KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 50. Складні прикметники на -лиций. Написання суфіксів

Складні   прикметники  з  другою  частиною  -лиций

(білолиций, повнолиций) не належать ні до твердої, ні до м'якої групи і мають мішану систему відмінкових закінчень.
Кінцевий приголосний основи таких прикметників у формах називного й орудного відмінків однини чоловічого й середнього родів твердий (круглолиций, круглолице, кругло¬лицим), а в інших відмінках чоловічого й середнього родів і в усіх відмінках жіночого роду — м'який (круглолицього, круглолицьому, круглолиця, круглолицьої).
 
Перепишіть, визначте відмінки виділених прикметників. Виділіть у них закінчення.
1. Звеселялась, потішалась білолицьою дочкою. (О. Корсун). 2. І тебе, смагляволицьої, я не можу не любить! (М. Рильський). 3. Ста¬левим громом вік ракетний стрясає хату білолицю. (Я. Перебийте).
Провідміняйте усно словосполучення: білолиций місяць; рум'янолиця дівчина; золотолице сонце; червонолиці люди.

Ознайомтесь із послідовністю розбору прикметника як частини мови. Прикметники з поданих речень розберіть у вказаній послідовності.

ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ
 
Прочитайте. Від яких твірних основ чи твірних слів утворений кожен із прикметників? Визначте способи словотворення.
Земний, зимовий, прещирий, приміський, прикордонний, прибережний.
♦ Який спосіб словотворення прикметників, на вашу думку, найпоширеніший?

 Перепишіть, уставте пропущені літери. Визначте прикметники, з'ясуйте, від якого слова і яким способом утворений кожний із них.
Твердуватий->твердий (суфіксальний).
З..ма пр..трусила землю срібним снігом. Дуби позодягалися у т..пленькі кожухи. Б..рези стоять пресвітлими свічками. Стовбури грабів вуглисто-чорні. Ґрона калини мер..хтять рубіновою кров'ю. Снігурі квітнуть на льодяних кущах. Сяє соснова глиця. Віт..р дихає пр..шпарким морозцем.
Д..тячі голоси спалахують у холодному повітрі, аж глянцева глиця сієт..ся на твердуватий сніжок. Ш..шкарі спурхують із ялин, бо такі голоси дзвінкі.
За Є. Гуцалом.
♦    Визначте стиль уривка, свою думку доведіть.

• Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-
Прочитайте. Укажіть прикметники зі зменшувально-пестливим значенням. Визначте в них суфікси.
1. Тихесенький вечір на землю спадає, і сонце сідає в темнесенький гай. (В. Самійленко). 2. Молоденька хмаринка шука в небі хатинку. (М. Вінграновський). 3. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? (Л. Костенко). 4. Ой стежечка манюсінька, мов ниточка тонюсінька. (А. Казка).
♦    У текстах яких стилів уживаються прикметники із суфіксами зменшувально-пестливого значення? Наведіть приклади.
У прикметникових суфіксах -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- пишемо м'який знак.

Перепишіть, замість крапок уставляючи пропущені літери.
1. Цвіте, зел..ніє літо мален..ке в хаті на підвікон..і. (М. Доленго). 2. Ті квіти дрібнен..кі, мов дітки мален..кі, ро..біглись у гаю, я їх позб..раю. (Олена Пчілка). 3. Кущі жоржин, мокрісін..кі, мов кури, обтрушуються стиха від роси. (П. Засенко). 4. Яназб..рав повнісін..ку торбу гр..бів красноголовців. (М. Стельмах).
♦    Позначте в словах орфограму «м'який знак».

 До поданих прикметників доберіть іменники з твірними основами. Слова запишіть парами. Поясніть, які зміни приголосних відбулися при творенні. Підкресліть літери, що позначають звуки, які чергуються.
Зразок. Турецький <— турок.
Ткацький, ризький, чеський, товариський, козацький.

Утворіть і запишіть прикметники від поданих іменників.

Зразок. Ладога — ладозький.
Кавказ, Карабах, Прилуки, Запоріжжя, Світязь, Кременчук, Париж, Овруч, Абхазія.
♦    Позначте в словах орфограму «М'ЯКИЙ знак».
♦    Назвіть звуки, які чергуються при творенні прикметників.
 
Прочитайте. Перепишіть, утворивши від поданих у дужках іменників прикметники та поставивши їх у потрібній формі.
 
1. У (Париж) окрузі живуть мої друзі. (П. Воронько). 2. (Волга) степ безкраїй, рудий та сивий. (А. Малишко). 3. Дрібочка солі (Сиваш) в торбі лежить. (Є. Гуцало). 4. Задзвонили в дзвони на шести (Вороніж) дзвіницях. (П. Куліш). 5. (Прага) дзвони скликають усі мої спомини. (В. Незвал). 6. Ніжно кличе в далечінь (юнак) мрія. (О. Лупій). 7. (Полісся) діброво, почуй моє слово! (О. Ковальчук).
♦    Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть розділові знаки у ньому.
♦    Позначте у словах вивчені орфограми.

• Літери о, е (є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев- (-єв-), -ичн-, -ічн- (-їчн-)
Суфікс -ов- пишеться у прикметниках після літер, що позначають тверді приголосні (крім шиплячих): квітковий, лозовий. Після літер, що позначають шиплячі [ж], [ч], [ш] суфікс -ов- пишеться якщо наголос падає на закінчення слова: борщовий, маршовий.
Суфікс -ев- пишеться у прикметниках після літер, що позначають м'який приголосний (яблуневий) та шиплячі [ж], [ч], [ш], якщо наголос падає на основу слова: смушевий.
Суфікс -єв- пишемо у прикметниках, утворених від іменника з основою на [й] або подвоєних літер, що позначають подовжений м'який приголосний: радієвий, миттєвий.
 
Прочитайте. Визначте орфограми у прикметниках. Обґрунтуйте написання прикметників.
I.    А я читав тобі рядки про калинову Україну. (М. Фішбейн).
2.    Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. (В. Сосюра).
3.    Серед любисткової тиші дрімає хата чепурна. (Д. Луценко). 4. На деревах білі перуки, і метуть сніговії лютневі. (І. Качуровський). 5. Степ від снігу смушевий. (Є. Гуцало). 6. Від морозу лопнув лід, і свіжа тріщина заграла проти місяця павичевим пір'ям. (Григорій Тютюнник).
♦    Визначте прикметники, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.
436.    Від поданих іменників утворіть прикметники. Запишіть слова парами. У прикметниках виділіть суфікси.
Зразок. Черемха — черемховий.
І. Барвінок, яблуня, криця, січ, песець, волошка, марш, борщ, цибуля, радій, алюміній.
II.    Обряд, гай, нуль, кущ, спаржа, мигдаль, фарш, вуглець, матч,
клей, магній.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть написання прикметників.
1. В комиш..вій л..сич..иній хаті на ніч сходяться сни волохаті. Рип та рип ясен..ва колиска, л..сенят заколисує лиска. (О. Пар-хоменко). 2. Будуть сни оксамит..ві снит..ся, буде сонце гулять золоте. (І. Микитенко). 3. І дикі бджоли груш..вих урочищ у дупла дбають бурштин..вий мед. (Л. Костенко). 4. Ліщин..ві кущі поза¬дирали списи, по списах дощ стіка. (Є. Гуцало).
♦    Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком.

Розкрийте значення фразеологізмів, за потреби звернувшись до словника. З двома-трьома усно складіть речення.
Лавровий вінок. Дивитися крізь рожеві окуляри. Речовий доказ. Медові слова.
♦    Поясніть написання суфіксів у прикметниках.
Утворені від іншомовних слів прикметники із суфіксом -ичн- пишемо за правилом «дев'ятки».
Суфікс -ичн- пишемо після літер д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р:
патріотичний, а суфікс -ічн— після інших літер: циклічний. Суфікс -їчн- пишемо після голосних: мозаїчний.

Від поданих іншомовних слів утворіть прикметники. Позначте орфограму «літери и — і в іншомовних словах».
І. Демократ, титан, політика, катастрофа, графіка, проза. II. Атлетика, археологія, механіка, фонетика, класика, герой.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
І    1. Гетьман мав маг..чну, надприродну силу. (М. Старицький).
2. Як страшно оре істор..чний плуг! (Л. Костенко). 3. Електр..чне світло раптом залило в..лику світлицю, наче махнуло срібним кр..лом. (М. Коцюбинський). 4. Вусатий писар гусячим п..ром каліграфічні літери виводить. (М.Доленго). ♦ Позначте в словах орфограму «літери и — і в іншомовних словах».

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими