KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Мова і мовлення"

Урок на тему "Мова і мовлення"

Тема: Мова і мовлення

Клас: 5-ий

Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про співвідношення понять мова" і "мовлення", про мову як систему зображально-виражальних засобів у процесі спілкування, про мовлення як спілкування за допомогою мовних засобів, про мовленнєву діяльність, її компоненти й види, про мовленнєву ситуацію як організаційний чинник мовленнєвої діяльності.

Проміжні цілі уроку: засвоєння учнями знань з теми і формування в них системи вмінь.

Учні мають знати, що:

 • мова — це сукупність одиниць мови, або мовних засобів: слів, словосполучень, речень; за допомогою мови люди спілкуються, обміню¬ються інформацією;
 • мовлення — це спілкування засобами мови, це мова в дії;
 • мовлення є мовленнєвою діяльністю; структурні компоненти мовленнєвої діяльності: мотив, мета, зміст, мовленнєві дії (акти), результат, контроль (насамперед самоконтроль);
 • мотив — це те, що спонукає мовця до мовленнєвої дії, до висловлювання, це внутрішній його стан, ставлення до якихось подій, фактів, явищ;
 • мета мовлення— це те, чого мовець хоче досягти своїм висловлюванням; здебільшого метою висловлювання є прагнення донести до слухача (читача) якусь інформацію; мотив і мета зумовлюють зміст висловлювання;
 • зміст висловлювання — це єдність теми вислов¬лювання й основної думки, тема (предмет мовлення) зумовлена мотивом і метою, основна думка висловлювання — лише метою;
 • мовленнєва дія, або мовленнєвий акт, є вираженням змісту висловлювання певним способом за допомогою мовних засобів; мовлення значною мірою залежить від мовленнєвої ситуації;
 • мовленнєва ситуація передбачає наявність адресанта і адресата, мотиву, мети, змісту (теми й основної думки) висловлювання;
 • мовленнєва діяльність здійснюється в чотирьох видах: говорінні, слуханні, читанні, письмі.


Учні мають уміти:

 • аналізувати мовленнєву ситуацію, визначаючи адресата й адресанта мовлення, мотив і мету;
 • визначати зміст висловлювання, єдність теми й основної думки;
 • аналізувати мовні засоби;
 • осмислювати функції мовних одиниць різних рівнів - фонетичного, лексичного, граматичного;
 • будувати й аналізувати власні висловлювання, співвідносити мовні засоби із ситуацією мовлення;
 • враховувати мовленнєву ситуацію під час одержання інформації (слухання, читання).


Дидактичний матеріал

Завдання 1. Прочитайте текст мовчки й перекажіть його. Дайте відповіді на поставлені запитання.

У початковій школі ви вивчали звуки і букви, які по¬значають їх, а також префікси, корені, суфікси, закінчення як складові частини слова. Ознайомилися з самостійними та службовими частинами мови. Вивчали ви і речення, куди входять різні члени речення, виражені певними частинами мови. Цей набір мовних засобів і є мовою. А що ж таке мовлення? Загляньмо до словника. Мовлення — це спілкування за допомогою мовних засобів. Саме завдяки наявності мовних засобів ми можемо спілкуватися, тобто виражати наші думки, почуття й переживання. Аби сказати щось іншим людям, ми звер¬таємося до мови і будуємо мовлення, використовуючи багатющі мовні ресурси.

 • Які мовні одиниці ви вивчали в школі? Навіщо їх потрібно знати?
 • Що таке мова і що таке мовлення, який між ними зв'язок?
 • Чи можна оволодіти мовленням, не опанувавши мови?
 • З якою метою вам запропонували прочитати цей текст?
 • Про що він?
 • Яка його основна думка?


Завдання 2. Прочитайте уривок з діалогу двох друзів. їм не¬щодавно батьки купили мобільні телефони. І ось Володя вперше телефонує Василькові.

- Алло!
- Алло!
- Чутно?
- Чутно.
- Поговоримо?
- Поговоримо.
- А про що?
- Ну, про що... Про що-небудь... Добре, що нам купили телефони, правда?
- Правда.
- Ну?
- Що "ну"?
- Чого ж ти не розмовляєш?
- А ти?
- Так я не знаю, про що...

Дайте відповіді на запитання, користуючись за потреби довідковим матеріалом на інтерактивній дошці.
Про що говорили друзі? Для чого? Чи відбулася розмова? Які неодмінні умови ефективного спілку¬вання не були додержані?

Методична ремарка. Інформацію, яку пропонуємо вміщувати на інтерактивній дошці (подана нижче в рамці), можна роздрукувати для кожного учня, або її озвучить для всього класу вчитель.

Мовлення визначається мовленнєвою ситуацією.
Мовленнєва ситуація становить сукупність певних умов.
Для того, щоб виникло мовлення, тобто мова ста¬ла засобом спілкування, потрібно кілька умов, зокрема 
наявність адресанта і адресата;
мотиву — того, що спонукає до мовлення, по¬треби у висловлюванні, бажання запитати, сказати, виразити ставлення до якихось подій, фактів, явищ;
чіткої мети — того, чого мовець прагне досягти своїм висловлюванням.

Зміст висловлювання — тема й основна думка, яку адресант має донести адресатові; тема — це те, про що говоримо і пишемо. 


Завдання 3. Уявіть, що ви переїхали до нового будинку. Напишіть листа своєму другові, поділіться враженнями про нове житло, про переїзд загалом. Поміркуйте, хто є адресантом і адресатом мовлення? Визначте мотив, мету і зміст висловлювання. Для відповідей використайте інформацію з інтерактивної дошки.


У спілкуванні бере участь той, хто говорить (пише) — адресант мовлення, і той, хто слухає (читає) — адресат. Мовець будує своє висловлювання залежно від мотиву (причини), мети, теми повідомлення, а також орієнтую¬чись на конкретного адресата мовлення.


 Завдання 4.Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Усно перекажіть. Поясніть значення слова мовець. Яким він має бути?

Кожен мовець має свого слухача або читача, тобто під час спілкування відбувається взаємодія співрозмовників. Щоб ЛЮДИ легко розуміли одне одного н мали користь і за¬доволення від спілкування, потрібно дбати про культуру мовлення, а відтак про свою вихованість. Бути вихованою людиною - значить уміти вітатися, звертатися з проханням чи пропозицією, підтримувати розмову, коректно і чемно поводитися у громадських місцях.

Завдання 5.Прочитайте оголошення в журналі. Визначте всі складники мовленнєвої ситуації: адресанта, адресата, мету, мотив, тему й основну думку висловлювання.

Шановні читачі!
Редакція нашого журналу проводить конкурс на найкращого читача року. Щоб узяти участь у цьому конкурсі, вам потрібно надіслати листа до редакції з цікавою інформацією про себе, своїх друзів і про те, чим вас приваблює наш журнал.
На вас чекають цікаві призи!
Успіхів вам! Чекаємо на ваші листи!

Прогнозована відповідь:
Адресант — редакція журналу, адресат — читачі. Мотив і мета — пропонуючи читачам журналу взяти участь у конкурсі на найкращого читача року, редакція прагне привернути їхню увагу до журналу п дізнатися про їхні вподобання, щоб і далі робити журнал цікавим для них.


Завдання 6. Уявіть таку ситуацію: мама послала Михайлика в магазин купити ананасовий йогурт, а продавець чомусь дала хлопчикові апельсиновий. Напишіть, як йому слід повестися, аби поміняли йогурт, якими мовними засобами і ввічливими словами скористатися при цьому. Прочитайте інформацію на інтерактивній дошці. Пам'ятайте про необхідність додержання мовленнєвого етикету.
Прогнозована відповідь:
1) Вибачте, будь ласка. Чи не були б ви такі ласкаві поміняти апельсиновий йогурт на ананасовий, бо в нас ніхто його не любить. Дякую.
2) Вибачте, пані. Я просив ананасовий йогурт. Поміняйте, будь ласка. Дякую.
3) У будь-якій мовленнєвій ситуації слід додержувати культури Мовлення. Важливим складником культури мовлення є мовленнєвий етикет та- правила мовленнєвої поведінки, вислови привертання уваги, привітання, прощання, подяки, знайомства, побажання, вибачення, заспокоєння, співчуття, компліменту, схвалення тощо. Мовленнєвий етикет потрібен скрізь: у школі, в родинному спілкуванні, на вулиці, ринку, в магазині, транспорті, офіційних установах. Тож маємо засвоїти ввічливі, ґречні слова і навчитися вживати їх. Етикет робить висловлювання придатним і ефективним для спілкування, а мовця характеризує як культурну, духовно багату особистість.


Завдання 7.Перевірте, чи добре ви засвоїли зміст понять "мова" і "мовлення". Виберіть із поданих у дужках слів ті, які підходять за змістом, поставте їх у потрібному відмінку. Поширте висловлювання власними міркуваннями про ці поняття і запишіть його.
Діти засвоюють (мова, мовлення) з раннього дитинства. У 5-6 років дитина використовує у (свій) (мова, мов¬лення) приблизно 3000 слів.
Прогнозована відповідь:
Мова — це засіб спілкування, а мовлення — це використання засобів мови для вираження власних думок і почуттів. Відмінність між мовою і мовленням полягає в тому, що у мовленні ми використовуємо менш як десяту частину слів, що є у словниках. Людина засвоює мову з раннього дитинства. У мовленні 5-6-річної дитини приблизно 3000 слів. Серед них слова привітання, прощання, подяки, знайомства, поздоровлення, побажання, вибачення, прохання, заспокоєння, співчуття, компліменту, схвалення, привертання уваги і багато інших.

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності > Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Конспект уроку і опорний каркас