KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами»'228'   І. Прочитайте текст, визначте його тему, тип і стиль мовлення. Розкажіть про роль однорідних членів речення в ньому.
II. Укажіть і обґрунтуйте пропущені розділові знаки. Визначте синтаксичну роль однорідних членів та особливості зв'язку між ними. Знайдіть речення з кількома рядами однорідних членів.


З глибини тисячоліть.

Північне Причорномор'я... З глибини тисячоліть дивляться на нас народи, що називали колись ці землі своїми займалися хліборобством і скотарством. Багато століть тому вони жили тут а потім щезли з історичної арени розпорошилися серед інших племен і народів. Та кожен з них у чомусь зберігся у рисах нашого обличчя у нашій мові у наших традиціях...
Найдавнішими з відомих нам за писемними джерелами народів Причорномор'я були кіммерійці які залюднили ці землі більше трьох тисячоліть тому. У VIII столітті до нашої ери їх вигнали скіфи. У V-VII століттях до нашої ери в Північному Причорномор'ї з'являються греки. Вони принесли з собою досягнення античної цивілізації що справила великий вплив на скіфів та сарматів. А побут звичаї і культура варварів, як називали греки чужинців, впливали, у свою чергу, на причорноморських греків.
Тут, на широких просторах, північніше від Чорного моря утворилася перша
українська держава Київська Русь. Про це на жаль відомо дуже мало. І скіфи і сармати не зафіксували писемно своєї історії. Ученим доводиться реставрувати її спираючись на свідчення античних авторів та на різні археологічні пам'ятки (За В. Драчуком).
ІІІ. Поясніть лексичне значення виділених слів, доберіть до них синоніми. За потреби скористайтеся словником синонімів.229 Два-чотири - всі разом! Поміркуйте, чи є однорідні члени в такому реченні: Послухаєм, про що шепочуть клени, про що шумить в задумі Стрийський парк(Р. Братунь).
Синтаксичний розбір речення з однорідними членами
Послідовність розбору

1. Загальна характеристика простого речення.
2. Вказати, що речення ускладнене однорідними членами.
3. Визначити: а) якими членами речення є однорідні члени; б) якими частинами мови вони виражені; в) як пов'язані між собою однорідні члени (сполучниковий, безсполучниковий, змішаний зв'язок); г) від якого слова в реченні вони залежать.
4. Побудувати схему групування однорідних членів речення.
Зразок усного розбору
Спогад про світлий, радісний сніг білим серпанком на пам'ять ліг (Р. Братунь).
Речення просте, поширене, двоскладне, повне, розповідне, неокличне, ускладнене однорідними членами речення. Однорідні члени речення світлий, радісний непоширені, означення, виражені прикметниками, пов'язані між собою безсполучниковим зв'язком, у реченні залежать від слова сніг.
Зразок письмового розбору
Спогад про свіжлий, радісний сніг білим серпанком напамять ліг.
Речення просте, пошир., двоскл., повне, розп., неокл., ускладн. однор. чл. реч. світлий, радісний непош., означ., вираж. прикм., безспол. зв'яз., залеж, від сл. сніг. О, О.


230 І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір двох речень з однорідними членами (на вибір).
1. Доброчинство вимірюється не величиною а доброю волею (Сенека). 2. Наближення зими у всьому серце чує і в шелесті листків і в вітрі і в стежках (В. Сосюра). 3. Чорна непроглядна темнота стояла кругом (Панас Мирний). 4. У них є все пшениця хутро вовна і риба й мед і добрі води рік (Л. Костенко). 5. Я полем ішов і зеленим узліссям і лугом
(Л. Первомайський). 6. Ниви то котились поволі в долину то підіймались на високі горби (М. Коцюбинський).
II. Поясніть, як ви розумієте зміст першого речення.


231 Підготуйте усне висловлювання на одну із запропонованих тем у відповідному стилі, використовуючи речення з однорідними членами.
1. У публіцистичному стилі: «Я кровинка твоя, Україно», «Хто є для мене взірцем».
2. У науковому стилі: «Здобутки трипільської культури», «Античні міста-держави на території сучасної України».
3. У художньому стилі: «А небо засніжене ніжно так ніжиться», «Завіяло дороги».

232 Мікрофон Продовжте фрази.
1. Найважчим завданням під час опрацювання теми для мене було... 2. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на...


233 Виконайте тестові завдання. Звірте свої відповіді з тими, що подано в кінці підручника. Якщо ви допустили помилку, з'ясуйте її суть і повторіть відповідний параграф підручника.

Тест.
1. Укажіть два речення, у яких є однорідні члени речення:
A. Ой повішу колисочку у поли, у поли, будуть дитя колисати соколи, соколи (Нар. творчість).
Б. А він візьми та й скажи всю правду.
B. Любить він такі ночі безвечірні і цю тишу (О. Гончар).
Г. Двори стоять у хуртовині айстр. Яка рожева й синя хуртовина (Л. Костенко).
Ґ. Про нього останнім часом ні слуху ні духу.
2. Укажіть речення, у якому означення однорідні, а тому між ними треба поставити кому (розділові знаки пропущено):
A. Коло хатів у садках темніли купи вишень та стриміли здорові старі дикі груші (І. Нечуй-Левицький).
Б. Сонце вдарило з-за лісу червоним потужним промінням на київські гори (І. Нечуй-Левицький).
B. Широка зелена Оболонь і Поділ укрились тінню і потемнішали (І. Нечуй-Левицький).
Г. Сиві рожеві блакитні дими кучеряві плинуть з високих, мов башти, стрімких димарів (М. Рильський).
3. Укажіть, де в поданому реченні потрібно поставити коми:
Вже сонце скотилось до темного бору і в теплім промінні купало і ярі лани і веселую гору (Леся Українка). А. Після слів бору, лани. Б. Після слів бору, купало, лани.
В. Після слова лани. Г. Коми немає.
4. Укажіть речення, у якому після однорідних членів слід поставити тире (розділові знаки пропущено):
A. Про все ти співаєш про сльози і сміх про молодість, битвами грізну (В. Сосюра).
Б. Мені там рідне все й Дінця зелені хвилі і шепіт яворів і дальній дзвін копит і округа озер степів картини милі й на обрії гаї що серцю шлють привіт (В. Сосюра).
B. Земля України і небо і люди усе мені рідне (В. Сосюра).
Г. Синь гаїв поля світання пісня солов'їна ніжний шепіт і зітхання моя Україна (В. Сосюра).
5. Укажіть речення, у якому між однорідними членами речення ставиться кома (розділові знаки пропущено):
A. Сосни немов розступилися і обгорнули кімнату (М. Коцюбинський ).
Б. Обабіч по схилах гір розсипалися отари кіз та овець (М. Коцюбинський ).
B. Досі кожному сниться домівка колишня і лелече гніздо на дуплистій вербі (В. Скомаровський).
Г. І птахам і звірятам цікаво було дивитися на людей (В. Бережний).
6. Укажіть речення, у якому треба поставити двокрапку (розділові знаки пропущено):
A. Надворі повсюди лежала роса на пожовклій траві осінній на круглій павутині попід стріхою... на капустах у городі (Гр. Тютюнник).
Б. А перед нашими очима біжать сірі сумні осінні лани (М. Івченко).
B. І вгорі й нанизу й на воді все стало однією мрією (Із журналу). Г. Земля, і вода, і повітря все поснуло (М. Коцюбинський).


Запитання і завдання для самоперевірки.
1. Які члени речення називаються однорідними? Наведіть приклади.
2. Які члени речення можуть бути однорідними? Наведіть приклади.
3. Чим однорідні члени речення відрізняються від словосполучень?
4. Як з'єднуються між собою однорідні члени речення?

5. Розкажіть про інтонацію речень з однорідними членами і узагальнювальними словами.
6. Яка роль однорідних членів речення у мовленні?
7. Чим відрізняються однорідні означення від неоднорідних? Наведіть приклади.
8. Що таке узагальнювальні слова? Якими частинами мови вони найчастіше виражаються?
9. Розкажіть про розділові знаки при однорідних членах речення.
10. Пригадайте 2-3 прислів'я, приказки, крилаті вислови з однорідними членами речення.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту

Повний перелік тем по класам, календарний план згідно шкільної програми з української мови, курси та завдання з української мови для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.