KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 10 клас. Повні уроки

Фізика 10 клас - це зібрання цікавих і оригінальних матеріалів, конспектів, рефератів та презентацій, які можна скачати безкоштовно. Діти ознайомляться з такими темами й поняттями як кінематика, динаміка, релятивістська механіка, властивості газів, рідин, твердих тіл , основи термодинаміки, фізичний практикум. Тут можна скачати конспекти уроків, гдз, схеми, таблиці, реферати, картинки й інше, що є необхідним для успішного навчання й здачі екзаменів та ЗНО. Гіпермаркет Знань - твоє джерело знань на щодень!

Гіпермаркет Знань>>Фізика

Календарне планування з фізики  10 клас
1. Зародження розвиток фізики як науки

2. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку

3. Методи наукового познання

4. Фізика і техніка в Україні


Кінематика

5. Механічний рух тіл.

6. Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система відліку.

7. Відносність механічного руху.

8. Вимірювання. Похибки вимірювань.

9. Векторні і скалярні величини. Дії над векторами.

10. Траекторія руху. Шлях і переміщення.

11. Рівномірний прямолійний рух. Швидкість руху тіла.

12. Графік залежності шляху від часу за умови прямолінійного рівномірного руху.

13. Графік залежності модуля від часу.

14. Середня швидкість.

15. Миттєва швидкість.


Основи молекулярно-кінетичної теорії
16. Основи МКТ та її дослідне обґрунтування. Броунівський рух.
17. Маса і розміри молекул. Кількість речовини.
18. Взаємодія атомів і молекул речовини у різних агрегатних станах.
19.  Ідеальний газ у МКТ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу.
20.  Розв’язування задач  на основне рівняння МКТ ідеального газу.
21.  Температура та її вимірювання. Швидкість молекул газу. Рівняння Менделєєва – Клапейрона.
22.  Ізопроцеси в газах.
23.  Розв’язування задач на Ізопроцеси в газах. Техніка безпеки під час виконання лабораторних робіт. Розрахунок похибок.
24. Насичена і ненасичена пара. Залежність температури кипіння рідини від тиску.
25.  Вологість повітря та її вимірювання. Розв’язування задач.
26. Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища. Явища змочування і капілярності в живій природі і техніці.
27. Кристалічні та аморфні тіла. Види деформації твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл і матеріалів.
28.  Семінар. Природне і штучне утворення кристалів. Поняття про рідкі кристали. Використання кристалів. Створення матеріалів із заданими фізичними властивостями. Узагальнення та систематизація знань з теми „Основи МКТ”.


Основи термодинаміки
29. Внутрішня енергія. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.
30. Робота газу.
31. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів.
32. Розв’язування задач з теми „Перший закон термодинаміки”.
33. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів.
34. Семінар. Двигун внутрішнього згоряння. Парова і газова турбіни. Реактивний двигун. Холодильна машина. ККД теплового двигуна. Шляхи підвищення ККД теплових двигунів. Розв’язування задач.
35. Семінар. Роль теплових двигунів у народному господарстві. Екологічні проблеми використання теплових двигунів.

Електродинаміка
36. Електричний заряд, його дискретність, елементарний заряд.
37. Закон збереження заряду. Дослід Іоффе –  Міллікена.
38.  Закон Кулона.
39. Напруженість електричного поля.
40. Розв’язування задач. Робота поля по переміщенню заряду. Потенціал, різниця потенціалів. Зв’язок між напругою і напруженістю.
41. Розв’язування задач. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист.
42. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність.
43. Електроємність. Конденсатори, їх зєднання та використання.
44.  Енергія електричного поля.

Закони  постійного струму
45. Електричний струм. Умови, необхідні для існування електричного струму. Сила струму, напруга, опір. Електричні кола. Закон Ома для ділянки кола.
46. Лабораторна робота №4 „ Визначення питомого опору провідника.”
47. Послідовне і паралельне зєднання. Розвязування задач.
48. Робота і потужність струму.
49. ЕРС джерела. Закон Ома для повного кола.
50. Лабораторна робота №5 Визначення ЕРС джерела.”

Магнітне   поле
51. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція.
52. Магнітний потік.
53. Сила Ампера. Лабораторна робота №7 „Спостереження дії магнітного поля на струм.”
54. Сила Лоренца.
55. Розв’язування задач.
56. Магнітні властивості речовини, магнітна проникність. Феромагнетики. Застосування в техніці магнітних взаємодій.

Електричний  струм  у   різних   средовищах
57. Струм в металах. Залежність опору від температури. Надпровідність.
58. Струм у напівпровідниках. Власна і домішкова  провідність напівпровідників. Напівпровідникові прилади: діод, транзистор, термістор,  фоторезистор.
59. Струм в вакуумі. Двохелектродна лампа, електронно- променева трубка. Осцилограф.
60. Струм в електролітах. Закони електролізу. Застосування електролізу.
61. Лабораторна робота №8 „ Визначення заряду електрона.”
62. Струм в газах. Газові розряди, їх використання в практиці. Плазма.
63. Розв’язування задач.
64. Повторення та узагальнення теми.

Лабораторний      практикум
65. Узагальнююче заняття: основні закони електродинаміки та їх застосування.

Контрольна робота-1 (10 клас)


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення