KNOWLEDGE HYPERMARKET


Структурна і функціональна організація клітин.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Структурна і функціональна організація клітин.


Структурна і функціональна організація клітин.


Пригадайте що таке клітина, яка її будова.
Навчіться характеризувати клітинну будову організму людини.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: біологічна система, ДНК, РНК, АТФ, ендоплазматична сітка, рибосоми, комплекс Гольджі, мітохондрії, лізосоми.

Який хімічний склад клітин людини?

У клітинах тіла людини виявлено близько 88 хімічних елементів. Основними з них є Гідроген, Оксиген, Карбон і Нітроген, які ще називають органогенними. До складу клітин входять неорганічні та органічні речовини. З неорганічних речовин в клітині містяться вода, мінеральні солі тощо. Вода є розчинником і середовищем для дифузії багатьох речовин, забезпечує тургор (пружність) клітин і процеси осмосу (процес дифузії розчинника з менш концентрованого розчину в більш концентрований через напівпроникну мембрану). Отже, наявність води - обов'язкова умова активності клітини.

Мінеральні речовини підтримують осмотичну рівновагу між клітиною та міжклітинною рідиною; регулюють різні біохімічні й фізіологічні процеси.

З органічних сполук в клітинах є білки, вуглеводи, жири, нуклеїнові кислоти, АТФ. Білки виконують різноманітні функції: будівельну (входять до складу всіх клітин), регуляторну (беруть участь у регуляції функцій організму), каталітичну (прискорюють хімічні реакції), захисну (захищають клітини й організм від хвороботворних мікроорганізмів і чужорідних тіл), транспортну (переносять гази та інші речовини) тощо. Вуглеводи є основним джерелом енергії. Жири - важливі енергетичні резерви для організму.

Нуклеїнові кислоти забезпечують збереження і передачу спадкової інформації від батьків нащадкам і беруть участь у синтезі всіх білків організму. Розрізняють два основні типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнову (ДНК) і рибонуклеїнові (РНК). ДНК міститься в хромосомах ядра, РНК - у ядрі і цитоплазмі.

Аденозинтрифосфорна кислота (АТФ) синтезується в мітохондріях клітини й акумулює в собі енергію.

Які особливості будови клітин організму людини?

Клітина є елементарною структурною і функціональною одиницею організму людини. Майже всі клітини мають цитоплазму з органелами та ядро (мал.1).


Будова клітини


Мал.1. Будова клітини


Кожна клітина ззовні вкрита плазматичною мембраною, яка відокремлює внутрішнє середовище клітини від зовнішнього, забезпечуючи можливість існування клітини як окремої структурної одиниці. Мембрана регулює обмін речовин між внутрішнім і зовнішнім середовищем клітини.

Цитоплазма (від грец. цитос - клітина) - в'язка напіврідка речовина, в якій містяться органели, що виконують у клітині різні функції. До органел належать ендоплазматична сітка, рибосоми, комплекс Гольджі, лізосоми, мітохондрії, клітинний центр та інші.

Ендоплазматична сітка (від грец. ендон - усередині і плазма) - це система мембран, які утворюють велику кількість канальців, трубочок і цистерн. Основні її функції - переміщення речовин усередині клітини. Розрізняють зернисту (гранулярну) і незернисту (агранулярну) ендоплазматичну сітку. На поверхні зернистої, на відміну від незернистої, містяться рибосоми.

Рибосоми - структури, які беруть участь у синтезі білків. Найбільше рибосом містять клітини тканин, які швидко ростуть (наприклад, епітеліальні).

Комплекс Гольджі складається із системи плоских замкнених мішечків-цистерн, великих вакуоль і дрібних міхурців, обмежених мембранами. Основна його функція - накопичення і виведення синтезованих клітиною речовин: гормонів, ферментів, крапель жиру, вуглеводів. У комплексі Гольджі формуються лізосоми (від грец. лізис - розщеплення і сома - тіло) - дрібні кулясті органели, в яких містяться травні ферменти. За своєю функцією лізосоми є «травною системою» клітини. Вони перетравлюють не тільки речовини, які потрапляють до клітини, а й відмерлі частинки власних органел клітини.

Мітохондрії (від грец. мітос - нитка і хондріон - зернятко) - паличкоподібні органели. За своєю функцією вони є «енергетичними станціями» клітини. Енергія, що вивільнюється внаслідок розщеплення органічних сполук, накопичується у вигляді АТФ.

Клітинний центр міститься біля ядра і складається переважно з двох центріолей. Він бере участь у процесі поділу клітин.

Ядро є центром керування життєвими процесами клітини - обміном речовин, рухом і розмноженням, місцем збереження та передачі спадкової інформації.

Крім органел, у цитоплазмі клітин є непостійні включення. Це здебільшого запаси поживних речовин (жири, вуглеводи).

Які основні життєві властивості клітин?

Клітина - функціональна одиниця живих організмів. Їй властиві ті самі процеси життєдіяльності, що й усьому організмові: обмін речовин і перетворення енергії, подразливість, розмноження і ріст, рух і саморегуляція. Обмін речовин– це сукупність та єдність процесів розпаду речовин з вивільненням енергії й утворення інших речовин з використанням енергії. Усі процеси обміну речовин у клітині відбуваються за участю ферментів - простих або складних білків, які прискорюють певні хімічні реакції.

Подразливість- це здатність клітин реагувати на дію зовнішніх і внутрішніх подразників. Наприклад, у результаті подразнення нервових клітин виникають нервові імпульси, які змушують скорочуватися м'язові клітини, а залозисті (слізні, слинні) - виділяти хімічні речовини - секрети.

Клітини розмножуються і ростуть. Ці два процеси тісно взаємопов'язані між собою. Завдяки розмноженню клітин загоюються рани, росте організм.

В організмі людини є клітини, здатні до руху. Це, зокрема, лейкоцити (клітини крові). Своїми рухами вони нагадують амеб. За допомогою джгутика рухаються чоловічі статеві клітини - сперматозоїди. Клітини війчастого епітелію дихальних шляхів за допомогою війок видаляють з них слиз і сторонні часточки.

Реагувати на подразнення, рости, розмножуватися, рухатися клітини можуть лише завдяки різноманітним хімічним перетворенням, що постійно в них відбуваються. Кожна клітина також може самостійно регулювати надходження до неї різних речовин, інтенсивність обміну речовин, процеси біосинтезу та свою функціональну активність. Таку здатність клітин називають саморегуляцією. Вона забезпечує підтримання сталості хімічного складу і фізико-хімічних властивостей клітини.

Узагальнимо знання


Організм людини складається з величезної кількості клітин, різних за формою, розмірами, масою і функціями. Усі вони мають однакові структурні елементи: цитоплазматичну мембрану, цитоплазму, ядро і органели (ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, рибосоми, лізосоми, мітохондрії, клітинний центр), які функціонують взаємоузгоджено. Отже, клітина є цілісною біологічною системою.
Основу структури клітин становлять чотири хімічні елементи: Гідроген, Оксиген, Карбон і Нітроген. З цих елементів утворюються прості й складні органічні сполуки. До складу клітин входять також неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Зазначте ряд хімічних елементів, які входять до складу всіх органічних сполук:

а) Н, О, С, Sі;
б) Н, N. О, С;
в) Н, N. С, Fе;
г) Н, О, Р, С.

2. Вкажіть ряд складних органічних речовин, які входять до складу клітин організму людини:

а) вода, білки, жири, вуглеводи;
б) вуглеводи, вода, мінеральні солі, нуклеїнові кислоти;
в) нуклеїнові кислоти, білки, вуглеводи, жири;
г) жири, мінеральні солі, білки, вуглеводи.

3. Знайдіть відповідність між органелою та її функцією (одна зайва).

Органела:
1 - Ендоплазматична сітка;
2 - Рибосома;
3 - Комплекс Гольджі;
4 - Лізосома.

Функції:
А - бере участь у синтезі білка;
Б - переміщує речовини усередині клітини;
В - бере участь у синтезі АТФ;
Г - накопичує органічні речовини;
Д - перетравлює непотрібні клітині речовини.

4. Сконструюйте відповідь у вигляді схеми «Значення для життєдіяльності клітин води». Скориставшися додатковими джерелами інформації, схарактеризуйте роль води в організмі людини.

5. Обґрунтуйте вислів «клітина - відкрита, цілісна, саморегулююча біологічна система».
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування з біології, підручники та книги онлайн, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.