавшись про смерть Вітовта, польські шляхтичі й кам'янецький єпископ захопили Кам'янець-Подільський та інші міста. Восени 1432 р. Сигізмунд, аби мати підтримку Польщі, передав їй Західне Поділля. У 1434 р. на його теренах утворюється Подільське воєводство, до складу якого згодом увійшли міста Меджибіж і Хмільник. У цьому воєводстві запроваджується такий самий устрій, як і в Руському воєводстві. Східне Поділля (розмежування проходило по р. Мурафі) залишалося у складі Литви.

Попри існуючі відмінності в політиці литовських і польських правлячих кіл щодо приєднаних українських земель її суть зводилась до одного: остаточної ліквідації залишків політичної самостійності та повної асиміляції населення.ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
Осінь 1362 р. - перемога над монголами біля Синіх Вод.


1385 р. - укладення Кревської унії.


1430—1438 рр. - повстання під проводом Свидригайла.


1 вересня 1435 р. - поразка Свидригайла під Вількомиром.


1434 р. - утворення Подільського й Руського воєводств.ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ
1. Хто виступив творцем Литовської держави: а) Ольгерд; б) Вітовт; в) Міндовг?
2. У 1385 р. відбулося: а) хрещення Литви; б) захоплення Галичини: в) укладення Кревської унії.
3. Коли відбулася Синьоводська битва: а) у 1362р.; б) у 1385р.; в) у 1430р.?
4. У 90-х роках XIV ст. удільні князівства ліквідував: а) Юрій Коріато-вич; б) Вітовт; в) Ягайло,
5. Повстання під проводом Свидригайла відбулося в: а) 1430-1438 рр.; б) 1432-1436 рр.; в) 1430-1436 рр.
6. У якому році було ліквідовано останнє українське удільне князівство?
7. Вставте в речення пропущені слова: «У... р. утворюються ... і... воєводства».
8. Які чинники сприяли утворенню Литовської держави?
9. Покажіть на карті українські землі, що увійшли до складу Литви вХІУст.
10. Охарактеризуйте суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського.
11. Визначте політичні наслідки Синьоводськоїбитви?
12. У чому полягали особливості приєднання українських земель до Литви?
13. Чому відбулося повстання Свидригайла?
14. Покажіть на карті землі, що ввійшли до складу Великого князівства Руського.
15. Чому Вількомирська битва стала трагедією для Великого князівства Руського?
16. Як утверджувалася польська влада в Галичині й Західному Поділлі?
17. Доведіть, що Кревська унія передбачала втрату Литвою незалежності.
18. Складіть розширений план повідомлення на тему «Політика литов ських князів щодо приєднаних українських земель».
19. Складіть оповідання на тему «Повстання під проводом Свидригайла».
20. Доведіть, що литовський і польський уряди намагалися ліквідувати самостійне політичне життя на приєднаних українських землях.

ПОПРАЦЮЄМО
Городельський привілей (1413) про пільги католикам у Великому князівстві Литовському
Пани (і) також бояри-шляхта земель наших, названих вище, да-реннями, привілеями і пожалуваннями, ним нами дарованими, даними, приділеними, тільки католики і Римської церкви підвладні і кому герби пожалувані, насолоджуються, володіють і користуються, як пани і шляхта Королівства Польського своїми володіють і користуються...Дочок або сестер, родичок і своячок своїх названі вище пани і шляхтичі земель Литовських можуть одружувати тільки з католиками...Також і урядником призначаються тільки католицької віри поклонники і підвладні святій Римській церкві. Також і всі постійні уряди земські, які є посади, каштелянства, жалуються тільки сповідникам християнської (католицької) віри і до ради нашої допускаються...Зверх того, названими вище свободами, привілеями і милостями гільки ті папи і шляхтичі землі Литовської можуть володіти і користуватися, яким зброя і герби шляхтичів Королівства Польського пожалувані, і шанувателі християнської релігії, Римській церкві підвладні, не схизматики, або інші невіруючі.                  Хрестоматія з історії СРСР. З найдавніших часів до кінця ХVІІст.:У Зт.-Т. 1.-С. 270-271.Ліквідація литовським урядом Київського князівства

Року 1471. Упокоївся Семен Олелькович, князь київський. Після його смерті Казимир, король польський, бажаючи, щоб перестало існувати князівство Київське, не посадив уже там Симеонового сина Мартина, а посадив воєводу з Лиши Мартина Гаштовта, ляха, якого не хотіли кияни прийняти не тільки тому, що він не був князем, а більше тому, що він був ляхом; одначе, будучи примушені, погодилися. І з цього часу в Києві перестали бути князі, а замість князів стали воєводи.
                  Хрестоматія з історії Української РСР. З найдавніших часів до кінця 50-х рр. ХІХ ст. Посібник для вчителя: У 2 т. - К., 1959. -Т. 1.-С. 116-117.ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Визначте основні положення Городельської унії, скориставшись джерелом. Дайте їм власну оцінку.
2. Яким чином, згідно зі змістом джерела № 2, було ліквідовано Київське князівство?

РАДИМО ПРОЧИТАТИ
Вовк Ю. И. Історія України в художньо-історичних образах з найдавніших часів до середини XVI ст. - Тернопіль, 2005. -С.225-238.


Махун Сергій. Князь Свидригайло - авантюрист чи державотворець? //


Україна Incognita. Дві Русі / За загальною редакцією Лариси Івшиної. — К., 2003. - С. 27-30.


Шевчук Валерій. Дерево пам'яті // Дерево пам'яті. Книга українського історичного оповідання: Від найдавніших часів до 1648 року. - К., 1990. -Вип. 1.-С. 298-312.


Яковенко Наталія. Свидригайло Ольгердович // Історія України в особах. ІХ-ХУІЇІ ст. - К., 1993. - С. 147-152.

Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайтуКалендарно тематичне планування Історія України онлайн, книги та підручники з усіх предметів, реферати по історії України. Школяру підготуватись до уроку.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.