KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 11. Іван Малкович «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла», «З янголом на плечі»

ІВАН МАЛКОВИЧ (1961)

Хай кожен в цім світі спасеться,

хай світить з-за темних круч

довкола кожного серця

віри Твоєї обруч.
Іван Малкович
 
Талановитий сучасний поет Іван Малкович народився 10 травня 1961 року в селі Нижньому Березові Косівського району Івано-Франківської області. Закінчивши Івано-Франківське музичне училище, вступив на філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Здобувши диплом, працював редактором у видавництвах «Веселка», «Молодь».
Автор поетичних збірок «Білий камінь», «Ключ», «Ізянголом на плечі» та інших. Заснував і очолив приватне видавництво дитячої літератури «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Перекладає твори польських, англійських і російських письменників.
Особливістю лірики Івана Малковича є національний колорит, заглибленість у проблеми людського буття. Деякі поезії написані верлібром, що дає більший простір для висловлення усіх нюансів авторських думок. Вони неоднозначно сприймаються читачем, часом ускладнені, бо заглиблені у філософські проблеми, вимагають асоціативного мислення, без якого не можна уявити процесу поетичної творчості.
1. Що  ви  дізналися  про  життєвий  і  творчий  шлях   Івана Малковича? Назвіть його збірки.  
2. Поясніть зміст епіграфа до біографії митця.
3. Пригадайте визначення верлібра. З верлібрами яких поетів ви вже ознайомилися? Назвіть основні ознаки вільних віршів.

ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ
Старосвітська балада
Краєм світу, уночі,

при Господній при свічі

хтось бреде собі самотньо

із янголом на плечі.
Йде в ніде, в невороття,

йде лелійно, як дитя,

і жене його у спину

сірий маятник життя, —
щоб не вештав уночі

при Господній при свічі,

щоб по світі не тинявся

із янголом на плечі.
Віє вітер вировий,

виє Ірод моровий,

маятник все дужче бухка,

стогне янгол ледь живий...
А він йде і йде, хоча

вже й не дихає свіча,

лиш вуста дрижать гарячі:

янголе, не впадь з плеча.
 
Пригадайте визначення балади і поясніть, які ознаки її має вірш Малковича.
1.    Розкажіть, як людина повинна оберігати себе від зла. Як про це сказано у вірші? Процитуйте відповідні рядки.
2.    Чим цікаві поетичні образи твору? Що вони символізують?
3.    Аргументуйте, чому поезію «Із янголом на плечі» можна вважати зразком філософської лірики.
4.    Визначте основну думку вірша. У чому полягає оптимістичний пафос твору?
5.    Вивчіть вірш напам'ять.
6.    Опишіть картину Василя Лопати «Мій ангел». Поясніть її назву. Які образи ви бачите на полотні? Аналізуючи зміст картини, доведіть, що вона має український колорит.

СВІЧЕЧКА БУКВИ 
Хай це можливо і не найсуттєвіше

але ти дитино
покликана захищати своїми долоньками

крихітну свічечку букви «ї»
а також
витягнувшись на пальчиках
оберігати місячний серпик
букви «є»
що зрізаний з неба
разом із ниточкою
бо кажуть дитино
що мова наша — солов'їна
гарно кажуть

але затям собі

що колись
можуть настати і такі часи

коли нашої мови

не буде пам'ятати

навіть найменший

соловейко
тому не можна покладатися

тільки на солов'їв

дитино
1.    Які   художні   засоби   використовує   поет,   щоб   передати графічні особливості нашої мови?
2.    Чому, на вашу думку, у вірші багато пестливих слів?
3.    Поясніть ритмічні особливості вірша. Чи є твір верлібром?
4.    Як ви гадаєте, чому поезія написана у формі внутрішнього монологу?
5.    Визначте ідею вірша. До чого закликає автор?
6.    Хто ще з українських поетів називав нашу мову «солов'їною»?

МУЗИКА, ЩО ПІШЛА
Коли вона плелася в коси -

чом, скрипко, відвернулась пріч?

Як музику пустила босу

в таку непевну, звабну ніч?
Ох, смиче, теж дививсь куди ти? —

вже ж сивина спадає з пліч, —

як босу музику пустити

в таку непевну, звабну ніч?..
Візьму собі землі окраєць,

піду блукати по світах, —

хай тільки вітер завиває

в моїх розхристаних слідах...
О мамо, тату, як спитають,

куди ваш син подався з віч —

скажіть: він музику шукає,

що босою пішла у ніч.
1.    Які поетичні образи постають у вашій уяві, коли читаєте вір «Музика, що пішла»?
2.    Визначте основний мотив твору.
3.    Поясніть зміст вислову «боса музика». Які ще епітети трапляються у поезії? З'ясуйте їх роль.
4.    Визначте основну думку вірша.
5.    Яку роль відіграє мистецтво в естетичному розвитку людини?
6.    Поміркуйте, що саме об'єднує ці три вірші Івана Малковича.

Вчимося аналізувати поезію
Поезії Івана Малковича «Із янголом на плечі», «Свічечка букви «ї» та «Музика, що пішла» об'єднує проблема життєвого покликання людини.
У баладі «Із янголом на плечі» поет розмірковує про те, як людина виконує своє життєве призначення. На початку вірша постає невизначена особа «хтось», що набуває узагальнюваль-лого значення:
хтось бреде собі самотньо

із янголом на плечі.
Цей «хтось» проходить крізь життєві випробування, уособлені у творі за допомогою образних форм: край світу, ніч, вітер, Ірод, маятник життя. Поетичний образ ночі символізує темінь, безпросвітність існування людини, вітер - руйнівну стихію, що підсилюється біблійним образом Ірода, котрий, як відомо, знищував малят. Сірий маятник життя символізує швидкоплинність життя, яке має свою конечність, тому людина перед ним виступає як беззахисне дитя (порівняння), що «йде в ніде» (у безвість), чекаючи свого кінця. Отже, у вірші ніби йдеться про абсурдність людського життя. Але лише у випадку, коли людина не гордо крокує життям, а «вештається», «тиняється», «бреде» (які яскраві синоніми!) «із янголом на плечі». Драматизм такої позиції наростає. Цьому сприяє і повторення звуків «в» та «р», які асоціюються із завиванням вітру та емоційною напругою. Поет усе ж налаштований оптимістично, адже він бачить вихід із цієї абсурдної відчуженості людини у світі: людина може піднятися над своєю смертю як буттєвою несправедливістю тоді, коли вона духовно виростає, світоглядно формується, коли реалізує своє покликання — наповнювати життя високим духовним змістом. Проносячи світло своєї душі через Усі випробування, людина стає носієм високого, небесного, що символізує у поезії янгол, який надає снаги і оберігає людську душу. Така головна думка вірша «Із янголом на плечі».
Із цим твором перегукується вірш «Свічечка букви «І», який має виразне національне спрямування. За формою він нагадує внутрішній монолог, спрямований на самореалізацію людини. У поезії порушено проблему збереження мови. Розгортаючи поетичний роздум, автор насичує текст зменшено-пестливими  формами,   що  передають особливості  нашої мови:
долоньки, пальчики, свічечка букви «ї», серпик букви <<є». захисність мови стає потужним мотивом у світлі власної а хищеності. Метафора «крихітна свічечка букви «ї» будується на зіставленні. В основі цього тропа — асоціативна паралель-зберегти рідну мову так само важко, як уберегти вогонь свічки від вітру. Все залежить від активної діяльності людини на захист рідної мови, тому наставник закликає дитину «захищати» її, «оберігати», а «не покладатися тільки на солов'їв». У цьому за автором,— життєве призначення людини.
Проблема реалізації мистецького хисту людини у житті розгортається у поезії «Музика, що пішла». Слово музика є ключовим у поезії, воно винесене у заголовок. У прямому значенні — це вид мистецтва, дуже близький авторові, адже він скрипаль. На це вказують і слова скрипка, смичок.
На початку твору використано художній прийом умовчання. Об'єкт поетичного мовлення тут прихований за особовим займенником «вона». Так створюється експресія загадковості, таємничості. За допомогою метафоричного епітета «боса» окреслено узагальнений образ музики, що уособлює музу-натхненницю. Одночасно виникають асоціації з її природною «босоногою» сутністю. Слово «музика» наближається до поняття «лірична стихія творчості». Поетичний образ ночі символізує невідомість, яка очікує творчу особистість на незвичайному життєвому шляху: «піду блукати по світах». Емоційна місткість віршового тексту досягається вживанням риторичного звертання, питальних речень. Вони підкреслюють відповідальність митця за своє творче покликання:
як босу музику пустити
в таку непевну, звабну ніч?..
У підтексті поезії визріває ідея: призначення митця - бути вічним мандрівником, шукачем тієї незримої ліричної сутності.
(За Аллою Бондаренко)

ДЛЯ ТИХ, ХТО хоче більше знати
Прочитайте і самостійно проаналізуйте поезію Івана Малковича «Подорожник». Поміркуйте, які морально-етичні проблеми порушив автор твору.
Умовчання — такий мовний зворот, коли висловлена автором чи персонажем твору думка обривається з розрахунком на здогад читача про недоговорене.
Експресія (від .чат. «вислів, вираз») особлива виразність, підкреслена яскравість художньої мови, яка досягається використав ням відповідної лексики, тропів, стилістичних фігур тощо.
 
Подорожник
Стоїть при дорозі

хлопчатко в сорочці рваній:
—    Я — подорожник,
прикладайте мене до рани.
ідуть подорожні —
ніхто з них, ніхто з них не стане.
—    Я — подорожник,
прикладайте мене до рани.
Враз — гальма завищали, і вовчим

оком сорочку прошито:
—    Що тиняєшся, хлопче,
а чи, може, набридло жити?
І крізь сміх, мов крізь ножі,

хлопчик блідо ворушить губами:
—    Я ж... подорожник,
прикладайте мене до рани...

Радимо прочитати
Іван Малкович. Із янголом на плечі.— К., 1997.


В.Цимбалюк, Українська література, 8 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими