KNOWLEDGE HYPERMARKET


СТВОРЕННЯ НОВОГО ДОКУМЕНТА. ДРУК ДОКУМЕНТА

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас-Інформатика 7 клас>>Інформатика: Створення нового документа. Друк документа

Створення нового документа. Друк документа


1. Які правила введення тексту ви знаєте?
2. Назвіть властивості символів. Як можна встановити їх значення?
3. Назвіть властивості абзацу. Як можна встановити їх значення?

Властивості сторінки
Після запуску Word за допомогою ярлика, що знаходиться на Робочому столі, або відповідної команди меню Пуск відкривається вікно з чистим аркушем. Такс ж саме вікно можна відкрити, якщо вибрати команду Створити меню Файл і в області завдань Створити документ виконати команду Новий документ. Можна також вибрати кнопку Створити файл (за замовчуванням) на панелі інструментів.
Перед початком введення тексту слід встановити значення властивостей сторінки. Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості: розмір паперу, орієнтація, розміри полів та інші. Для встановлення їхніх значень потрібно вибрати команду Параметри сторінки меню Файл, після чого відкри вається ві кно Параметри сторінки з трьома вкладками.

Властивість розмір паперу визначає розмір аркуша паперу, на якому буде надрукований документ. Встановити значення цієї властивості можна, вибравши на вкладці Папір зі списку Розмір паперу одне зі стандартних значень, наприклад, А4 (210 мм на 297 мм), А5 (148 мм на 210 мм), Letter (216 мм на 279 мм). Якщо потрібних розмірів паперу серед стандартних немає, можна у полях з лічи льни ком Ширина і Висота встановити необхідні розміри.

Властивість орієнтація визначає положення аркуша паперу і може набувати одне з двох значень: книжкова (ширина менше висоти) або альбомна (ширина більше висоти)- Значенння цієї властивості встановлюється на вкладці Поля.

Сторінка має чотири поля: ліве, праве, верхнє та нижнє. Їхні розміри можна встановити на вкладці Поля за допомогою відповідних полів з лічильником. Ліве поле використовується для скріплення аркушів, тому його розмір варто встановлювати не менше 2,5-3 см. Праве поле найчастіше залишається порожнім, тому його розмір встановлюють 1,5-2 см. На верхньому і нижньому полі може міститися допоміжна інформація, тому їхні розміри встановлюють в залежності від того, будуть вони порожні чи ні.

Розміри полів можна встановити також за допомогою горизонтальної та вертикальної лінійки. Кожна з них має сіру і білу частини. Сірі частини визначають поля, а білі — робочу частину сторінки. Щоб встановити розміри полів, слід перетягнути відповідну границю сірої та білої частин лінійок.

Якщо документ буде ще й переплітатися, то для переплетення потрібно встановити додатковий простір, розмір якого задасться в полі Корінець, а розташування (зверху чи зліва) — у полі Розташування корінця.

Якщо документ планується друкувати з двох сторін аркуша, то в полі Декілька сторінок слід вибрати зі списку значення Дзеркальні поля, після чого встановити розміри внутрішнього та зовнішнього поля замість лівого і правого.

Правила введення тексту
Після встановлення розмірів паперу, орієнтації аркушу і розмірів полів можна приступати до введення тексту. Це можна робити, наприклад, за таким алгоритмом:

1. Встановіть шрифт (наприклад, Times New Roman) і його розмір (наприклад, 12 або 14), колір шрифту (наприклад, чорний), якими буде введена основна частина тексту.

2. Встановіть нульові значення відступів абзацу зліва її справа і відступу першого рядка.

3. Введіть заголовок.

4. Введіть перший абзац.

5. Запишіть документ до своєї папки.

6. Виділіть заголовок, збільшіть розмір шрифту, встановіть накреслення напівжирне, вирівнювання по центру, інтервал після (наприклад, в пт).

7. Виділіть перший абзац, встановіть відступ першого рядка (наприклад, 1 см), вирівнювання (наприклад, за шириною). Якщо значення властивостей фрагментів абзацу (шрифт, розмір, накреслення, підкреслення, колір та інші) відрізняються від встановлених, то послідовно виділіть їх і встановіть для кожного необхідні значення потрібних властивостей.

8. Запишіть нову версію документа в ту ж саму папку з тим же іменем.

9. Встановіть курсор у кінець першого абзацу, натисніть клавішу Епіег і введіть текст наступного абзацу.

10. Після введення кожних двох-трьох абзаців змініть, при необхідності, значення їхніх властивостей або властивостей їхніх фрагментів і збережіть нову версію документа.


Графічні зображення в документі
Документ Word може містити не тільки текст, а й графічні зображення. Для вставки до документа графічного зображення потрібно в меню Вставка вибрати Малюнок, а потім Картинки або 3 файла.

Команда Картинки відкриває область завдань Картинки, в якій можна знайти картинки з потрібної тематики (наприклад, про спорт), які входять до стандартної колекції Microsoft Clipart. До цієї колекції входять картинки, фотографії, звукові та відео фрагменти. Для здійснення пошуку слід ввести в поле Шукати потрібні ключові слова і вибрати кнопку Почати. Вибравши один із знайдених малюнків, можна вставити його до поточного місця в документі. Після вставки малюнка до документа можна змінити значення його властивостей. Для цього слід встановити на малюнку вказівник миші і двічі клацнути її ліву кнопку.
На вкладці Кольори та лінії вікна  Формат малюнка, що відкривається, можна встановити колір заливки і ліній, на вкладці Розмір — розміри малюнка, кут повороту. На вкладці Розташування можна встановити розташування малюнка відносно тексту: якщо встановити значення у тексті, то малюнок розташується між рядками тексту, а якщо встановити значення навколо рамки або за контуром, то текст може обтікати малюнок.

Якщо вибрати малюнок, то його можна переміщувати перетягуванням, а також змінювати розміри і обертати за допомогою маркерів.

Команда 3 файла відкриває вікно Додавання малюнка, в якому слід відкрити потрібну папку, вибрати потрібний файл з малюнком, після чого вибрати кнопку Вставити.

Нумерація сторінок
Перед тим, як друкувати документ, слід встановити нумерацію його сторінок. Для цього потрібно вибрати команду Номери сторінок меню Вставка. У вікні Номери сторінок, що відкриється, можна встановити розташування номера (вгорі сторінки або внизу сторінки) і його вирівнювання (зліва, справа, від центру та інші). Якщо перша сторінка документа титульна, то на ній не прийнято ставити номер. У такому випадку потрібно зняти позначку прапорця Номер на першій сторінці.

Друк документа
Для друку документа або його фрагмента слід вибрати команду Друк меню Файл. У вікні Друк, що відкриється, можна встановити, які сторінки документа друкувати. Для цього необхідно вибрати відповідний перемикач: усі, поточну, виділений фрагмент або номери. Б останньому випадку в полі номери погрібно указати номери сторінок для друку. Там же можна встановити кількість копій, які потрібно надрукувати.
Якщо документ друкується з обох сторін аркуша, то можна надрукувати спочатку всі непарні сторінки документа, а потім — всі парні. Для такого друку в списку поля Включити послідовно вибираються відповідні значення.
Надрукувати весь документ можна за допомогою кнопки Друк панелі інструментів.


Практична робота
1. Запустіть Word.
2. Встановіть розмір паперу 170 см на 250 см.
3. Встановіть книжкову орієнтацію аркуша.
4. Встановіть розміри йолів: ліве — 2,5 см, праве — 2 см, верхнє — 1,8 см, нижнє — 2,2 см.
5. Встановіть шрифт Вооk Antiqua, розмір 12, колір чорний.
6. Встановіть нульові значення відступів абзацу зліва і справа і відступу першого рядка.
7. Введіть заголовок і перший абзац тексту Як у давнину зберігали інформацію, наведеного нижче.
8. Запишіть першу версію документа з іменем Текст2 до своєї папки.
9. Виділіть заголовок, встановіть розмір шрифту — 16, колір — синій, вирівнювання — по центру,
інтервал після — 12 пт.
10. Виділіть перший абзац, встановіть відступ першого рядка 1,5 см, вирівнювання за шириною.
11. Змініть значення властивостей фрагментів першого абзацу відповідно до зразка тексту.
12. Запишіть наступну версію документа з тим самим іменем до своєї папки.
13. Продовжуйте вводити наступні абзаци тексту і форматувати їх відповідно до зразка.
14. Не забувайте записувати наступні версії документа кожні 3-5 хвилин.
15. Запишіть остаточну версію документа.


Як у давнину зберігали інформацію

З розвитком писемності з'явилися папіруси та інші рукописи, за допомогою яких зберігалася і передавалася різноманітна інформація з покоління в покоління. Вони містили відомості про історичні події, секрети майстерності різних професій, філософські праці про устрій Всесвіту, релігійні трактати та багато іншого. Стародавні папіруси зберігали в спеціальних місцях і користувалися ними тільки писемні люди, яких тоді було небагато.

З появою книгодрукування ця та інша інформація стала доступною для більш широкого кола людей. Найстаріше з відомих на сьогодні друкованих видань «Алмазна Сутра» випущене в Китаї у 868 році. Перше в Європі друковане видання здійснив німецький ремісник Иоганн Гутенберг (1394-1468), його перша друкована книга «Біблія» вийшла в 1445 році.

Засновником книгодрукування в Україні і в Росії став Іван Федоров (1510 — 1583). У 1564 році він видав у Москві «Апостол», у 1574 році у Львові першу слов'янську «Азбуки» і нове видання «Апостола», а в 1581 році в Острозі першу слов'янську «Біблію».

Видання книг та їх розповсюдження стимулювало підвищення рівня писемності населення і збільшення кількості людей, які отримали доступ до різноманітної інформації і змогу використовувати її у своїй діяльності.


16. Відкрийте повий документ.
17. Встановіть розмір паперу А4.
18. Встановіть книжкову орієнтацію аркуша.
19. Встановіть розміри полів: ліве — 3 см, праве — 2 см, верхнє — 2,5 см, нижнє — 2,5 см.
20. Встановіть шрифт Тіmes New Roman, розмір 14, колір чорний.
21. Встановіть нульові значення відступів абзацу зліва і справа і відступу першого рядка.
22. Введіть заголовок і перший куплет вірша Ми роду козацького діти, наведеного нижче.
23. Запишіть першу версію документа з іменем Вірш до своєї папки.
24. Виділіть заголовок, встановіть розмір шрифту — 16, колір червоний, вирівнювання — по центру,

інтервал після — 8 пт.
25. Виділіть перший куплет вірша, встановіть вирівнювання за вим краєм, перемістіть його під заголовок, збільшивши відст першого рядка.
26. Змініть значення властивостей фрагментів першого куплета відповідно до зразка.
27. Запишіть наступну версію документа з тим самим іменем до св папки.
28. Для останнього рядка першого куплета встановіть інтері після — 6 пт.
29. Продовжуйте вводити наступні куплети вірша і форматуваті-відповідно до зразка.
30. Не забувайте записувати наступні версії документа після кожі го купле та.
31. Запишіть остаточну версію документа.

Ми роду козацького діти
Ми любимо сонце і квіти,
І сонце нам шле свій привіт,
Землі української цвіт.
В яку б не пішли ми дорогу –
Ти, пісне, над нами злітай!
Крокуючи гордо і в ногу,
Ми славимо рідний наш край.
Наш приятель — вітер сміливий,
Відвага — це наш заповіт.
Ми роду козацького діти.
Землі української цвіт.
                Д. Комілевська


32. Відкрийте новий документ.
33. Встановіть розмір паперу А5.
34. Встановіть альбомну орієнтацію аркуша.
35. Встановіть розміри полів: ліве — 2,5 см, праве — 2,5 см, верхи 1,5 см, нижнє — 1,5 см.
36. Створіть вітальну листівку до дня народження свого однокласника (однокласниці). Текст листівки (прозовий або віршований) придумайте самі. Помістіть на листівку малюнки, які можете взяти з колекції картинок або знайти в Інтернеті, намалювати самостійно в графічному редакторі.
37. Визначте три найкращі за змістом і оформленням листівки, створені учнями вашого класу.

Запитання та завдання

1. Як відкрити вікно з чистим аркушем для нового документа?

2. Назвіть кілька властивостей сторінки? Де можна встановити значення цих властивостей?

3. Як встановити розміри паперу?

4. Чим відрізняється книжкова орієнтація сторінки від альбомної?

5. Як можна встановити розміри полів на сторінці?

6. Чому розмір лівого поля найчастіше більше за розміри інших полів?

7. Коли встановлюють дзеркальні поля?

8. Як змінюються назви лівого і правого поля сторінки при встановленні дзеркальних полів?

9. Як вставити до документа малюнок, створений в графічному редакторі?

10. Чи можна вставити до документа малюнок, який ви тільки що намалювали в графічному редакторі, або його фрагмент, не записуючи його на диск?

11. Назвіть властивості малюнка. Як можна змінити їхні значення?

12. Які значення може набувати властивість розташування малюнка відносно тексту? Як їх встановити? Чим відрізняється взаємне розташування малюнка і тексту при кожному з цих значень?

13. Як вставити до документа картинку з колекції Місrosoft Clipart?

14. Як встановити нумерацію сторінок?

15. В яких випадках па першій сторінці документа не ставлять номер? Як це зробити?

16. Як надрукувати виділений фрагмент документа?

17. Як надрукувати тільки непарні сторінки документа?

18. Як надрукувати, сторінки документа з номерами 1-10 і 20-30?


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайтуКонспекти, шкільний план з інформатики, відкритий урок з інформатики, вивчай інформатику безкоштовно

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.