KNOWLEDGE HYPERMARKET


Початок революції. Утворення УЦР. Конспект уроку

Історія України 10 клас

Тема "Початок революції. Утворення УЦР."

Конспект уроку до теми "Початок революції. Утворення УЦР." 


УРОК № 9
Тема. Початок Української революції (березень—квітень 1917 р.) (продовження).
Мета: з'ясувати причини Лютневої революції в Росії та її
наслідки для України; розглянути перший етап Україн ської революції та його особливості; розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння виділяти головне; сприяти формуванню національної свідомості учнів, їх історичної пам'яті, пошани до державотворчих тра дицій в Україні.
Основні поняття: автономія; федерація; Український національний конгрес.
Основні дати: 5—7 квітня 1917 р.— проведення Українського націо нального конгресу в Києві; 5—8 квітня 1917 р.— І Укра їнський військовий з'їзд.
Тип уроку: комбінований.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Вивчення нового матеріалу
1. Гасло автономії України.
2. Українські політичні партії та організації.
3. Український національний конгрес.
IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів
V. Підсумки уроку
VI. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Опитування.
Учитель здійснює перевірку виконання учнями домашнього зав дання за запитаннями та завданнями підручника.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гасло автономії України.
Слово вчителя.
Діяльність ЦР була зосереджена на вирішенні національного пи тання, досягненні автономії України.
Робота над формуванням понять.
У роботі над розкриттям понять «автономія», «федерація», «на ціонально-територіальна автономія» мають бути задіяні знання учнів з курсу «Основи правознавства».
При обговоренні матеріалу вчитель може використовувати працю М. Грушевського «Вільна Україна». Зміст національно-територіаль ної автономії М. Грушевський розкриває на конкретному прикладі самої України: «Українці хочуть, щоб з українських земель Росій ської держави... була утворена одна область, одна національна тери торія». «Ся українська територія,— зазначає М. Грушевський,— має бути організована на основах широкого демократичного (не цензо вого) громадського самоврядування, від самого споду... аж до вер ху — до українського сейму. Вона має вершити у себе дома всякі свої справи — економічні, культурні, політичні, содержувати своє військо, розпоряджатися своїми дорогами, своїми доходами, земля ми і всякими натуральними багатствами, має своє законодавство, адміністрацію і суд». Це і є «національно-територіальна автономія» — «широка, політична і демократична». Ось чого прагне Україна».
Бесіда.
Чому ж після Лютневої революції в Україні переважали автоно містські, а не самостійницькі настрої?
Вислухавши припущення учнів, викладач пояснює, що така суспіль на атмосфера сформувалась під впливом цілого комплексу факторів.
Як вже підкреслювалося, саме досягнення автономії було про грамною установкою більшості політичних партій і сил ЦР.
Ідея самостійності не набула ще поширення, визнання та попу лярності в масах, що засвідчує відхилення І Українським військо вим з'їздом (5—8 квітня 1917 р.) резолюції М. Міхновського, де ста вилося питання про українську державну самостійність.
Серед української політичної еліти були поширені ілюзорні сподівання на справедливе вирішення національного питання рево люційною демократією Росії.
У межах Росії Україна мала, як вважалося, реальний шанс вибороти бодай автономію, тоді як проголошення самостійності ли шило б її самотньою в лиху годину Першої світової війни — фактично без державних структур, без армії, без фінансування.
Свою роль відігравали і налагоджені російсько-українські еко номічні зв'язки, багатонаціональний склад українських земель, до мінування неукраїнського населення в містах — осередках політич ного життя.
2. Українські політичні партії та організації.
Самостійна робота за підручником.
Учням пропонується самостійно опрацювати матеріал підручни ка (пункт «Українські політичні партії та організації»).
Бесіда.
1. Розкрийте основні пункти програми партії соціалістів – федералістів.
2. Розкрийте основні пункти програми УСДРП.
3. Які політичні партії боролися за вплив на селі?
4. Дайте характеристику УПСР.
3. Український національний конгрес.
Розповідь учителя.
Учитель повідомляє, що в березні 1917 р. у Петрограді відбулася 20-тисячна маніфестація з приводу роковин смерті Т. Шевченка. Її учасники несли портрети поета, транспаранти з гаслом «Хай живе вільна Україна у вільній Росії!». — Про що свідчить це гасло?
Через тиждень після петроградської маніфестації ЦР влаштувала у Києві урочисте проходження за участю майже 100 тис. чоловік, зокрема десятків тисяч солдатів-українців. На Софійській площі біля пам'ятника Б. Хмельницькому відбулося віче, на якому пролунали вимоги не баритися з Установчими зборами і скликати в найближ чому майбутньому Український національний конгрес із метою під готовки до запровадження автономії.
5—8 квітня 1917 р. відбувся І Український військовий з'їзд. Він закликав до «невідкладної українізації армії» і з цією метою запро понував створити Військовий Генеральний комітет, який би працю вав у контакті з російським Генеральним штабом. Головою Військо вого комітету став С. Петлюра.
5—7 квітня 1917 р., через місяць після сформування ЦР, був скли каний Український національний конгрес, на який з'їхалося понад 900 делегатів політичних партій і громадських організацій. Голову вав М. Грушевський. Основними здобутками конгресу були:
визначення базового принципу державотворення: «Тільки на ціонально-територіальна автономія України у змозі забезпечити по треби українського народу і всіх інших народів, що живуть на україн ській землі»;
• перебудова Російської держави на федеративну демократичну республіку;
• обрання нового складу ЦР на чолі з М. Грушевським, а його заступниками — С. Єфремова і В. Винниченка.
Повідомлення учнів.
Заслуховується повідомлення про В. Винниченка. Учитель коментує і доповнює виступи учнів.
Запитання та завдання.
1. Як ви гадаєте, чому В. Винниченко назвав Український націо нальний конгрес дійсним кроком відродження нації на шляху дер жавності?
2. Який характер мала Українська революція, що розпочалась у березні 1917 р.?
3. Доведіть на конкретних прикладах національно-демократич ний характер Української революції.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Бесіда.
Українська революція пройшла у своєму розвитку кілька етапів. Перший — від початку революції до проведення Українського націо нального конгресу (березень—квітень 1917 р.).
1. Чим характерний цей період? (Зміцнення впливу ЦР, основним гаслом якої була боротьба за автономію України.)
2. Назвіть основні події цього періоду.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Заключне слово вчителя.
Українська революція на першому етапі (березень—квітень 1917 р.) характеризувалася утворенням у березні 1917 р. Центральної Ради, основним гаслом політичної діяльності якої була боротьба за націо нально-територіальну автономію для України.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацювати конспект і текст підручника.
2. Підготувати відповіді на запитання та завдання 9—11 [21, с. 16]
або 3, 4 [36, с. 45] і 2 [36, с. 52].
3. Продовжити складання таблиці «Українська революція».
4. Підготувати повідомлення про П. Христюка, С. Петлюру, С. Єфремова.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Дмитрієв В.С.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас > Початок революції. Утворення УЦР > Початок революції. Утворення УЦР. Конспект уроку