KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 1. Мова – скарбниця духовності народу

БАГАТСТВО І КРАСА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 

Прочитайте. Дайте відповідь на запитання: у чому виявляється багатство української мови?
Українську мову вважають однією з найбагатших мов світу.
Багатство мови виявляється передусім у величезній кількості слів. Виданий у 70-х роках минулого століття 11-томний тлумачний Словник української мови містить понад 134 тисячі слів. Великий тлумачний словник сучасної української мови 2005 року видання зафіксував 250 тисяч слів. Однак цей словник охоплює лише найуживаніші слова. Насправді їх набагато більше.
Нині колектив мовознавців готує новий Тлумачний словник української мови. Він складатиметься з 20 томів.
В українській мові величезна кількість синонімів, які дають змогу точно й виразно висловити будь-яку думку.
В українській мові існують різноманітні способи словотворення.
Українська мова має струнку й гнучку граматичну будову, тобто словозміну й будову речення, у ній обмаль винятків.
Отже, українською мовою можна щонайточніше передавати і найскладніші наукові поняття, і найтонші відтінки переживань людської душі.
З газети.


Прочитайте уривок із наукового тексту.
Особливості «говоріння», манеру ведення розмови передаємо українською мовою дуже різноманітно: говорити, розмовляти, казати, промовляти, балакати, висловлюватися, мовити, ректи, глаго-лити, держати річ, вести річ, бесідувати, бубоніти, бурмотати, щебетати, воркувати, жебоніти, лепетати, цвенькати, просторікувати, белькотіти, варнякати, патякати, ляпати язиком, паста-лакати, верзти, подейкувати, тарахкотіти, гугнявити, мимрити, таляпати, кидати слова, молоти язиком, плескати язиком, бана-люки гнути, теревені правити, переливати з пустого в порожнє, точити ляси, слати язик під ноги...
Цей кількісно значний ряд слів і фразеологізмів — своєрідний вияв уваги українців до живого мовлення, а ще — свідчення потреби через слово схарактеризувати мовця, оцінити його поведінку й манеру мовлення, підкреслити особливості інтонування тощо.
Уявіть, що вам потрібно виступити на засіданні мовного гуртка з % доповіддю «Багатство української мови». Про що ви говоритимете?
За О. Сербенською.


Виберіть із уривка слова або фразеологізми, які ви вжили б, характеризуючи:
•    змістовне, правильне й вишукане мовлення;
•    недосконале мовлення (із змістовими, граматичними, орфоепічними вадами).
Складіть усно два речення, уживаючи:
•    подані в тексті синоніми;
•    подані в тексті фразеологізми.
Чи допомагають синоніми й фразеологізми увиразнити думку? Зробіть висновки: яким роблять мовлення синоніми? Яка роль у мовленні фразеологізмів?
Прочитайте. Що об'єднує подані вислови? Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Назвіть синоніми й антоніми.
1. Слово наше пребагате і пахуче, ніби м'ята. (В. Кочевський).

2. На вустах розквітає слово і любистково, і барвінково. (П. Осадчук).

3. Нехай же слово, слово золоте печалиться, сміється і цвіте! (Р. Лубківський).

4. Як веселонька блискуча, переливна, миготюча, по моїй країні милій мова дивная дзвенить. (Г. Чупринка).

5. Солов'їну, барвінкову, українську рідну мову в дар дали мені батьки. (В. Лучук).

6. Співучості джерельної води не може заздрити моя ласкава мова. (Н. Ібракаєва).
♦    Які з речень передають зорові образи? Що ви «бачите» (уявляєте), коли їх читаєте або слухаєте?
♦    Зміст яких речень ви змогли б передати малюнком? Що зобразили б на цьому малюнку?
♦ Опишіть уявний малюнок словами. У відповіді вживайте якнайбільше синонімів.
♦    Які речення передають слухові образи? Що ви «чуєте», читаючи або слухаючи їх?

Олександр МІКОРА. Тарасова гора
Які відчуття викликає у вас репро-дукція картини «Тарасова гора»? Чи подобається вам цей пейзаж? Розкажіть про зображене. Намагайтеся передати словами захоплення від краси української природи. Чи розумієте ви значення слова репродукція? Перевірте себе за тлумачним словничком, поданим у кінці підручника.

Перепишіть речення. Які слова засвідчують красу української мови? У чому, на вашу думку, полягає ця краса?
 
1. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. (Олександр Олесь).

2. У мені звучиш ти, мово пісенна, лунаєш шумом рідного гаю! Здаєшся звуком сопілки в полі, шелестом верб, калини, тополі...

(/. Кращук).

3. Наша мова калинова і ласкава, і медова, і багата, і не бідна. От що мова наша рідна! (Д. Чередниченко).

4. Відчуваю і усвідомлюю, яка це красива й легка мова. (/. Рєпін).
♦    Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Назвіть епітети. Значення цього слова уточніть за словничком термінів, уміщеним у кінці підручника.
♦    Визначте синоніми. Усно продовжіть синонімічні ряди.
5.    Прочитайте. Як ви розумієте вислів краса мови? Чи пов'язані між собою краса мови та мовне багатство?
Що таке краса? Це привабливість, врода, вишуканість. Краса української мови передовсім виявляється у мелодійності мовлення українців, приємності його звучання.

Милозвучності українського мовлення досягають чергуванням голосних і приголосних звуків, уникненням важких для вимови чи неприємних для слуху поєднань звуків. Милозвучність забезпечує
природну для української мови наспівність і гармонійність.
Красу звучання української мови особливо відзначають іноземці. Звичними стали такі означення нашої мови, як солов'їна і джерельна.
Але краса мови виявляється не тільки у привабливості звучання. Краса полягає й у можливості висловити думки й почуття точно, виразно, образно. Доречність, різноманітність і вишуканість граматичного оформлення думки забезпечує багатство української мови: її словниковий склад, різноманітність граматичних форм слів і синтаксичних конструкцій (речень).
Таким чином, краса мови та її багатство нероздільні.
З посібника.
Подумайте, звуки якого інструмента нагадує вам звучання української мови. Чим саме?
Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери.
1.І яка чудова, світла і б..гата українс.ка мова, мова мами й тата! (Марійка Підгірянка).

2. Дбайливе ставлення до багатства рідної мови має пр..вчити людину не ст..рати її барвистості, не обмежувати можливостей.     (Б. АнтоненкоДавидович).

3. Запашна, співуча, гнучка, м..лозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів. Такими слушними епітетами супроводитеся визнай..я української мови. (За Олесем Гончарем).

♦ Визначте у реченнях ключові слова. Значення цього терміна з'ясуйте у словничку термінів, поданому в кінці підручника.
 
Прочитайте. Дайте відповіді на запитання: для чого укладають СЛОВНИКИ? Які СЛОВНИКИ вам відомі? ЯКИМ СЛОВНИКОМ ВИ користуєтеся найчастіше?
 
На підготовку нового Тлумачного словника української мови відведено 4 роки. Він матиме дві версії — паперову та електронну. Очевидно, спершу кожний том буде представлено в Інтернеті, потім — у вигляді лазерного диска, а відтак черга дійде до книжкового багатотомника. Без нього цей благородний проект буде, ясна річ, не завершеним.
Протягом останніх десяти років випущено понад ЗО різноманітних українських словників. Серед них три видання Орфографічного словника української мови (по 125 тисяч слів у кожному), Словник синонімів української мови у 2-х томах (9200 синонімічних рядів), Словник фразеологізмів української мови (7920 стійких словосполук), словники антонімів, епітетів, географічних назв, іншомовних слів та інші.
З газети.


♦    Лексичні значення виділених слів з'ясуйте за тлумачним словничком у кінці підручника.
♦    Розкажіть про роль словників у житті школяра.
♦    Як ви вважаєте, навіщо потрібні словники дорослим людям?
За допомогою вчителя інформатики зберіть відомості про електронні і-^д словники. Спробуйте скористатись одним із них. Яким словником — паперовим чи електронним — зручніше, на вашу думку, користуватися? Чому?

Складіть і запишіть висловлювання на тему «Не бійтесь заглядати у словник!» У творчій роботі використайте матеріал попередніх вправ, а також знання, отримані у п'ятому класі.
 
Зв'язне мовлення
 
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО МОВУ І МОВЛЕННЯ. СИТУАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ
 
звуки мови і мовлення
знаки письма
правила вимови
правила написання слів
слова, їхнє значення, походження й уживання
правила укладання словників
походження (історію) слів
стійкі словосполучення (фразеологізми), їхнє значення й уживання

РОЗДІЛИ НАУКИ ПРО МОВУ НАЗВА РОЗДІЛУ ФОНЕТИКА ГРАФІКА ОРФОЕПІЯ ОРФОГРАФІЯ ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЕТИМОЛОГІЯ
значущі частини слова способи творення слів
частини мови словосполучення,речення
правила вживання розділових знаків
текст, його зміст і будову
стилі мовлення закони красномовства

ФРАЗЕОЛОГІЯ

БУДОВАСЛОВА
СЛОВОТВІР
ГРАМАТИКА: МОРФОЛОГІЯ СИНТАКСИС
ПУНКТУАЦІЯ
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
СТИЛІСТИКА
РИТОРИКА
 
Перепишіть прислів'я
, уставляючи замість крапок пропущене слово. Прочитавши подане нижче правило, витлумачте лексичне значення цього слова.
1. Слово до слова — зложиться ... .

2. Рідна ... — не полова, її за вітром не розвієш.

3. Хто своєї ... цурається, той сам себе стидається.

4. Без знання чужої ... сиди собі вічно вдома.
 

Серед мовних засобів є такі:
•    звуки (фонетичні засоби);
•    слова (лексичні засоби);
•    форми слів (морфологічні засоби);
•    словосполучення і речення (синтаксичні засоби).
МОВЛЕННЯ — це спілкування за допомогою мовних засобів (слів, словосполучень, речень, текстів), тобто мови.
Мовлення буває усне й писемне, монологічне й діалогічне.

За допомогою схеми, поданої на наступній сторінці, пригадайте, які є види мовленнєвої діяльності.
♦ Прочитайте мовчки прислів'я і приказки й поміркуйте, про які види мовленнєвої діяльності йдеться в кожному з них.
1. З розумним розговориться, що меду напиться.

2. Умієш говорити, то вмій слухати.

3. Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш.

4. Написаного сокирою не вирубаєш.

5. Ви мовчіть, а я буду слухати.

6. Більше слухай, а менше говори.

7. Він свій язик припинати не звик.

8. Написав писака, що не прочитає читака.
 
♦    Прочитайте вголос і запишіть ті прислів'я, у яких ідеться одночасно про два види мовленнєвої діяльності.
♦    До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдалися, виконуючи цю вправу?

ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Сприйняття чужого мовлення
Творення власного мовлення
 
 
Аудіювання
 
Говоріння
 
Письмо
 

Прочитайте народну легенду.
Поясніть, що дала чарівна квітка юнакові й чого позбавила його змія. Чи можливе мовлення без знання мови?
Знахар
Один хлопець у ніч на Івана Купала знайшов квітку папороті. Несе квітку додому й чує, що всі дерева, птахи й тварини розмовляють між собою. Це цвіт папороті дав йому чарівну здатність розуміти мову тварин і рослин.
З того часу став хлопчина знахарем. Кожна травинка розповідала йому, яку недугу вона може зцілити. А пташок знахар розпитував їхньою мовою, де яка трава росте.
Найбільше ліків знала стара й мудра змія, яка жила у скелі. Свої таємниці вона відкривала тільки молодим зміям.
Дізнався про це молодий знахар і почав учащати до скелі. Сховається серед каміння і слухає розмову між зміями.
Побачила якось стара змія хлопця, розгнівалася на нього і вкусила. Від її отрути знахар не вмер, але онімів.
Проте мову всього живого він розумів. Хоч не міг говорити, та міг слухати.
Блукав якось він лісом і почув щебетання двох пташок. Колінця їхнього щебету були як слова. Хлопець їх розумів.
—    Чула, що царівна тяжко занедужала? — щебече перша пташка.
—    Чула. І знаю, як її вилікувати, — відповідає друга.
—    А як? А як? — запитує перша.
—    Завтра вранці випаде така роса, що всі недуги лікуватиме. Наступного ранку німий хлопець змочив росою в роті — і язик
відріс. Набрав він чарівної роси, пішов до царського палацу і сказав цареві приготувати для хворої купіль. Накрапав у ту купіль роси. Царівна скупалася й одужала.
 
Вдячний цар хотів видати свою дочку за хлопця заміж. Та той бути царевим зятем не схотів, а залишився знахарем. Багатьох людей той знахар вилікував, багатьом життя подовжив.
♦    Дайте відповіді на запитання: що таке мовлення? Як пов'язані між собою мова і мовлення?
♦    До якого виду мовленнєвої діяльності ви не вдавалися, виконуючи вправу?
♦    Доведіть, що текст легенди містить і монолог, і діалог.
Той, кому адресують мовлення, називається адресатом.
Той, хто висловлюється, — адресантом.
Умови,  за  яких відбувається  спілкування,  називають ситуацією спілкування.


СИТУАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ
Обставини спілкування
Офіційні   і  Неофіційні
 
Готуючись до спілкування, треба обміркувати (спланувати): тему висловлювання; головну думку висловлювання; форму висловлювання (монологічну чи діалогічну); стиль висловлювання.
Поміркуйте, на що потрібно звернути увагу, щоб зорієнту--ч» ватися в ситуації спілкування, якщо до вас звернувся:
однокласник із проханням позичити йому тлумачний та орфографічний словники для роботи над домашнім завданням;
керівник шкільного гуртка ляльковиків із проханням написати сценарій виступу лялькового театру на Святі книжки.
♦ Складіть і розіграйте на уроці за особами діалог, можливий в одній з окреслених вище ситуацій спілкування.


Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими