KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота. Конспект уроку

Історія України 10 клас

Тема "Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота."

Конспект уроку до теми "Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота." 


УРОК № 16
Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українська революція».
Мета: поглибити й систематизувати знання учнів; орієнтувати клас на перспективи просування у вивченні по¬дальшого матеріалу; оцінити навчальні досягнення учнів.
Тип уроку: контроль знань.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Перевірка й оцінювання навчальних досягнень
III. Підсумки уроку
IV. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Рекомендації з проведення уроку див. урок 7.

II. ПЕРЕВІРКА Й ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Варіант 1
I рівень
1. Українська революція розпочалася з приходом до влади в Петрограді ТУ:
а) так; б) ні.
2. Радянський уряд України мав назву:
а) Народний секретаріат;
б) Рада народних комісарів;
в) Генеральний секретаріат.
3. Дайте визначення поняття «універсал».
II рівень
4. Визначте історичне явище, особистість, подію за описами.
а) Прагнучи запобігти розвалу фронту і держави, він у серпні відправив у військове міністерство телеграму з
вимогою передати йому всю повноту влади;
б) у січні в Києві розпочалося повстання проти ЦР. Загальні втрати перевищили 200 чоловік.
5. Назвіть подію періоду Української революції, пов'язану з такими географічними об'єктами:
а) Крути; б) Харків; в) Житомир.
6. Установіть хронологічну послідовність подій.
o Падіння самодержавства в Росії
o Більшовизація Рад в Україні
o Липнева криза в Петрограді
І Універсал УР
III рівень
7. Установіть причинно-наслідкові зв'язки:
а) Перша світова війна —» повалення самодержавства в Росії;
б) Перша світова війна —> зростання революційних настроїв у Росії;
в) Лютнева революція в Росії —> Українська революція.
8. Заповніть таблицю.

ЛЮТНЕВА (1917 р.) РЕВОЛЮЦІЯ В РОСІЇ
Причини Характер Підсумки

9. Виберіть правильні твердження. Обґрунтуйте свій вибір. IV Універсал:
а) за тих історичних умов не мав значення;
б) мав величезний вплив на подальшу історію України;
в) був реакцією на агресію більшовицької Росії.
IV рівень
10. Чому Україна і Дон стали першими жертвами більшовицької експансії на околиці колишньої Російської імперії? Аргументуйте свою відповідь.
11. 3 «Листа без конверта» С. Єфремова: «Десять днів смерть лі¬тає над головами невинних людей... І ви, син великого батька, кот¬рий любив — і я це знаю — наше місто — ви його не захистили... й чесним іменем свого батька прикриваєте нечуваний злочин». Кому адресовано цього листа? Хто був «великим батьком» адресата? Коли міг бути написаний цей лист? Чому?
12. Уявіть, що ви розмовляєте на фронті з учасником повстання полку ім. Полуботка восени 1917 р. Про що ви хотіли б у нього запитати і що він міг би розповісти?
Варіант 2
I рівень
Уряд ЦР мав назву Народний секретаріат: а) так; б) ні.
Українська держава після прийняття III Універсалу мала назву:
а) Республіка рад робітничих, солдатських і селянських депутатів;
б) УНР;
в) Українська держава.
3. Дайте визначення поняття «Лютнева революція».
II рівень
4. Визначте історичне явище, особистість, подію за описами:
а) зміст цього документа засвідчує, що ЦР пішла на істотні поступки ТУ, зокрема, не визначила повноважень
ГС;
б) він редагував журнал «Дзвін», інтенсивно займався літературною діяльністю За соціал-демократичну
пропаганду був заарештований і виключений з університету.
5. Назвіть подію періоду Української революції, пов'язану з такими географічними об'єктами:
а) Петроград;
б) Київ;
в) Брест-Литовськ.
6. Установіть хронологічну послідовність подій.
o Бій під Крутами
o Ультиматум РНК Центральній Раді
o III Універсал ЦР
o Лютнева революція в Росії
III рівень
7. Установіть причинно-наслідкові зв'язки:
а) Українська революція —> виступ полуботківців;
б) Перша світова війна —» повалення самодержавства в Росії;
в) війна радянської Росії з УНР —> IV Універсал.
8. Заповніть таблицю.

УКРАЇНА ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ 1905—1907 рр. (1)
І ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (2)
1 2
Спільне
Відмінне
9. Виберіть правильне твердження. Обґрунтуйте свій вибір.
Прийняття IV Універсалу ЦР:
а) тимчасово відсунуло проведення в Україні політики «воєнного комунізму»;
б) було наслідком усього попереднього розвитку України;
в) продиктоване ходом переговорів у Бресті.
IV рівень
10. «Нам необхідний сьогодні культ Крут для створення ідеології державної розбудови». (Газета «Голос України», 29 січня 1998 р.) Чи згодні ви з такою тезою? Чому?
11. Історик Я. Грицак відзначає: «За дев'ять революційних міся¬ців 1917 р. українське селянство пройшло шлях «із селян у націю», на який за більш спокійних умов пішло б кілька років». Які факти Української революції дали підстави історику зробити такий висно¬вок? Чи згодні ви з цим твердженням? Обґрунтуйте.
12. Напишіть есе до газети Центральної Ради «Рада» в липні 1917 р. Чому ви обрали саме цей епізод?
III. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель оцінює активність учнів на уроці, аналізує виконання завдань тематичного оцінювання тощо.
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити матеріал про діяльність ЦР у березні 1917 — січні 1918 р.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Дмитрієв В.С.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас > Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота > Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота. Конспект уроку