KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 10. Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники.

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас>>Економіка: Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники.

Хто є фінансово-кредитними посередниками? <
Фінансовий посередник — це господарюючий суб'єкт, який перерозподіляє фінансові ресурси шляхом проведення операцій з грошима або цінними паперами. До таких суб'єктів належать: банки, інвестиційні компанії, страхові пенсійні фонди, довірчі товариства, торгівці цінними паперами та ін.
Банки акумулюють кошти та інші цінності (золоті запаси, цінні папери), надають кредити, здійснюють грошові розрахунки між суб'єктами господарювання, випускають в обіг цінні папери, проводять операції із дорогоцінними металами і валютою. Центральні чи головні банки кожної країни наділені правом випускати в обіг гроші (проводити їхню емісію). В Україні таким є Національний банк (НБУ).
Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди акумулюють кошти приватних осіб або компаній, випускаючи власні   цінні   папери.   Отримані   кошти   вони   з   метоюодержання прибутків вкладають в акції чи облігації інших підприємств, стають їхніми інвесторами. В Україні такі компанії та фонди в процесі приватизації здійснювали також обмін приватизаційних сертифікатів громадян на власні акції і вкладали ці сертифікати в акції роздержавлення підприємств.
Трастові (довірчі) товариства здійснюють управління майном підприємств або приватних осіб. Вони вкладають кошти клієнтів (за їхнім дорученням) у цінні папери, продаючи одні та купуючи інші з метою одержання прибутків.
Страхові компанії надають можливість домогосподарствам і фірмам знизити ризик через продаж контрактів особливого типу — страхових полісів. Страховий бізнес ґрунтується на природному прагненні людини убезпечити себе і свою власність від різних непередбачуваних ситуацій. Такі установи акумулюють страхові внески громадян та організацій з умовою, що в ра:іі лиха вони сплатять постраж-далому зазначену суму.
Пенсійні фонди акумулюють цільові внески громадян для збільшення їхньої майбутньої пенсії. Діяльність цих фондів також дещо подібна до страхового бізнесу. На залучені кошти фонди купують цінні папери, надають кредити з метою одержання прибутку.

Ощадні установи залучають порівняно невеликі заощадження багатьох громадян. Акумульовані кошти ці установи розміщують в інших ринкових організаціях, щоб одержувати прибуток.
Брокерські фірми — це посередники між продавцями та покупцями цінних паперів на біржі. Крім того, вони надають клієнтам додаткові послуги, зокрема, у вигляді інформації про кон'юнктуру ринку, рекламу тощо.
Крім названих, існують ще й інші фінансові посередники — взаємні фонди, кредитні спілки, фірми, які вкладають капітал у венчурні компанії, що тільки починають свою діяльність, та їн.
Як бачимо, фінансово-кредитні посередники виконують великий спектр різноманітних функцій, надають послуги підприємствам та окремим громадянам, забезпечують взаємозв'язок між суб'єктами господарювання, сприяють створенню і раціональному використанню такого фактора виробництва, як капітал.
    Текст для додаткового читання
Прикладом фінансового посередництва може бути діяльність однієї з найдосвідченіших в Україні інвестиційної компанії КІНТО, створеної 1992 р.
Як фінансовий посередник та інвестиційна установа, КІНТО здійснює пошук інвесторів та експертизу інвестиційних проектів для залучення прямих інвестицій безпосередньо у виробництво. Це проекти в галузі ресурсозбереження, виробництва будівельних матеріалів, енергетики, харчової промисловості. КІНТО надавала фінансові послуги таким підприємствам України, як «Укррічфлот», Виробниче об'єднання «Азот», Кам'янець-Подільський цементний завод, а також клієнтам із СІЛА, Великої Британії, Німеччини, інших країн.
Під управлінням КІНТО перебувають активи 13 гірничодобувних та будівельних компаній, 18 енергетичних підприємств, 15 підприємств металургії, 12 фірм харчової промисловості та ін. Крім того, КІНТО надає послуги, пов'язані з торгівлею та зберіганням цінних паперів і обслуговуванням їхнього обігу. З перших днів приватизації КІНТО надавала послуги під час зміни форм власності, а також у період післяприватизаційної підтримки.
Одним із найстабільніших і традиційних фінансових посередників між покупцем і продавцем є банки.

Роль банків у ринковій інфраструктурі
Банки вважаються найбільшими і найстарішими фінансовими посередниками. Сучасні банки виконують щонайменше дві основні функції: залучають вклади окремих громадян і підприємств, а також надають позики — кредити. Крім того, банки виконують практично всі інші фінансові операції, зокрема: здійснюють грошові перекази, випускають та обслуговують кредитні картки, працюють з цінними паперами підприємств і держави, обслуговують розрахункові операції тощо.
Текст для додаткового читання

Історія виникнення банків
Перші банки, на думку вчених, виникли з розвитком мануфактурного виробництва в італійських містах (Венеції, Генуї) у XIV і XV ст., коли з'явилася потреба у посередницьких послугах для здійснення платежів.
Слово «банк» походить від італійського «banсо», що означає «лавка, стіл». Ці «банко-столи» встановлювалися на площах, де йшла жвава торгівля товарами. Вона велася з використанням різноманітних монет, що чеканилися державами, містами і навіть окремими особами.
При купівлі-продажу в ужитку були монети різної форми, різної вартості. Тому виникла потреба у фахівцях, які зналися б на грошових знаках, що обслуговували, могли б оцінити і надати поради щодо їхнього обміну. Такі спеціа-лісти-міняйли розташовувалися, звичайно, зі своїми особливими столами на торговищах (ринках).
Крім того, перші банки виконували операції зберігання грошей і надавали позики, тобто були кредитними установами. У XIII—XIV ст. банківська справа набуває нового розвитку, що пов'язано з розширенням торгівлі. Центрами банківської справи стають Італія, Німеччина, Нідерланди, а потім із XVII ст. — Англія.
Разом із кредитними операціями поступово набули розвитку і розрахунки з обслуговування вкладників. Розрахунки будувалися за принципом перенесення коштів з однієї таблиці (рахунка) в іншу. Кожен вкладник у банку мав свою таблицю з позначенням свого імені. Якщо клієнти здали на збереження свої вільні гроші у банк, то їм уже не потрібно було особисто платити: всі платежі за них виконував банкір, у якого були відомості про внесок. Кошти з таблиці одного вкладника переносили у таблицю іншого. Так створювалися найпростіші форми безготівкових розрахунків.
Зручності банківських операцій не могли не привернути уваги ділових людей. Поступово банківська клієнтура розширювалася. Банки почали виконувати операції щодо складання договорів між клієнтами, виступати посередниками у торгових угодах. Для полегшення розрахунків банки випускали навіть банківські білети, що оберталися нарівні з повноцінними грошима.

Як працює ринок цінних паперів?

Важливою складовою фінансового ринку є ринок цінних паперів, який ще називають фондовим ринком.
Найпростіша фондова взаємодія відбувається між головними учасниками ринку цінних паперів, тобто між інвесторами та емітентами, за такою формулою

67.jpg

Мал. 49. Спрощена схема фондової взаємодії первинного розміщення (передплати) акцій в акціонерному товаристві.
Як видно зі схеми, відбувається прямий обмін грошових коштів на акції товариства чи банку або облігації банку. Якщо засновник (акціонер) вносить до статутного фонду акціонерного товариства або банку майно, будь-які майнові чи інтелектуальні права та іншу власність, їхній обмін на цінні папери (акції) здійснюється у грошовому еквіваленті. При цьому відбувається зустрічний рух акцій та грошей: від інвестора (вкладника) до емітента надходять гроші, а від емітента до інвестора — цінні папери.
В усьому світі найбільшу частку в обігу цінних паперів становлять акції. Акція — цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує внесення паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на пропорційну внескові участь в управлінні ним (вирішальний чи дорадчий голос) та на отримання відповідної частки прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства.
Акції можуть бути іменними та на пред'явника, безплатними, привілейованими і звичайними (простими).
На фондовому ринку відбувається і обіг боргових зобов'язань та інструментів власності. Наприклад, якщо підприємство залучає кошти на певний період, воно може випустити цінні папери, які засвідчують його зобов'язання повернути борг у зазначений термін із фіксованою винагородою. До боргових зобов'язань належать облігації, векселі, сертифікати. Такі цінні папери можуть випускати й органи державної влади: муніципальні облігації, облігації внутрішньої державної позики тощо. Номінальна вартість облігації повертається її власникові після погашення.
Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення його власником певних коштів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений строк з виплатою фіксованого процента. Облігації можуть бути іменними та на пред'явника (подібно до акцій).
Державне казначейське зобов'язання — вид цінних паперів на пред'явника, який засвідчує внесення його власником коштів до бюджету і дає право на одержання фіксованого доходу. їх випускають строком на 5-25 років (довготермінові), від 1 до 5 років (середньої тривалості) і короткотермінові — до 1 року.
Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після певного терміну визначену суму грошей власникові векселя (векселеутримувачу).
За характером руху цінних паперів фінансовий ринок поділяють на первинний і вторинний. На первинному купують і продають цінні папери нових випусків. На вторинному — перепродають раніше випущені.
За формою організації фондовий ринок поділяють на організований і розподілений. Прикладом організованого ринку є фондові біржі, або біржі цінних паперів, які треба відрізняти від товарних бірж.

Основні принципи роботи фондової біржі

На фондовій біржі представники клієнтів — брокери, які є членами біржі, зустрічаються у торговому залі й укладають угоди (безпосередньо або через електронні мережі). На біржі перепродаються в основному так звані списочні цінні папери обмеженої кількості найкрупніших і найнадійніших компаній, внесених у біржовий список (ліс-тинг).
Фондова біржа є акціонерним товариством, яке зосереджує попит та пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їхнього біржового курсу й діє на засадах цілісності, централізації і прозорості ринку, його відповідності світовим стандартам. Звідси випливає головна функція фондової біржі: бути організованим ринком цінних паперів, тобто місцем, де брокери виконують замовлення клієнтів і укладають угоди з купівлі-продажу акцій та облігацій за цінами, що визначаються у процесі котирування акцій.
Котирування — це визначення курсів цінних паперів шляхом зіставлення замовлень на купівлю і продаж цінних паперів та встановлення оптимальної ціни (курсу дня), за якою виконується найбільша кількість замовлень. Це одна з головних функцій фондової біржі й одна з основних біржових операцій.

Контрольні завдання'
1 рівень

1. Виберіть, які з названих суб'єктів є фінансово-кредитними посередниками:
а) банки;                д) інвестиційні компанії;
б) фондові біржі;    е) довірчі товариства;
в) товарні біржі;      є) взаємні фонди;
г) страхові компанії;  ж) пенсійні фонди.
2. Чи правильне твердження, що основною функцією фінансових посередників є залучення тимчасово вільних коштів та їхнє інвестування у різні галузі й сфери економіки?
3. Ви позичили б гроші під найпростіше боргове зобов'язання: «Я вам винен певну суму. Поверну через місяць»? Які причини вплинуть на ваш вибір?
4. Назвіть, які основні операції здійснюють фінансово-кредитні установи:
а) надають позики;
б) проводять розрахунки між підприємствами;
в) обслуговують взаємодію різних галузей і регіонів;
г) відкривають депозитні рахунки для окремих людей (фізичних осіб) і підприємств.

2   рівень
5. Вкажіть, чим відрізняються банки від інших фінансових посередників.
6. У якій формі кожен з вас може бути учасником фінансового ринку?
7. Чи тотожні поняття «фінансовий ринок» і «фондовий ринок»?
8. Чому вигідно надавати грошові ресурси у борг, як це роблять усі фінансові посередники?

3 рівень

9. Охарактеризуйте діяльність комерційних банків.
10. Розкажіть про діяльність інвестиційних фондів і довірчих товариств. Визначте їхні спільні та відмінні риси.
11. Проаналізуйте діяльність пенсійних фондів як фінансових посередників, У чому їхня подібність до страхових компаній? Чому роль пенсійних фондів у розвинених країнах постійно зростає?
12. Охарактеризуйте діяльність фондових бірж. Доберіть матеріали про фондові біржі в Україні.
13. На світових ринках капіталу за день обертається близько 1,5 трлн дол. Поясніть, як фінансові установи забезпечують обіг грошей в економіці. Які з них найважливіші у цих процесах?

4  рівень
15. Розкажіть про роль банків у розвитку різних галузей господарства.
16. Покажіть на конкретних прикладах, як відбувається взаємодія підприємств і фінансових установ. Проведіть гру «Рахунок у банку»: ознайомтесь з умовами здійснення розрахункових операцій у найближчому банку, заповніть у класі відповідні документи для відкриття розрахункового рахунка, «здійсніть оплату» із підприємством-партнєром за товари і послуги.
17. Охарактеризуйте, як відбувається взаємодія домогосподарств і фінансових установ. Виконайте вправу «Відкриваємо депозитний рахунок»: ознайомтесь з умовами залучення банком коштів громадян, заповніть у класі відповідні документи для відкриття рахунка. Поміркуйте, чи вигідно вам укладати свої гроші у банк, на який термін і на яких умовах.
18. У 1620 р. Пітер Мініт купив острів Манхеттен у індіанців за дрібнички, які тоді коштували приблизно 25 дол. Яку суму отримали б нащадки тих індіанців у 2000 р., якби поклали ці гроші у банк під 5 % річних, з нарахуванням складних процентів (% на %)?
19. Користуючись матеріалами преси та проведеного інтерв'ю, підготуйте розповідь про діяльність різних видів фінансових установ у вашій місцевості.
20. Припустимо, ви є управляючим одного з інвестиційно-страхових фондів. Опишіть, які капіталовкладення ви здійснили б. Поясніть свою думку.

Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев'юк В.О. Економіка 10 клас


Вислано читачами з інтернет-сайту

Підручники економіки скачати безкоштовно, реферати, домашня робота, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.