KNOWLEDGE HYPERMARKET


Сполучник як службова частина мови (7 клас)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Сполучник як службова частина мови (7 клас)


Свобода особистості
390. І. Прослухайте, слідкуючи за текстом. Ви¬значте основну думку та доберіть заголовок. З'ясуйте значення слів у рамці та відпрацюйте їх вимову.


Серед важливих цінностей людства гідне1 місце посідає свобода особистості. Іноді нам здається, що нашу свободу обмежують. Ми  відчуваємо себе просто нещасливими, якщо замість прогулянки або перегляду кінофільму доводиться займатися якимись обов'язковими справами. Тоді страждає наша особиста свобода, проте це процес нетривалий і не має нічого спільного з трагедією «несвободи».


Рабство — ганебне явище, це поняття виникло у стародавньому світі. Римський громадянин вважав фізичну працю принизливою, тому її виконували раби. Вони не мали жодних прав, бо повинні були підкорятися лише чужим наказам. Найбільш сильних та витривалих2 рабів навчали військової справи й використовували для показових боїв на аренах. Життя гладіаторів, як їх називали, залежало від забаганки пуб¬ліки. Таке становище викликало незадоволення рабів, і вони намагалися повстати.


Найбільше повстання гладіаторів, як ви пам'ятаєте, очолив Спартак. Римські війська впродовж двох років не могли перемогти повстанців, тому що раби стояли на смерть.


Спартак був не тільки сміливим, а й кмітливим воїном. Якось загін римлян перекрив єдину стежку до табору спар-таківців, щоб не дати їм зійти з гори Везувій. Спартак перехитрив римлян, прийнявши несподіване рішення. Уночі загони повстанців залишили табір, спустившися гірським схилом по драбинах, сплетених із виноградної лози. Так виноградна лоза стала своєрідним провідником до свободи.


1 Гідний— рос. достойный.

2 Витривалий — рос. выносливый.

Римської держави вже давно не існує, та ім'я відважного гладіатора Спартака і для нас, і для прийдешніх поколінь буде символом боротьби за свободу особистості (За Ю. Федоренко).


II.    З яких частин складається текст? У якій частині висвітлено основну інформацію? Визначте роль вступу й висновку.


III.    Як ви розумієте поняття свобода особистості? Чи означає воно позбавлення будь-яких обов'язків? Зачитайте уривок із тексту про подвиг Спартака. Чому його ім'я ввійшло в історію?


IV.    Яку роль у тексті виконують виділені слова? Пригадайте, до якої частини мови вони належать.


Сполучник (рос. союз) — незмінна службова частина мови, що вживається для зв'язку однорідних членів речення і частин складного речення: Незабаром з'явилася господиня нашого саду і яру — сойка (М. Магера). Ледачий двічі робить, а скупий двічі платить (Нар. творчість).


391. Зачитайте з тексту вправи 390 речення, виділені спеціальним шрифтом: а) без сполучників; б) зі сполучниками. Поясніть, для чого вживається кожен сполучник.


Значення сполучників виражається лише в реченні, у зв'язку з повнозначними словами. За вживанням розрізняють два види сполучників — сурядні й підрядні.


Сурядні сполучники з'єднують однорідні члени речення або рівноправні речення: Міські проспекти і майдани багатолюдні і шумні (М. Упеник). Біля вогню було тепло, і ми навіть могли по черзі спати, згорнувшись бубликом на постелі (Ю. Збанацький).


392.1. Розгляньте таблицю. На які групи за значенням поділяються сурядні сполучники? Складіть і запишіть по 1—2 речення із сурядними сполучниками кожної групи. З'ясуйте значення сполучників.
Групи сурядних сполучників за значенням

Назва групи Значення
Сполучники
Єднальні переліку,
однорідності частин, одиниць
і (її), та (у значенні і), та¬кож, ні...ні, ані...ані, як... так і, не тільки...а й
Протиставні зіставлення, протиставлення ситуацій, явищ, одиниць а, але, та (у значенні але), зате, проте, однак, все ж
Розділові
взаємовиключення або чергування явищ або, чи, то, або...або, чи...чи, то...то, чи то...чи то


П. У тексті вправи 390 знайдіть і зачитайте речення, в яких сполуч¬ник та виражає різні значення залежно від змісту. III. Коли вживається сполучник і, а коли — й?


Підрядні сполучники приєднують залежну частину до головної у складному реченні: А згодом я переконався, що дід казав правду (Григір Тютюнник).


393.1. Розгляньте таблицю. На які групи за значенням поділяються підрядні сполучники? Наведіть приклади речень із такими сполучниками з тексту вправи 390.

Назва групи Сполучники
Часові коли, відколи, як, перш ніж, після того як, як тільки
Причинові бо, тому що, через те що, оскільки
Мети щоб, аби, для того щоб
Умовні якщо, якби, коли, як
Порівняльні як, мов, мовби, немовби, наче, начебто, ніби, нібито
Допустові хоч (хоча), незважаючи на те що, дарма що
Пояснювальні
тобто, а саме, як-от


II. Прочитайте речення. Як змінюється значення виділених сполуч¬ників залежно від змісту?


1. Коли танули сніги, на світ вибивалося цупке темно-зелене листя барвінку (Є. Гуцало). 2. Коли нема риб, то добре й гриб. 3. Як багато хрущів навесні, то будуть проса рясні. 4. Ясний, як сонечко. 5. Як працюєш, так і маєш (Нар. творчість). 6. Як тільки весна розминеться із літом, у нас достигають суниці (М. Стельмах).


394. І. Прочитайте речення. Яку синтаксичну роль виконують спо¬лучники? Випишіть їх, групуючи на сурядні й підрядні.


1. Пташина виспівує собі й нітрохи не турбується, що за лісами синіє холод (М. Стельмах).

2. Зима... і пролісок блакитний! Навколо ще лежать сніги, а він всміхається, привітний, а він вже скинув ланцюги! (Олександр Олесь).

3. А тим часом місяць пливе оглядать і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко). 4. Мала бджілка, але й та працює.

5. Найдорожчий скарб, як у родині лад.

6. Не женися за великим, бо й мале за¬губиш (Нар. творчість).

7. А в печері ані золота, ані срібла, ані каміння дорогого (Марко Вовчок).


II. Складіть і запишіть по 1—2 речення з підрядними сполучниками кожної групи.
395. І. Розгляньте таблицю. Назвіть види сполучників за будовою. Які з них поділяються на частини, але пишуться разом? Які сполучники складаються з двох і більше слів?

Назва виду Сполучники
Прості і, а, та, бо, але, чи, що, як, хоч
Складні проте (про + те), щоб (що + б), якби (як + би), нібито (ні + би + то), якщо (як + що), зате (за + те), ніж (ні + ж), мовбито (мов + би + то)
Складені
тому що, через те що, незважаючи на те що, для того щоб, так що, коли б, як...то, як... так і, не тільки...а й

   
II. Наведіть приклади сполучників кожного виду за будовою з тексту
вправи 390.

396. Прочитайте речення. Визначте синтаксичну роль сполучників у них. Випишіть сполучники, групуючи на види за будовою.


1. Красна пташка пір'ям, а людина — ім'ям. 2. Зима без снігу, як літо без хліба. 3. Якщо сухий грудень буває, то суха весна і сухе літо довго потриває. 4. Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш. 5. Як сіно косять, то дощів не просять. 6. Як мед, так і ложкою. 7. Краще пізно, ніж ніко¬ли. 8. Щоб хліба було доволі, зустрічай сонце в полі (Нар. творчість).

397. Складіть і запишіть речення зі сполучниками і, але, якщо, ніби, через те що. Визначте види сполучників за будовою, за вживанням, групи за значенням.


398. Спишіть текст, вставляючи замість крапок сполучники з довід¬ки. Визначте їх роль у реченнях, види за вживанням і за будовою.


Для мене зустріч із боровиком ... красноголовцем1 завжди буває несподіваною ... радісною. Боровик так уміє притаїтися, ... не кожний побачить його. Біля старої сосни, ... бриль2,красується тугий шапкастий боровик.


1 Красноголовець — рос. подосиновик.

2 Бриль — рос. соломенная шляпа.

Неподалік тремтить осика, ... холод ... переляк увійшли в кожний листок. При¬сідаю ... уважно роздивляюся навколо. Тут не тільки земля, ... й дерево пахне грибами. Підбігаю до красноголовця, милуюся, далі обережно зрізаю ... кладу на свій бриль, ... в бриль його шапка не влазить. Шапка на ньому буде не менше полумиска1, ... ніжка завтовшки2 з мою руку (За М. Стельмахом).


Довідка: й, чи, мов, і, що, й, наче, і, що, але, а, бо.


399.1. Розгляньте малюнок. Чому він так називається? Складіть за малюнком діалог на тему «Моя свобода і мої обов'язки». Як би ви діяли в цій ситуації: а) виконали б прохання одразу; б) пообіцяли б виконати його пізніше; в) відмовили б? Що переможе — егоїзм та лінощі чи почуття обов'язку і повага до старших? Запишіть найваж¬ливіші репліки діалогу.

Ukrmova7-2-13-il5.JPG   
  
У неділю вранці...


II. Випишіть із діалогу всі сполучники, визначте їх види за будовою, за вживанням, групи за значенням.


1 Полумисок — посуд, що має вигляд глибокої тарілки.

2 3автовшки (з) —рос. толщиной (с).
 


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.