KNOWLEDGE HYPERMARKET


Право на інформацію.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Право на інформацію.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Право на інформацію.Повні уроки

Мета

  • узагальнити знання про права споживача надані йому від народження
  • ознайомитись з правом споживача на своєчасну інформацію про продукт (послугу).
Економіка

Хід уроку

1. Означення поняття "споживач".

2. Перелік прав споживача відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

3. Право на інформацію

• вимоги до інформації про продукт;

• інформація про послуги;

• інформація про ціну;

• права споживача у разі надання йому недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію.

Означення поняття "споживач"

Споживач — фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Споживач

На міждержавному рівні визнання права споживачів затверджено в резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248 від 9 квітня 1985 р., яка закріпила 8 прав споживачів:
• право на безпеку товару
право на інформацію
• право на вибір товару
• право на висловлення своїх інтересів
• право на задоволення основних потреб
• право на відшкодування шкоди
• право на споживчу освіту
• право на здорове навколишнє середовище.


Перелік прав споживача відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"

У відповідності до ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх компетентного вибору.

Право на інформацію

Інформація про продукцію повинна містити:
• назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;  
• найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;  
• дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;  
• позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;  
• дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;  
• дату виготовлення; 
• відомості про умови зберігання; 
• гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);  
• правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;  
• строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;  
• найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.  

Право на інформацію

Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального,  вокально-інструментального виконання музичного твору.
Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

Право на інформацію

Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, повинні супроводжуватись інформацією про їх походження.
Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції. Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.
Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання відповідної продукції.

На аукціонних торгах споживачам повинна повідомлятися стартова ціна продажу відповідного товару. Ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару, а якщо товар поставляється без упаковки - за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару.

У разі коли за одну ціну пропонується кілька товарів, робіт або послуг чи їх поєднання або якщо продавець (виконавець) надає споживачеві при реалізації однієї продукції право одержати іншу продукцію за зниженою ціною, до споживача доводиться інформація щодо:

• змісту та вартості пропозиції та у разі пропонування товарів, робіт або послуг за одну ціну - ціни таких товарів, робіт або послуг, взятих окремо;
• умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь-яких обмежень, включаючи обмеження щодо кількості.

Слід пам’ятати, що у разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця) спричинило придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей; неможливість використання придбаної продукції за призначенням; заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну споживача, споживач має право:

Право на інформацію

• розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;
• вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації;
• розірвати договір і вимагати відшкодування збитків, якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано;
• пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 16 Закону України „Про захист прав споживачів”, а саме: шкода, завдана життю, здоров’ю або майну споживача дефектною продукцією або продукцією неналежної якості, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законом не передбачено більш високої міри відповідальності, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об’єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

Водночас зазначаємо, що у разі якщо покупцем було придбано неякісні продовольчі товари, то продавець зобов’язаний замінити їх на якісні товари або повернути покупцю сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності, згідно з вимогами Закону України „Про захист прав споживачів”.Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору товарів, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і життєдіяльності.
Державний захист прав громадян як споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи державного, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно
із законодавством, а також суди.


Контрольні завдання

1. Дати означення поняттю  "споживач".

2. Як ви розумієте право споживача на своєчасну інформацію про товар?

3. Назвіть основні вимоги до інформації про продукт.

4. Вимоги до інформації про продукти споживання?

5. Права споживача у разі надання йому недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію.

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Право на інформацію", Садовська М.С., вчитель економіки, Вінницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19

2. Урок на тему "Права споживача", Пицюк І.В., вчитель економіки, Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12
3. Текст резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248.

4. Закон України "Про захист прав споживачів".

5. "Право споживача на інформацію", Корнієнко І.В., Провідний спеціаліст відділу з питань промисловості та прав споживачів Департаменту цивільного законодавства та підприємництва
6. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352 с.: іл.
7. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.
Над уроком працювали

Садовська М.С.

Смірнов П. А.

Прокопенко Ю.А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас