KNOWLEDGE HYPERMARKET


Шпаргалка на тему «Електричний заряд, його дискретність, елементарний заряд»

Шпаргалка до предмету Фізика, 10 клас
Тема «Електричний заряд, його дискретність, елементарний заряд»


ЕЛЕКТРОСТАТИКА

Е л е к т р и з а ц і я.  Наелектризувати  - це значить відокремити від тіла від’ємний заряд від зв’язаного з ним позитивного. Наелектризувати можна:     тертям, дотиком та через вплив електричного поля.
При електризації відбувається перехід електронів, що входять до складу атома з одного тіла на інше. Тіло,  в якому виявляється надлишок електронів заряджається  негативно, при недостачі електронів тіло  має позитивний заряд.


Е л е к т р и ч н и й     з а р я д.
- кількісно  характеризує електричну взаємодію,
-  позначається     q  (Q)
-   вимірюється в кулонах    1Кл = 1 А/с
-   прилади для спостереження та вимірювання заряду  - це електроскоп та електрометр
-   існує два види зарядів позитивні та негативні; однойменні заряди відштовхуються,  різнойменні – притягуються.
 -  мінімальний від’ємний заряд має електрон, q = - 1,6·10-19  Кл,  маса електрона = 9,1·10-31кг
- мінімальний додатній заряд має протон  q = + 1,6·10-19 Кл, маса протона = 1, 67·10-27кг.
 - в ізольованій системі заряд зберігається     q1 + q2  +  q3 + … = const –це закон збереження електричних зарядів.
- величина заряду інваріантна ( постійна), не залежить від  швидкості руху заряду.
- електричний заряд   адітивний, тобто заряд системи дорівнює сумі зарядів тіл, які входять до цієї системи. Q =q1 + q2 + q3

З а к о н  К у л о н а.
 Два нерухомі точкові заряди взаємодіють в вакуумі з силою, прямо пропорційною добуткові цих зарядів та обернено пропорційною квадрату відстані між ними. 
            F = k q1q2 / r2           k =9·109 Н м2/Кл2
 

Б у д о в а  а т о м а.
Ядро атома складається із протонів (позитивно заряджених частинок ) та нейтронів (не мають заряду), число протонів дорівнює порядковому номеру в таблиці Мендєлєєва, число нейтронів = різниці між атомною масою та порядковим номером. Навколо ядра рухаються електрони. Їх число дорівнює числу протонів.Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»


Електричний заряд, його дискретність, елементарний заряд > Електричний заряд, його дискретність, елементарний заряд. Шпаргалки