KNOWLEDGE HYPERMARKET


УЦР. Її керівництво,партійний склад і політична програма.Грушевський. Конспект уроку

 Історія України 10 клас

Тема "УЦР. Її керівництво,партійний склад і політична програма.Грушевський"

Конспект уроку до теми "УЦР. Її керівництво,партійний склад і політична програма.Грушевський"


РОК№10
Тема. Проголошення автономії України (травень—червень1917 р.).
Мета: виявити особливості другого етапу Української революції, його основні події та характер; розкрити зміст І Універсалу; розвивати навички роботи з історичними документами; вдосконалювати навички складання іс¬торичного портрета; сприяти формуванню національ ної самосвідомості учнів, їх історичної пам'яті.
Основні поняття: І Універсал; Мала Рада; Генеральний секретаріат.
Основні дати: квітень—травень 1917 р.— створення перших укра їнських військових частин; 28 травня — 2 черв ня 1917р.— І Всеукраїнський селянський з'їзд; 5—10 червня 1917 р.— II Український військовий з'їзд; 10 (23) червня 1917 р.— І Універсал ЦР; 15 (28) черв ня 1917 р.— створення Генерального секретаріату.
Тип уроку: комбінований.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Вивчення нового матеріалу
1. Розгортання національно-визвольного руху.
2. І Універсал ЦР.
IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів
V. Підсумки уроку
VI. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Опитування.
Учитель здійснює перевірку виконання учнями домашнього зав дання за запитаннями та завданнями підручника.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розгортання національно-визвольного руху.
Розповідь учителя.
У травні—червні 1917 р. тривав процес розгортання Української революції.
Спираючись на рішення І Українського військового з'їзду, Україн ського національного конгресу, виражаючи революційні настрої та інтереси українського народу, ЦР дедалі активніше почала ставити перед ТУ питання про визнання і схвалення автономії України. З цією метою у травні 1917 р. до Петрограда виїхала делегація, очолювана В. Винниченком, М. Ковалевським та С. Єфремовим. Основні про позиції ЦР формулювались у традиційній формі прохань. ТУ відхи лив вимоги щодо автономії.
— Чому ТУ не погоджувався на проголошення автономії України?
Доповнюючи учнів, учитель пояснює, що ТУ заявив: оскільки ЦР не обрана шляхом всенародного голосування, вона не може висловлювати волю усього українського народу. А по-друге, про голошення автономії України могло б спричинити низку терито ріальних та інших непорозумінь. По-третє, питання про адмініст ративний устрій майбутньої Російської федеративної республіки вирішуватимуть тільки Всеросійські установчі збори, скликання яких планувалося на кінець року.
— Чи були слушними причини відмови в автономії України?
28 травня — 2 червня 1917 р. у Києві відбувся Всеукраїнські селянський з'їзд. Найбільше уваги під час його роботи було пр ділено доповіді української делегації про переговори з ТУ. Дел гації дорікали, що вона обрала роль покірливого прохача. У д яких виступах пролунали заклики оголосити самостійність Україн Коли із Петрограда надійшло повідомлення, що О. Керенськи: який у новому складі ТУ став військовим міністром, наважив( заборонити з'їзд делегатів від українізованих військових части] гніву селян не було меж.
Виступаючи на з'їзді, М. Грушевський багатозначно заявив: «Свято революції скінчилося. Настає грізний час!» Це був справді час серйозних випробувань для молодої української демократії, адже на боці ТУ були державна і військова сила, тоді як ЦР могла розраховувати лише на свій моральний вплив та підтримку неорганізованих народних мас.
Селянський з'їзд обрав Раду селянських депутатів. Було ухвалено, щоб вона увійшла до ЦР. Ця резолюція мала принциповий хараї тер, покладаючи початок перетворенню ЦР на реальний предстаї ницький орган.
В умовах загострення українсько-російських відносин потрібі були нестандартні тактичні заходи у взаєминах із центром, які н дали б ТУ підстав утручатися в українські справи і водночас піднес ли б вище хвилю національно-визвольних прагнень.
ЦР вирішила звернутися безпосередньо до народу з відповідним документом — універсалом, на зразок урочистих грамот українських гетьманів, визначивши в ньому засади майбутнього автономного устрою.
У цей період зібрався II Український військовий з'їзд (він проходив п'ять днів, із 5 по 10 червня), на якому 700 делегатів підтримали позицію ЦР щодо автономії України. З'їзд прийняв резолюцію про необхідність українізації армії, що стало логічний етапом у процесі переходу військових на бік ЦР. Було створення віче українських офіцерів, український військовий клуб ім. Полуботка на чолі з М. Міхновським, Український полк ім. Б. Хмельницького, підрозділи Вільного козацтва (почесним отаманом його було обрано генерала П. Скоропадського).
Негативно ставилися до створення регулярної української армії М. Грушевський і В. Винниченко. Вони розглядали її як неминуче зло, вважаючи національне військо лише формуваннями етнічних українців у складі армії Росії на період війни. Прихильники ж М. Міхновського бачили в українізації військових підрозділів за сновок будівництва національної армії, більшість партій ЦР зводи ла все до культурно-освітньої роботи.
Тим часом у збройних силах Росії на знак незгоди з повсюдним розвалом фронту залишають посади 120 вищих офіцерів, з-поміж них 75 командирів дивізій, 35 командирів корпусів, 8 командуючих арміями. У свою чергу, не маючи чіткої програми в постановці й ор ганізації військової справи, ЦР самоусунулась від керівництва нею, до того ж усіх вищих офіцерів, за плечима яких були досвід, спеціаль на освіта і професіоналізм, ЦР вважала наскрізь контрреволюцій ним елементом і українофобами.
2. І Універсал ЦР.
Слово вчителя.
10 (23) червня 1917 р. виконавчий комітет ЦР схвалив текст І Уні версалу і доручив В. Винниченкові оголосити його на військовому з'їзді перед його завершенням.
Робота з історичним документом.
Учні знайомляться з текстом І Універсалу [22, с. 7—10].
Запитання.
1. Назвіть основні положення І Універсалу. (Декларація автономії України, заява про те, що найвищим державним органом в Україні є ЦР, про необхідність скликати Українські установчі збори — законодавчий орган Української держави.)
2. Дайте власну оцінку цього документа.
Учитель розповідає, що цей історичний акт було урочисто прого лошено на Софіївському майдані, де відслужено молебень і пройшов військовий парад.
Бесіда.
1. Спираючись на текст підручника, визначте, яке враження спра-
вив І Універсал на суспільство.
2. На вашу думку, яким було ставлення ТУ до І Універсалу?
Після кількох відповідей учням пропонується за допомогою підручника перевірити правильність відповідей.
Розповідь учителя.
Оприлюдненням І Універсалу ЦР перебирала на себе державні функції. Для вирішення поточних справ вона утворює виконавчий орган — спеціальний комітет, який стали називати Малою Радою. Вона була законопідготовчим і навіть певною мірою законодавчим органом. Таким чином, покладати на Малу Раду ще й виконавчі функції було недоцільно.
15 (28) червня 1917 р. Комітет ЦР прийняв рішення про організа цію Генерального секретаріату (ГС) — першого за кілька століть українського уряду. Його головою і головним секретарем внутріш ніх справ став В. Винниченко.
Повідомлення учнів.
Заслуховуються повідомлення про членів ГС. Учитель коментує виступи учнів.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Опитування.
1. Назвіть основні положення І Універсалу.
2. Яке значення мав І Універсал?
Тестування.
Учні заперечують або стверджують наведені положення.
1. Лідери ЦР виступали за створення українських збройних сил.
2. І Універсал було оголошено на військовому з'їзді.
3. І Універсал висував гасло незалежності України.
4. І Універсал був актом конституційного значення.
5. ТУ підтримав І Універсал.
6. Уряд ЦР називався ГС.
7. ГС очолив М. Грушевський
8. Секретарем військових справ ГС був С. Петлюра.
9. Уряд ЦР називався Малою Радою.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Заключне слово вчителя.
Другий етап Української революції (травень—червень 1917 р.) ха рактеризувався активними спробами ЦР домогтися автономії для України. ТУ відкинув їх. ЦР підготувала і оголосила І Універсал. Новий етап почався із заснування ГС.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацювати конспект і текст підручника.
2. Підготувати відповіді на запитання [21, с. 22—23] або 2—5
[36, с. 57].
3. Продовжити складання таблиці «Українська революція»


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Дмитрієв В.С.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас > УЦР. Її керівництво,партійний склад і політична програма.Грушевський > УЦР. Її керівництво,партійний склад і політична програма.Грушевський. Конспект уроку