KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 51. Написання прикметників із не -н- чи -нн-. Написання складних прикметників

НАПИСАННЯ -НН- і -Н-У ПРИКМЕТНИКАХ
Прочитайте. Виділені слова випишіть, розберіть за будовою. Обґрунтуйте написання цих слів. Передайте їх звукописом.
1. Ранок видався туманний. (В. Кава). 2. Осінній день такий журливий вдався! (Є. Гуцало). 3. Сонне село тремтіло в тихому місячному сяйві. (М. Стельмах).

Пишемо -нн- у прикметниках: 

• із суфіксом -н-, утворених від іменників з коренем на -н-: лимон — лимонний; день — денний;
• з наголошеними суфіксами -енн-, -анн- (-янн-), що означають збільшену міру ознаки або неможливість дії: страшенний, здоровенний, незліченний, невблаганний.
У прикметниках, утворених від іменників з допомогою суфіксів -н-, -ан- (-ян-), -ин- (-їн-), пишемо -н-: мрійний, гречаний, качиний, зміїний.

Утворіть і запишіть прикметники від іменників. Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».
Закон, кордон, телефон, забобони, сіни, глина, вогонь, чайка, скло.

Перепишіть, на місці крапок уставте, де потрібно, літеру н.
1. Люби життя у боротьбі щоден.лй. (Л. Забашпга). 2. Дала Вкраїна крила соколин..і. (М. Кондратенко). 3. Не марнуй хвилин безцін..их! (/. Жиленко). 4. Пташин..им дзвоном повниться земля. (К. Бальоха). 5. Відійшла журавлин..а пора, відлетіли з озеречка остан.л качки. (М. Стельмах). 6. Пригадуєте коропин..ий став у Сосонці? (М. Рильський). 7. Загула невпин..а пісня. (М. Вороний). 8. Старовин..у пісню мати вишиває голоском. (Б. Гірський). 9. Неба Вкраїни бездон..ая чаша. (Л. Забашта).
♦    Виділені слова розберіть за будовою.
♦    Позначте в словах вивчені орфограми.
Прочитайте. Назвіть прикметники, які вказують на збільшену ознаку або неможливість дії. Прочитайте ці слова, правильно їх наголошуючи. Визначте у них суфікси.
1. Неоціненним внеском в утвердження української класичної музики є творчість Миколи Лисенка. (З журналу). 2. Це був князь палкий, відважний, незрівнянний у бою. (Олександр Олесь). 3. Дивна й несказанна ніч у Воронежі. (77. Куліш). 4. За вікнами ніч, нескінченна зимова ніч. (М. Стельмах). 5. Я вірю в народ, що живе на Дніпрі, у сили його нездоланні. (М. Луків).

Прочитайте. Порівняйте вимову та написання виділених слів. Поясніть їхнє значення.

І зірок незліченні отари   

миготіли мені у саду.

В. Симоненко.

Диких орд незлічені отари

розтрощили пращури мої.
 В. Симоненко.
Дивлюсь і дивуюсь красі  природи.

Яка незбагненна її сила! 

О. Довгий.

Маленький сірий птах,
маліший від сльозини!
Ти вічно прилітай з
незбагнених верхів!
За Б. Олійником.

 Прочитайте, правильно наголошуючи виділені слова. Перепишіть речення, поставте в цих словах знак наголосу.
1. Слова несказані і несказанні вливаються у душу. (П. Осадчук). 2. Кладе мороз на шибку візерунки з моїх чекань, нездійснених надій. (В. Крищенко). 3. Хай іншим їх незрівняні діла... А з мене досить вміти вкласти в слово хоч би одну краплиночку тепла. (За Д. Фаль-ківським). 4. Той скромний кущ зробився невпізнанним. (Б. Остапенко). 5. Кругом шуміли дерева про невловленне. (Л. Храплива).
♦    Позначте у словах вивчені орфограми.

 Від поданих прикметників утворіть і запишіть прикметники із значенням збільшеної ознаки. Суфікс -енн- виділіть.
Високий, глибокий, страшний, товстий.
♦    Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».

Перепишіть, уставте, де потрібно, пропущені літери.
1. Краса несказан..а була та цариця. (Дніпрова Чайка). 2. Краса душі — скарби нетлін..і, що їх плекати ми повин.Л. (С. Брант). 3. У житті кожної людини рано чи пізно настає зорян..ий час. (В. Захарченко). 4. Сонце радісно вставало, сон..у землю цілувало. (А Казка). 5. Мелодію прядуть бджолин.л хори на цвіті. (Є. Гуцало). 6. А невблаганний час минав. (М. Луків). 7. І ось уже всі квіти і травини видаються височен..им та густим лісом. (С. Васильченко).
♦    Позначте в словах орфограму «подвоєнілітери».
♦    Розкрийте значення фразеологізмів: сонне царство; рання пташка; пташиного молока бракує; осине гніздо; будувати повітряні замки. Визначте у фразеологізмах прикметники, поясніть їхній правопис. Усно складіть із фразеологізмами речення.


НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС АБО РАЗОМ
Прочитайте речення. Визначте складні прикметники. Які з них утворені від словосполук (поєднання незалежних слів)? Які — від словосполучень (головного і залежного слів)? Зверніть увагу на написання складних прикметників разом та через дефіс.
 
У зв'язку з наявністю змішаних говорів встановити межі українсько-білоруських
(українських і білоруських) етнічних земель досить важко.
З підручника.
Гросмейстер — найвище шахово-спортивне (шахове і спортивне) звання.
Зі словника.
Весняні сільськогосподарські (сільське господарство) роботи розпочалися вчасно.
З газети
Народнопісенні (народна пісня) мотиви покладені в основу багатьох творів М. Рильського.
З підручника.
 
Через дефіс пишемо складні прикметники, які:
- утворені поєднанням незалежних слів (між ними можна вставити сполучник і: українсько-білоруський (український і білоруський), мовно-літературний (мовний і літературний);
- означають поєднання смаків, кольорів або відтінків кольорів: кисло-солодкий, синьо-жовтий, світло-зелений.
Зверніть увагу: слова жовтогарячий, чевоногарячий пишемо разом, бо вони означають колір, а не поєднання кольорів.
Разом пишемо складні прикметники:
- утворені від головного і залежного слова словосполучення (між ними не можна вставити сполучник і): народнопісенний (народна пісня), західноєвропейський (Західна Європа), білозубий (білі зуби).
- першою частиною яких є числівник: триповерховий, шестизначний.
 
Прочитайте. Поясніть написання складних прикметників разом або через дефіс.
Українсько-французький, навчально-виховний, північно-західний, паровозобудівний, залізоплавильний, темно-зелений, триколірний, ясно-червоний, чорно-білий, семиповерховий, кароокий, ясно-голубий.

Від кожної пари слів утворіть складні прикметники, запишіть їх.
Зразок. Політика й економіка — політико економічний.
Сиве волосся; південь і захід; пливти водою; п'ять днів; фізика і математика; білий і рожевий; легкі крила.
♦    Позначте у словах орфограму «написання складних слів через дефіс або разом».

Перепишіть. Обґрунтуйте написання складних прикметників.
1. У синьо-жовтих прапорах встає Богданова держава. (Д. Павлич-ко). 2. Вітер буйногривий волю чує. (Л. Тендюк). 3. Краю мій коханий, небо твоє ніжно-голубе. (П. Перебийніс). 4. Кремезні зеленочубі дуби стояли супроти вітру. (М. Сингаївськии). 5. А вітряк — немов жук шестикрилий. (О. Ведміцькиії).
♦    Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть у ньому розділові знаки.

Перепишіть, знімаючи риски.
                                            Славно/звісний ватажок
За літо/писними джерелами, Іван Сірко був людиною високо/моральною. Він був безсрібником, майже не вживав спиртного. Виняткова воєнна доблесть Сірка увійшла в легенду.
Сірко брав участь у селянсько/козацьких повстаннях XVII століття, які переросли у визвольну війну проти шляхетсько/польського панування.
Аж вісім разів обирався Сірко кошовим Запорозької Січі. Жодного разу не зазнав він поразки у походах проти турецько/татарських завойовників. Це підтверджують ново/знайдені історичні джерела.
З підручника історії.
♦    Позначте орфограми у виділених словах. Поясніть написання цих слів.

Перепишіть, від поданих у дужках слів утворюючи складні ; ЦІ, прикметники. Позначте у словах вивчені орфограми.
1. (Синій і жовтий) братчики — квіти лісові, як знамена київські в молодій траві. (Д. Павличко). 2. Братки — фіалка (жовтий, білий і синій) під соснами. (М. Доленго). 3. У Карпатах ростуть (високі гори) трави: тирлич жовтий і тирлич хрещатий. (З довідника). 4. А в долині, а в долині там дзвіночки (ясний, синій). (К. Перелісна). 5. А соняшник (золота голова) лице за сонцем поверта. (В. Сосюра).
♦    Поясніть розділові знаки у реченні з однорідними членами.

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                   1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими