KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 12 клас. Повні уроки

                                                                                                                                                      Повний конспект уроку: українська мова 12 клас

Повний перелік тем з української мови дванадцятий клас:

Розділ 1. Риторика
Тема 1. Загальні відомості про виникнення і розвиток риторики як мистецтва красномовства. Із історії ораторського мистецтва.


Тема 2. Ораторське мистецтво стародавнього світу. Видатні оратори Стародавньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. “Риторика” Арiстотеля як підручник з красномовства. Риторика Стародавнього Риму. Цицерон як один з найдавніших ораторів світу і як теоретик красномовства.


Розділ 2. Основи ораторського мистецтва
Тема 3. Види красномовства в стародавньому світі: урочистий, судовий ораторський виступ; соціально-політичне красномовство, його види і характерні особливості. Академічне красномовство, його різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне) і його характерні ознаки.


Тема 4. Судове красномовство, особливості захисного і звинувачувального виступу.


Тема 5. Духовне красномовство, його види і характерні риси.


Тема 6. Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейне, промова, привітання, тост тощо). Особливості стилю побутового красномовства.


Тема 7. Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи.


Тема 8. Публічний монолог і публічний діалог. Полемічний діалог. Дискусія.


Розділ 3. Підготовка ораторського виступу
Тема 9. Вимоги до особистості виступаючого. Вибір теми, види цільової установки виступу як початковий етап підготовки. Залежність теми, жанру висловлення, задуму і мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо) від складу слухачів, відведеного часу та ін.


Тема 10. Добір матеріалу і його систематизація. Складання бібліографії. Робота з джерелами інформації. Види запису зібраного матеріалу для виступу (докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план).


Тема 11. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови виступу, основної частини, способи завершення виступу. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії.


Тема 12. Відбір мовних засобів залежно від мети спілкування і адресата мовлення. Мовні засоби створення тексту ораторського виступу. Зображувально-виражальні засоби мовлення, доречність їх використання в публічному виступі.


Тема 13. Удосконалення виступу з погляду вимог до культури мовлення (змістовність, логічність, багатство, доказовість, виразність, точність, правильність).


Тема 14. Роль репетиції у підготовці до усного виступу. Запам’ятовування тексту ораторської промови, її особливості. Основні прийоми запам’ятовування (повторення матеріалу вголос з елементами заучування, переказування виступу іншим тощо).


Розділ 4. Виступ з ораторською промовою
Тема 15. Основні способи виступу (читання тексту промови, відтворення його по пам’яті із читанням окремих фрагментів, вільна імпровiзація, відповіді на запитання, ведення полеміки).


Тема 16. Використання прийомів встановлення і збереження контакту з аудиторією. Поєднання монологічного мовлення оратора і бесіди з аудиторією.


Тема 17. Роль початкової фрази перед виступом. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Техніка мовлення. Головні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність, контакт з аудиторією, засоби активізації уваги слухачів, поведінка оратора на трибуні і його мовлення.


Тема 18. Культура публічного виступу. Етичні мовленнєві формули, прийняті в ораторській практиці (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання тощо).


Тема 19. Особливості колективного виступу. Дискусія. Полеміка. Правила ведення дискусії.


Розділ 5. Види робіт
Тема 20. Сприймання чужого мовлення. Аудіювання (слухання-розуміння) текстів дiалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, тези, конспект, докладний і короткий план. Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий план. Бібліографія.


Тема 21. Відтворення готового тексту. Виразне читання вголос текстів різних стилів і жанрів мовлення відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм. Перекази (навчальні й контрольні). Докладний і стислий перекази текстів різних стилів і жанрів із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків тощо). Анотація як вид стислого переказу прочитаного.


Розділ 6. Створення власних висловлювань.

Тема 22. Діалогічне мовлення. Діалог публічний, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-полеміка, дiалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу.


Тема 23. Монологічне мовлення (навчальні й контрольні види). Публічний монолог. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну і морально-етичну теми. Привітальний виступ.


Тема 24. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Виступ інформаційно-коментаторського характеру. Стаття на морально-етичну тему. Ділові папери. Автобіографія. Заява. Доручення. Розписка.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення