KNOWLEDGE HYPERMARKET


Природознавство уроки

Гіпермаркет Знань>>Природознавство

Search Computer.jpg
Визначення терміну
Природознавство — це наука про природу як єдину цілісність або сукупність наук про природу, які становлять єдине ціле. Проте  природознавство — не просто сукупність наук, а узагальнена, інтегрована наука. Тобто  в наш час на зміну диференціації знань про природу повинна прийти їх інтеграція. Необхідна інтеграція тому що, по-перше, це є об'єктивним процесом пізнання природи і, по-друге, тим, що людство пізнає закони природи не заради простої цікавості, а для використання їх у практичній діяльності, для свого життєзабезпечення.
Слово "природознавство означає знання про природу, або природознавство. В латинській мові "природа" позначається словом "natura" , саме тому в багатьох європейських країнах наука про природу називається "Naturwissenchaft". Від цього слова походить і міжнародний термін "натурфілософія" (філософія природи).
Природознавство уроки


Головною рушійною силою або джерелом розвитку природознавства є обумовленість практикою, потребам техніки, промислового виробництва, рівня як і сільського господарства і медицини.  Характерною є і взаємодія наук, взаємозв`язаність усіх його складових частин природознавства, в результаті чого предмет однієї природознавчої науки досліджується методами і прийомами інших наук.
Проте часто наявність розколу точок зору на неприємливі, несумісні, здавалося б, що знаходяться у постійній боротьбі, поглядів призводить до прогресу наукового пізнання.
Природознавство використовує різні прийоми й методи пізнання (дослідження): спостереження, експеримент, вимірювання, індукцію,  порівняння, аналіз і синтез, абстракцію та узагальнення, дедукцію,  наукову гіпотезу, системний аналіз, уявний експеримент, моделювання  і т.д. Найважливішою особливістю природничих наук, на відміну від гуманітарних, є їх експериментальний характер. Шлях до пізнання в природознавстві можна позначити  так: спостереження — гіпотеза для пояснення спостереження — експеримент з метою перевірки гіпотези — розробка теорії (якщо гіпотеза підтверджується) — перевірка наслідків, що випливають із теорії.

Історія виникнення природознавства
Спочатку всі науки про природу належали до сфери інтересів фізики (або до фізіології). Невипадково Арістотель (4 ст. до н.е.) називав своїх попередників "фізиками", або "фізіологами" (давньогрецьке слово "фюзис" (фізис) дуже близьке за значенням до слов'янського слова "природа"). Саме фізика - основа всіх наук про природу.
Природа надзвичайно різноманітна щодо видів об'єктів, їхніх властивостей і форм руху, тому в процесі пізнання її формувалися різні природничі науки: фізика, хімія, біологія, астрономія, географія, геологія і багато інших. Кожна з природничих наук досліджує конкретні властивості природи (матерії, що рухається в просторі й часі).
I Природознавство древнього світу.

Поділу  на окремі  дисципліни не існувало, створювальні концепції носили в своїй більшості лише світоспостерігальний характер, але вирішального критерію істинності експерименту не відводилась. Істинні спостереження і геніальні здогадки співіснували з хибними побудовами.
II Класичний період розвитку природознавства.
Цей бере свій початок з дослідних праць Галілея (18 ст.) i пpoдoвжyвалось дo 21 століття. Характерним є розділення наук на традиційні області і навіть трохи перебільшеною роллю експерименту в їх розвитку. Дослід є  не лише критерієм істинності, але й основним інструментом пізнання. Експериментально добуті результати мали на стільки вадливе значення, що їх почали розповсюджувати на нові області і проблеми.
III. Сучасне природознавство.
Характерною особливістю цього періоду є різке, лавиноподібне накопичення нового фактичного матеіалу й виникнення нових дисциплін на межах традиційних. Різке подорожчання науки, особливо експерименoальної. Як наслідок підвищення ролі теоретичних досліджень, що спрямовують роботу дослідників в області, де знаходження нових явищ більш можливе. Сучасне природознавство втратило властиву  класичному природознавству зрозумілість та простоту . Це відбулося тому, що інтереси сучасних дослідників з традиційних для класичної науки областей перемістилися туди, де звичайний “життєвий” дослід і знання про об`єкти і явищах що з ними відбуваються в більшості випадків відсутні.

природознавство уроки

Уроки з природознавства, програми з природознавства, природознавство реферати, тестита готові домашні завдання, курс природознавства, підручники з природознавства, природознавство в школі, розробки уроків з природознавства, планування з предмету природознавство.

Найбільша
бібліотека уроківз природознавства, домашні завдання, ГДЗ,природознавство, відповіді на тести,все для вчителята школярам на допомогу у підготовці до домашньої роботи, глибоке вивчення  природознавства, ЗНО.

Онлайн бібліотеказ підручниками та книгами з природознавства на скачку безкоштовно, природознавство онлайн, природознавство тексти, календарно-тематичне планування з природознавства, шкільний календарний план.

Збірка конспектів уроківз природознавства,  тести з різних предметів для підготовки до ЗНО. Школа онлайн, природознавство онлайн,  вивчення біології, книги та підручники з природознавства, підготовка до уроків.

Бібліотека літератури з природознавства, уроки природознавства,
конспекти уроківз природознавства,підручникз природознавства, готові домашні завдання, курс природознавства онлайн, тестуванняз предметів.