KNOWLEDGE HYPERMARKET


Шпаргалки до уроку «Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів»
Шпаргалки до предмету Фізика, 9 клас
Тема«Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів»

MatI-10-15.jpg

Електростатика.

Е л е к т р и з а ц і я.  Наелектризувати  - це значить відокремити від тіла відємний заряд від зв’язаного з ним позитивного. Наелектризувати можна:     тертям, дотиком та через вплив електричного поля.


При електризації відбувається перехід електронів, що входять до складу атома з одного тіла на інше. Тіло,  в якому виявляється надлишок електронів заряджається  негативно, при недостачі електронів тіло  має позитивний заряд.


Е л е к т р и ч н и й    з а р я д.


- це фізична величина, що кількісно  характеризує електричну взаємодію,
-  позначається     q   (Q)
-   вимірюється в кулонах    1Кл = 1 А/ с
-   прилади для спостереження та вимірювання заряду  - це електроскоп та електрометр
-   існує два види зарядів позитивні та негативні; однойменні заряди відштовхуються,  різнойменні – притягуються.
 -  мінімальний від’ємний заряд має електрон, q = - 1,6.10-19  Кл,  маса електрона = 9,1.10-31кг
- мінімальний додатній заряд має протон  q = + 1,6.10-19 Кл, маса протона = 1, 67 .10 -27кг.
 - в ізольованій системі заряд зберігається     q1  + q2   +    q3 +  … = const –це закон збереження електричних зарядів.
- величина заряду інваріантна ( постійна), не залежить від  швидкості руху заряду.
- електричний заряд   адітивний, тобто заряд системи дорівнює сумі зарядів тіл, які входять до цієї системи. Q =q1 + q2+q3


З а к о н  К у л о н а.
Два нерухомі точкові заряди взаємодіють в вакуумі з силою, прямо пропорційною добуткові цих зарядів та обернено пропорційною квадрату відстані між ними. 
            F = k q1 q2 / r2           k =9 .109 Н м2/Кл2


 Б у д о в а  а т о м а.
Ядро атома складається із протонів (позитивно заряджених частинок ) та нейтронів (не мають заряду) ,число протонів дорівнює порядковому номеру в таблиці Мендєлєєва, число нейтронів = різниці між атомною масою ча порядковим номером. Навколо ядра рухаються електрони. Їх число дорівнює числу протонів.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Борушевською Г.І.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 9 клас > Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів > Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Шпаргалки