KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Економічний процес та економічні системи"

Тема: Економічний процес та економічні системи.  Принципи та особливості планової(командної) та ринкової економіки


Мета. 
Узагальнення поняття "економічна система", "економічний кругообіг". Розкрити принципи та особливості планової та ринкової економіки. Вміти визначати особливості перехідного періоду від планової (командної) до ринкової, та які завдання вирішують країни перехідного періоду.  Використовувати набуті знання при визначенні позитиву та негативу двох економік. Учні повинні вміти давати власну оцінку змінам, що відбуваються в країнах перехідного періоду. Вивчити термін "соціальне орієнтована ринкова економіка".


Обладнання:додатки (схеми, вправи, творче завдання)

Тип уроку:  комбінований

План заняття:
1.    Робота з класом, вступна бесіда - опитування (10 хв)
2.    Вивчення нового матеріалу (10 хв)
3.    Вправа «Продовжити думку» (5 хв)
4.    Робота з підручником (3 хв)
5.    Підбиття підсумків (6 хв).


Структура уроку
І. Організаційні моменти (привітання, перевірка відсутніх)
II. Мотивація навчальної діяльності (повідомлення мети і завдання уроку)
III. Актуалізація опорних знань по темі "Економічний процес та економічні системи"


ХІД УРОКУ
Робота з класом — бесіда
1. Який процес ми називаємо економічною системою? Дайте Ваші пропозиції відповідей.
Дайте визначення (традиційна економіка, командна, ринкова, змішана).
- Назвіть об'єкти власності?
- Які ви знаєте форми влади?
2. За рахунок чого функціонує будь-яка економіка?
(економічного кругообігу...)
3. Дайте визначення економічному кругообігу.
(Замалюйте на дошці його схему, поясніть значення кругообігу для суспільства)
4. Дайте пояснення схемі кругообігу планової (командної) економіки.
Назвіть економічних суб'єктів (схема на дошці)
5. Дайте пояснення схемі кругообігу ринкової економіки
Назвіть економічних суб'єктів кругообігу (схема на дошці)


IV. Вивчення нового матеріалу
1 .Визначення особливостей планової (командної) ринкової економіки
Аналіз схем дають можливість визначити особливості планової
Економіки (ваші пропозиції).
1) Виробники і споживачі, які беруть участь у кругообігу, цілком залежать від рішень центральних плануючих органів;
2) Відносини виробників обмежуються зв'язками з державою на натуральній основі: ресурси — продукти. Це гарантує стабільність їхньої діяльності і виключає банкрутства;
3) Кругообіг планової економіки гарантує рівність розподілу доходів і продуктів у межах визначених державою, але він не забезпечує еквівалентності обмінів, бо позбавлений механізмів об'єктивної оцінки. Наведіть приклади країн цієї системи.
Завдання класу (Вправа "Характеристики економіки країни А") додаток
Особливості ринкової економіки :
1) Домогосподарства і підприємства беруть участь у кругообігу як самостійні і незалежні суб'єкти господарювання, що мають власні інтереси;
2) Домогосподарства і підприємства одночасно діють як покупці і продавці;
3) Подвійний зв'язок домогосподарств та підприємств здійснюється і через ринок ресурсів, і через ринок продуктів та забезпечує узгодженість їхніх дій.
Завдання класу (Вправа "Характеристики економіки країни Б")
Додаток. Наведіть приклади країн цієї системи
2. Визначення принципів планової (командної) та ринкової економік
Принципи:
Планова економіка:
1) Централізм - засобом централізму стало всеохоплююче планування
2) Ієрархія - підпорядкованість "знизу до верху"
3) Зрівняльність - обмеженість диференціації доходів щодо діяльності споживачів
Ринкова економіка:
1) Економічна свобода - вона тримається на приватній власності та вільній підприємницькій діяльності.
2) Конкуренція - змагання за можливість повніше реалізувати власний інтерес
3) Автоматизм регулювання -р.с.є великою кількістю дійових осіб — всі узгодження доходять до автоматизму
Завдання класу (Вправа - "Ситуація")
Додаток
3. Визначення позитивних і негативних рис економік (переваги та недоліки)
Учні визначають самостійно (запис в зошитах).
Ринкова економіка:

Ek1.jpeg

Пояснення вчителя:
• Сучасна ринкова економіка розвинутих країн є соціальне орієнтованою. Саме це робить її привабливою для людей.
Що означає термін "соціальне орієнтована ринкова економіка"?
(Довідка: Власне ідея була розроблена Альбертом Мюллером Армаком, її впровадження у політичну та економічну практику Німеччини належить Людвігу Єрхарду. Вважається, що саме застосування цієї ідеї забезпечило Німеччині швидке після воєнне піднесення і високий добробут).
Ця ідея містить такі положення:
- втручання держави в економіку обмежується визначенням нею правових засад функціонування ринку;
- користування власністю має слугувати не лише приватній особі, а й добробуту суспільства в цілому.
Завдання класу (визначить, що означає на практиці впровадження ідеї "соц. орієн. екон. " - творче завдання додому.)

Командна (планова) економіка

Ek2.jpeg

Завдання : Заповнити таблицю (хто не встиг вдома)
V. Узагальнення знань:
Тести "Типи економічних систем"
Додаток
VI. Підсумки (оцінювання учнів)
VII. Домашнє завдання
1. Творче завдання ( Визначити, що означає на практиці впровадження ідей "соц. орієнд. економіка") (усно)
2. Позитивні та негативні риси економік. (письмово)
3. Перехід кожної країни постсоціалістичного розвитку від планової до ринкової є особливим.
Питання: Які завдання вирішують країни в перехідному періоді?
Відповіді:
-роздержавлення вирішують країни
- приватизація власності
- створення ринкової інфраструктури
- структурна перебудова економіки
4. Скласти порівняльну характеристику двох економічних систем (усно)
5. Творче завдання:
"Як командна та ринкова економіка відповідають на основі економічні питання:
- "Що виробляти ?"
- "Як виробляти ?"
- Для кого виробляти? " (усно)
Література:
Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової, с.31-43.
Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк, с.31-38.
Практикум з економіки для 10-11 класів, с. 16-17, практична робота № 5.
Додаткова література
ДОДАТКИ. Роздатковий та демонстративно – ілюстративний матеріал.

Ek3.jpegВправа 1
Характеристики економіки країни А
• За винятком людських, уряд або держава володіють більшістю виробничих ресурсів
• Центральні планувальники визначають, які товари та послуги вироблятимуться і в якому обсязі.
• Центральні планувальники намагаються досягти цілей, які ставлять вони самі або політичні лідери.
• Ціни на товари та послуги встановлюються центральними планувальниками часто нижче рівня ціни, яка забезпечує рівновагу пропозиції і попит. Це призводить до виникнення дефіциту.
Вправа 2
Характеристики економіки країни Б
• Виробничі ресурси знаходяться у приватній власності та контролюються окремими особами.
• Ціни, сформовані на ринках товарів та послуг і на ринках товарів та послуг і на ринках праці та інших виробничих ресурсів, значною мірою визначають розподіл ресурсів.
• Покупці демонструють свої переваги певним товарам, голосуючи за них своїми грішми. Виробник реагує на це, порівнюючи витрати на виробництво різних товарів та ціни, які вони планують отримати від покупців.
• Мотивацією покупців та продавців є власний інтерес.
Вправа 3
Вказівка
Прочитайте цю ситуацію та виконайте таке завдання :
У середній школі завідуючі кафетерієм та директор школи визначають, які продукти харчування продаватимуться в кафетерії. Вони вибирають -продукти, які на їхню думу корисні для учнів. Їхня мета - забезпечити поживі харчування, використовуючи продукти, на які державі виділяє субсидії. Аби кожен учень міг заплатити за обід, ціни в кафетерії дуже низькі.
Побажання учнів ігноруються. Завідуючи та директор відмовляються змінювати меню, тому що вважаю неприйнятними ті харчі, яких хочуть учні. Остап організовують мовчазним протест, приносячи їжу з дому.
Завдання
Поясніть, у чому полягає схожість управління кафетерієм з управлінням адміністративно-командою економікою. Перепишіть ситуацію, аби покажить, як функціонував би кафетерій у формі приватного підприємства в умовах ринкової економіки. Потім обговоріть основні переваги г недоліки кожного виду управління кафетерієм.


Вправа 4
Порівняння адміністративно-командної та ринкової економік:
Ek4.jpeg

Вправа 5
Досягнення соціальних цілей
Оцініть, наскільки успішно, на ваш погляд, кожна з країн вирішувала вказані нижче соціальні завдання. Поставте кожній країні оцінки за кожну досягнуту ціль за шкалою від 1 „погана" до 5 „відмінно".

Ek5.jpeg
Наочний матеріал
Як командна та ринкова економіка відповідають на основні економічні запитання

Ek6.jpeg   

Наочний матеріал
Економічна проблема
1. Вибір має бути зроблений у всіх економічних системах, тому що:
• Ресурси (природні, людські та капітал) обмежені або дефіцитні.
• Людські потреби необмежені.
2. Використання ресурсів в один спосіб, аби задовольнити певні потреби, означає, що ці ресурси не можуть бути використані по іншому для задоволення інших потреб.
3. Будь-яка економічна система повинна дати відповідь на три основні економічні запитання:
• Що та стільки виробляти ?
• Як виробляти ?
• Для кого виробляти?
4. Те, які відповіді дають на основні економічні запитання, визначає тип економічної системи (звичайно ринкова, командна або змішана


Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Моделі ринкової, планової та змішаної економіки > Моделі ринкової, планової та змішаної економіки. Конспект уроку і опорний каркас