KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 12. Функції підприємства та роль підприємця.

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас>>Економіка: Функції підприємства та роль підприємця.

Що таке підприємство?
Підприємці реалізують свій підприємницький потенціал через такі організаційно-лравові структури, як підприємства. Це їіівсщи, фабрики, банки, магазини, сімейні, селянські та. фермерські господарства, дослідницькі фірми тощо, на яких ллроб-іяюїься певні товари або надаються послуги з метою отримання прибутку.


Закон України „Про підприємство” визначає: «Підприємство — це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, якші ягае гграво юридичної особи та здійснює виробничу, науковб-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку».


Залежно від кількості працівників підприємства бувають малі, середні та великі. Існує чимало й інших класифікацій підприємств (за формами власності, організаційними формами, за характером діяльності, сферою діяльності, за місцем і роллю на ринку тощо).


Термін «фірма» є синонімом терміна підприємство. Він означає також ім'я, під яким юридично повноправний суб'єкт (підприємство) веде свої справи. Однак фірми можуть бути як окремими підприємствами, так і їх об'єднаннями.


Підприємство (фірма) має самостійний баланс (тобто само обліковує і відповідає за свої доходи та видатки), власні рахунки в банку, печатку з назвою, товарний знак.


Прибуток підприємств (фірм) визначають як різницю між видатками та доходами. У свою чергу, доходи — це всі кошти, які фірма (підприємство) одержує від реалізації продукції.


Щоб мати прибуток, підприємство повинно перетворити ресурси на товари і послуги, необхідні споживачам.


Функції підприємства
Як самостійна економічна одиниця підприємство, керуючись вигодою, самостійно визначає, що, як і для кого виробляти. V цьому зв'язку воно виконує ряд взаємопов'язаних функцій. Зокрема, виробничо-технічна функція підприємства, полягає у виробництві товарів і послуг, на які в поточний момент є попит.


Підприємство шляхом використання і перероблення ресурсів повждно створити якісну, конкурентоспроможну продукцію, яку доцільно виготовити для отримання максимального прибутну.


Соціальна функція. Підприємство є основним місцем працевлаптуїваїїня громадян і таким чином є джерелом їхніх освйжсгим доходів. Крім того, воно забезпечує різні види серіал ьаог допомоги працівникам та членам їхніх сімей, фірма сплачує податки до державного бюджету, пенсійного фонду, фонду соціального забезпечення та інших фондів. Убагатьох країнах підприємство (фірма) забезпечує своїх: працівників не лише роботою, а й іншими суспіль дивпгбл вагами, а подекуди — й надає певні соціальні блага чл е нам сім' ї працівника.


Наприклад, корпорації Японії мають власні дитячі садки, школи, вищі навчальні заклади, магазини, культурні установи. Дитина працівника звикає до своєрідного соціуму, певної спільноти, яку вона сприймає як велику сім'ю. Так культивується дух корпоративності, що забезпечує максимальну віддачу кожного з членів спільноти. Потрапити до такої організації зі сторони і вжитися в неї надзвичайно важко, тому кожен дбає про те, щоб працювати якомога ефективніше, бо звільнення з роботи, як правило, понижує людину у суспільній піраміді на кілька щаблів, особливо це позначається на її іміджі.


Економічна функція. Підприємство — один з основних елементів господарства держави. Фактично національне господарство є сукупністю підприємств, що взаємодіють між собою. Саме на підприємствах поєднуються продуктивні сили суспільства з його виробничими ресурсами. Тут жива праця втілюється в товарі чи послугах.
Зовнішньоекономічна функція. Представляючи країну на міжнародному ринкові, підприємство безпосередньо бере участь у міжнародному поділі праці. Міжнародний поділ праці, у свою чергу, так чи інакше впливає на економіку всієї країни, отже, й на кожне підприємство.


Підприємство є важливою ланкою у системі економічного кругообігу держави. Члени домогосподарств забезпечуються роботою на підприємствах, унаслідок чого утворюються їхні доходи. Держава при цьому виконує лише координуючу та регулюючу роль.

Хто такий підприємець?

Напевно, усім вам знайомі поняття «бізнесмен», «підприємець», «вомерсант». Серед відомих вам людей є такі, які називаються бізнесменами. Історія зберегла імена людей, які істотно вплинули на виникнення і розвиток не тільки певних сфер бізнесу, а й цілих галузей економіки країн.


Усі ці люди виділялися заповзятливістю, енергійністю, рішучого цілеспрямованістю, прагненням до новизни, наполегливістю, вмінням вчасно передбачити необхідність певного продукту і організувати його виробництво так, щоб він став не просго кращим чи новим, а позитивно вплинув на господарський розвиток. Винайдення і впровадження електричного струму, телеграфу, радіохвиль, телефону, літальних апаратів, паровозів, двигуна внутрішнього згорання, пеніциліну, мікропроцесорів та безлічі інших необхідних для життя і корисних речей так чи інакше стало можливим завдяки людям з підприємницькими здібностями.


Першими підприємцями в історії людства були купці та ремісники. Вони не тільки прагнули більших доходів, а й уміли віднаходити нові шляхи їх отримання. З розвитком виробництва бажання людей до збагачення спричинило виникнення нового виду професійної діяльності — підприємництва і людей цієї професії — підприємців.


Уперше термін «підприємництво» увів на початку XVIII ст. відомий економіст Рішар Кантільон (1680-1734). Він характеризував самостійного підприємця (ремісника, фермера, купця) як індивідуального виробника і власника, діяльність якого пов'язана з певним господарським ризиком. У книзі «Нариси про природу торгівлі взагалі» він писав, що підприємець — це людина, яка діє в умовах ризику, невизначеності.


Адам Сміт у праці «Дослідження природи і багатства народів» (1776 р.) наголошував, що підприємець сам планує, організовує виробництво, реалізовує вигоди, пов'язані з поділом праці, і розпоряджається результатами виробничої діяльності. Підприємець як власник капіталу для реалізації своєї ідеї та отримання прибутку йде на ризик, пов'язаний з непевністю в отриманні очікуваного прибутку. Зміни уявлень щодо сутності й ролі підприємців у господарських процесах наведені у таблиці 11.


Із усіх цих висловлювань можна зробити висновок про те, що підприємець — це енергійна, заповзятлива, ділова людина, котра постійно дбає про збільшення своїх прибутків і для цього готова йти на ризик. Така ділова енергійність дає користь як самому підприємцеві, так і всьому суспільству. Дуже багато в цьому плані залежить від його особистої кмітливості, розуму, ділових і моральних якостей, доброчинності.

Завдання. Назвіть кілька рис підприємця, які є спільними за визначенням більшості дослідників. Визначте головні риси підприємців, яких ви знаєте. Чи тотожні, на вашу думку, поняття «власник» і «підприємець»? Що в них спільного і чим вони різняться?

2323.jpg


З історії підприємництва в Україні
Однією я найвідоміщих династій підприємців б Україні була династій Терещенків. На початку XX ст. родині належало 11 цукрозаводів, 150 000 десятин землі.
Започаткував родинний бізнес Артемій Якович Тере-щенко. Рад ом з дружиною вони вели дрібну торгівлю з воза, а згодом - yf базарному рундуку. Накопивши трохи грошей, підприємець починає торгу пати хлібом, лісом, вкладає капітал у цукрову промисловість.


За заповзятливість сусіди прозвали Артемія «Карбованцем». У 1870 р. Артемій Терещенко отримав дворянський титул «в ознаменування особливих заслуг у справі впровадження у Південно-Західному краї руського землеволодіння і для заохочення благодійної діяльності...» У тому ж 1870 р. його нагороджено срібною медаллю Всеросійської виставки «За високі якості борошна з озимої пшениці».


Сини Артемія Терещенка також займалися бізнесом. Старший - Микола торгував зерном, продавав хліб у Крим, звідти привозив сіль і рибу. У 1870 р. брати заснували «Товариство бурякоцукрових і рафінадних заводів братів Терещенків» з початковим капіталом у 3 млн рублів. У 1870 р. Товариство нагороджується срібною медаллю Всеросійської виставки «За дуже хороший цукровий пісок і хороший м'який рафінад при значному виробництві».


Нащадки роду Терещенків прославилися не лише у бізнесі. Вони займалися розвитком освіти, благодійністю, меценатством, організацією художніх і комерційних шкіл, музичних товариств. Внук Артемія — Федір став одним з піонерів вітчизняного повітроплавання.

Контрольні завдання


1 рівень
2. Виберіть правильне визначення поняття «підприємницька діяльність»:
а) самостійна, ініціативна, на власний ризик, господарська діяльність людей, спрямована на отримання прибутку;
б) будь-яка економічна діяльність;
в) наймана праця робітника.

2. Вкажіть основні функції підприємця в економіці: а) оптимальне поєднання економічних ресурсів; 6} ефективне використання ресурсів;
в) здійснення інновацій;
г) створення товарів і послуг.

2 рівень
4. Назвіть основні види підприємницької діяльності,
5. Дайте визначення поняття «підприємництво».
6. Назвіть, яка головна мета підприємницької діяльності.
7. Вкажіть основні відмінності у діяльності підприємця-власника і підприємця-орендаря.

3 рівень
8. Доберіть матеріали з історії або літератури про особливості різних видів підприємницької діяльності у різні періоди розпитку економіки.
9. Наведіть приклади підприємств у вашій місцевості, які займаються діяльністю: фінансовою, виробничою комерційною, посередницькою, страховою юща Охаракіеризуите іуню діяльність

4 рівень
10. Проаналізуйге, чому підприємливісі ь є особливим фактором виробництва. Доберіть конкретні приклади, які підтверджують вашу думку.
11. Чи потрібно регулювати свободу підприємницької діяльності? Поясніть свою думку.
12. Відомо, що у розвинених країнах наприкінці XX ст. економіку стали називати підприємницькою, бо вона забезпечує створення нових робочих місць і освоєння нових видів діяльності. Запропонуйте шляхи подальшаго розвитку підприємництва в Україні. Обґрунтуйте свою думку.
13. Виконайте вправу „Вибираємо бізнес”:
1) об'єднайтесь у групи го 4-5 осіб:
2) оберіть вид діяльності за інієресами;
3) зберіть якомога більше інфоммяці' про це^ вид обнесу, «організуйте» підприємство та придумайте для нього назву.


Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев'юк В.О. Економіка 10 клас

Вислано читачами з інтернет-сайтуВся економіка онлайн, підручники скачати безкоштовно, календарно-тематичний план згідно шкільної програми


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.