KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 27. Суфікс
(Создана новая страница размером Суфікс<br>278. 1. Розглянь схеми. Подумай, як утворюються слова.<br> <br>2.  &n...)
Строка 1: Строка 1:
-
Суфікс<br>278. 1. Розглянь схеми. Подумай, як утворюються слова.<br>&nbsp;<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поясни значення кожного з утворених слів.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Запиши утворені слова. Познач у них суфікс (л).<br>ч,? Частина основи, що стоїть після кореня, називаєть-У ся суфіксом. Якщо в слові є закінчення, X то суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова:<br>&nbsp;<br>школ<br>&nbsp;<br>а<br>&nbsp;<br>школяр [7].<br>&nbsp;<br>шкїльн<br>&nbsp;<br>ии<br>&nbsp;<br><br>279. 1. Прочитай слова. Назви у них суфікси.<br>вітер — вітерець, вітряк, вітрюга рука — ручка, рученька, ручище ріка — річка, річенька, річечка нога — ніжка, ніженька, ножище<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Скажи, якого значення надають суфікси -еньк-, -ищ- словам.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; П о д у м а й! Слова ніж і ніжка, річ і річка — спільно-кореневі? Доведи свою думку.<br><br>280. Попрацюйте разом! Прочитайте і спишіть слова. Позначте в них суфікси.<br>Візок,&nbsp; морозець,&nbsp;&nbsp; веселенький,&nbsp; гарнесенький, будова, вербичка.<br>Увага! Перш ніж позначити суфікс, необхідно:<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Змінити слово, визначити в ньому закінчення і основу.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дібрати кілька споріднених слів і визначити корінь.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виділити частину слова між коренем і закінченням — суфікс.<br>&nbsp;<br>ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЗВІРІ<br>Ворон каже воронятку:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій біленький. Слон говорить слоненятку:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій маленький. Заєць каже зайченяті:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій хвостатий. Гуска шепче гусеняті:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій крилатий. Лев говорить левенятку:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій ласкавий. Лис говорить лисенятку:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій лукавий. Микола Сингаївський<br>&nbsp;<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випиши з вірша споріднені слова парами в стовпчик. Що означають слова з суфіксами в цих парах?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Самостійно добери за таким зразком дві назви інших тварин.<br>283.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай. Випиши споріднені слова з останнього речен-<br>ня. Познач у них частини слова. Що означає кожне слово?<br>Велику радість приносить нам книжка.<br>Але перш ніж потрапила книжка до ваших рук, її написав письменник. Художник розмалював. Видавець підготував до друку, а друкар надрукував у друкарні.<br>За Дмитром Чередниченком, Едуардом Колесовим<br>2. Яку кінцівку можна було б додати до цього тексту?<br>284.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Від поданих слів утвори нові за допомогою суфіксів<br>-к-, -ик-, -ок-. Змінюй, де потрібно, звуки в коренях слів.<br>хмара — хмарка&nbsp;&nbsp;&nbsp; дощ — дощик&nbsp;&nbsp;&nbsp; лист&nbsp;&nbsp;&nbsp; — листок<br>книга — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; ніж — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; молот — ...<br>гора&nbsp;&nbsp; — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; брат — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; кожух — ...<br>нога&nbsp;&nbsp; — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; кінь — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; зуб&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ...<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Склади звукові моделі виділених слів.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви слова, у кінці яких треба чітко вимовляти дзвінкі приголосні.<br>285.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Спиши вірш. У виділених словах познач закінчення й осно-<br>ву, а в основі — корінь і суфікс.<br>СНІГ<br>їде, їде хмарка біла, вітер тягне саночки. Хмарка сонце заслонила і сумують діточки.<br>Взявся вітер наш за діло, пожалів сумних діток, потрусив він хмарку білу — і посипався сніжок.<br>Ніна Мудрик-Мриц<br>2. Знайди у вірші слова, вжиті в переносному значенні.<br>1 -І А<br>&nbsp;<br>286. Подумай! Яке завдання треба виконати?<br>&nbsp;<br>-ик<br>&nbsp;<br>-ок<br>&nbsp;<br><br>287&nbsp; 1. Запиши у стовпчик своє ім'я та кілька імен своїх однокласників (хлопчиків і дівчаток).<br>2. Утвори за допомогою суфіксів від записаних імен зменшувально-пестливі форми.<br>Зразок. Микола — Миколка, Микольцьо, ...<br>Василь — Василько, Василечко, ...<br>288.<br>Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Знайди слова із суфіксами. Подумай, від яких слів вони утворені.<br>289.<br>'□П<br>Біленька корзинка, а дно золотисте, в корзинці — росинки і сонечко чисте.<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитай. Випиши слова із суфіксами -к-, -ок-, -енк-,<br>-оньк-. Познач суфікси.<br>1. Сніг-сніжок побілив поле й лісок. 2. В полі Морозенко виморозив зілля. 3. Ой зимонько-зимко, вкрий нашу озимку, щоб мороз не дошкуляв, ніжок їй не закував. (З народного)<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Підкресли головні і другорядні члени в другому реченні.<br><br>290. 1. Прочитай текст. Поміркуй над прочитаним.<br>Людину пізнають по колосу пшениці, яку вона посіяла і виростила,— так говорить народна мудрість. Дерево, вирощене твоїми руками,— це ти,<br>&nbsp;<br>твоя працьовитість і майстерність. А твій робочий зошит — це теж ти, твоя праця, твій обов'язок перед батьком і матір'ю. Недаремно кажуть, що зошит — це обличчя учня.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Знайди у тексті слова, які відповідають таким моделям:<br>сЬеь&nbsp;&nbsp; г~^А.п,&nbsp;&nbsp; ГУГ-^ ЛП.<br><br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випиши ці слова і познач їх будову.<br>291. 1. До поданих слів добери&nbsp; за зразком спільнокореневі із суфіксом -ар, що означають назви професій, і запиши.<br>льон&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — льонар&nbsp;&nbsp;&nbsp; кухня&nbsp;&nbsp; — ...<br>шахта&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; пекти&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ...<br>лікувати — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; квітник — ...<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З виділеними словами склади і запиши речення.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розглянь малюнок. Усно опиши зображений на ньому процес праці. Які спільнокореневі слова ти використав у своїй розповіді?<br>&nbsp;<br>292.1. Прочитай текст. Випиши з нього виділені сполучення слів.<br>ХЛІБ<br>Принесли хліб, пахучий, теплий ще. Із шкоринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього. Та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно мололи. А зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гойдалося, срібною росою вмивалося. Золоте проміння сонячне в себе увібрало. Від сонця позолота в хліба...<br>І лежить на столі хліб, теплий, пахучий, руками роботящими подарований. Лежить і ніби промовляє: «Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте».<br>Тамара Коломієць<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; У виписаних словосполученнях усно встанови зв'язок між словами за допомогою питань.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; До слова хліб добери кілька спільнокореневих. За допомогою чого вони утворені?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Склади поради дошкільнятам про те, як треба берегти хліб. Одну пораду запиши.<br>293.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай і поміркуй.<br>-щі&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Будьте добрими господарями!<br>У цьому побажанні велика мудрість. Бути господарем — означає берегти все те, що належить тобі та іншим.<br>А ти почуваєш себе господарем у своєму класі?<br>2. Дай відповіді на запитання. Запиши їх.<br>1. Які господарські обов'язки тобі доводиться виконувати в класі? 2. Чи подобається тобі класна кімната? 3. Що ти зробив, аби ваш клас став затишним?<br>294.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поміркуй! Прочитай текст. Недоречно вжиті в ньому<br>слова заміни такими, що більше відповідають змісту.<br>Був легенький морозище. Світило сонце. Раптом насунула величезна хмарка і закрила півнеба. Подув сильний вітерець. Посипав густий лапатий сніжок.<br>&nbsp;<br>295. Спочатку усно, а потім — письмово розбери за будовою такі слова: розписка, прохолодний, лікар, вовчисько.<br><br>Порядок усного розбору слів за будовою<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зміни слово за питаннями і визнач закінчення.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви основу слова.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Добери до слова два-три споріднених і визнач корінь.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви префікс (якщо є).<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви суфікс (якщо є).<br><br>Зразок усного розбору слова за будовою<br>У слові розписка закінчення -а, основа — роз-писк-, бо воно змінюється так: розписка, розписки, розписку, розпискою. Корінь -пис-, бо такий самий корінь у спільнокореневих словах — писати, запис. Префікс роз-, суфікс -к-.<br><br>Зразок письмового розбору слова за будовою<br>&nbsp;<br><br>296. Відгадайте.<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Корінь мій — у слові лісник, суфікс — у слові грибочок, а зовуть мене ....<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Корінь мій — у слові літній, а закінчення — в слові село, люблять мене діти і називають ... .<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Корінь мій — у слові кладочка, префікс — у слові зав'язати, а суфікс — у слові книжка, і для книжки мене виготовляють.<br>297.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай вірш.<br>ЗИМОНЬКО-СНІГУРОЧКО<br>&nbsp;<br>Зимонько - снігурочко, наша білогрудочко, не верти хвостом, а труси тихесенько, рівненько, гладесенько срібненьким сніжком.<br>Ми повибігаємо, снігу накачаємо купу за садком; бабу здоровенную, уночі страшенную зліпимо гуртом.<br>Зробим очі чорнії, рот і ніс червонії — буде, як мара. День і ніч стоятиме, вовка проганятиме з нашого двора.<br>Леонід Глібов<br>2. Вивчи вірш напам'ять. Випиши виділені слова, познач суфікси.<br>298.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Заміни словосполучення іншими із зменшувально-пест-<br>А ливим значенням, використовуючи суфікси: -еньк-, -к-, -ик-,<br>[ДІЇ \-ОЧК-, -ОК-, -оньк-.<br>сірий заєць&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — сіренький зайчик руда білка&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ... зелена ялина&nbsp;&nbsp; — ... білий сніг&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ... червона шапка — ...<br>2. З двома словосполученнями (на вибір) склади і запиши речення.<br>299.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст-опис. Добери до нього заголовок.<br>Вранці випливло ясне сонечко на погідне небо поглянути, що зробила ніч із землею. Вітер стих,<br>&nbsp;<br>чистий, свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба.<br>Земля наче вбралась у білу сорочку.<br>За Михайлом Коцюбинським<br>2. Випиши виділені слова. Добери до них спільнокореневі з різними суфіксами. Проаналізуй будову цих слів.<br>300.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Попрацюйте разом!<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитайте текст і поміркуйте, чого він нас навчає.<br>РІЗДВО<br>У кожну українську родину 7 січня приходить Різдво.<br>Різдво — це свято радості і єднання людських душ. Світ зародився з любові. І ми, згадуючи про це, хоча б раз на рік щоразу немовби заново народжуємося, залишаючи в минулому сварки, невдоволення та образи.<br>Це свято покликане усіх нас об'єднати, відродити і зробити хоч трішки кращими.<br>З книги «Дванадцять місяців»<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Знайдіть і спишіть речення про те, що таке Різдво.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випишіть виділені слова. Подумайте, що у них спільного. Зробіть висновок.<br>301.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай вірш. Про яку сімейну вечерю в ньому розпо-<br>відається?<br>СВЯТВЕЧІР<br>Діти з-за порога, діти з-за одвірка дивляться на небо, чи не вийде зірка.<br>Блисне перша зірка сяйвом променистим,— мати всіх запросить до вечері сісти.<br>Виглянь, виглянь, зірко, ми тебе чекаєм<br>&nbsp;<br>вечеряти з нами за старим звичаєм. Марія Хоросницька<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спиши. Підкресли спільнокореневі слова до слова вечір.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; У якому реченні вжито звертання?<br>302.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Яка його тема і мета? Що нового ти<br>з нього довідався?<br>КОЛЯДУВАННЯ<br>Колядки — це величальні пісні для всієї родини і для кожного її члена окремо. У них висловлюються побажання щасливої долі, добробуту й усіляких гараздів.<br>Колядувати в різних місцевостях України починають у різний час. Подекуди ходять уже 1 січня увечері. А подекуди — лише 7 січня, після Різдвяної служби в церкві.<br>Колядницька юрба обирає Звіздаря, який носить зорю. Він заспівує і веде переговори з господарями. Біля вхідних дверей до будинку колядники гукають до господарів:<br>— Пустіть колядувати!<br>Після колядування Міхоноша складає в мішок дарунки від господарів, і всі дякують їм.<br>З книги «Дванадцять місяців»<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спиши перший абзац тексту. Поясни значення слів добробут і гаразди.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З яких слів, на твою думку, утворилося слово Міхоноша?<br>303.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Чим він виявився для тебе цікавим?<br>ЩЕДРУВАННЯ<br>Увечері, коли смеркне, з 13 на 14 січня, виходять на щедрування вітати людей з Новим роком. І досі в Україні багато людей зустрічають у цю ніч так званий «старий» Новий рік.<br>Щедрувальники закликають до хати злагоду, любов, добробут і багатий урожай. Вони співають:<br>&nbsp;<br>Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитай слова: щедрий, щедро, щедрість, щедрота, щедрик, щедрувати, щедрувальники. Як називаються такі слова?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розглянь малюнок. Що на ньому зображено? Розкажи, що ти знаєш про цей народний звичай.<br>&nbsp;<br><br>304. 1. Прочитай одну з українських народних щедрівок.<br>Ой сивая та зозуленька<br>усі сади та й облітала.<br>А в одному та й не побувала.<br>А в тім саді три тереми:<br>а в першому — красне сонце,<br>&nbsp;<br>а в другому — ясен місяць, а в третьому — дрібні зірки. Ясен місяць — пан господар, красне сонце — жінка його, дрібні зірки — його діти. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Пригадай, що в українській мові означає слово красне Які інші щедрівки ти знаєш? Проспівай їх.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; До виділених слів добери спільнокореневі зі зменшуваль ними суфіксами.<br>. 1. Добери слова, які відповідають таким моделям:<br>С&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; І І» Г&nbsp;&nbsp; ^Аі І І» і 1'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; І !• 2. Запиши дібрані слова і познач їх будову.<br>Запитання для повторення<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З яких частин складається слово?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як визначити в слбві закінчення і основу?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що називається коренем? Як його знайти?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; За допомогою чого утворюються нові слова?<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Чим префікс відрізняється від суфікса?<br>
+
<metakeywords>українська мова, 3 клас, урок, на Тему, Суфікс</metakeywords>Суфікс<br>Розглянь схеми. Подумай, як утворюються слова.<br>&nbsp;<br>Поясни значення кожного з утворених слів.<br>Запиши утворені слова. Познач у них суфікс (л).<br>Частина основи, що стоїть після кореня, називається суфіксом. Якщо в слові є закінчення,&nbsp; то суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова:<br>&nbsp;<br>школ-а<br>&nbsp;<br>школяр-і.<br>&nbsp;<br>шкільн-ий<br>&nbsp;
 +
 
 +
Прочитай слова. Назви у них суфікси.<br>вітер — вітерець, вітряк, вітрюга рука — ручка, рученька, ручище ріка — річка, річенька, річечка нога — ніжка, ніженька, ножище<br>Скажи, якого значення надають суфікси -еньк-, -ищ- словам.<br>П о д у м а й! Слова ніж і ніжка, річ і річка — спільно-кореневі? Доведи свою думку.<br><br>Попрацюйте разом! Прочитайте і спишіть слова. Позначте в них суфікси.<br>Візок,&nbsp; морозець,&nbsp;&nbsp; веселенький,&nbsp; гарнесенький, будова, вербичка.<br>Увага! Перш ніж позначити суфікс, необхідно:<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Змінити слово, визначити в ньому закінчення і основу.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дібрати кілька споріднених слів і визначити корінь.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виділити частину слова між коренем і закінченням — суфікс.<br>&nbsp;<br>ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЗВІРІ<br>Ворон каже воронятку:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій біленький.
 +
 
 +
Слон говорить слоненятку:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій маленький.
 +
 
 +
Заєць каже зайченяті:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій хвостатий.
 +
 
 +
Гуска шепче гусеняті:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій крилатий.
 +
 
 +
Лев говорить левенятку:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій ласкавий.
 +
 
 +
Лис говорить лисенятку:<br>—&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мій лукавий.
 +
 
 +
''Микола Сингаївський''<br>&nbsp;<br>&nbsp;Випиши з вірша споріднені слова парами в стовпчик. Що означають слова з суфіксами в цих парах?<br>Самостійно добери за таким зразком дві назви інших тварин.<br>
 +
 
 +
Прочитай. Випиши споріднені слова з останнього речення. Познач у них частини слова. Що означає кожне слово?<br>Велику радість приносить нам книжка.<br>Але перш ніж потрапила книжка до ваших рук, її написав письменник. Художник розмалював. Видавець підготував до друку, а друкар надрукував у друкарні.<br>''За Дмитром Чередниченком, Едуардом Колесовим''<br>
 +
 
 +
Яку кінцівку можна було б додати до цього тексту?<br>
 +
 
 +
Від поданих слів утвори нові за допомогою суфіксів -к-, -ик-, -ок-. Змінюй, де потрібно, звуки в коренях слів.<br>хмара — хмарка&nbsp;&nbsp;&nbsp; дощ — дощик&nbsp;&nbsp;&nbsp; лист&nbsp;&nbsp;&nbsp; — листок<br>книга — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ніж — ...&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; молот — ...<br>гора&nbsp;&nbsp; — ...&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; брат — ...&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; кожух — ...<br>нога&nbsp;&nbsp; — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; кінь — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; зуб&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ...<br>
 +
 
 +
Склади звукові моделі виділених слів.<br>
 +
 
 +
&nbsp;Назви слова, у кінці яких треба чітко вимовляти дзвінкі приголосні.<br>
 +
 
 +
Спиши вірш. У виділених словах познач закінчення й основу, а в основі — корінь і суфікс.<br>СНІГ<br>Їде, їде хмарка біла,
 +
 
 +
вітер тягне саночки.
 +
 
 +
Хмарка сонце заслонила
 +
 
 +
і сумують діточки.<br>Взявся вітер наш за діло,
 +
 
 +
пожалів сумних діток,
 +
 
 +
потрусив він хмарку білу —
 +
 
 +
і посипався сніжок.<br>''Ніна Мудрик-Мриц''<br>Знайди у вірші слова, вжиті в переносному значенні.<br><br>Запиши у стовпчик своє ім'я та кілька імен своїх однокласників (хлопчиків і дівчаток).<br>Утвори за допомогою суфіксів від записаних імен зменшувально-пестливі форми.<br>Зразок. Микола — Миколка, Микольцьо, ...<br>Василь — Василько, Василечко, ...<br><br>Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Знайди слова із суфіксами. Подумай, від яких слів вони утворені.<br><br>Біленька корзинка, а дно золотисте, в корзинці — росинки і сонечко чисте.<br>
 +
 
 +
Прочитай. Випиши слова із суфіксами -к-, -ок-, -енк-, -оньк-. Познач суфікси.<br>1. Сніг-сніжок побілив поле й лісок.
 +
 
 +
2. В полі Морозенко виморозив зілля.
 +
 
 +
3. Ой зимонько-зимко, вкрий нашу озимку, щоб мороз не дошкуляв, ніжок їй не закував. (З народного)<br>Підкресли головні і другорядні члени в другому реченні.<br><br>&nbsp;Прочитай текст. Поміркуй над прочитаним.<br>Людину пізнають по колосу пшениці, яку вона посіяла і виростила,— так говорить народна мудрість. Дерево, вирощене твоїми руками,— це ти, твоя працьовитість і майстерність. А твій робочий зошит — це теж ти, твоя праця, твій обов'язок перед батьком і матір'ю. Недаремно кажуть, що зошит — це обличчя учня.<br><br>До поданих слів добери&nbsp; за зразком спільнокореневі із суфіксом -ар, що означають назви професій, і запиши.<br>льон&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — льонар&nbsp;&nbsp;&nbsp; кухня&nbsp;&nbsp; — ...<br>шахта&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; пекти&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ...<br>лікувати — ...&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; квітник — ...<br>З виділеними словами склади і запиши речення.<br>Розглянь малюнок. Усно опиши зображений на ньому процес праці. Які спільнокореневі слова ти використав у своїй розповіді?<br>&nbsp;<br>Прочитай текст. Випиши з нього виділені сполучення слів.<br>ХЛІБ<br>Принесли хліб, пахучий, теплий ще. Із шкоринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього. Та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно мололи. А зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гойдалося, срібною росою вмивалося. Золоте проміння сонячне в себе увібрало. Від сонця позолота в хліба...<br>І лежить на столі хліб, теплий, пахучий, руками роботящими подарований. Лежить і ніби промовляє: «Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте».<br>''Тамара Коломієць''<br>У виписаних словосполученнях усно встанови зв'язок між словами за допомогою питань.<br>До слова хліб добери кілька спільнокореневих. За допомогою чого вони утворені?<br>Склади поради дошкільнятам про те, як треба берегти хліб. Одну пораду запиши.<br>
 +
 
 +
Прочитай і поміркуй.<br>Будьте добрими господарями!<br>У цьому побажанні велика мудрість. Бути господарем — означає берегти все те, що належить тобі та іншим.<br>А ти почуваєш себе господарем у своєму класі?<br>
 +
 
 +
Дай відповіді на запитання. Запиши їх.<br>1. Які господарські обов'язки тобі доводиться виконувати в класі?
 +
 
 +
2. Чи подобається тобі класна кімната?
 +
 
 +
3. Що ти зробив, аби ваш клас став затишним?<br>Поміркуй! Прочитай текст. Недоречно вжиті в ньому слова заміни такими, що більше відповідають змісту.<br>Був легенький морозище. Світило сонце. Раптом насунула величезна хмарка і закрила півнеба. Подув сильний вітерець. Посипав густий лапатий сніжок.<br>&nbsp;<br>Спочатку усно, а потім — письмово розбери за будовою такі слова: розписка, прохолодний, лікар, вовчисько.<br><br>Порядок усного розбору слів за будовою<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зміни слово за питаннями і визнач закінчення.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви основу слова.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Добери до слова два-три споріднених і визнач корінь.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви префікс (якщо є).<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви суфікс (якщо є).<br><br>Зразок усного розбору слова за будовою<br>У слові розписка закінчення -а, основа — роз-писк-, бо воно змінюється так: розписка, розписки, розписку, розпискою. Корінь -пис-, бо такий самий корінь у спільнокореневих словах — писати, запис. Префікс роз-, суфікс -к-.<br><br>Зразок письмового розбору слова за будовою<br>&nbsp;<br><br>Відгадайте.<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Корінь мій — у слові лісник, суфікс — у слові грибочок, а зовуть мене ....<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Корінь мій — у слові літній, а закінчення — в слові село, люблять мене діти і називають ... .<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Корінь мій — у слові кладочка, префікс — у слові зав'язати, а суфікс — у слові книжка, і для книжки мене виготовляють.<br>
 +
 
 +
&nbsp;Прочитай вірш.<br>ЗИМОНЬКО-СНІГУРОЧКО<br>&nbsp;<br>Зимонько - снігурочко,
 +
 
 +
наша білогрудочко,
 +
 
 +
не верти хвостом,
 +
 
 +
а труси тихесенько,
 +
 
 +
рівненько, гладесенько
 +
 
 +
срібненьким сніжком.<br>Ми повибігаємо,
 +
 
 +
снігу накачаємо
 +
 
 +
купу за садком;
 +
 
 +
бабу здоровенную,
 +
 
 +
уночі страшенную
 +
 
 +
зліпимо гуртом.<br>Зробим очі чорнії,
 +
 
 +
рот і ніс червонії —
 +
 
 +
буде, як мара.
 +
 
 +
День і ніч стоятиме,
 +
 
 +
вовка проганятиме
 +
 
 +
з нашого двора.<br>''Леонід Глібов''<br>
 +
 
 +
Вивчи вірш напам'ять. Випиши виділені слова, познач суфікси.<br>
 +
 
 +
Заміни словосполучення іншими із зменшувально-пестливим значенням, використовуючи суфікси: -еньк-, -к-, -ик-,-очк-, -ок-, -оньк-.<br>сірий заєць&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — сіренький зайчик
 +
 
 +
руда білка&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ...
 +
 
 +
зелена ялина&nbsp;&nbsp; — ...
 +
 
 +
білий сніг&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — ...
 +
 
 +
червона шапка — ...<br>З двома словосполученнями (на вибір) склади і запиши речення.<br>
 +
 
 +
Прочитай текст-опис. Добери до нього заголовок.<br>Вранці випливло ясне сонечко на погідне небо поглянути, що зробила ніч із землею. Вітер стих,<br>чистий, свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба.<br>Земля наче вбралась у білу сорочку.<br>''За Михайлом Коцюбинським''
 +
 
 +
<br>Випиши виділені слова. Добери до них спільнокореневі з різними суфіксами. Проаналізуй будову цих слів.<br>
 +
 
 +
Попрацюйте разом!<br>Прочитайте текст і поміркуйте, чого він нас навчає.<br>РІЗДВО<br>У кожну українську родину 7 січня приходить Різдво.<br>Різдво — це свято радості і єднання людських душ. Світ зародився з любові. І ми, згадуючи про це, хоча б раз на рік щоразу немовби заново народжуємося, залишаючи в минулому сварки, невдоволення та образи.<br>Це свято покликане усіх нас об'єднати, відродити і зробити хоч трішки кращими.<br>''З книги «Дванадцять місяців»''<br>Знайдіть і спишіть речення про те, що таке Різдво.<br>&nbsp;Випишіть виділені слова. Подумайте, що у них спільного. Зробіть висновок.<br>
 +
 
 +
&nbsp;Прочитай вірш. Про яку сімейну вечерю в ньому розповідається?<br>СВЯТВЕЧІР<br>Діти з-за порога,
 +
 
 +
діти з-за одвірка
 +
 
 +
дивляться на небо,
 +
 
 +
чи не вийде зірка.<br>Блисне перша зірка
 +
 
 +
сяйвом променистим,—
 +
 
 +
мати всіх запросить
 +
 
 +
до вечері сісти.<br>Виглянь, виглянь, зірко,
 +
 
 +
ми тебе чекаєм<br>вечеряти з нами
 +
 
 +
за старим звичаєм.
 +
 
 +
''Марія Хоросницька''<br>&nbsp;Спиши. Підкресли спільнокореневі слова до слова вечір.<br>У якому реченні вжито звертання?<br>
 +
 
 +
Прочитай текст. Яка його тема і мета? Що нового ти з нього довідався?<br>КОЛЯДУВАННЯ<br>Колядки — це величальні пісні для всієї родини і для кожного її члена окремо. У них висловлюються побажання щасливої долі, добробуту й усіляких гараздів.<br>Колядувати в різних місцевостях України починають у різний час. Подекуди ходять уже 1 січня увечері. А подекуди — лише 7 січня, після Різдвяної служби в церкві.<br>Колядницька юрба обирає Звіздаря, який носить зорю. Він заспівує і веде переговори з господарями. Біля вхідних дверей до будинку колядники гукають до господарів:<br>— Пустіть колядувати!<br>Після колядування Міхоноша складає в мішок дарунки від господарів, і всі дякують їм.<br>З книги «Дванадцять місяців»<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спиши перший абзац тексту. Поясни значення слів добробут і гаразди.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З яких слів, на твою думку, утворилося слово Міхоноша?<br>303.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Чим він виявився для тебе цікавим?<br>ЩЕДРУВАННЯ<br>Увечері, коли смеркне, з 13 на 14 січня, виходять на щедрування вітати людей з Новим роком. І досі в Україні багато людей зустрічають у цю ніч так званий «старий» Новий рік.<br>Щедрувальники закликають до хати злагоду, любов, добробут і багатий урожай. Вони співають:<br>&nbsp;<br>Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прочитай слова: щедрий, щедро, щедрість, щедрота, щедрик, щедрувати, щедрувальники. Як називаються такі слова?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розглянь малюнок. Що на ньому зображено? Розкажи, що ти знаєш про цей народний звичай.<br>&nbsp;<br><br>304. 1. Прочитай одну з українських народних щедрівок.<br>Ой сивая та зозуленька<br>усі сади та й облітала.<br>А в одному та й не побувала.<br>А в тім саді три тереми:<br>а в першому — красне сонце,<br>&nbsp;<br>а в другому — ясен місяць, а в третьому — дрібні зірки. Ясен місяць — пан господар, красне сонце — жінка його, дрібні зірки — його діти. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Пригадай, що в українській мові означає слово красне Які інші щедрівки ти знаєш? Проспівай їх.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; До виділених слів добери спільнокореневі зі зменшуваль ними суфіксами.<br>. 1. Добери слова, які відповідають таким моделям:<br>С&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; І І» Г&nbsp;&nbsp; ^Аі І І» і 1'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; І&nbsp;!• 2. Запиши дібрані слова і познач їх будову.<br>Запитання для повторення<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З яких частин складається слово?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як визначити в слбві закінчення і основу?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що називається коренем? Як його знайти?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; За допомогою чого утворюються нові слова?<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Чим префікс відрізняється від суфікса?<br>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1<br>''
 +
 
 +
''Надіслано читачами з інтернет-сайту''<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE._%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F додаткові доповнення]                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді)              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ
 +
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими

Версия 14:18, 15 сентября 2009

Суфікс
Розглянь схеми. Подумай, як утворюються слова.
 
Поясни значення кожного з утворених слів.
Запиши утворені слова. Познач у них суфікс (л).
Частина основи, що стоїть після кореня, називається суфіксом. Якщо в слові є закінчення,  то суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова:
 
школ-а
 
школяр-і.
 
шкільн-ий
 

Прочитай слова. Назви у них суфікси.
вітер — вітерець, вітряк, вітрюга рука — ручка, рученька, ручище ріка — річка, річенька, річечка нога — ніжка, ніженька, ножище
Скажи, якого значення надають суфікси -еньк-, -ищ- словам.
П о д у м а й! Слова ніж і ніжка, річ і річка — спільно-кореневі? Доведи свою думку.

Попрацюйте разом! Прочитайте і спишіть слова. Позначте в них суфікси.
Візок,  морозець,   веселенький,  гарнесенький, будова, вербичка.
Увага! Перш ніж позначити суфікс, необхідно:
1.    Змінити слово, визначити в ньому закінчення і основу.
2.    Дібрати кілька споріднених слів і визначити корінь.
3.    Виділити частину слова між коренем і закінченням — суфікс.
 
ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЗВІРІ
Ворон каже воронятку:
—    Мій біленький.

Слон говорить слоненятку:
—    Мій маленький.

Заєць каже зайченяті:
—    Мій хвостатий.

Гуска шепче гусеняті:
—    Мій крилатий.

Лев говорить левенятку:
—    Мій ласкавий.

Лис говорить лисенятку:
—    Мій лукавий.

Микола Сингаївський
 
 Випиши з вірша споріднені слова парами в стовпчик. Що означають слова з суфіксами в цих парах?
Самостійно добери за таким зразком дві назви інших тварин.

Прочитай. Випиши споріднені слова з останнього речення. Познач у них частини слова. Що означає кожне слово?
Велику радість приносить нам книжка.
Але перш ніж потрапила книжка до ваших рук, її написав письменник. Художник розмалював. Видавець підготував до друку, а друкар надрукував у друкарні.
За Дмитром Чередниченком, Едуардом Колесовим

Яку кінцівку можна було б додати до цього тексту?

Від поданих слів утвори нові за допомогою суфіксів -к-, -ик-, -ок-. Змінюй, де потрібно, звуки в коренях слів.
хмара — хмарка    дощ — дощик    лист    — листок
книга — ...                 ніж — ...             молот — ...
гора   — ...                 брат — ...          кожух — ...
нога   — ...                 кінь — ...            зуб      — ...

Склади звукові моделі виділених слів.

 Назви слова, у кінці яких треба чітко вимовляти дзвінкі приголосні.

Спиши вірш. У виділених словах познач закінчення й основу, а в основі — корінь і суфікс.
СНІГ
Їде, їде хмарка біла,

вітер тягне саночки.

Хмарка сонце заслонила

і сумують діточки.
Взявся вітер наш за діло,

пожалів сумних діток,

потрусив він хмарку білу —

і посипався сніжок.
Ніна Мудрик-Мриц
Знайди у вірші слова, вжиті в переносному значенні.

Запиши у стовпчик своє ім'я та кілька імен своїх однокласників (хлопчиків і дівчаток).
Утвори за допомогою суфіксів від записаних імен зменшувально-пестливі форми.
Зразок. Микола — Миколка, Микольцьо, ...
Василь — Василько, Василечко, ...

Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Знайди слова із суфіксами. Подумай, від яких слів вони утворені.

Біленька корзинка, а дно золотисте, в корзинці — росинки і сонечко чисте.

Прочитай. Випиши слова із суфіксами -к-, -ок-, -енк-, -оньк-. Познач суфікси.
1. Сніг-сніжок побілив поле й лісок.

2. В полі Морозенко виморозив зілля.

3. Ой зимонько-зимко, вкрий нашу озимку, щоб мороз не дошкуляв, ніжок їй не закував. (З народного)
Підкресли головні і другорядні члени в другому реченні.

 Прочитай текст. Поміркуй над прочитаним.
Людину пізнають по колосу пшениці, яку вона посіяла і виростила,— так говорить народна мудрість. Дерево, вирощене твоїми руками,— це ти, твоя працьовитість і майстерність. А твій робочий зошит — це теж ти, твоя праця, твій обов'язок перед батьком і матір'ю. Недаремно кажуть, що зошит — це обличчя учня.

До поданих слів добери  за зразком спільнокореневі із суфіксом -ар, що означають назви професій, і запиши.
льон       — льонар    кухня   — ...
шахта    — ...              пекти    — ...
лікувати — ...              квітник — ...
З виділеними словами склади і запиши речення.
Розглянь малюнок. Усно опиши зображений на ньому процес праці. Які спільнокореневі слова ти використав у своїй розповіді?
 
Прочитай текст. Випиши з нього виділені сполучення слів.
ХЛІБ
Принесли хліб, пахучий, теплий ще. Із шкоринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього. Та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно мололи. А зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гойдалося, срібною росою вмивалося. Золоте проміння сонячне в себе увібрало. Від сонця позолота в хліба...
І лежить на столі хліб, теплий, пахучий, руками роботящими подарований. Лежить і ніби промовляє: «Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте».
Тамара Коломієць
У виписаних словосполученнях усно встанови зв'язок між словами за допомогою питань.
До слова хліб добери кілька спільнокореневих. За допомогою чого вони утворені?
Склади поради дошкільнятам про те, як треба берегти хліб. Одну пораду запиши.

Прочитай і поміркуй.
Будьте добрими господарями!
У цьому побажанні велика мудрість. Бути господарем — означає берегти все те, що належить тобі та іншим.
А ти почуваєш себе господарем у своєму класі?

Дай відповіді на запитання. Запиши їх.
1. Які господарські обов'язки тобі доводиться виконувати в класі?

2. Чи подобається тобі класна кімната?

3. Що ти зробив, аби ваш клас став затишним?
Поміркуй! Прочитай текст. Недоречно вжиті в ньому слова заміни такими, що більше відповідають змісту.
Був легенький морозище. Світило сонце. Раптом насунула величезна хмарка і закрила півнеба. Подув сильний вітерець. Посипав густий лапатий сніжок.
 
Спочатку усно, а потім — письмово розбери за будовою такі слова: розписка, прохолодний, лікар, вовчисько.

Порядок усного розбору слів за будовою
1.    Зміни слово за питаннями і визнач закінчення.
2.    Назви основу слова.
3.    Добери до слова два-три споріднених і визнач корінь.
4.    Назви префікс (якщо є).
5.    Назви суфікс (якщо є).

Зразок усного розбору слова за будовою
У слові розписка закінчення -а, основа — роз-писк-, бо воно змінюється так: розписка, розписки, розписку, розпискою. Корінь -пис-, бо такий самий корінь у спільнокореневих словах — писати, запис. Префікс роз-, суфікс -к-.

Зразок письмового розбору слова за будовою
 

Відгадайте.
1.    Корінь мій — у слові лісник, суфікс — у слові грибочок, а зовуть мене ....
2.    Корінь мій — у слові літній, а закінчення — в слові село, люблять мене діти і називають ... .
3.    Корінь мій — у слові кладочка, префікс — у слові зав'язати, а суфікс — у слові книжка, і для книжки мене виготовляють.

 Прочитай вірш.
ЗИМОНЬКО-СНІГУРОЧКО
 
Зимонько - снігурочко,

наша білогрудочко,

не верти хвостом,

а труси тихесенько,

рівненько, гладесенько

срібненьким сніжком.
Ми повибігаємо,

снігу накачаємо

купу за садком;

бабу здоровенную,

уночі страшенную

зліпимо гуртом.
Зробим очі чорнії,

рот і ніс червонії —

буде, як мара.

День і ніч стоятиме,

вовка проганятиме

з нашого двора.
Леонід Глібов

Вивчи вірш напам'ять. Випиши виділені слова, познач суфікси.

Заміни словосполучення іншими із зменшувально-пестливим значенням, використовуючи суфікси: -еньк-, -к-, -ик-,-очк-, -ок-, -оньк-.
сірий заєць     — сіренький зайчик

руда білка       — ...

зелена ялина   — ...

білий сніг        — ...

червона шапка — ...
З двома словосполученнями (на вибір) склади і запиши речення.

Прочитай текст-опис. Добери до нього заголовок.
Вранці випливло ясне сонечко на погідне небо поглянути, що зробила ніч із землею. Вітер стих,
чистий, свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба.
Земля наче вбралась у білу сорочку.
За Михайлом Коцюбинським


Випиши виділені слова. Добери до них спільнокореневі з різними суфіксами. Проаналізуй будову цих слів.

Попрацюйте разом!
Прочитайте текст і поміркуйте, чого він нас навчає.
РІЗДВО
У кожну українську родину 7 січня приходить Різдво.
Різдво — це свято радості і єднання людських душ. Світ зародився з любові. І ми, згадуючи про це, хоча б раз на рік щоразу немовби заново народжуємося, залишаючи в минулому сварки, невдоволення та образи.
Це свято покликане усіх нас об'єднати, відродити і зробити хоч трішки кращими.
З книги «Дванадцять місяців»
Знайдіть і спишіть речення про те, що таке Різдво.
 Випишіть виділені слова. Подумайте, що у них спільного. Зробіть висновок.

 Прочитай вірш. Про яку сімейну вечерю в ньому розповідається?
СВЯТВЕЧІР
Діти з-за порога,

діти з-за одвірка

дивляться на небо,

чи не вийде зірка.
Блисне перша зірка

сяйвом променистим,—

мати всіх запросить

до вечері сісти.
Виглянь, виглянь, зірко,

ми тебе чекаєм
вечеряти з нами

за старим звичаєм.

Марія Хоросницька
 Спиши. Підкресли спільнокореневі слова до слова вечір.
У якому реченні вжито звертання?

Прочитай текст. Яка його тема і мета? Що нового ти з нього довідався?
КОЛЯДУВАННЯ
Колядки — це величальні пісні для всієї родини і для кожного її члена окремо. У них висловлюються побажання щасливої долі, добробуту й усіляких гараздів.
Колядувати в різних місцевостях України починають у різний час. Подекуди ходять уже 1 січня увечері. А подекуди — лише 7 січня, після Різдвяної служби в церкві.
Колядницька юрба обирає Звіздаря, який носить зорю. Він заспівує і веде переговори з господарями. Біля вхідних дверей до будинку колядники гукають до господарів:
— Пустіть колядувати!
Після колядування Міхоноша складає в мішок дарунки від господарів, і всі дякують їм.
З книги «Дванадцять місяців»
2.    Спиши перший абзац тексту. Поясни значення слів добробут і гаразди.
3.    З яких слів, на твою думку, утворилося слово Міхоноша?
303.    1. Прочитай текст. Чим він виявився для тебе цікавим?
ЩЕДРУВАННЯ
Увечері, коли смеркне, з 13 на 14 січня, виходять на щедрування вітати людей з Новим роком. І досі в Україні багато людей зустрічають у цю ніч так званий «старий» Новий рік.
Щедрувальники закликають до хати злагоду, любов, добробут і багатий урожай. Вони співають:
 
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!
2.    Прочитай слова: щедрий, щедро, щедрість, щедрота, щедрик, щедрувати, щедрувальники. Як називаються такі слова?
3.    Розглянь малюнок. Що на ньому зображено? Розкажи, що ти знаєш про цей народний звичай.
 

304. 1. Прочитай одну з українських народних щедрівок.
Ой сивая та зозуленька
усі сади та й облітала.
А в одному та й не побувала.
А в тім саді три тереми:
а в першому — красне сонце,
 
а в другому — ясен місяць, а в третьому — дрібні зірки. Ясен місяць — пан господар, красне сонце — жінка його, дрібні зірки — його діти. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!
2.    Пригадай, що в українській мові означає слово красне Які інші щедрівки ти знаєш? Проспівай їх.
3.    До виділених слів добери спільнокореневі зі зменшуваль ними суфіксами.
. 1. Добери слова, які відповідають таким моделям:
С     І І» Г   ^Аі І І» і 1'       І !• 2. Запиши дібрані слова і познач їх будову.
Запитання для повторення
1.    З яких частин складається слово?
2.    Як визначити в слбві закінчення і основу?
3.    Що називається коренем? Як його знайти?
4.    За допомогою чого утворюються нові слова?
5.    Чим префікс відрізняється від суфікса?


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими