KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему Мета, завдання, особливості курсу

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>>Правознавство: Мета, завдання, особливості курсу. Як працювати на уроках курсу. Як користуватись підручником.Тема. Вступ.
Мета:  сформувати в учнів розуміння цінностей і принципів, на яких ґрунтується правова система; ознайомити з метою та завданням курсу; виховати в учнів високу правову культуру; переконати в необхідності дотримання законів; ознайомити школярів із підручником і системою роботи з ним.
Обладнання: підручник, конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Загальна декларація прав людини, плакат з висловами відомих людей про права людини.
Основні поняття: правознавство, право, закон, свобода.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку.
1.    Організаційний етап. Ознайомлення з підручником.
2.    Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.
3.    Вивчення нового матеріалу.
4.    Узагальнення та систематизація знань та вмінь учнів.
5.    Самостійна робота учнів.
6.    Підсумки уроку.
7.    Домашнє завдання.

Хід уроку.
1.    Організаційний етап.
Із цього уроку починається вивчення правознавства, тому від нього залежить ставлення учнів до курсу, рівень зацікавленості ним. Основними завданнями уроку відповідно є ознайомлення учнів з основним змістом та особливостями практичного курсу «Правознавство», підручником і його структурою, визначення організаційно-дисциплінарних вимог до учнів з боку вчителя особливо, якщо він раніше не працював із цим класом (порядок ведення робочих зошитів відповідно до прийнятого школі порядку ті методичних підходів учителя, підручник, яким мають користуватися учні).
    На початку уроку вчитель вітає учнів і пропонує познайомитися (якщо вчитель раніше не працював з цим класом).
Ще до початку уроку вчитель розвішує у класі плакати з висловами видатних людей. Учні записують у зошит один вислів (за вибором) як епіграф до уроку:
•    Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані (Сенека).
•    Суть закону – людинолюбство (В. Шекспір).
•    Ми повинні стати рабами законів, щоб стати вільними (Цицерон).


2.    Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.
На початку уроку вчитель пропонує учням обговорити проблемну ситуацію або питання за темою уроку. Учні обмірковують проблему і висловлюють свою думку щодо пропонованих питань, застосовуючи набуті раніше знання – у такий спосіб відбувається актуалізація опорних знань. У процесі обговорення учні приходять до висновку, що для вирішення проблеми чи ситуації їх знань недостатньо, усвідомлюють потребу в додатковій інформації та необхідність подальшого вивчення теми.
    Цей урок можна почати з обговорення таких запитань:
1.    Яку роль в житті людини відіграють закони?
2.    Як держава захищає твої права?
3.    Які права людини ти знаєш?
4.    Які права мають учні та де вони закріплені?
Далі зазначаємо, що курс правознавства має на меті насамперед допомогти учням орієнтуватися в житті, використовувати правові можливості вирішення проблем, які виникають. Курс дев’ятого класу не випадково має назву “Практичний курс» - його головне завдання навчити учнів діяти правомірно в різноманітних життєвих ситуаціях, вирішувати життєві проблеми за допомогою норм права.


3.    Вивчення нового матеріалу.
Розповідь учителя з елементами бесіди.
Ця форма роботи надає вчителеві можливість не тільки розповідати, але й постійно спілкуватися з учнями, контролюючи ступінь розуміння ними навчального матеріалу, і за потреби давати відповідні пояснення.
Учитель ставить запитання : «Які закони вам відомі з курсу історії України та всесвітньої історії?» (Учням відомі Закони Хамурапі, «Руська Правда», «Конституція Пилипа Орлика» тощо).
   
Вступ.
Протягом багатьох віків складалися обов’язкові правила поведінки громадян, тобто правові норми, що встановлюються і охороняються державою. Протее в різні часи існувало різне розуміння прав людини, її ролі в суспільстві, устрою самого суспільства. Середньовіччя, наприклад, пов'язувало долю людини, суспільства, держави лише з Богом, вважаючи його творцем усього сущого. Коли настала епоха Відродження , а за нею Нові часи, людство відновлює в своїй пам'яті гуманістичні цінності – права, свободи, ідеали, мораль вільної людини. За них потрібно боротись, їх потрібно відстоювати ціною тяжких випробувань багатьох поколінь.
У перших відомих історії державах права людини були дуже обмежені. Наприклад, у державах Давнього Сходу закон вирізнявся дуже жорстоким ставленням до людини. За доби античності і середньовіччя певні верстви суспільства користувалися деякими правами, але про права людини в сучасному розумінні не можна було говорити, тому що людину в рабовласницьких і в абсолютистсько-монархічних державах не вважали вільною особою. Законами закріплювалась нерівність людей за становими, майновими, релігійними, національними та іншими ознаками. Така нерівність унеможливлювала реалізацію прав і свобод людини.
Права  і свободи людини в сучасному розумінні невід’ємні від її обов’язків та відповідальності перед суспільством, державою, іншими людьми. Це фундамент не тільки демократії, але і справедливості, рівноправ’я у суспільстві. Сьогодні Україна веде демократичну боротьбу за повноправну вільну людину і громадянина, за гідні умови існування.
Далі вчитель може перейти до розкриття понять «закон», «право», «свобода». Учні записують в зошити відповідні визначення.
Закон – це нормативно-правовий акт, який ухвалюється законодавчим органом держави, має вищу юридичну силу і регулює найважливіші суспільні відносини.
Право – система загальнообов’язкових соціальних норм, які встановлюються та охороняються державою. У суспільстві право забезпечується системою законів, обов'язкових для виконання всіма членами суспільства.
Свобода людини – це відсутністьбудь-яких обмежень, утисків у будь-чому (діяльності, поведінці), прямо не пов'язаних із суспільними правами й нормами.

     Право як навчальний предмет.
Відповідно до ст. 1 Конституції України наша країна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава. На цей час в Україні особливого розвитку набуває правова освіта молоді. Знати свої права має кожен громадянин держави. Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992\2001 затверджено Національну програму правової освіти населення. Вона передбачає створення необхідних умов для набуття  громадянами правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу до джерел правової інформації. Для молоді розуміння і реалізація прав людини – це складові підготовки до життя в демократичному суспільстві.
Правовій державі властива висока політично-правова освіченість і активність громадян, здатність і готовність їх протистояти сваволі і порушенням права. Щоб правова культура людини досягла такого рівня, необхідна струнка система правової освіти, серцевиною якої повинне стати правове виховання та навчання підростаючого покоління.

Мета, завдання, особливості курсу.
Мета курсу – дати учням знання про основні категорії права, навчити свідомо використовувати і дотримувати правові норми в повсякденному житті.
Завдання курсу – розкрити зміст основних юридичних понять, функції права і правової держави на сучасному етапі; формувати навички практичного застосування правових знань для захисту своїх прав; за допомогою систематичного вивчення права і нормативно правових актів надати правову інформацію практичного характеру; виховати в учнів активну громадянську позицію; моделювати та закріплювати навички правомірної поведінки.
Не можна вважати людину культурною, якщо вона успішно працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи закони. Курс «Правознавство» має відігравати важливу роль у формування правової культури молодого покоління українських громадян.

Актуальність правової освіти.
Ослаблення право виховної роботи сприяє підвищенню впливу суперечних правосвідомості нашого суспільства поглядів і переконань, порушення дисципліни, установлених правил поведінки, збільшенню рівня злочинності серед неповнолітніх.

     4. Узагальнення та систематизація знань та вмінь учнів.
Учитель пропонує обговорити такі запитання:
1. Для чого потрібно знати і розуміти закони?
2. Чому суспільству потрібна система права?
3. Яка мета даного курсу?
4. Які завдання курсу практичного права?
    Вчитель пропонує учням висловити свої очікування від вивчення курсу «Правознавство». Роботу можна організувати за допомогою методики «Мікрофон». Надавши учням уявний «мікрофон», просимо їх сформулювати одне речення , зазначивши, що вони хочуть дізнатися, чого навчитися при вивченні правознавства. Можна також запропонувати учням записати свої очікування на окремих аркушах (не вказуючи прізвище). Зібравши записи, учитель складає їх у конверт і повідомляє учням, що його буде відкрито на останньому уроці року, щоб перевірити, чи виправдалися очікування.

5. Самостійна робота учнів.
Пропонуємо учням загадати, що вони робили вранці цього дня до цієї миті, коли прийшли на урок правознавства, і визначити, чи урегульовані їхні дії певними правилами, нормами, чи користувалися вони ними.
Використовуємо методику групової роботи, розділивши клас на малі групи (5-7 осіб) і запропонувавши кожній із них протягом визначеного часу скласти перелік своїх дій і визначити, чим вони регулюються. (Якщо така форма роботи раніше в класі не використовувалася, перед початком роботи необхідно розповісти школярам основні правила роботи в групах).
Пропонуємо групам викласти результати своєї роботи (назви дій) на аркушах паперу великого формату, які потім розміщують на дошці, або ж записати на дошці крейдою. Скоротити час можна, якщо спочатку визначити дії, названі кількома (або ж навіть усіма) групами, а потім з’ясувати, які правові норми регулюють кожну з цих дій.
Нижче наведено приблизний перелік дій, які можуть назвати учні, і можливі коментарі.

Дія учня    Норми та правила, які регулюють цю дію

Прокинулися в певний час    Режим дня – не правова норма (якщо це не колектив дітей – інтернат, оздоровчий табір, де існує певна норма щодо загальнообов’язкового режиму дня)
Умилися, почистили зуби    Користувалися водою, миючими засобами, якість яких регулюється нормативними актами
Одягнулися    Вибір одягу – здебільшого не правова, а естетична, моральна норма, шана традиціям відповідної місцевості, народу, але в разі запровадження форми – правова норма
Пішки або за допомогою транспорту дісталися до школи    Правила дорожнього руху, яких мали дотримуватися, є правовою нормою, також правовими нормами закріплено правила користування транспортом
Навчалися на уроках    Право на освіту закріплено Конституцією та законами України, здобуття повної середньої освіти є обов’язковим. Правила поведінки учнів у школі – також правова норма

Після обговорення відповідей пропонуємо учням відповісти ще на одне запитання: «Пригадайте, чи доводилося вам і вашим батькам, знайомим друзям потрапляти в ситуації, коли необхідно було знати закони нашої держави, коли потрібна була допомога правоохоронців чи інших державних органів?»
Розглянувши відповіді учнів робимо висновки – з правовими нормами нам доводиться зустрічатися  повсякденно, повсякчасно, отже знання цих норм, уміння скористатися ними, може суттєво полегшити життя, допомогти у вирішенні життєвих проблем.

6.    Підсумки уроку.

7.    Домашнє завдання.
Завершуємо урок повідомленням домашнього завдання.
1.    Дайте визначення поняттям: закон, право, свобода людини.
2.    У засобах масової інформації знайти повідомлення про прийняття нових законів, указів тощо, а також приклади подій, у яких учасники користувалися різними нормативними актами. Це завдання може бути усним або письмовим.
3.    Розкрийте зміст висловлювання «Закон суровий, але він закон» (у письмовій формі у зошиті).


Література:
1.    Конституція України;
2.    Конвенція ООН про права дитини;
3.    Загальна декларація прав людини;
4.    Т.А. Литвиненко, В.І. Плахтєєва «Правознавство» (практичний курс). 9 клас: Розробки уроків – Х.: Вид-во «Ранок», 2009.- 248с. – Майстер-клас) + Додаток (16с.).
5.    Наровлянський О.Д. «Правознавство» (практичний курс): Книжка для вчителя. 9 клас. – К.:Грамота, 2009. – 136с.
6.    Наровлянський О.Д. «Правознавство» (практичний курс): Підручн. Для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2009. – 216с.:іл..

Елена Биченок


Все правознавство онлайн, конспекти з правознавства, календарно-тематичний план згідно шкільної програми, вивчай правознавство безкоштовноЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Правознавство > Правознавство 9 клас > Тема 1. Мета, завдання, особливості курсу. Як працювати на уроках курсу. Як користуватись підручником > Тема 1. Мета, завдання, особливості курсу. Як працювати на уроках курсу. Як користуватись підручником. Конспект уроку