KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Поняття про цивільне право. Джерела цивільного права"

Тема: Поняття про цивільне право. Джерела цивільного права.


Мета: розкрити поняття: цивільне право, джерела цивільного права, Цивільний кодекс України; познайомити учнів із особливостями цивільно-правових відносин, охарактеризувати особливості правосуб'єктності фізичних осіб; виховувати в старшокласників правову культуру та правову свідомість

Тип уроку:  урок вивчення нових знань.


Форма проведення: евристична бесіда.


Обладнання:Цивільний кодекс України, хрестоматія з правознавства.


ХІД УРОКУ
I.    Організаційна частина уроку


II.    Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та завдань уроку.
Робота над проблемною ситуацією
Прокоментуйте висловлювання С. Смайлса: «Щоб зробити з людей добрих громадян, їм слід надати можливість виявляти свої пра¬ва громадян і виконувати права громадян».


III.    Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя «Цивільне право як галузь права»
До критеріїв поділу права на галузі належать предмет і метод правового регулювання.
Предметом цивільного права є:
1)    майнові відносини;
2)    особисті немайнові відносини.
Майнові відносини — це конкретні вольові економічні відносини з приводу належності, використання, переходу майна та майнових прав. Термін «Особисті права» вживається для визначення права на життя, здоров'я, честь та гідність, ім'я, ділову репутацію, авторські права. Методом цивільного права є метод рівності сторін. Це значить горизонтальні відносини і рівність суб'єктів. Цивільне право — це сукупність правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності відносини власності, товарно-грошові відносини та особисті немайнові відносини за участю громадян, юридичних осіб і держави з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства. Система цивільного права — це структура, елементами якої є цивільно-правові норми та інститути, розміщені в певній послідовності. До загальних частин цивільного права належать поняття з цивільного права як галузі законодавства, як науки, як галузі права, норми про суб'єкти та об'єкти цивільного права, угоди, представництво і довіреність, позовну давність. Особлива частина цивільного права складається з таких інститутів: право власності та інші речові права, зобов'язальне право, авторське право, право на відкриття і на винаходи, спадкове право, положення про правоздатність іноземних громадян та юридичних осіб на території України, застосування цивільних законів іноземних держав та міжнародних договорів.
Виступи учнів та подальше їх обговорення у формі бесіди:
 «Цивільне законодавство України й проблеми його вдосконалення» .
 «Поняття, зміст і види цивільних правовідносин».
 «Громадяни як суб'єкти цивільно-правових обов'язків. Цивільна правоздатність і дієздатність».
  « Юридичні особи ».
Робота з нормативно-правовими документами та хрестоматіями
Учні отримують на парти книги з текстами Цивільного кодексу України та хрестоматії з окремими нормативно-правовими актами. Аналізують їх, потім обговорюють у парах. Учні презентують свою  доповідь відповідно до структури Цивільного кодексу України.


Er.jpeg


IV.    Підсумки уроку
Бесіда з учнями:
1.    Що таке цивільне право?
2.    Дайте тлумачення поняттям «фізична особа» та «юридична особа». Яка між ними різниця?
3.    Які джерела цивільного права ви сьогодні опрацювали?
4.    Назвіть види цивільної відповідальності.
V.    Домашнє завдання
Підготувати повідомлення про цивільно-правову відповідальність неповнолітніх.

Література:
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
2. Копєйчиков В.В. Правознавство. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 152 с.
3. Навчальний посібник — За ред. к.ю.н. В.В. Сухоноса (мол.) – Університетська книга, 2005. – 903 с.
4. Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2003. – 767 с.
5. Правознавство: Підручник/ С.Е. Демський, В.С. Ковальський, А.М. Колодій; Ред. В.В. Копєйчиков. – 7-е вид. стереотип. – К: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.
6. Правознавство: Навч. посібник / В.І. Юобир, С.Е. Демський, А.М. Колодій та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 704 с.
7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Підручник. – Харків, „Консум”, 2001 р. – 656 с.
Теорія держави і права: Навч. посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 368 с.Предмети > Правознавство > Правознавство 9 клас > Які договори є цивільно-правовими. Як укласти договір > Які договори є цивільно-правовими. Як укласти договір. Конспект уроку і опорний каркас