KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 3 клас. Повні уроки.
Строка 9: Строка 9:
1.&nbsp; [[Українська мова — державна мова України. Український алфавіт. Повні уроки|Українська мова — державна мова України. Український алфавіт. Повні уроки ]]<br>2. [[Мови інших народів Наша рідна мова. Повні уроки]] <br>  
1.&nbsp; [[Українська мова — державна мова України. Український алфавіт. Повні уроки|Українська мова — державна мова України. Український алфавіт. Повні уроки ]]<br>2. [[Мови інших народів Наша рідна мова. Повні уроки]] <br>  
-
3.&nbsp; [[Усне_мовлення,_його_основні_особливості._Повні_уроки|Усне мовлення, його основні особливості. Повні уроки]]<br>4. [[Особливості_писемного_мовлення._Повні_уроки|Особливості писемного мовлення. Повні уроки]] <br>5. [[Культура_мовлення._Повні_уроки|Культура мовлення. Повні уроки]]
+
3.&nbsp; [[Усне мовлення, його основні особливості. Повні уроки|Усне мовлення, його основні особливості. Повні уроки]]<br>4. [[Особливості писемного мовлення. Повні уроки|Особливості писемного мовлення. Повні уроки]] <br>5. [[Культура мовлення. Повні уроки|Культура мовлення. Повні уроки]]  
6.[[Основні правила культури спілкування Слова ввічливості . Повні уроки]] <br> <br>  
6.[[Основні правила культури спілкування Слова ввічливості . Повні уроки]] <br> <br>  
Строка 15: Строка 15:
'''Текст'''  
'''Текст'''  
-
7. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок<br>8.&nbsp; Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до текстів &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>9. &nbsp; Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>  
+
7. [[Розвиток_уявлень_про_текст._Тема_і_мета_тексту._Заголовок._Повні_уроки|Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок. Повні уроки]]<br>8.&nbsp; Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до текстів &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>9. &nbsp; Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>  
10.&nbsp; Абзац тексту. Спостереження за зв'язками між абзацами. План тексту&nbsp; <br>11.&nbsp; Зв'язок між реченнями тексту. Частини тексту  
10.&nbsp; Абзац тексту. Спостереження за зв'язками між абзацами. План тексту&nbsp; <br>11.&nbsp; Зв'язок між реченнями тексту. Частини тексту  

Версия 14:52, 20 ноября 2010

Калентарно тематичний план з уроку: Українська мова 3 клас


Мова і мовлення

1.  Українська мова — державна мова України. Український алфавіт. Повні уроки
2. Мови інших народів Наша рідна мова. Повні уроки

3.  Усне мовлення, його основні особливості. Повні уроки
4. Особливості писемного мовлення. Повні уроки
5. Культура мовлення. Повні уроки

6.Основні правила культури спілкування Слова ввічливості . Повні уроки

Текст

7. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок. Повні уроки
8.  Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до текстів    
9.   Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки    

10.  Абзац тексту. Спостереження за зв'язками між абзацами. План тексту 
11.  Зв'язок між реченнями тексту. Частини тексту

12.  Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмова розповідь за серією малюнків    
13.   Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів    
14.   Складання текстів-інструкцій    
15.   Особливості текстів-листів. Складання листів, колективних та індивідуальних    
16.   Складання письмових запрошень і привітань    

Речення

17.   Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речення
18. Речення за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками 

19.  Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та окличні речення    
20.  Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях
21.  Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

22.  Закріплення поняття про головні і другорядні члени речення. Зв'язок між членами речення    
23.   Урок-узагальнення за темою «Члени речення». Перевірна робота

 Слово. Значення слова
24. Слова з прямим і переносним значенням
25. Слова, що мають кілька значень
26. Слова, які звучать і пишуться однаково
27. Слова, які близькі за значенням (синоніми)
28. Робота над синонімами. Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів    
29.  Твір на основі власних спостережень

30.  Слова, протилежні за значенням (антоніми)

31. Контрольна робота


Будова слова
32. Закінчення слова

33.  Закінчення слугують для зв'язку між словами в реченні

34.  Основа слова. Частини основи

35.   Загальне уявлення про частини основи
36.  Спільнокореневі слова. Корінь слова

37.   Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова    
38.    Розрізнення слів з омонімічними коренями    
39.    Чергування голосних звуків [о, е] -> [і] в коренях слів    
40.     Чергування приголосних звуків [г, к, х] -» [з', ц', с'] -» [ж, ч, ш] у коренях слів
41.     Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмова розповідь на тему «У бібліотеці»    

44.   Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]
45.    Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником  
46.    Контрольна робота    
47.     Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків    
48.       Засвоєння правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим звуком    
49-50.         Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками    
51.         Явища заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант за текстом вправи «Лісова казка»    
52.         Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів    
53.         Префікси і прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання    
54.         Вправи на розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників    
55.         Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-)    
56.         Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-    
57.         Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-    
58.         Апостроф після префіксів. Правило про вживання апострофа після префіксів    
59.        Закріплення правила про вживання апострофа після префіксів    
60.         Урок розвитку зв'язного мовлення. Навчальний переказ    
61.         Аналіз переказів.  Суфікс. Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною основи слова    
62.         Закріплення поняття про суфікс та його словотвірну роль. Порядок усного розбору слів за будовою    
63- 64.         Підсумкові уроки за семестр    

Тема 20. Вимова і правопис слів з ненаголошеними е


Частини мови

65.  Загальне поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні

66.   Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови    
67.    Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язками з іншими словами    
68.     Урок розвитку зв'язного мовлення


Іменник

69.  Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот)

70.  Власні і загальні іменники. велика буква у власних іменниках

71.  Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників    
72.  Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників    
73.   Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дії. Практичне вправляння у творенні іменників від дієслів за зразком    

74.    Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)

75.    Урок розвитку зв'язного мовлення. Вибірковий переказ «Врятували»    
76.    Аналіз переказу. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників    

77-78.   Змінювання іменників за числами (однина і множина)

79.   Змінювання іменників за питаннями

80.   Прийменники і закінчення як засоби вираження зв'язку між словами в реченні. Роль прийменників у реченні    
81.    Контрольна робота


Прикметник

82.  Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні

83.  Зв'язок прикметників з іменниками

84.  Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками

85.   Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками    
86    Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити запитання до прикметника, редагувати текст    

87. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників

88.   Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми    
89.    Повний аналіз прикметника як частини мови    
90.    Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях    
91.     Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Спостереження за роллю прикметників у загадках    

92-93.   Закріплення й узагальнення знань про прикметник. Перевірна робота    


Дієслово

94.  Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні

95.  Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова — синоніми і антоніми    
96.   Розвиток зв'язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків    

97.  Змінювання дієслів за часами

98.    Вправи на розрізнення часових форм дієслів. Творчі завдання з використанням дієслівних форм    

99-100.   Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова

101. Змінювання дієслів минулого часу за родами

102.    Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису дятла за ілюстрацією    
103.     Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання тексту-розповіді

104.  Неозначена форма дієслова

105.   Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без уживання термінів)  

106.    Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити? Використання неозначеної форми дієслів у складанні порад, інструкцій    
107.     Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Спостереження за вживанням неозначеної форми дієслів у прислів'ях і приказках    

108.  Написання не з дієсловами

109.   Вправляння у розборі дієслів як частини мови    
110.     Контрольна робота.    Повторення вивченого за рікЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення