KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас. Повні уроки>> Українська мова: Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок. Повні уроки

Тема уроку: Розвиток уявлень про текст. Тема та мета. Заголовок.
Мета:

  • Розширення уявлень про текст
  • Визначення теми і мети тексту
  • Добір заголовків

Хід уроку:
Покращення мовної підготовки учнів та формування творчої мовної діяльності - це головне завдання шкільного курсу української мови. З цим завданням допоможе справитися теоретичні відомості про текст.

Арка.jpg
Текст - це продукт мовленевої діяльності. Текст – «це послідовність осмислених висловів, що передають інформацію, з'єднаних загальною темою, і мають властивості зв'язності і цілісності». Текст є первинним всього мислення, філософської та лінгвістичної науки.
Спостереження тексту можна побачити у мовознавців Середньовіччя: вчених Старадовнього Єгипту, Греції, Римської імперії та Сходу. В цей час формуються побудова тексту, його структура та аналіз. Слово "текст" з латинської означає сплетіння, з'єднання. І сьогдні воно не втратило свого первинного значення. Проте поняття тексту не чітко визначене в сучасному науковому світі. Під визначення тексту можна підвести будь-які висловлювання, різноманітні лозунги чи прислів'я, багатотомні епопеї чи поеми. Це може бути висловлювання, складене з одного або кількох речень, або повість чи багатотомний твір. Також текст використовується для позначення закінченого за змістом уривка.

Пейзаж К.jpg
Постає логічне питання що ж саме являє собою текст. На сьогодні існує кілька основних його визначень:
- це продукт мовлення;
- множина фраз, чи їх сукупність;
- повідомлення, призначене для збереження або передачі інформації;
- структурна та смислова єдність.
Л. Лосева визначає текст як «повідомлення у письмовій формі, що характеризується смисловою і структурного завершеністю і певним ставленням автора до повідомлення». У H. Кутіної «Текст - це серединний елемент схеми комунікативного акту, яку спрощено можна уявити у вигляді трьохелементної структури: автор - текст - читач.
Текст може бути я писемним так і усним.
Усний текст - це продукт монологічного чи діалогічного мовлення, структурно-граматична організація визначається мовленнєвою ситуацією, тобто безпосереднім контактом мовця і слухача. Усне, не зафіксоване мовлення, здійснюється за участю засобів інформації, силового режиму мовлення і манери вимови, жестів та сприйняття мовцем реакції адресата мовлення, допоміжних засобів міміки. Матеріал, підготовлений для виступу на радіо, телебаченню, мітингу, на зборах, на конференції і т.д., зорієнтований на конкретну аудиторію. Проте мовленевий текст має ряд відмінностей від писемного організованого тексту.

Голуб.jpg
Писемний текст — це відтворена рукописно або в друкованому вигляді авторська робота, документ, пам'ятка, літературний твір, тощо. Основною відмінністю писемного тексту від усного є те, що він зупинений у часі, тобто надрукований. На відміну від живого, активного контакту під час усного мовлення писемна мова виступає в авторських текстах, усі смислові й експресивні завдання в них передаються тільки словами.
Текстом можна назвати будь-який запис, де є хоча б два речення. Розглянемо характеристики притаманні для тексту: зв'язність, цілісність, інформативність, структурна організація, структурно-смислова завершеність. Текст - це упорядкована система, в якій усе взаємообумовлене і взаємопов'язане, а не хаотичне нагромадження мовних одиниць різних рівнів.

Пишемо.jpg
Цілісність тексту зумовлена єдністю його теми. Тема - це узагальнений зміст тексту. Текс стає цільним, коли матеріал підібрано для розкриття головної думки тексту. Елементи тексту прямо або побічно зв'язані з предметом мовлення та основною думкою висловлювання. Для передачі теми тексту необхідно володіти лексичним запасом слів, фактичним матеріалом, вміти яскраво виразити свою думку. Найголовнішою вимогою тексту є його змістовність. Саме тема визначає зміст та структуру тексту. Виходячи з теми текст може бути розповіддю, оповідянням, твором-описом, твором-роздумом та ін.
Кожен текст також має свою мету. Метою тексту може бути заохочення, похвала, або навпаки критика. Також це можуть бути роздуми над питаннями вічності або побутових проблем, роздуми, враження від інших творів, фільмів, книги.
Для прози характерний заголовок. Часто він відсутній в поезії, але для тексту він обовьязковий, хоча існують виключення. Заголовок це важлива частина тексту, він забезпечує його цілістність. Він має певну самостійність.

Перо.jpg
Заголовок виконує три основні функції: зацікавлює читача, поставлення проблеми, передає суть тексту.
Заголовок може містити в собі частини речень з тексту, або висновок тексту. Він передає текст очима автора. Проте заголовок може по-іншому сприйматися після прочитання
Головне місце відводиться тексту-розповідь. Але по мірі мовленням все частіше і ширше у текст вводяться елементи міркування, опису.


Завдання до теми':
1. Складіть невеликий текст-розповідь про вашу родину. Запишіть його.
2. Розкажіть про ваш день в школі. Усно.
3. Запишіть текст з темою "Улюблена книжка".
4. Придумайте розповідь, метою якої буде заохочення до навчання.
5. Доберіть заголовки до першого завдання.

Питання до теми:
1. Що таке текст?
2. Які ознаки притаманні тексту?
3. Назвіть види текстів.
4. Що являє собою усний текст? писемний?
5. Дайте визначання "заголовок".
6. З якою метою можуть бути тексти?

Використана література:
Урок на тему: Твір - висловлення власних думок та світогляду. Глинко П. Т. учитель українознавства сш № 6, м. Кривий Ріг.
Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К., 1993.
Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.
Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Граматика української мови в таблицях. – К.: Вища шк., 2004.
Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я.Плющ. – К., 1994.


Відредаговано і надіслано Ента Д. В.

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Українська мова > Українська мова 3 клас > Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок > Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок. Повні уроки