KNOWLEDGE HYPERMARKET


Права споживача надані йому від народження.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Права споживача надані йому від народження

Содержание

Тема

 • Права споживача надані йому від народження.Повні уроки

Мета

 • Ознайомитись з правами споживача даними йому від народження.
Економіка

Хід уроку

1. Означення терміну "споживач".

2. Основні права споживача.

3. Права споживача у разі придбання ним товарів неналежної якості.

4. Право споживача на інформацію про товари (послуги).

5. Зобов'язання споживача.
Означення терміну "споживач"Споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Захист прав споживачів – це складова частина захисту прав людини. В державах з розвиненою економікою споживач здійснює керівну функцію на споживчому ринку. А це можливо лише за активної життєвої позиції кожного громадянина країни та державної підтримки.

Споживач

На міждержавному рівні визнання права споживачів затверджено в резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248 від 9 квітня 1985 р., яка закріпила 8 прав споживачів:

• право на безпеку товару
• право на інформацію
• право на вибір товару
• право на висловлення своїх інтересів
• право на задоволення основних потреб
• право на відшкодування шкоди
• право на споживчу освіту
• право на здорове навколишнє середовище. |}

Беручи до уваги інтереси та потреби споживачів у всьому світі, особливо у країнах, що розвиваються, визнаючи, що споживачі часто знаходяться у нерівному становищі з погляду економічних умов, рівня освіти та купівельної спроможності та враховуючи, що споживачі повинні мати право на доступ до безпечних товарів, а також важливість сприяння справедливому, рівноправному та стійкому економічному та соціальному розвиткові , метою прийняття  «Керівних принципів ООН для захисту інтересів споживачів» визначено:

Споживач

• сприяти країнам у встановленні та подальшому забезпеченні належного захисту свого населення як споживачів;
• сприяти створенню структур виробництва та розподілу, здатних задовольняти потреби та запити споживачів;
• заохочувати високий рівень етичних норм поведінки причетних до виробництва та розподілу товарів та послуг для споживачів;
• сприяти країнам у боротьбі зі шкідливою діловою практикою всіх підприємств на національному та міжнародному рівнях, яка негативно відбивається на споживачах;
• сприяти створенню незалежних груп споживачів;
• розширювати міжнародне співробітництво в галузі захисту інтересів споживачів;
• сприяти створенню ринкових умов, що надають споживачам більший вибір за нижчих цін.


Ознайомитися з текстом резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248 можна на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Розглянемо більш детально основні 8 прав споживачів.

Основні права споживача


Право на якість означає, що продавець повинен передати покупцю якісний товар, а виконавець повинен якісно надати послугу (виконати роботу).

Право на безпеку: споживач має право на те, щоб товар (робота, послуга) були безпечними для життя, здоров'я, майна споживача та оточуючого середовища.

Право на інформацію: споживач має право на необхідну і достовірну інформацію про те, що продається й ким товар виготовлений, як і коли товар можна придбати. На основі цієї інформації споживач повинен отримате повне уявлення про виробника (виконавця, продавця) для звернення до нього в разі  необхідності з відповідними вимогами до товарів (роботи, послуг) для правильного їх вибору.

Право вибору означає право мати доступ до різноманітних товарів і послуг, які продаються за конкурентними цінами, а у випадку монопольної торгівлі – мати за справедливої ціні гарантію задовільної якості.

Право голосу означає право споживача відстоювати свої інтереси і спонукати урядові й інші органи, що здійснюють державну політику, брати їх до повного і співчутливого розгляду при формуванні і здійсненні економічних та інших напрямківполітики. Це право передбачає представництво у вказаних органах, а також участь в розробленні продуктів і послуг до того, як їх почнуть виробляти або реалізовувати.

Право на відшкодування витрат: За порушення прав споживачів продавець (виробник, виконавець) несе відповідальність , передбачену законом чи договором. Якщо в договорі передбачається відповідальність  в більшому об'ємі або неустойка в більшому розмірі,  ніж це передбачено законом, то застосовуються умови договору.

Право на споживчу освіту означає право на набуття знань і навиків, які дозволяють споживачеві постійно, протягом всього життя підвищувати освіченість в частині відстоювання своїх прав споживача, а також впливу на сфери виробництва та реалізації товарів і послуг;

Право на здорове навколишнє середовище означає право на фізичне оточення, яке здатне підвищувати якість життя. Воно передбачає захист від небезпек, над якими окрема особа не має контролю. Воно визнає необхідність захищати і поліпшувати навколишнє середовище для нинішнього і прийдешніх поколінь.

Термін служби, термін придатності та гарантійний термін - терміни відповідальності. на товари (роботи) можуть бути встановлені терміни служби(або термін придатності) та гарантійний термін. Ці терміни - терміни відповідальності продавця (виробника, виконавця) перед споживачем. Протягом цих термінів (а в деяких випадках й по їх закінченню) можна пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) претензії та вимагати відшкодування витрат. Є переліки товарів (робіт), на які термін служби (термін придатності) або гарантійний термін повиннен встановлюватися в обов'язковому порядку. Якщо на товар (роботу) не встановлені термін служби (термін придатності) або гарантіний термін, то закон передбачає, протягом якого періоду часу споживач може  висунути вимоги щодо товарів (робіт) з невстановленими термінами.  Якщо умови договору ущемляють права споживача - вони недійсні.


Споживач

Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості


Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:


 1. безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;
 2. заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості;
 3. відповідного зменшення його купівельної ціни;
 4. заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
 5. розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.


Стосовно непродовольчих товарів, що були у використанні та реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, задовольняються за згодою продавця. Задовольняються вимоги споживача щодо товарів, термін гарантії на які не закінчився.

Споживач


Споживач має право пред'явити виробнику вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного терміну. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого терміну служби, а якщо такий не встановлено — протягом 10 років, якщо в товарі були виявлені істотні недоліки, допущені з вини виробника.

Право споживача на інформацію про товари (роботи, послуги)


Якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про товар (роботу, послугу) та про виробника (виконавця, продавця) спричинило: придбання товару (роботи, послуги), який не має потрібних споживачеві властивостей, — споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;

Строк (термін) придатності — строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору.

Фальсифікована продукція — продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а такожІ неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Споживачі зобов'язані

 1. перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 2. в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару — до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
 3. користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
 4. з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.


Контрольні завдання

1. Наведіть визначення терміну "споживач".

2. Назвіть основні права споживача.

3. Що таке термін придатності?

4. Що таке фальсифікована продукція?

5. Перерахуйте обов"язки споживача.


Список використаних джерел

1. Урок на тему "Права споживача", Пицюк І.В., вчитель економіки, Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12

2. Урок на тему "Захист прав споживача", Смірнов П. А., вчитель економіки, Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

3. Текст резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248.

4. Закон України "Про захист прав споживачів".

5. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352 с.: іл.
6. Економіка: Навч. посібник для 10 – 11 класів / За ред. З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина.– К.: Либідь,1999.
7. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.Над уроком працювали

Пицюк І.В.

Смірнов П. А.

Прокопенко Ю.А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас