KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тестові завдання до теми «Стилістичні засоби фонетики»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>> Українська мова: Стилістичні засоби фонетики


Тестові завдання з курсу «Українська мова 10 клас»

Тема «Стилістичні засоби фонетики»


 

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді


1. Завершіть подане твердження.
 Розділ стилістики, який вивчає стилістичні можливості звукової системи мови у певних стилях  - це…
а) фонетика;
б) орфоепія;
в) фонологія;
г) фоностилістика;
ґ) орфографія.

2. Укажіть, у якому стилі мовлення найчастіше вживаються звукові художні засоби:
а) публіцистичному;
б) епістолярному;
в) конфесійному;
г) художньому;
ґ) усно-розмовному.

3.Визначте рядок, у якому вказано стилістичні можливості фоностилістики:
а) звукова анафора, перифраз, ритміка, оксиморон, синекдоха;
б) звукова епіфора, асонанс, дисонанс, алітерація, метонімія;
в) рима, алітерація, ритміка,  звукова анафора та епіфора, асонанс, дисонанс;
г) алітерація, звукова епіфора, дисонанс, метафора, символ;
ґ) звукова анафора та епіфора, асонанс, дисонанс, алітерація.

4. Укажіть, які засоби звукового забарвлення використано у поетичному уривку:
Музика гір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких (Олександр Олесь).
а) Асонанс;
б) звукова анафора;
в) звукова епіфора;
г) алітерація;
ґ) дисонанс.

5. Визначте, які засоби звукового забарвлення використано у поетичному уривку:
Бреде зоря – сновида і приблуда  –
Одержаний задурно щедрий дар (В.Стус).
а) Рима;
б) асонанс;
в) ритміка;
г) алітерація;
ґ) дисонанс.

6. Укажіть рядок, у якому об’єднані пари слів – фонетичні синоніми:
а) змістовий – змістовний; веселий – веселковий;
б) крайнебо – небокрай; на горі – на-гора;
в) лицар – рицар; уява – уявлення;
г) на чорному – на чорнім; Роман – Рома;
ґ) сміливий – безстрашний, ефект – афект.

7. Завершіть подане твердження.
 Сукупність звукових засобів, які найчастіше виявляються у фонетичній організації тексту (найчастіше художнього стилю), розташуванні наголошених та ненаголошених складів, пауз – це…
а) рима;
б) ритм;
в) ритміка;
г) алітерація;
ґ) дисонанс.

8. Укажіть стилі вимови:
а) публіцистичний і художній;
б) епістолярний і розмовний;
в) конфесійний і науковий;
г) книжний і розмовний;
ґ) усний і розмовний.

9.Укажіть рядок, у якому визначено різновид звукової епіфори:
а) звукова анафора;
б) алітерація;
в) рима;
г) дисонанс;
ґ) асонанс.

10. Визначте, які засоби звукового забарвлення використано у поетичному уривку:
Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,
Лоскотали марево золотим сузір’ям (В.Симоненко).
 а) Асонанс, алітерація;
б) звукова анафора та епіфора;
в) звукова епіфора, дисонанс;
г) алітерація, рима;
ґ) дисонанс, ритміка.

11. Укажіть, який засіб звукового забарвлення використано у поетичному уривку:
Ви в ірій линете від сірого туману,
Від сірих днів, від суму і нудьги (Олександр Олесь).
а) Рима;
б) асонанс;
в) ритміка;
г) алітерація;
ґ) дисонанс.

12.Визначте речення, у якому наявна алітерація.
а) Погожі дні зостались міражем (Г.Чубач).
б) Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці (П.Чубинський).
в) Від недаремних мрій тьмяніє розум мій (Нар. пісня).
г) Хата, з солом’яною стріхою, стояла на околиці (Ю.Смолич).
ґ) Ночі безмірнії, ночі безсоннії, горе моє! (І.Франко).

13.Укажіть речення, у якому наявний асонанс.
а)  Щедро жито сій, бо життя – там має бути жито (А.М’ястківський).
б) До сліз вражає доброта (Ю.Дмитренко).
в) Озвався співом день грядущий (Т.Севернюк).
г) Говори, говори, моя мила: твоя мова – співучий струмок (П.Тичина).
ґ) Важка навіть голка для солдата в поході (О.Гончар).

14. Визначте речення, у якому використано звукові варіанти слів.
а) Свого часу шансони звучали на салонних вечірках і основною їх тематикою була філософія життя та кохання (Н.Фещук).
б) Перша ознака культурної людини – високий рівень культури її мовлення (Є.Чак).
в) Просторову територію поділяють у проксеміці на чорити просторові зони (П.Аллан).
г) Не тобі б говорить, не мені б слухать (Народна творчість).
ґ) Любові, вогню і кашлю від людей не сховаєш (Народна творчість).

15.Укажіть рядок, у якому фонетичні варіанти слів впливають на їх значення:
а) вголос – уголос;
б) вдача – удача;
в) урожай – врожай;
г) узимку- взимку; 
ґ) укусити – вкусити.

16. Визначте, яким стилем вимови слід читати даний уривок:
Та що то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте, носочок так собі прямесеньки з горбочком, а губоньки, як квіточки розцвітають... (Г.Квітка-Основ’яненко)
а) Епістолярним;
б) художнім;
в) книжним;
г) публіцистичним; 
ґ) розмовним.

17. Укажіть рядок, у якому використано евфонічне чергування звуків:
а) книга – книзі;
б) товаришу – товаришеві;
в) данина – далиною;
г) серце – сердець;
ґ) вступ – уступ.

18. Визначте речення, у якому порушена милозвучність.
а) І блідий місяць на ту пору з-за хмари де-де виглядав (Т.Шевченко).
б) Мітить у п’ятки, а попадає в ніс (Народна творчість).
в) Чую луну трембіти, бо в ній спів Карпат і Веховини (І.Чендей).
г) Рідна мова – це найособистіша сфера обстоювання свого «я»... (І.Дзюба).
ґ) Небо, здавалось, розкололось від грому (М.Коцюбинський).

19. Укажіть рядок, у якому є стилістично марковані фонетичні варіанти слів.
а) Народна пісня – незатьмарене джерело життя і повсякденних турбот трудівників (М.Гордійчук).
б) Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена (П.Тичина).
в) Кудою ходять люди, там лячно всюди (Народна творчість).
г) Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? (Леся Українка).
ґ) Якщо хочеш бути красивим, працюй до самозабуття...(В.Скуратівський).

20. Укажіть рядок, у якому є стилістично нейтральні фонетичні варіанти слів.
а) Життя прожити – не поле перейти (Народна творчість).
б) Відчуття рідного берега – природна потреба кожної порядної людини (В.Скуратівський).
в) Мова має два потужні крила, які дають їй повнокровне життя, океан слів і граматику (І.Вихованець).
г) Книга вчить, як на світі жить (Народна творчість).
ґ) В снігу калина біля тину – початок білої картини (В.Бровченко).

ІІ.Тестові завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

1.Установіть відповідність між групами фонетичних синонімів та їх характеристикою.

1) Ледве-ледве;
2) орати – горати;
3) на синьому – на синім;
4) Варвара – Варка;
5) ворота – врата.
А) Варіанти власних імен;
Б) варіанти закінчень;
В) літературні та діалектні форми слів;
Г) евфонічні повтори;
Ґ) співвідносні слова з повноголоссям і не-повноголоссям;
Д) певний стиль вимови.


  
2.Установіть відповідність між засобами милозвучності та прикладами до них.

1) Приставні звуки;
2) вставні голосні;
3) спрощення у групах приголосних;
4) паралельні форми самостійних частин мови;
5) чергування у-в.
А) Щасливий;
Б) вітер;
В) імла;
Г) учитель;
Ґ) робити;
Д) ураган.


 
3.Установіть відповідність між реченням  та  засобом  звукового забарвлення у ньому.

1) Під рипінням до тріски промерзлих дібров
Помирала вовчиця. Холонула кров  (Б.Бунчук).
2) Народилося слово
    Із шелесту поля…( Т.Севернюк).
3) Яка краса – калина і зима (С.Кириляк).
4)  Я вам прощу всі ваші помилки,
    Які для мене, мов фатальність (Г.Дущак).
5) Я буду жити, бо я хочу жить! (С.Новицька).
  А) Асонанс;
Б) алітерація;
В) звукова анафора;
Г) звукова епіфора;
Ґ) фонетичні синоніми;
Д) ритміка.

 

4. Установіть відповідність між реченням  та  засобом  звукового забарвлення у ньому.

1) Були б і ви, і ми таким би чином дома.
  Було б і вам, і нам краще ще так обом (Л.Костенко).
   2) Страх і передчуття радості таки заставили мене задуматись… (М.Стельмах).
3) Я не сторожі коло їх поставлю слово (Т.Шевченко).
4) Ой, дівчино лиця рум’яного,
     Полюби мене молодого (Нар. пісня).
5) І, здавалось, Україна
    Буде квітнути віки (Олександр Олесь).
А) Асонанс;
Б) алітерація;
В) звукова анафора;
Г) рима;
Ґ) фонетичні синоніми;
Д) звукова епіфора.


  
ІІІ. Робота з текстом

Прочитайте уважно текст. Виконайте завдання до нього (з п’яти варіантів відповідей виберіть одну правильну).

Таїна слова
      Багато є таємниць у світі, та одна з найсокровенніших серед них – мова. Здається, ми знаємо слово, немовби розуміємо його,  проте все, що закладено в нього впродовж віків, нерідко не можемо повною мірою осягнути. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб заховане у слові постало перед нами у всій красі, глибині й неповторності.
      З раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, що вивищує особистість над світом. Кожен день дає нам урок пізнання. І завжди і скрізь наш учитель – мова.
      Усі діяння наші, думи і сподівання закріплюються у слові. Слово – найзіркіше око, наймогутніша сила. Через нього людина пізнає те, що недоступне було безпосередньому сприйманню. У цьому чудодійному дзеркалі відображаються всі «айсберги» світу. У слові постають перед нашим зором сторінки давньої історії і здобутки майбутнього. Промовляють до нас високі снігові вершини гір, водоспади Америки й Африки, льодові пустелі Арктики, глибінь космосу.             Стають зримими найдрібніші частинки Всесвіту. За допомогою слова ми проникаємо в думи і почуття, які хвилювали людей за тисячоліття до нас. Також можемо звернутися до далеких нащадків і передати їм словесно найсокровенніше. Слово – найвірнішнй  посланець з минулого в сьогодення і з сьогодення у прийдешнє. Завдяки його могутності не замулюється людський досвід. Це схованка мудрості, невмирущості народу. У мові є одиниця, без вивчення якої не мислиме пізнання всього механізму мови. Ця одиниця – слово.
      Усі захоплюються працею майстра – людини, яка віртуозно володіє відповідним знаряддям. Є і майстри слова, що досконало опанували найскладніше і найдивовижніше знаряддя – мову. Такими майстрами стають лише закохані у слово.
      Український народ творив свою мову впродовж віків, заносячи до її скарбниці добірний нектар слова, невтомно запалював у слові незгасний вогонь думки і почуття, вічність праці та мрії. Колективна пам’ять народу-творця береже слово, а в ньому – і своє безсмертя.
      Скільки ж слів створив наш народ? Чи спроможні ми полічити їх?.. На жаль, ніхто не відповість на запитання: скільки ж слів у сучасній українській мові? Не відповість навіть найталановитіший мовознавець. Це важко зробити з багатьох причин. Хоча б тому, що мова формувалася впродовж віків, завжди відгукуючись на зміни в житті. Кожне покоління отримує цей неоціненний скарб від своїх попередників, збагачує його і передає нащадкам. То хіба ж спроможні ми перелічити всі слова, наявні в сучасній українській мові?!
      Проте визначити кількість слів – і передовсім літературної мови – намагалися і намагаються багато мовознавців. Особливо це цікавить лексикографів, які присвячують життя укладанню словників. Зі всієї нескінченної кількості слів вони добирають тільки якусь її частину. Найважливіші з-поміж словників – тлумачні. Вони немов велетенські аудиторії, у яких обрані словникарями слова збираються на вічну раду.
      Вершиною ж української лексикографії став одинадцятитомний «Словник української мови» – перший тлумачний загальномовний український словник (За І. Вихованцем, 430 сл.).

1. Укажіть, до якого стилю мовлення належить даний текст:
а) художнього;
б) наукового;
в) публіцистичного;
г) епістолярного;
ґ) конфесійного.

2. Яке висловлювання найточніше передає комунікативну мету тексту?
а) «З раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, що вивищує людину над світом, робить її нездоланною в пошуках істини».
б) «Слово – найвірнішнй  посланець з минулого в сьогодення і з сьогодення у прийдешнє. Завдяки його могутності не замулюється людський досвід».
в) «Український народ творив свою мову впродовж віків, заносячи до мовної скарбниці добірний нектар слова, невтомно запалював у слові незгасний вогонь думки і почуття, вічність праці та мрії».
г) «Кожне покоління отримує цей неоціненний скарб (мову) від своїх попередників, збагачує його і передає нащадкам».
ґ) «Є і майстри слова, що досконало опанували найскладніше і найдивовижніше знаряддя – мову».

3. Продовжіть подане твердження.
У мові є одиниця, без вивчення якої немислиме пізнання всього механізму мови. Це –…
а) звук;
б) фонема;
в) буква;
г) слово;
ґ) фраза.

4. Вкажіть, який засіб звукового забарвлення використано у даному уривку.
Скільки ж слів створив наш народ? Чи спроможні ми порахувати всі слова?.. На жаль, ніхто не відповість на запитання: скільки ж слів у сучасній українській мові?(З посібника).
а) Асонанс;
б) рима;
в) алітерація;
г) дисонанс;
ґ) анафора.

5. Яке  висловлювання потребує стилістичного редагування?
а) «Слово – найвірніший  посланець з минулого в сьогодення і з сьогодення у прийдешнє».
б) «Проте визначити кількість слів – і передовсім літературної мови – намагалися і намагаються багато мовознавців».
в) «Усі захоплюються працею майстра – людини, яка віртуозно володіє відповідним знаряддям. Є і майстри слова, що досконало опанували найскладніше і найдивовижніше знаряддя – мову».
г) «Усі діяння наші, думи і сподівання закріплюються у слові. Слово наше найзіркіше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те, що недоступне було безпосередньому сприйманню».
ґ) «...мова формувалася впродовж віків, завжди відгукуючись на зміни в житті».

6. Визначте, до якої форми красномовства належить наведений текст:
а) академічної;
б) судової;
в) соціально-побутової;
г) парламентської;
ґ) церковно-богословської.

ІV. Власне висловлювання

Перед тим, як складати власне висловлювання, уважно прочитайте завдання. Особливу увагу зверніть на жанр  майбутнього твору та пригадайте його  основні ознаки

Напишіть твір-роздум дискусійного характеру на одну з тем, використовуючи стилістичні засоби фонетики


«Людино, що тобі болить?» (Б.Бунчук).
«І кожен фініш – це, по суті, старт…» (Л.Костенко).
«Мало життя прожити– треба його зрозуміти» (Є.Плужник).

   

Стилістичні засоби фонетики
Відповіді.

І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1.    г    5.    г    9.    в    13.    г    17.    б
2.    г    6.    г    10.    б    14.    г    18.    ґ
3.    в    7.    в    11.    б    15.    б    19.    в
4.    в    8.    г    12.    в    16.    в    20.    г


ІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності

1.    1.Г. 2.Ґ. 3.Б. 4.А. 5.В.    3.    1.В. 2.А. 3.Д. 4.Б. 5.Г.
2.    1.В. 2.Б. 3.А. 4. Ґ. 5.Г.    4.    1.В. 2.Б. 3.А. 4.Д. 5. Ґ.


ІІІ. Робота з текстом
                               1в. 2б. 3 г. 4в. 5г. 6в.

Надіслано вчителем української мови та літератури Чернівецької гімназії №3 Семчук Д.Б.


Українська мова за 10 клас безкоштовно скачати, плани конспектів уроків, готуємось до школи онлайн

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Стилістичні засоби фонетики. > Стилістичні засоби фонетики. Зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)